Архив - Том 17/2015 г.

bar740-4


 

Брой 1

Брой 2

Пълен текст на публикациите в PDF-формат Пълен текст на публикациите в PDF-формат
bar740-4

 

Брой 2 - съдържание


АВТОРСКИ СТАТИИ

РЕФЕРАТИ

  • Акупунктура за облекчаване на хронична неспецифична болка в гърба: обобщен обзор на систематични обзори - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 7-14. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

  • Ефект от съчетаване на акупунктура и антидепресантен медикамент за лечение на депресия: систематичен обзор и метаанализ. - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 14-25. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

  • Практически насоки за иглотерапевти, прилагащи акупунктурата като адюнктивно лечение за anorexia nervosa - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 26-39. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

  • Ефект от съчетаване на мануална акупунктура и масаж върху намаляването на телесното тегло и индекса на телесната маса при жени със затлъстяване и свръхтегло: рандомизирано краткосрочно клинично проучване - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 39-44. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

  • Невробиологични механизми на акупунктурата при лечението на някои разпространени заболявания -- гледната точка на иглотерапевта - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 45-55. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

  • Възприятието за терапевтично Qi -- немеханичен, непсихологически фактор при акупунктурата, който се предизвиква от иглотерапевта - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 56-60. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


bar740-4

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Аурикуларна каузативна диагноза и лечение. - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 3-6.
Н. Волф.
Медицински институт на университета Париж -- XI
Резюме. Аурикуларната каузативна диагноза включва установяването на главната система на организма, която е в основата на симптома, но също и на потенциално изложения на риск орган, още преди развитието на симптомите. Картографирането на ухото представя кортикалния хомункулус. Ето защо при възникването на проблем в един от органите сигналът се прехвърля до съответната област в мозъка, след което се препраща не само до свързаната част на тялото, но и до нейния аналог върху аурикулата. От своя страна ухото показва този проблем под формата на забележими признаци по същия начин, както радиографският образ разкрива анатомичния проблем. Стимулирането на определена аурикуларна точка подпомага възстановяването на органните функции, облекчаването на симптома и предотвратяването на заболяването. По този начин аурикуларната акупунктура е ключова за лечението и превенцията на голям брой разпространени заболявания.
Ключови думи: аурикуларна каузативна диагноза, акупунктура, акупунктурни микросистеми
ORIGINAL ARTICLES
Auricular Causative Diagnosis and Treatment
N. Volf
Paris XI (Orsay) University (France)
Summary. Auricular Causative Diagnosis consists of finding the primary body system underlying the current symptom, as well as showing the potential organ at risk before any symptoms appear. The mapping of the ear follows the brain homunculus and as such, when an organ undergoes any problem, a signal is emitted to its brain area and then transmitted not only to the corresponding body part, but also to its counterpart on the auricle. The ear will indicate this problem in the form of visual marks, similar to an anatomical problem showing up on an X-Ray. The stimulation of a defined auricular point will help to recover organ functions, release the symptom and prevent illness. This gives the key for the treatment and prevention of a great number of common conditions.
Key words: auricular causative diagnosis, acupuncture, acupuncture microsystems
Адрес за кореспонденция/Address for correspondence: Nadia Volf, Paris XI (Orsay); 9 rue Quentin Bauchart, Paris 75008, France; e-mail: nadia@nadiavolf.com

