Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrowТом 9, 3/2015

Именити лекари


Дамянов, Д. и М. Апостолов Александър Станишев − втора хирургия. Катедра по хирургична клиника - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 5-6. (Начало на публикацията)


Научни обзори

Епидемиология
В. Дойчева, И. Попиванов, Ц. Дойчинова и Д. Шаламанов. Историческо развитие и съвременни
аспекти на идеята за колективния имунитет. - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 7-13. (Резюме)

М. Божкова, T. Стоева и К. Божкова.
Stenotrophomonas maltophilia: Механизми на резистентност към антибиотици - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 14-20. (Резюме)

История на медицината
В. Белчева, К. Кафеджийски и Е. Григоров. Историческо развитие на концепцията за нарушено кръвообращение на сърцето като причина за ИБС (част 1) - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 21-26. (Резюме)


Оригинални статии

Гинекология
И. Томова, Р. Ненова, И. Иванов, М. Николова и Т. Кантарджиев. Предварителни резултати от микробиологични изследвания във връзка с нови случаи на туларемия при хора - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 27-31. (Резюме)

Епидемиология
М. Карчева, И. Генчева, А. Блажев, И. Макавеев и М. Рачев. Епидемиологична оценка на титъра на IgG антитела по време на епидемичен взрив - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 32-34. (Резюме)


Фармакология и токсикология
С. Лазаров и Р. Николов. Ролята на Ibuprofen за фосфолипидния състав на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 35-41. (Резюме)

Обществено здраве
Е. Тосева. Състояние на законодателството в българия по проблема за здравния риск за работещите в „събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ при експозиция на биологични агенти - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 42
-51. (Резюме)


Хирургия
П. Червеняков, Ж. Василев, А. Червеняков, А. Младенов и Д. Гемеджиев. Щадящо хирургично лечение при рецидив на carcinoma mammae - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 52-59. (Резюме)

 

Последно обновяване: 10.02.2016 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а