Архив

bar740-4

Том 15/2013 г.

 

Брой 1


Брой 2
Пълен текст на публикациите в PDF-формат   Пълен текст на публикациите в PDF-формат
bar740-4

 

Брой 2 - съдържание

АВТОРСКИ СТАТИИ
Й. Стайкова и Н. Димитров. Терапия с мокса при деца с енурезис ноктурна    - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 3-13. (Резюме)


РЕФЕРАТИ
Зависи ли акупунктурният ефект от усещането при убождането и манипулирането на иглата? - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 13-17. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Съвременната китайска пулсова диагностика – модерна интерпретация на древния традиционен метод - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 17-25. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Систематичен обзор на новите постижения във фармакокинетиката на четири класически китайски билкови лекарства, прилагани за лечение на мозъчносъдова болест - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 26-41. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Изследване върху акупунктура в съчетание с Paroxetine при пациенти с тежко депресивно разстройство - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 42-48. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Лазерна пунктура при депресия: проучване чрез нискочестотна лазерна интервенция - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 48-53. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Използване на традиционна китайска медицина от пациенти с депресия: популационно проучване в Тайван - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 54-59. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Електропунктурата с дълбоко убождане за достигане на sphenopalatine ganglion може да намали честотата и интензивността на тригеминалната невралгия - Акупунктура, 15, 2013, №2, с.  60-61. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктурата не е по-ефективна от фалшива акупунктура при профилактика на мигрената, но е по-ефективна от списък на чакащите като контрола - Акупунктура, 15, 2013, №2, с.  62-63. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4


АВТОРСКИ СТАТИИ


Й. Стайкова(1) и Н. Димитров(2). Терапия с мокса при деца с енурезис ноктурна    - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 3-13.

(1)Катедра по обща медицина и офталмология, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
(2)Катедра по анатомия, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
Резюме. Терапията с мокса е дял от традиционната китайска медицина. Прилага се за лечение и за укрепване на здравето чрез изгаряне на билката Артемизия вулгарис и някои други билки на или над кожата върху акупунктурните точки по тялото. Изследването демонстрира ефекта от комбинираното прилагане на тази терапия и психологични утвърждения с визуализации при деца от 2,5- до 8-годишна възраст с енурезис ноктурна (ЕН). Приложеният терапевтичен метод е загряване на акупунктурни зони с мокса под формата на пури. Пациентите са 33 деца на средна възраст 4,5 г. Проведено е проспективно проучване на клиничен контингент, преминал през кабинета за период от 6 г. Приложена е терапевтична методика с продължителност 10 дни и продължение на процедурите от родителите, които са обучени от терапевта по време на лечението на техните деца. По време на лечебната процедура на децата се дава игра-задача, включваща автогенен тренинг с положителни утвърждения и визуализации. ЕН при 50% от децата изчезна напълно след 1 г. При 30% от децата ЕН се сведе до редки инциденти след 6-месечен срок на домашно лечение. 20% продължаваха да имат нощни напикавания и след 1 г. При 70% от децата се отчете субективно намаляване на тревожността, при 30% не се отчетоха подобрения. Терапията с мокса е неинвазивен метод на лечение и профилактика, подходящ при децата. Съчетаването на тази терапия и положителния автогенен тренинг с визуализации води до много добри резултати с продължителен ефект.
Ключови думи: мокса, деца, нощно напикаване
Y. Staykova and N. Dimitrov. MOXIBUSTION IN CHILDREN WITH NOCTURNAL ENURESIS
Summary.The aim of this study was to observe the therapeutic effect of moxibustion and psychological treatment in children at the age of 2.5-8 years with nocturnal enuresis and neurosis. For the purpose of the study, two types of moxa sticks were used: smokeless and Chinese. Burning moxa sticks release heat and stimulate acupuncture points. The patients included 33 children (average age of 4.5 years) who received therapy every day for 10 days, after that children received home treatment by their own parents, trained during treatment. The children assignment game was set, including positive affirmations and visualizations during session. Our observation showed good results during and after treatment. In 70% of children a decrease of subjective anxiety was reported and significant therapeutic effect, and the rest 30% did not improve. In 50% of the group, bedwetting was ceased within one year. In 30% of children the bedwetting was reduced to rare incidents until 6 months after the treatment, while in the rest 20% the treatment was ineffective or only slightly effective. Moxibustion with moxa sticks is a friendly, preventive and therapeutic method suitable for children. Combining therapies of moxibustion and psychological affirmations with visualization showed very good results.
Key words: moxa, children, enuresis nocturna
Адрес за кореспонденция: Йорданка Стайкова-Пировска; Стара Загора;
E-mail: orhideakatlea@abv.bgРЕФЕРАТИ