(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


РЕФЕРАТИ

Акупунктура за облекчаване на хронична неспецифична болка в гърба: обобщен обзор на систематични обзори - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 7-14.
Болката в гърба се определя като едно от най-честите мускулно-скелетни оплаквания и второ най-често състояние при пациентите, нуждаещи се от консултация в първичната помощ. С термина неспецифична болка в гърба се описва болка, която не е свързана със специфична патология или комбинация от симптоми. В систематичен обзор се установява, че глобалната пожизнена честота на болката в гърба е до 63,2%. Krismer и Van Tulder откриват дори по-висока пожизнена честота на болката в гърба в Европа – 60-85%. Измерената честота се различава значително в зависимост от приложената дефиниция за болка в гърба. Болката в гърба може да се свързва с болка, мускулно напрежение или скованост, които възникват между ребрената дъга и глутеалните гънки. Rozenberg и сътр. съобщават в публикация, че над 90% от пациентите се категоризират като случаи на неспецифична болка в гърба. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Ефект от съчетаване на акупунктура и антидепресантен медикамент за лечение на депресия: систематичен обзор и метаанализ. - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 14-25.
Депресивните разстройства са сред най-честите психични заболявания при възрастни пациенти и се свързват със значи телно влошаване на качеството на живота за пациентите и техните близки (Saarni и сътр., 2007) и голямо социално и финансово натоварване (Greenberg и Birnbaum, 2005; Simon и сътр., 2001), водейки до значимо бреме на болестта върху общественото здраве (Mathers и Loncar, 2006). Изследване от 2010 г. на глобалното бреме на болестите (ГББ) установява, че голямото депресивно разстройство (ГДР) е втора водеща причина за инвалидизиране в световен мащаб и допринася в значителна степен за бремето на самоубийството и ИБС (Ferrari и сътр., 2013). Данните очертават важността както на лечението на депресивните разстройства като приоритет на общественото здраве, така и на въвеждането на икономически ефективни интервенции, които могат да намалят значителното бреме. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Практически насоки за иглотерапевти, прилагащи акупунктурата като адюнктивно лечение за anorexia nervosa - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 26-39.
Има практически насоки относно лечението на anorexia nervosa (AN) и на хранителните разстройства като цяло от перспективата на алопатичната медицина. Въпреки това няма съответни насоки за практиката на комплементарната медицина и в частност за прилагането на акупунктура. Авторите съставят клинични насоки, които могат да служат като инструкция за иглотерапевти, които прилагат акупунктурата като адюнктивна форма на лечение за AN. Насоките са формулирани с цел да подпомогнат иглотерапевтите при оказването на безопасна и ефективна помощ на пациенти с AN и въз основа на съвременната практика, основана на доказателствата, и установени кодекси за поведение. Като образци са използвани кодексът за поведение, разработен от австралийската регулаторна агенция Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) за членовете на професионалната организация Chinese Medicine Board of Australia, и насоките на експертния съвет National Health and Medical Research Council (NHMRC). Разгледаните проблеми засягат четири основни области: 1) добра медицинска помощ и професионално поведение, 2) работа екип с други здравни професионалисти, 3) грижа за здравето на иглотерапевта, 4) насоки
за клиничната практика. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Ефект от съчетаване на мануална акупунктура и масаж върху намаляването на телесното тегло и индекса на телесната маса при жени със затлъстяване и свръхтегло: рандомизирано краткосрочно клинично проучване - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 39-44.
По света, дори в развиващи се страни, рязко се увеличава честотата на затлъстяването. Затлъстяването и свръхтеглото се свързват с тежки заболявания, включително диабет тип 2, хипертензия и коронарна артериална болест. Чрез съвременните конвенционални терапевтични стратегии за лечението на затлъстяването (диета, физически упражнения, медикаменти и бариатрична хирургия) не може да се постигне подходящ контрол на теглото при всички пациенти. Като една от най-древните медицински практики в света акупунктурата се прилага за лечението на голям брой здравословни проблеми, между които и затлъстяването. Ефектите на акупунктурата се постигат чрез вкарването на тънки метални игли в специфични точки на тялото. Извършва се ръчна манипулация или електрическа стимулация на иглите. Масажът стимулира Qi на меридиана и кръвообращението. Според автори съчетанието на акупунктура и терапия с масаж може да има оптимален ефект за контролирането на телесното тегло
(ТТ) и особено при обезни пациенти. Авторите извършват проучване на ефектите от акупунктурна интервенция при лечението на затлъстяване, като оценяват ТТ и ИТМ преди и след теста. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Невробиологични механизми на акупунктурата при лечението
на някои разпространени заболявания -- гледната точка на иглотерапевта -
Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 45-55.
Акупунктурата е медицински метод, който включва вкарването на игли в определени места на тялото, с цел да се постигнат терапевтични ефекти. Тъй като е исторически доказано, че акупунктурата е разработена преди векове в Китай, фактът, че медицинският метод се практикува в много страни и до днес, е забележителен. Клинични данни потвърждават ефикасността на акупунктурното лечение при редица случаи на прилагане. Днес акупунктурата се практикува не само от иглотерапевтите, обучени в школата на традиционната китайска медицина (ТКМ), но и от иглотерапевти от конвенционалната западна медицина, които често прилагат или препоръчват метода за лечението на мускулно-скелетни заболявания (напр. болки в гърба). Употребата в рамките на конвенционалната медицина е перспективна тенденция за развитието и популяризирането на акупунктурата. Традиционните понятия за Qi, Yin–Yang или меридианите предизвикват интереса на редица автори, но въпреки всичко се възприемат като чужди и архаични от много пациенти и здравни специалисти от западната медицина. Популяризирането на акупунктурата и нейното интегриране в конвенционалната медицина изисква описанието на механизма на действие чрез съвременните понятия на невробиологията. ...... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Възприятието за терапевтично Qi -- немеханичен, непсихологически фактор при акупунктурата, който се предизвиква от иглотерапевта - Акупунктура, 17, 2015, №2, с. 56-60.
В клинични проучвания, метаанализи и обзори, изпълняващи критериите на Cochrane, се доказва специфичната ефективност на акупунктурата при лечението на определени заболявания. Проведените изследвания на механизма на действие на акупунктурата не представят убедителни обяснения за нейната ефикасност. Има изследвания на неврологичните, молекулярните и механичните процеси, които могат да се предизвикват механично чрез процедурата на убождането. Според китайската медицина
ефективността на акупунктурата зависи от Qi, което е специфично понятие без съответствие в западната култура. Автори обсъждат разликата между съвременната стимулация с игли, която не изисква реалното участие на иглотерапевта, и традиционната акупунктурна терапия. При вкарването на акупунктурната игла и манипулацията с нея пациенти описват различни усещания, които съвкупно се определят с термина De Qi. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


