Архив - Том 16/2014 г.

bar740-4


 

Брой 1

Брой 2

   
bar740-4

 

Брой 2 - съдържание

АВТОРСКИ СТАТИИ

РЕФЕРАТИ

АВТОРСКИ СТАТИИ


Концептуален модел на механизми на аурикуларната терапия при лечението на наднормено тегло и затлъстяване  - Акупунктура, 16, 2014, №2, с. 3-13.
Г. Георгиев.
Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМА – София
Резюме. Въз основа на фило- и ембриогенетични данни се установява, че мозъчният ствол е сложна мрежа от неврони, които имат преобладаващ ефект върху невроналната активност на редица стволови и подкорови ядра, свързани с метаболизма, мотивацията и потискането на апетита при пациенти с алиментарно затлъстяване. Aурикуларната рефлексотерапия включва редица механизми на невромодулация, които са добре запазени филогенетично. Най-важната роля в реализацията на аурикуларните ефекти при въздействие върху зони от ушната раковина играят n. trigeminus, n. vagus и С2-С4 коренчета на цервикалния сегмент. Клончета на тези нерви имат богато представителство върху външното ухо и са достъпни за механично стимулиране. Неврофизиологичната информация позволява да се формулират няколко нива за коригиращия ефект на сензорните системи в ствола на постъпващите информационни потоци след аурикулопунктура: реакции от страна на автономните центрове, разположени в ретикуларната формация; реакции от страна на хипоталамусните центрове за терморегулация, глад, насищане, жажда, водно-солев обмен; реакции от страна на хипоталамо-хипофизната система върху невроендокринната регулация; реакция на хипоталамусните ефекторни центрове на СНС и ПНС, които действат чрез ретикуло-спиналните връзки на сегментния апарат на гръбначния мозък и чрез периферните нерви на съответните органи. Въз основа на това е изграден концептуален модел за действие на аурикуларната рефлексотерапия при пациенти със затлъстяване.
Ключови думи: аурикулотерапия, механизми на глада, мозъчен ствол и ядра, таламус, хипоталамус
Conceptual model of mechanisms of auricular therapy in the treatment of overweight and obesity

G. Georgiev
Department of Physiotherapy, Military Medical Academy – Sofia
Summary. There is philo- and embriogenetic evidence showing that the brain stem is a complex network of neurons, which have a predominant effect on the neuronal activity of a number of stem and subcortical nuclei associated with metabolism, motivation and appetite suppression in patients with alimentary obesity.
Ear acupuncturae involves a number of neuromodulator mechanisms that are well conserved phylogenetically. N. trigeminus, N. vagus and C2-C4 cervical roots play the main role in transmitting the effects of auriculopuncture. Branches of these nerves are richly represented on the outer ear and are available to mechanical stimulation. Available neurophysiological data allows us to formulate some of these corrective effects of the sensory systems in the brainstem to the upcoming data flow after auriculopuncture: reactions due to autonomous centers located in the reticular formation; reactions of hypothalamic centers of thermoregulation, hunger, satiation, thirst, water-salt exchange; reactions of the hypothalamic- pituitary system on neuroendocrine regulation; effector response to hypothalamic
centers of SNS and PNS, acting through the reticulo-spinal connections on segment apparatus of the spinal cord as well as on the peripheral nerves of the relevant organs. Based on all these a conceptual model is made for the action of auricular reflexotherapy on obese patients.
Key words: auricular therapy, mechanisms of hunger and brainstem nuclei, thalamus, hypothalamus
Адрес за кореспонденция: Г. Георгиев, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София – София, e-mail: md_georgiev@abv.bg
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)РЕФЕРАТИ


Традиционна китайска медицина за лечението на намален яйчников
резерв (систематичен обзор и метаанализ)  - Акупунктура, 16, 2014, №2, с. 14-24.

Намаленият яйчников резерв (НЯР) се определя като състояние на увреден фертилитет, характеризиращо се с ограничено количество на остатъчните примордиални фоликули в яйчниците и потенциално увредено преантрално развитие и рекрутиране на овоцита.
Честотата на НЯР в световен мащаб не е проучена, защото до момента не са дефинирани стандартни и съгласувани диагностични критерии. В публикации се посочва, че въпреки прилагането на агенти, индуциращи овулацията, само 5% от жените с доказан НЯР могат да постигнат забременяване (Scott et al.,
1995). ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Ефикасна терапия ли е акупунктурата при болест на Parkinson?  - Акупунктура, 16, 2014, №2, с. 24-28.