Зависи ли акупунктурният ефект от усещането при убождането и манипулирането на иглата? - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 13-17. (Начало)
Специфичното акупунктурно усещане (De Qi) е важен елемент за акупунктурното лечение. Убождането и манипулирането на акупунктурните игли предизвиква у пациента усещания за изтръпване, тежест, болезнено дразнене и подуване. De Qi е основният термин, който се свързва с усещанията, възникнали вследствие на убождането. С него се означава възбуждането на Qi по акупунктурните канали/меридиани в резултат на стимулацията с игла. Иглотерапевтите смятат, че De Qi има пряка връзка с терапевтичния ефект, поради което предизвикването на De Qi е основната цел на акупунктурната процедура. Признаците на De Qi могат да бъдат разпознати както от иглотерапевтите, така и от пациентите. Изследователите обръщат повече внимание на субективното усещане на пациентите за сметка на възприятието на иглотерапевта. . ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Съвременната китайска пулсова диагностика – модерна интерпретация на древния традиционен метод - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 17-25. (Начало)
Според принципите на традиционната китайска медицина (ТКМ) в оценката на пациента се включват 4 метода на обследване – разпитване, аускултация, обсервация и палпация. Както в древната, така и в съвременната медицина се приема, че оценката на пулса (обикновено при радиалната артерия) предоставя съществена диагностична информация и по този начин играе важна роля при вземането на клинични решения. В рамките на различни традиции в ТКМ са разработени няколко метода за пулсова диагностика. Нейното прилагане има за цел да установи промените в нормалната физиологична функция, които могат да доведат до заболяване. В статията се описват основните принципи на съвременната китайска пулсова диагностика (СКПД), която води началото си от класическия текст на ТКМ "Neijing Suwen".. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Систематичен обзор на новите постижения във фармакокинетиката на четири класически китайски билкови лекарства, прилагани за лечение на мозъчносъдова болест - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 26-41. (Начало)
Механизмът на профилактиката и терапията на мозъчносъдовата болест (МСБ) се влияе във висока степен от фактори, като контрола върху хипертензията, хиперхолестеролемията, антикоагулацията, фибринолизата, възстановяването на кръвотока, намаляването на вътремозъчния кръвоизлив и подобряването на кръвната циркулация в мозъка. През последните години се докладват данни за клиничното приложение на китайски билкови лекарства при МСБ. Въпреки многобройните доклади относно фармакокинетиката (ФК), токсикологията и биологичния анализ, концентрацията на съединенията във всяка билка е все още ненапълно изяснен въпрос от фармакологията на китайските билкови лекарства. Данните от наличните обзори не предоставят достатъчно информация за ФК. Взаимодействията между билките са сходни с лекарствените взаимодействия и оказват влияние върху ефикасността на китайските билкови лекарства...... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Изследване върху акупунктура в съчетание с Paroxetine при пациенти с тежко депресивно разстройство - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 42-48.
(Начало)
Депресията е тежко психично заболяване, което засяга 8-20% от популацията в света. Като фармакотерапия при различни депресивни разстройства се прилагат селективни инхибитори на обратния захват на серотонина (SSRIs), между които Рaroxetine (PRX) и Fluoxetine (FLX). Въпреки това все още при голяма част от пациентите с депресия не се постига пълен отговор и се наблюдават рецидиви и нежелани ефекти от лечението. Страданията на пациентите се удължават поради късното настъпване на ефекта от SSRIs и рискът за самоубийство е значителен. Клиничното приложение на SSRIs се възпрепятства също и от високото ниво на страничните ефекти. Предполага се, че ограниченията при лечението със SSRIs са следствие от мултисистемната патогенеза на депресивните разстройства. Доказано е, че освен с недостиг на централен серотонин (5-HT) депресивните разстройства се свързват също и с нарушена функция на оста хипоталамус–хипофиза–надбъбречни жлези и с разстройства на мозъчните региони, които участват в справянето със стреса и емоциите....... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Лазерна пунктура при депресия: проучване чрез нискочестотна лазерна интервенция - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 48-53.
(Начало)

