Именити лекари: Том 9, 2015 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Том 9, 3/2015

Александър Станишев − втора хирургия. Катедра по хирургична клиника - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 5-6.
Дамянов, Д. и М. Апостолов
Катедрата по хирургична клиника, т.нар. Втора хирургия, се създава с различен предмет на дейност и обучение. И както при разгръщането на Катедрата по хирургична пропедевтика, така и при създаването на Втора хирургия ръководна роля играе една силна личност, един го лям хирург, какъвто е проф. д-р Александър Станишев, създал и своя учебно-оперативно- образователна школа, но с по- различна характеристика в сравнение с тази на проф. Параскев Стоянов. Тук се спираме главно върху изграждането на Катедрата по хирургична клиника, върху нейното първоначално развитие и подготовката на кадри, които участват в процеса на диференциацията на хирургичните специалности в един по-късен етап от развитието на Катедрата и Клиниката. Катедрата по хирургична клиника се създава през септември 1921 г. като неин създател е доц. д-р Александър Станишев. И проф. Ал. Станишев, и неговите сътрудници и приемници в катедрата, се сблъскват със същите трудности, които вече посочихме в началото на предишното изследване на възникването и развитието на катедрата на проф. Параскев Стоянов: незадоволителна база в началото и успешното решаване на този въпрос с изграждането на специално здание за нуждите на катедрата и едноименната клиника. Нищо по-различно не можем да добавим във връзка с нерешените проблеми на студентите, проблемите с учебниците и негативизма на някои по отношение на потребността от медицински факултет въобще. .......

 

 

arrow Том 9, 2/2015

Професор Сивчо Христов Сивчев 1914-2004. Обазец на висок морал и брилянтен професионализъм - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 5-6.
Начев, С.
Проф. Сивчев е роден на 30.08.1914 г. в с. Върбица, Врачанско. Дядо му е земеделец, а бащата му е учител в родното село. Средно образование завършва във Враца. Следва естествена история в Белград, а в Софийския медицински факултет към Софийския университет „Свети Климент Охрид ски” през 1942 г. завършва медицина. Започва работа като анестезиолог и като такъв участва във войната, до самия ù край. През 1945 г. е привлечен от състудента си д-р С. Божинов в Института по патологична анатомия, отначало като доброволен, а по-късно и като редовен асистент. Заема мястото на Божинов, който става сътрудник на доц. Г. Узунов в Катедрата по неврология и психиатрия. Запазиха приятелството и сътрудничеството си през годините. През 1960 г. е избран за частен (хоноруван) доцент и става консултант на Правителствената болница в продължение на повече от 25 години. През 1969 год. бе избран за редовен доцент, а през 1972/73 – за професор. От 1976 до 1979 г. бе ръ ководител на Катедрата по патологична анатомия при ВМИ – София. ................

 

 

arrow Том 9, 1/2015

Проф. д-р Анастас Петков Клисуров 01.01.1894-29.12.1944 - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 5-6.
Коларова, Д.
Проф. д-р Анастас Петков Клисуров е роден във Вар на през 1894 г. Той е син на големия български худож ник Петко Клисуров (1865-1933). Средното си образование завършва в София през 1911 г., а висше то си медицинско образование в Грац, Австрия, през 1922 г. По време на Първата световна война е изпълняващ длъжността ординатор в ХІ местна военна хирургична болница в София, а после лекар на Южния фронт. След завършване на медицинското си образова ние практикува като военен лекар в продължение на три години. В Медицинския факултет постъпва през 1925 г. като редовен асистент в Института по обща патология и патологична анатомия. През 1935 г. е избран за редовен доцент и назначен за ди ректор на Института, а през 1940 г. е вече из вънреден професор – длъжност, която заема до смъртта си.

............

 

 

Последно обновяване: 21.10.2015

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 I©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg I Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а