Именити лекари: Том 11, 2017 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 1/2017

Том 11, 2/2017

Том 11, 3/2017arrow Том 11, 3/2017

Професор Георги Капитанов (1900-1979).- Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 5-6.
П. Минчев
Професор Георги Капитанов е роден в град Пловдив. Висшето си медицинско образование завършва в Мюнхен  Германия, и Виена  Австрия. След дипломирането си се завръща в България и започва работа, като участъков лекар (1926 г.) и в Софийската инспекция по труда (1927 г.). През 1927 г. постъпва като доброволен асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести към Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Ръководител на Катедрата по това време е проф. Параскев Стоянов. След това проф. Г. Капитанов става и редовен асистент в създадената Първа хирургия на Александровска болница.
Проф. Капитанов има талант на хирург и клиницист, с прецизно диагностично мислене и изискана хирургична дейност. Освен оперативната дейност проф. Георги Капитанов проявява интерес към проблемите на кръвопрели ването. Изобретява апарт за кръвопреливане, като публикува своето изобретение през 1936 г. в медицинско списание в Германия. ...

 

arrow Том 11, 2/2017

Професор д-р Бойчо Бойчев (1902-1971) - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 5-6.
П. Минчев
Професор Бойчо Бойчев е роден в град Лом. Основно и средно образование завършва в родния си град. Записва медицина в Софийския университет, в който следва 10 семес търа.
Професор Бойчев става член на редакционната колегия на първото в света студентско медицинско списание „Премедикус“. През този период от време работи в редакционната колегия заедно с Асен Хаджиолов, Петър Попхристов и Васил Цончев – бъдещи именити български лекари и професори. Последните два семестъра от медицинското си образование професор Бойчев завършва в Италия.
След завръшането си в България работи като общински лекар в родния си град в продължение на две години. След този период постъпва в Клиниката по хирургична пропедевтика на проф. Параскев Стоянов, където придобива специалност по хирургия, а по-късно става редовен асистент. В Клиниката създава малък център по ортопедия. Избран е за почетен доцент през 1945 г., а за редовен доцент към Катедрата през 1946 г. ......

 

arrow Том 11, 1/2017

Един от доайените на българската цитология - проф. И. Вълков, дмн (1931-2005) - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 5-6.
Начев, С.
Иван Вълков е роден на 21.03.1931 година в Ботевград в семейството на д-р Нако Вълков, завършил медицина в Австрия. Средно образование полу чава в ботевградската гимназия „Проф. Асен Златаров“ през 1949 г. Следва и се дипломира в Софийския медицински факултет (Медицинска академия „Вълко Червенков“) през 1955 г. От 1955 до 1957 г. е участъков лекар в Ботевград. След успешен конкурс е назначен като редовен аспирант (докторант) в Катедрата по патологична анатомия – София (1957-1959 г.). От 1959 до 1971 година е асистент в същата катедра, като през 1971 г. бе избран за хоноруван доцент, а по-късно и за редовен доцент. През 1981 г. Вълков бе избран за редовен професор, какъвто остана до 2001 година. През това време той бе избиран за ръководител на Катедрата по патологична анатомия (1989-1996) и директор на На учния медико-биологичен институт към Медицинската академия (1990-1992). Дългогодишен член на Факултетния съвет, Предсе дател на специализирания съвет при ВАК. ...

 

 

 

Последно обновяване: 05.012.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 I©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg I Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а