Клиничната депресия се определя като един от ключовите здравни приоритети в световен мащаб. Според данни на СЗО еднополюсната депресия е четвърта водеща причина за глобалната тежест на заболяванията (Lopez, 2005). Освен че предизвиква спад в трудоспособността, депресията оказва също и значителен ефект върху качеството на живота на пациента. Въпреки нарастващата информираност на общността и опитите за дестигматизиране на депресията 60% от пациентите с депресия избягват търсенето на професионална помощ и разчитат само на облекчаване на симптомите. По-малко от половината от останалите пациенти получават медицинска помощ, основана на доказателствата. Много от пациентите с депресия отказват или прекратяват приема на антидепресантни лекарства поради страничните ефекти и се обръщат към средства на комплементарната и алтернативната медицина (КАМ). Те възприемат методите на КАМ като естествени, холистични и непредизвикващи странични ефекти. Двата най-известни метода на КАМ са билковите лекарства като жълтия кантарион (Hypericum Perforatum) и акупунктурата....... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Използване на традиционна китайска медицина от пациенти с депресия: популационно проучване в Тайван - Акупунктура, 15, 2013, №2, с. 54-59.
(Начало)

През 2002 г. еднополюсното депресивно разстройство (ЕДР) е четвъртата водеща причина за глобалната тежест на заболяванията, като честотата му продължава да нараства през следващите десетилетия. Прогнозира се, че ЕДР ще бъде водеща причина за заболявания през 2015 г. В Тайван общите преки разходи за здравеопазване, свързани с депресията, нарастват с 50% през периода 2000-2002 г., а честотата на употреба на антидепресанти се удвоява от 1997 до 2004 г. В резултат се увеличава необходимостта от лечение на депресията. Ограниченият бюджет на Националната здравноосигурителна система (НЗОС) изисква оценка на резултатите от лечението на пациенти с депресия от икономическа гледна точка. Освен конвенционалното медицинско лечение НЗОС в Тайван предлага също и традиционна китайска медицина (ТКМ) като общодостъпна и често използвана услуга....... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Електропунктурата с дълбоко убождане за достигане на sphenopalatine ganglion може да намали честотата и интензивността на тригеминалната невралгия - Акупунктура, 15, 2013, №2, с.  60-61.
(Начало)
Тригеминалната невралгия е извънредно болезнено състояние, характеризиращо се с кратки, пароксизмални, пронизващи пристъпи на изгаряща болка по хода на разклоненията на тригеминалния нерв двустранно по лицето. Болката често е съпътствана от лицево зачервяване, конюнктивална конгестия, лакримация и сиалорея, тъй като тригеминалният нерв включва както сензорни, така и автономни влакна. Епизодите могат да бъдат предизвикани от безопасни дейности (леко докосване, миене на зъбите, хранене) или да възникват спонтанно. Сarbamazepine често е ефективен за намаляване честотата на пристъпите, но не при всички пациенти има отговор и нежеланите ефекти не са редки. Изследват се други методи на лечение, които не са свързани с инвазивни процедури. В проучването се изследват ефективността на електропунктурата при пациенти с тригеминална невралгия от типа на син­дром на подема на (Gan)-Yang на черния дроб (LYUS според диагностичната система на традиционната китайска медицина)....... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Акупунктурата не е по-ефективна от фалшива акупунктура при профилактика на мигрената, но е по-ефективна от списък на чакащите като контрола - Акупунктура, 15, 2013, №2, с.  62-63.
(Начало)

Мигренозното главоболие се характеризира с повтарящи се пристъпи на унилатерална, пулсираща болка с умерена до тежка интензивност, която често е свързана с гадене и повръщане и с фото- и фонофобия. Макар че повечето от пациентите могат да облекчат редките пристъпи чрез акутно лечение, при част от болните се изисква дългосрочна, профилактична супресия поради непоносимо високата честота на пристъпите или неподходящия отговор към акутната терапия. Редица медикаменти (Рropranolol, валпроева киселина, Тopiramate) са с доказана ефективност, но пациентите търсят алтернативи поради честите нежелани ефекти. Проведено е многоцентрово проучване с рандомизиране на 302-ма пациенти (88% жени) с мигрена. Участниците се разпределят в 3 групи: действителна акупунктура, фалшива акупунктура и контрола – списък на чакащите....... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4

bar740-4


Брой 1 - съдържание


АВТОРСКИ СТАТИИ
Ом Сон Чол и Сон Ги Су. Главоболието и неговото лечение от гледна точка на корейската традиционна медицина    - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 3-6.(Резюме)