Тъй като болестта на Parkinson (PD) е невродегенеративно заболяване, пациентите продължават да изпитват прогресивно влошаване на функциите на тялото и при изпълнението на ежедневните дейности, въпреки оптималното лечение или операция. Пациентите често се подлагат на терапии от комплементарната и алтернативната медицина (КАМ), като се надяват, че могат да получат симптоматично облекчение. В редица изследвания се доказва, че в западните държави употребата на КАМ от пациенти с PD е също толкова разпространена, колкото и в Азия, с граници
от 34 до 71%. Интересът към КАМ нараства все повече и в много проучвания се доказват ефектите от лечението при пациенти с PD. Въпреки това все още не са решени различни практически проблеми, като степента на доказателствата и на експертизата на иглотерапевтите, прилагащи интервенциите. Акупунктурата, която е древен китайски метод на лечение, се използва често като вид КАМ от пациентите с PD..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Плацебо терапия ли е акупунктурата?  - Акупунктура, 16, 2014, №2, с. 28-40.
Акупунктурата е вид древна китайска терапия, която се при лага основно за облекчаването на болка. Макар че има широко приложение в Китай и други страни, начинът на действие на акупунктурата все още не е напълно изучен и липсват убедителни доказателства в подкрепа на специфичната ù ефикасност. Тъй като акупунктурата предизвиква терапевтични ефекти като пряка реакция към убождането в специфични места, в практиката е разпространена тезата, че ефикасността на акупунктурата произтича от стимулацията с игли. Вследствие на този на пръв поглед правилен възглед клиничните и фундаменталните научни проучвания на акупунктурата досега се съсредоточават основно върху установяването на специфичния ефект, свързан с поставянето на игли. Въпреки усилията, положени от изследователите през последните десетилетия, в това отношение не са постигнати значими успехи. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефективност на акупунктурата при синдром на постоперативната
гастропареза (систематичен обзор и метаанализ)  - Акупунктура, 16, 2014, №2, с. 40-48.

Синдромът на постоперативна гастропареза (СПГ) (забавено стомашно изпразване, гастроплегия, гастроатония) е комплексно разстройство, което се характеризира с постпрандиално гадене и повръщане и стомашна атония при липсата на механична обструкция на изхода на стомаха. СПГ често е резултат от операция на горния абдомен, в частност при стомашна или панкреасна резекция, а в някои случаи при операция на долния абдомен, например при гинекологични и акушерски процедури. Симптомите могат да са инвалидизиращи и в много случаи не могат да бъдат облекчени чрез лекарствена терапия. Обикновено стомашните реоперации не водят до подобрение. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктурната аналгезия: многообразие и анализ  - Акупунктура, 16, 2014, №2, 48-60.
Авторите обобщават комплексните и разнообразни механизми на акупунктурната аналгезия (АА). Направен е първоначален анализ на специфичните ограничения, произтичащи от теориите за различните механизми, противоречието между самите теории и причиняващите фактори. Въз основа на анализа се представят идеи и методи за по-нататъшно изследване на механизма на АА. Zhang Xiangtong е известен автор на проучвания върху неврофизиологичния механизъм на АА. Той е провел първото само изследване в историята на изучаването на АА в Китай. Въз основа на ценния си непосредствен опит и данните, получени чрез самоизследването, в съчетание със следващи резултати от експерименти, Zhang Xiangtong разработва теорията за "двете усещания" при механизмите на АА. Според теорията АА възниква в резултат на взаимодействието между сетивния аферентен импулс, получен от акупунктурните точки, който инхибира сетивния аферентен импулс, получен от участъци на ЦНС. Теорията се потвърждава от множество данни от неврофизиологични експерименти и получава високо признание в Китай и чужбина. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Резюмета от International Scientific Acupuncture and Meridian Symposium, 4-6 октомври 2013 г., Karolinska Institute  - Акупунктура, 16, 2014, №2, 60-64.


