Настоящо издание

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 3/2017

Именити лекари

П. Минчев - Професор Георги Капитанов (1900-1979).- Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 5-6. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Фтизиатрия
Н. Габровска. Сравнителна стойност на Т-СПОТ.ТВ в периферна кръв и бронхоалвеоларен
лаваж при деца с различни форми на туберкулозно заболяване - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 7-13. (Резюме)

Епидемиология и инфектология
К. Терзиева, Д. Шаламанов, М. Кунчев, В. Дойчева, Ц. Дойчинова, К. Мекушинов. Молекулярна епидемиология на вирусен хепатит С - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 14-19. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков. Епидемиология на HIV инфекцията и СПИН в Европа и България през 2016 година - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 20-24.(Резюме)

Редки болести

Кр. Коев. Синдром на Juberg-MarsidI- Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 25-28. (Резюме)
Кр. Коев. Болест на Niemann-Pick - Български медицински журнал, 11, 2017, №3,. 29-32. (Резюме)


Алергология
Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева. Омализумаб при тежка алергична астма - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 33-41. (Резюме)


Оригинални статии

Клинична лаборатория
М. Бончева, В. Маджова и Х. Маджова. Изследване на приема на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху параметри на оксидативния стрес на организма при пациенти със захарен диабет тип 2 - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 42-48. (Резюме)

 

 

Последно обновяване: 06.02.2018 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а