 

 

bar740-4

bar740-4


Брой 1 - съдържание

АВТОРСКИ СТАТИИ

ОБЗОРИ

IN MEMORIAM

bar740-4

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Лечение на хронични заболявания с методите на традиционната китайска медицина – лечение на главоболие и фациална болка. - Акупунктура, 17, 2015, №1, с. 3-33.
Н. Николаев
Медицински университет – Рига, Латвия
Резюме. За разлика от западната медицинска наука китайската медицина се стреми да въздейства в материален и енергетичен аспект върху симптомите на заболяването на организма на микрониво. Според теорията за болката в традиционната китайска медицина (ТКМ) ключо вият проблем при болката е обструкцията на циркулацията на Qi и Kръв Xue. Акупунктурните процедури се прилагат с цел да се постигне ефект, чрез който нормализирането на циркулацията на Кръв-Xue води до прекратяване на болката. Изборът на различни „проводници” до меридианите е от голямо значение за постигането на крайния резултат от лечението на главоболието с билки при различните синдроми. При лечението на прозопалгия целта на акупунктурното лечение е да се разсеят сухожилието и пътищата на меридиани Yang Ming, Tai Yang и Shao Yang. Според теорията на ТКМ неправилното движение на мандибуларната става принадлежи към Bi-синдромите и патологията е резултат от обструкция на свободния поток на Qi и Кръв-Xue, която води до нарушено подхранване на сухожилията и ставите. Прилага се метод на пенетрация в определени точки с цел да се разсее Вятърът и да се подобри движението на ставата. Според ТКМ периферната фациална парализа е свързана с фациалната парализа и се предизвиква от недостиг на Qi и снабдяване с кръв в локалните тъкани, инвазия на Вятър-Студ, обструкция на колатералите, която води до недостатъчно подхранване на сухожилията, мускулите и меридианите. Според ТКМ одонталгията принадлежи към Ya Xuan или Gu Cao Feng. Основните предизвикващи фактори са: Огън в стомаха, инвазия на Вятър или Горещина или недостиг на Yin на Бъбрека. Акупунктурата може да доведе до незабавни положителни резултати, независимо каква е причината за заболяването.
Ключови думи: акупунктура, главоболие, фациална парализа, одонталгия, лечение с билки
Treatment of chronic diseases by the methods of traditional chinese medicine: therapy of headache and facial pain
N. Nikolayev
Мedical University – Riga, Latvia
Summary. Unlike Western medical science, Traditional Chinese medicine (TCM) is aimed at influence on the material and energetic aspects of disease symptoms in the body at a micro-level. The theory of pain of TCM assumes that the obstruction of Qi and Blood-Xue circulation is the key problem in pain conditions. Acupuncture treatments are used to achieve an effect, by which normalized circulation of Blood-Xue leads to cessation of pains. Selection of various carriers to meridians in different syndromes is very important for the effectiveness of Chinese herbal therapy for headache. In the treatment of prosopalgia the aim of acupuncture is to disperse tendons and the meridian pathways of Yang Ming, Tai Yang and Shao Yang. According to the theory of TCM the disturbed motion of the temporo-mandibular joint belongs to the Bisyndromes and the pathology is a result of an obstruction of the free flow of Qi and Blood-Xue leading to inadequate nutrition of tendons and joints. The method of penetration in given acupuncture points is used to disperse Wind and improve articular movement. TCM suggests that peripheral facial palsy is associated with facial paralysis and is caused by the deficiency of Qy and blood supply in local tissues, invasion of Wind-Cold, obstruction of collaterals, which leads to inadequate nutrition of tendons, muscles and meridians. Odontalgia belongs to Ya Xuan or Gu Cao Feng. The main causing factors are Fire in Stomach, invasion of Wind and Heat or the deficiency of Kidney-Yin. Acupuncture can lead to immediate favorable effects irrespective of the cause of disease.
Key words: acupuncture, headache, facial paralysis, odontalgia, herbal therapy
Адрес за кореспонденция: Николай Николаев, Медицински център „ЕДИ”, Ул. „Лерин” № 3, 1612 София
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