 

bar740-4

bar740-4


Брой 1 - съдържание


Резюмета от конгреса на ICMART, Виена, 29 ноември-1 декември 2013 г. - Акупунктура, 16, 2014, №1, с. 3 - 68. (Връзка към пълния текст - след съдържанието)

 

Jochen Gleditsch - СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ ЗА АКУПУНКТУРА НА МИКРОСИСТЕМИ – ЕФЕКТЪТ ОТ МЕТОДА НА ПРАВИЛНАТА ТОЧКА

Einar Kristian Borud - ACUFLASH – РАНДОМИЗИРАНО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ НА АКУПУНКТУРА ПРИ МЕНОПАУЗАЛНИ ЖЕНИ С ГОРЕЩИ ВЪЛНИ (С РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЕРВАЦИОНЕН КОНТРОЛ СЛЕД 6 И 12 МЕСЕЦА)

Daniela Stockenhuber, D., M. Bijak, K. Stockert - ТКМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МЕНОПАУЗАЛНИ ГОРЕЩИ ВЪЛНИ: ПОСЛЕДНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Younghee Yun, S. Kim, M. Kim, K. Kim, J. S. Park, I. Choi - ЕФЕКТЪТ ОТ ФАЦИАЛНА КОЗМЕТИЧНА АКУПУНКТУРА ВЪРХУ ФАЦИАЛНАТА ЕЛАСТИЧНОСТ: ОТКРИТО ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ С ЕДНО РАМО

Evemarie Wolkenstein - КАК ТРАДИЦИОННАТА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА АНТИЕЙДЖИНГА?

Gerasimos Papathanasiou - ЗНАЧЕНИЕТО НА "ТИХОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ"

Petja Piehler - РОЛЯТА НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА
И ЛЕЧЕНИЕТО ЧРЕЗ НЕВРАЛНА ТЕРАПИЯ

Dominik Irnich - АКУПУНКТУРА НА ТРИГЕРНИТЕ ТОЧКИ (DRY NEEDLING)

Gregory Glazov, Michael Yelland, Jon Emery - ДВОЙНОСЛЯПО РАНДОМИЗИРАНО КОНТРОЛИРАНО КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФИКАСНОСТТА
И ДОЗОЗАВИСИМОСТТА НА 830 NM, 20 MW ЛАЗЕРЕН ДИОД ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНА НЕСПЕЦИФИЧНА БОЛКА В ГЪРБА С ЛАЗЕРНА ПУНКТУРА

Gregory Glazov - ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕСПЕЦИФИЧНИЯ ОТГОВОР КЪМ ИНТЕРВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ЛАЗЕРНА ПУНКТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ХРОНИЧНА БОЛКА В ГЪРБА

Claudia Witt - ПРОУЧВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНАТА ЕФЕКТИВНОСТ: ПРИНОСИТЕ НА АКУПУНКТУРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И БЪДЕЩИ НАСОКИ

Thomas Ots, Asal Kandirian, Stefan Szilagyi, Andreas Sandner-Kiesling - МЕРИДИАННИЯТ МОДЕЛ НА ТКМ Е ОСТАРЯЛ: МЕТААНАЛИЗ НА РАНДОМИЗИРАНИ SHAM-КОНТРОЛИРАНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АКУПУНКТУРА

Dominik Irnich - СМИСЪЛЪТ НА ДУМИТЕ В АКУПУНКТУРАТА: НЕОБРАТИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Petra I. Baumler, Johannes Fleckenstein; Franziska Benedikt, Julia Bader; Dominik Irnich - ХОМО- И ХЕТЕРОСЕГМЕНТНИ ЕФЕКТИ ОТ АКУПУНКТУРАТА, ОЦЕНЕНИ ЧРЕЗ КОЛИЧЕСТВЕНО СЕНЗОРНО ТЕСТИРАНЕ: РАНДОМИЗИРАНО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ

Stefan Weinschenk, Gollner Richard, Gold Kurt, Mergenthaler Caroline - ЕФЕКТИ ОТ ТЕРАПИЯ С ЛОКАЛНИ АНЕСТЕТИЦИ (НЕВРАЛНА ТЕРАПИЯ): МЕЖДУНАРОДНО ПРОСПЕКТИВНО МНОГОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ

Johannes Fleckenstein, Torsten Feichtinger - ACURAID: АКУПУНКТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП И БАЗА ДАННИ ЗА ИНДИКАЦИЯТА

Heinz Ludwig - НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОНКОЛОГИЯТА

Fritz Friedl - ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ И ТКМ

Josef Hummelsberger - РОЛЯТА НА КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА В ИНТЕГРАТИВНАТА ОНКОЛОГИЯ – НОВ ПОДХОД

Mike Cummings, J. Filshie - УБОЖДАНЕ И САМОУБОЖДАНЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВАЗОМОТОРНИ СИМПТОМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА И ОТПАДНАЛОСТ СЛЕД ХИМИОТЕРАПИЯ

Philippe Jeannin, Pierre Regard, Patrick Sautreuil - СИНДРОМЪТ РЪКА–КРАК ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК И АКУПУНКТУРАТА

Sonja Maric - ПРАКТИКАТА НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА В СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ. ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ТИБЕТСКАТА МЕДИЦИНА

Herbert Schwabl - ТИБЕТСКИТЕ ФОРМУЛИ КАТО КОМПЛЕКСНИ МЕДИКАМЕНТИ

Chin Chan - ПОПУЛЯРНО ОБЯСНЕНИЕ НА НЕВРОФИЗИОЛОГИЯТА ЗА НЕПРОФЕСИОНАЛИСТИ

You Song Mosch-Kang - ЗДРАВЕ ЗА ХОРАТА НАД 50 ГОДИНИ ЧРЕЗ КОРЕЙСКА МАНУАЛНА АКУПУНКТУРА

Manfred Schmidbauer - МОЗЪЧНАТА ПЛАСТИЧНОСТ – ШАНС ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

M. Karavis, V. Korakakis, K. Baliotis, A. Andrikopoulos, E. Vlachou, A. Gializi, M. Bikou, G. Visarakis - ЗАВИСИМА ОТ РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НЕВРОННА ПЛАСТИЧНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ИНСУЛТ. ПРИЛАГАНЕ НА АКУПУНКТУРА В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ В АТИНА (ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ FILOKTITIS)

Patrick Sautreil, Ph. Thoumie, D. Pailler, B. Missaoui, S. Bendaya - МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА С БОЛКОВИ СИМПТОМИ, НЕВРОАКУПУНКТУРА, СТОЕЖ И ПОХОДКА

Jean Pierre Fossion - ДАЛИ ИНДИКАЦИИТЕ ZANG-FU НА АКУПУНКТУРНАТА ТОЧКА СА САМО НА ДВА СИНАПСА РАЗСТОЯНИЕ ОТ НЕЙНОТО КОЖНО РЕЦЕПТИВНО ПОЛЕ? ПАРАДИГМА ЗА ТРАНССИНАПТИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕТИКУЛАРНИТЕ СУБЯДРА В МОЗЪЧНИЯ СТВОЛ

Bernd Kostner - ОБЗОР НА НЕВРОПРОТЕКТИВНИ ФИТОХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ТРАДИЦИОННАТА ЯПОНСКА МЕДИЦИНА

Georg Dimitriadis - НЕВРАЛНАТА ТЕРАПИЯ В НЕВРОЛОГИЯТА – НОВИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Konstantina Theodoratou, D. Verganelakis, P. Toulas - FMRI ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДИ И СЛЕД АКУПУНКТУРНА ПРОЦЕДУРА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 24 ЧАСА СЛЕД СПИРАНЕ НА ПУШЕНЕТО

Wolfgang Raith - ЛАЗЕРНА ПУНКТУРА ПРИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА С НЕОНАТАЛЕН
АБСТИНЕНТЕН СИНДРОМ ВСЛЕДСТВИЕ НА СУБСТИТУИРАЩА ТЕРАПИЯ ПРИ МАЙКАТА: ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАНДОМИЗИРАНО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ

Chin Chan - ПОСТХЕРПЕСНА НЕВРАЛГИЯ, ТРЕТИРАНА С ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОПУНКТУРА

Karin Serrat - СИНЕРГИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИТЕ МЕТОДИ – СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПОСТТРАВМАТИЧЕН ПАЦИЕНТ С АМПУТИРАНИ КРАЙНИЦИ

Johannes Nepp, Nikolaus Hocke, Manfred Bijak, Michaela Bijak, Alexander Meng, Helmut Nissel - ЕФЕКТЪТ ОТ АКУПУНКТУРАТА ВЪРХУ НАРУШЕНА ВЕГЕТАТИВНА ФУНКЦИЯ

Michael Hammes - ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХОСОМАТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА

Ruben Fossion, Jean Pierre Fossion, Dolores Mino, Miguel-Angel Villasis - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КОЛИЧЕСТВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКУПУНКТУРАТА ЧРЕЗ ВАРИАБИЛНОСТТА НА СЪРДЕЧНАТА ЧЕСТОТА (HRV)? СИСТЕМАТИЧЕН ОБЗОР ВЪРХУ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БОЛКА

Ana P. Moreira, Joao Bosco G. Silva, Joao A. Padovani, Rassen Saidah - ХЕМИТИРЕОИДЕКТОМИЯ, ИЗВЪРШЕНА С АКУПУНКТУРНА АНЕСТЕЗИЯ: СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

David Robert Lее - КРАТКОТРАЕН УСПЕХ, ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛЗА

Thomas Wernicke - ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПРИЛАГАНЕТО НА ПЕДИАТРИЧНАТА АКУПУНКТУРА В ГЕРИАТРИЯТА? ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ СЪС SHONISHIN

Yung-Hsien Chang - ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА АКУПУНКТУРНИЯ БУМ

Gabriella Hegyi - РАК И ТКМ В СИНЕРГИЯ

Claudia Witt - ОЦЕНКА И ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА
НА АКУПУНКТУРАТА

J. M. Kespi - ТОЧКАТА ЗСМ-5 (XUAN SHU) – ОТ ТРАДИЦИОННАТА ДО КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

Silvio Harres, Catarina Costa, Carlos Link - ЕФЕКТИВНОСТ НА АКУПУНКТУРАТА КАТО АДЮНКТИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ АСИСТИРАНА РЕПРОДУКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ (ИНВИТРО ФЕРТИЛИЗАЦИЯ) В СЕРИЯ ОТ 104 ПАЦИЕНТКИ

Folker Meissner - ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ТЕРАПИЯ НА ОБЛАСТИ НА ИЗКРИВЯВАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОЛЕТА НА ТЯЛОТО (HUMAN BODY-FIELD)

Taras Usichenko - ВЕРУМ- И SHAM-АКУПУНКТУРА ПРЕДИЗВИКВАТ РАЗЛИЧНА ЦЕРЕБРАЛНА АКТИВАЦИЯ В ОБЛАСТИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БОЛКАТА: КРЪСТОСАНО ПРОУЧВАНЕ С FMRI ВЪРХУ ЗДРАВИ ДОБРОВОЛЦИ

Johannes Nepp - ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ЕФЕКТИ НА АКУПУНКТУРАТА ПРИ БЛЕФАРОСПАЗЪМ

Leopold Dorfer - АКУПУНКТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО СИСТЕМАТА НА BOEL

Sybille Kramer, Dominik Irnich, Stefan Lorenzl - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА АКУПУНКТУРНО ЛЕЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПАЛИАТИВНАТА ПОМОЩ

Catharina Klausenitz, Bianca Leutzow, Thomas Kohlman, Michael Wendt, Taras Usichenko - АУРИКУЛАРНАТА АКУПУНКТУРА НАМАЛЯВА ПРЕДИЗПИТНАТА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА: РАНДОМИЗИРАНО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ

Jan Wilke, Tobias Engeroff, Daniel Niederer, Lutz Vogt, Marcus Bernhorster, Markus Hubscher, Kerstin Auerbach, Theresa Weber, Winfried Banzer - ЕФЕКТИ НА АКУПУНКТУРАТА ВЪРХУ СИМПТОМИТЕ И МУСКУЛНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ОТЛОЖЕНА МУСКУЛНА БОЛЕЗНЕНОСТ