КИТАЙСКА БИЛКОВА МЕДИЦИНА
Сравнение на ефективността и безопасността на гранули и декокт от китайски билкови препарати: систематичен обзор на рандомизирани клинични изследвания. - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 7-16. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефективност на китайската билкова медицина като адюнктивна терапия при колоректален рак: систематичен обзор и метаанализ - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 17-24. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефикасност и безопасност на китайски билков продукт (Xiao-feng-san) за лечение на рефрактерен атопичен дерматит: рандомизирано двойносляпо плацебо-контролирано проучване - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 25.(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Астмата според традиционната китайска медицина - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 26-27. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Разработване на насоки за клиничната практика при лечението на синдром на поликистозните яйчници с китайска билкова медицина: изследване чрез смесен модифициран метод Delphi - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 27-28. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Хипотензивни ефекти, предизвикани от горещ билков компрес в точка Yongquan - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 28-31. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Китайска билкова медицина при инсомния: систематичен обзор на рандомизирани контролирани изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  32-39. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Изследване върху безопасността на китайски билкови медикаменти - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  39-40. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Стимулация на акупунктурни точки при първична дисменорея: систематичен обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 41-45. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Подобрява ли акупунктурата изхода от in vitro оплождането? Ръководство за бъдещи изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  46-50. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктура при пациенти с рак с оплаквания от хълцане: систематичен обзор и метаанализ - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  50-53. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктурата може да бъде ефективна за превенция на рецидивираща мигрена - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 54-55. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупресура, рефлексология и аурикуларна акупресура при инсомния: систематичен  обзор на рандомизирани контролирани изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  55-62. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Семинар: Незабавни ефекти от абдоминална акупунктура за облекчаване на хронична болка - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 62-63. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Семинар: Комбиниран подход при лечение на затлъстяването според традиционната китайска медицина - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 63-64. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

