Клинична практика: Том 9, 2015 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Том 9, 2/2015

Дентална медицина

Апикална остеотомия на многокоренов зъб – доклад на клиничен случай - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 62-64.

Ц. Цветанов.

Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив
Резюме. В исторически аспект, методът е създаден от C. Partsch през 1897 г. Според него, за да бъде премахнато възпалителното огнище в периапикалната област, е наложително да се премахнат заболелият апекс на зъба и променените тъкани около него. Целта на публикацията е да се представи клиничен случай на лечение на апикален периодонтит на многокоренов зъб чрез ендодонтско-хирургично лечение, като в протокола на ендодонтското лечение се застъпва ортоградното корено-канално лечение, а хирургичният протокол включва резекцията на кореновия апекс и кюртаж на периапикалните тъкани.
Ключови думи: апикална остеотомия, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Цветанов, дм, специалист по орална хирургия, асистент, Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „Христо Ботев“ 3, 4000 Пловдив, тел.: 0898325332


arrow Том 9, 1/2015

Хирургия

А. Тасева и В. Тасев. Илеоцекална инвагинация при възрастни – клиничен случай с преглед на литературата - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 66-68.
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска" – София
Резюме. Инвагинацията при възрастни е рядка, но може да се окаже сериозно хирургично предизвикателство. Етиоло гията е различна от тази при деца и налага приоритет на хирургичното лечение. Ние представяме случай с илеоцекална инвагинация, опериран по спешност поради механичен илеус, както и обзор на литературата по проблема.
Ключови думи: инвагинация, илеоцекална клапа, възрастни, хирургия
Адрес за кореспонденция:
Д-р Анна Тасева, дм, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“, бул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София, тел.: 02 9230262, e-mail: annataseva85@gmail.com

 

 

Последно обновяване: 22.10.2015

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а