Eric Anders, Mario Rudiger, Christian Vogelberg - РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪПРОСНИК ЗА УСЕЩАНЕТО ОТ УБОЖДАНЕ ПРИ ДЕЦАТА (CNSQ)

Jan Wilke, Lutz Vogt, Daniel Niederer, Markus Hubscher, Judith Rothmayr, Danijel Ivkovic, Marcus Rickert, Winfried Banzer - КРАТКОСРОЧНИ ЕФЕКТИ ОТ АКУПУНКТУРА И УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗТЯГАНЕ ВЪРХУ МИОФАСЦИАЛНИ БОЛКИ ВЪВ ВРАТА, СВЪРЗАНИ С ТРИГЕРНИ ТОЧКИ: РАНДОМИЗИРАНО ДВОЙНОСЛЯПО ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ

Karin Stockert - АКУПУНКТУРА И КИТАЙСКА БИЛКОВА МЕДИЦИНА ПРИ ИНСОМНИЯ: ОБЗОР НА ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ

Ute Engelhardt - СЪН В БУДНО СЪСТОЯНИЕ – QIGONG КАТО ДОБАВЪЧНА ТЕРАПИЯ ПРИ ИНСОМНИЯ

Uwe Siedentopp - ИНТЕГРАТИВНО ХРАНЕНЕ ПРИ АРТРОЗА, АРТРИТ И ОСТЕОПОРОЗА – СЪЧЕТАВАНЕ НА ЗАПАДНОТО И КИТАЙСКОТО ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ

Henriette Murakozy - DE AUREA AETATE – МЕДИЦИНСКАТА АКУПУНКТУРА КАТО ЧАСТ ОТ МУЛТИМОДАЛНИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ МЕТОДИ В РЕВМАТОЛОГИЯТА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА ОТ ЖИВОТА

Peter Aluani - АРТРОЗА И БОЛКОВИ СИНДРОМИ – ЛЕЧЕНИЕ С ИНТЕГРАТИВНА АКУПУНКТУРА И НИСКОИНТЕНЗИВНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ

Silvia Elenkova, Joana Pozharashka - ФАРМААКУПУНКТУРА С ИНЖЕКТИРАНЕ НА КОЛАГЕН – НОВ ТЕРАПЕВТИЧЕН МЕТОД ПРИ ХРОНИЧНИ БОЛКИ В ГЪРБА

Gertrude Kubiena - ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ ПОДПРАВКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО СПОРЕД ТКМ НА АРТРИТ И АРТРОЗА

Hans Tilscher - СКАПУЛОКОСТАЛЕН СИНДРОМ – АНАЛИЗ НА МАКСИМАЛНАТА ТОЧКА В ОБЛАСТТА НА АКУПУНКТУРНА ТОЧКА ПМ-44

Bryan L. Frank - АКУПУНКТУРНО СВЪРЗАНИ МЕТОДИ ЗА КЛЕТЪЧНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Francois Beyens - ЗАЩО И КАК ДА БЪДЕ ОПРОСТЕНО АКУПУНКТУРНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Thomas Ots - ИДВА ЛИ КРАЯТ НА МЕРИДИАННИЯ МОДЕЛ В КИТАЙСКАТА АКУПУНКТУРА? ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОСНОВАТА НА СЕГМЕНТАЛНАТА АНАТОМИЯ

Walburg Marić‐Oehler, Uwe Siedentopp - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ХРАНАТА И НАСТРОЕНИЕТО СПОРЕД ПСИХОЛОГИЧНИТЕ И ДИЕТОЛОГИЧНИТЕ АСПЕКТИ В КИТАЙСКАТА МЕДИЦИНА

Jeong-eun Yoo - ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ: ТЕРАПЕВТИЧНИ АКУПУНКТУРНИ МЕТОДИ

S. Bangrazi, A. Liguori - ЕТИОПАТОГЕНЕЗА НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО СПОРЕД ТКМ И
ПРОУЧВАНИЯ. КАК ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ БАЛАНСЪТ НА YUAN QI, WEI QI И ДАЛАК (PI)–БЪБРЕК (SHEN)


Пълния текст на резюметата можете да разгледате тук


bar740-4


Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
vasil_kolev@abv.bg

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Дата на последно обновяване: 21.04.2016