ОБЗОРИ

Мястото на иглотерапията в лечението на никотиновата зависимост . 34  - Акупунктура, 7, 2015, №1, с. 34-48.
С. Ангелова
Резюме. Никотинизмът е вид наркотична (химична) зависимост с проява на психическо и поведенческо разстройство, свързано с употребата на тютюн. Целта на лечението е да се преодолее психическата зависимост чрез прекъсването на автоматизма на пушенето и патологичния условен рефлекс. Много автори цитират акупунктурата като подход за стимулиране на ендорфин – като физиологична основа за успеха му в лечението на злоупотребата с наркотични вещества. Вторият механизъм на въздействие на акупунктурата е посредством системата за възнаграждение, предложен от Blum и сътр. Предполага се, че склонността към пристрастяване произтича от неврохимичен дисбаланс в системата за възнаграждение, който води до чувство на жажда и дисфория, които много пристрастяващи вещества облекчават за известно време. Данните показват, че акупунктурата засяга пряко системата за възнаграждение чрез увеличаване количеството на серотонин в хипоталамуса, с особена ефективност на електропунктурата. В редица проучвания се доказва, че акупунктурата е клинично ефективен метод за лечение на зависимостта към наркотични вещества, в частност и към никотин.
Ключови думи: акупунктура, никотинова зависимост, табакизъм
The place of acupuncture in treatment of nicotine addiction
S. Angelova
Ambulatory for Individual Practice and Specialized Care in Internal and Pulmonary Diseases – Sofia
Summary. Nicotinism is a type of narcotic (chemical) addiction with manifestation of psychiatric and behavioral disorder associated with smoking. The aim of treatment of nicotinism is to stop nicotine addiction and psychiatric dependence by ceasing automatism of smoking and the pathological behavior reflex. Majority of researchers suggest acupuncture as a method for stimulating endorphin – the physiological basis of its effectiveness in treatment of narcotic abuse. Another mechanism of action of acupuncture is its effect on the reward system suggested by Blum et al. It is assumed that addiction is caused by a neurochemical imbalance within the brain system of reward leading to the feeling of craving and dysphoria, which are decreased by using different narcotic substances. Evidence show that acupuncture influences directly the reward system increasing the serotonin levels in the hypothalamus, with electroacupuncture being particularly efficacious. A number of studies demonstrated that acupuncture is a clinically effective method for treatment of narcotic abuse, including nicotine.
Key words: acupuncture, nicotine addiction, tabacism
Адрес за кореспонденция: Д-р София Ангелова, жк „Хр. Смирненски”, бл. 47, вх. Е; 1574 София
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

IN MEMORIAM

Проф. д-р Walburg Maric-Oehler

Уважаеми колеги,
ICMART съобщава с дълбоко съжаление, че през декември 2014 г. почина д-р Walburg Maric-Oehler, генерален секретар на ICMART. Д-р Walburg Maric-Oehler беше пионер в областта на медицинската акупунктура и интеграцията между Изтока и Запада, но и преди всичко скъп приятел. В продължение на почти 20 години д-р Walburg Maric-Oehler заемаше различни позиции в Управителния съвет, съответно като вицепрезидент (1996-2010 г.), президент (2000-2002 г.) и генерален секретар на ICMART през последните 4 г. Тя допринасяше по най-добрия начин за реализирането на целите на ICMART, показвайки висок професионализъм. Несъмнено тя ще липсва безкрайно много за всички нас, които черпехме вдъхновение от позитивна ù енергия и се възхищавахме от високото качество на работата ù. По-долу прилагаме официалното съобщение от Управителния съвет на ICMART.


От името на Управителния съвет,
дмн Konstantina Theodoratou, доктор по психиатрия,
президент на ICMART (International Council of Medical Acupuncture and
Related Techniques), президент на SAMAG (Scientific Association of
Medical Acupuncture in Greece), info@theodoratou.gr, www.theodoratou.gr
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


bar740-4


Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
vasil_kolev@abv.bg

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Дата на последно обновяване: 31.08.2017