auricular acupuncture

bar740-4


АВТОРСКИ СТАТИИ
Ом Сон Чол(1) и Сон Ги Су(2) Главоболието и неговото лечение от гледна точка на корейската традиционна медицина    - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 3-6.
(1)Пхенянски медицински университет
(2)Медицинска aкадемия на КНДР
Резюме. Главоболието може да се наблюдава не само при невропсихични заболявания, но и при редица други състояния, като болести на дихателната, циркулаторната или храносмилателната система, гинекологични и педиатрични заболявания и дори по време на работа. За правилното прилагане на акупунктурата е много важно да се диференцират синдромите на недостиг и излишък.
Ключови думи: акупунктура, главоболие, корейска традиционна медицина
Song Chol and Song Ki Su. HEADACHE AND ITS TREATMENT IN THE VIEWPOINT OF KORYO TRADITIONAL MEDICINE
Summary. Headache can be seen not only in the neuro-psychologic diseases but also in many other diseases including respiratory, circulatory, digestive, uro-reproductive, gynecological and pediatric diseases and even in work and life, too. For correct acupuncture, it is very important to differentiate the deficiency and excess syndromes.
Key words: acupuncture, headache, Korean traditional medicineКИТАЙСКА БИЛКОВА МЕДИЦИНА
Сравнение на ефективността и безопасността на гранули и декокт от китайски билкови препарати: систематичен обзор на рандомизирани клинични изследвания. - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 7-16. (Начало)
Изваряването, или декоктът, е най-древният и популярен метод за приготвяне на билкови средства в практиката на традиционната китайска медицина (ТКМ). Съчетанието на билките в декокта може да се изменя и да се коригира в зависимост от състоянието на пациента, което се определя съгласно диференциацията на синдромите и лечебните принципи на ТКМ. Въпреки всичко декок тите имат недостатъци, като затруднен контрол върху качеството на билковите съставки, необходимост от време и неудобства при приготвянето, практични проблеми, свързани с опаковането и съх ранението и с изискването за прием на голямо количество от бил ката, която може да е с неприятен вкус. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Ефективност на китайската билкова медицина като адюнктивна терапия при колоректален рак: систематичен обзор и метаанализ - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 17-24. (Начало)
Колоректалният рак (КР) е четвъртият по разпространение злокачествен тумор. Той засяга около 150 000 американци и 250 000 европейци годишно, като 1/3 от тях умират вследствие на заболяването. Прогнозата при диагностицирани за първи път пациенти се определя от клинико-патологичния стадий на болестта. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Ефикасност и безопасност на китайски билков продукт (Xiao-feng-san) за лечение на рефрактерен атопичен дерматит: рандомизирано двойносляпо плацебо-контролирано проучване - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 25. (Начало)
Широко разпространеният и тежко протичащ атопичен дерматит често не показва подходящ отговор към местни стероиди и перорални антихистамини и изисква имуномодулаторни средства, които са ефективни, но имат нежелани токсични ефекти. Авторите изследват дали традиционният китайски билков препарат Xiao-Feng-San може да е алтернативен избор на терапия за тежък, рефрактерен, екстензивен и неексудативен атопичен дерматит.....(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Астмата според традиционната китайска медицина - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 26-27. (Начало)
В статията се представя анализ на етиологията, патофизиологията и лечението на астмата според традиционната китайска медицина (ТКМ) при възрастни пациенти и деца. Анализират се механизмите на отслабване на енергията в органите, които се засягат при синдрома, и външните и вътрешните фактори, които предизвикват диспнея. Разглежданите външни патогени се представят с термина "Вятър", който обхваща широк спектър от синтетични агенти, възбуждащи диспнеични кризи. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Разработване на насоки за клиничната практика при лечението на синдром на поликистозните яйчници с китайска билкова медицина: изследване чрез смесен модифициран метод Delphi - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 27-28.
(Начало)

Синдромът на поликистозните яйчници (СПЯ) е най честото репродуктивно ендокринно разстройство, което засяга 6-18% от жените в репродуктивна възраст. Китайската билкова медицина (КБМ) става все по-популярна и според данни от практиката е ефективна при симптоми на СПЯ. Въпреки това все още не са дефинирани елементите на рутинната клинична практика при КБМ и това затруднява извършването на строго издържани изследвания. Авторите извършват изследване с цел да разработят насоки за клиничната практика при лечението на СПЯ чрез КБМ. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Хипотензивни ефекти, предизвикани от горещ билков компрес в точка Yongquan - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 28-31.
(Начало)

Изследвания върху принципите и теориите на традиционната китайска медицина (като Yin и Yang, Zang и Fu) и патогенните и екзогенните фактори доказват, че някои алтернативни терапевтични методи са ефективни за понижаване на кръвното налягане (КН). Доказва се, че акупунктурата в точка Б-1 (Yongquan) при мишки може значително да намали КН. Inchauspe докладва антихипертензивни ефекти след стимулация на Yongquan. Авторите извършват изследване с цел да оценят приложимостта на контрола на КН чрез горещ компрес от китайски билки в точка Yongquan. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Китайска билкова медицина при инсомния: систематичен обзор на рандомизирани контролирани изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  32-39.
(Начало)
Традиционната китайска медицина (ТКМ) е форма на комплементарната и алтернативната медицина и е една от най-старите медицински системи в света. Методите за лечение на ТКМ включват китайска билкова медицина (КБМ), акупунктура, масаж Tui Na, упражнения и диетотерапия. Изследване в Австралия установява, че 20% от възрастните пациенти са ползвали поне една форма на ТКМ през годината. Според изследване в Тайван през 2002 г. 28% от здравноосигурените лица са подали искове за обезщетяване на лечение с ТКМ. КБМ включва не само билкови агенти, но и вещества с минерален или животински произход. Обикновено рецептата при КБМ се състои от две или повече китайски билки, които се съчетават във формула за постигане на взаимнодопълващи се и синергични ефекти. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Изследване върху безопасността на китайски билкови медикаменти - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  39-40.
(Начало)

