Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 1/2017

Именити лекари

С. Начев Един от доайените на българската цитология - проф. И. Вълков, дмн (1931-2005) - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 5-6. (Начало на публикацията)


Научни обзори

Клинична лаборатория и клинична имунология
В. Манолов, О. Георгиев, Д. Стефанова-Петрова, В. Василев, Р. Црънчева, К. Цачев и В. Митев.
Клинично значение на серумния хепсидин при възпалителни и туморни заболявания на червата - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 7-10. (Резюме)

Молекулна медицина
С. Гирагосян, Ив. Попов, Г. Станчева, В. Митев и Р. Кънева. Малките рибонуклеинови киселини като потенциални биомаркери при ларингеален карцином. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 11-19. (Резюме)

Инфектология и имунология
К. Плочев, М. Баймакова, Г. Попов и Р. Михайлова-Гарнизова. Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 20-26. (Резюме)

Лазерна терапия
К. Крахтова, К. Настев и А. Златарева. Нискоинтензивно лазерно лъчение при терапия на розацея и акне (преглед на литературата) - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 27-31.(Резюме)

 

Нуклеарна медицина
А. Павлова и С. Динева. Специфична патология, която може да бъде диагностицирана с нуклеарномедицински методи - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 32-35. (Резюме)

 


Оригинални статии

Лазерна терапия
К. Крахтова, К. Настев и А. Златарева. Нелекарствена терапия на розацея. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 36-40.(Резюме)

Токсикология
Г. Бончев, Сн. Златева, П. Маринов, М. Йовчева и Ив. Въжаров. Злоупотреби с наркотични вещества при водачи на ППС от Североизточна България през 2016 г. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 41-44. (Резюме)

Опазване на общественото здраве
Св. Чавдарова, Т. Баракова и Т. Врабчева. Проблемът бисфенол А в България – първи проучвания. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1 45-51. (Резюме)

Епидемиология
Д. Илиева и Е. Илиев. Епидемиология и контрол на векторно трансмисивната зооноза туларемия - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 52-60. (Резюме)

 

Клинични случаи

Гастроентерология
Б. Тенева. Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон при случай на дребноклетъчен белодробен карцином - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 61-64. (Резюме)

Б. Тенева и Р. Цонев. Атипичен случай на фамилна средиземноморска треска с първоначална клинична суспекция за болест на Крон - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 65-67.(Резюме)

 

 

Последно обновяване: 18.09.2017 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а