През последните години се увеличава броят на пациентите, които се лекуват със средствата на традиционната китайска медицина (ТКМ). През 1993 г. Vanherweghem съобщава в The Lancet за изследване върху нефропатия, предизвикана от китайски билки, в частност от аристолохиева киселина. В Тайван иглотерапевтите в повечето случаи предписват концентрирани екстракти от билки на ТКМ, а не декокти, тъй като е по-удобно. Има малко изследвания върху влиянието на концентрирани билкови екстракти от ТКМ върху бъбречната и чернодробната функция. Авторите събират лабораторни данни относно бъбречната и чернодробната функция на пациенти, които приемат концентрирани екстракти на билки от ТКМ в медицински център от Тайван. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 


АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Стимулация на акупунктурни точки при първична дисменорея: систематичен обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 41-45. (Начало)
Първичната дисменорея (ПД) е едно от най-честите гинекологични оплаквания, особено при млади жени. Честотата е в граници 47,1-88,0% в зависимост от популацията и изследването. Дисменореята води до чести отсъствия от работа, до умерена тревожност и влошено качество на живота. Според съгласуваните водещи насоки ПД се проявява чрез ежемесечна супрапубисна болка, която започва до няколко часа преди и след началото на менструалното кървене при пациентки без тазови аномалии. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

Подобрява ли акупунктурата изхода от in vitro оплождането? Ръководство за бъдещи изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  46-50. (Начало)
In vitro оплождането (IVO) е ефективна интервенция за различни причини за безплодие, като в резултат на прилагането му са родени 3,5 млн. деца по света. През последните години много безплодни двойки избират акупунктурата като допълнение, докато се подлагат на IVO или при процедури на интрацитоплазмено сперматозоидно инжектиране (ИЦСИ). Ако се отчитат само данните до момента, клиничните иглотерапевти и пациентите трудно могат да вземат решение за избора на акупунктура като допълнение към прилагането на IVO или ИЦСИ. След първото клинично проучване на ефектите от акупунктурата върху изхода от in vitro оплождането, публикувано през 1999 г., са извършени над 40 изследвания. Заключенията от тях са противоречиви. ... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Акупунктура при пациенти с рак с оплаквания от хълцане: систематичен обзор и метаанализ - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  50-53. (Начало)
Хълцането се предизвиква от рефлексивни, интермитиращи спазматични контракции на диафрагмата и междуребрените мускули. То започва с внезапно вдишване и завършва с рязко затваряне на глотиса. Точната патофизиология остава неизяснена. Етиологията включва стомашно-чревни разстройства, дихателни нарушения, психогенни фактори, токсично-етаболитни разстройства, нарушена функция на ЦНС и дразнение на n. vagus и френичния нерв. ... ... Метаанализът на 3 проучвания доказва, че акупунктурата е по-ефективна от инжекции с лекарство за облекчаване на хълцането при пациенти с рак. Не е известно дали резултатите за положителните ефекти от акупунктурата спрямо конвенционална лекарствена терапия отразяват еквивалентни ефекти. При разгледаните изследвания има висок риск от изкривяване на резултатите. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Акупунктурата може да бъде ефективна за превенция на рецидивираща мигрена - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 54-55. (Начало)
Мигренозното главоболие е потенциално инвалидизиращо състояние, при което лекарственото лечение невинаги е ефективно. Фармакотерапиите при мигрена се разпределят в две категории: превантивни и акутни (абортивни). Пациентите, които страдат от умерена до тежка мигрена, често приемат профилактични медикаменти за намаляване честотата на пристъпите. Неудобствата, неефективността и/или непоносимостта са причини за насочването на някои пациенти към алтернативи на дългосрочното фармакологично потискане на главоболието. Като алтернативна терапия акупунктурата привлича интереса на изследователите с цел превенция на мигрената. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Акупресура, рефлексология и аурикуларна акупресура при инсомния: систематичен  обзор на рандомизирани контролирани изследвания - Акупунктура, 15, 2013, №1, с.  55-62.
(Начало)

Инсомнията е най-честото разстройство на съня и около 9-15% от общата популация в света страдат от симптомите и техните последствия през деня. Инсомнията може да доведе до умора, раздразнимост и влошена функция през деня и се свързва със сериозна депресия, тревожни разстройства и злоупотреба със субстанции. Въпреки напредъка във армакологичните и психологичните терапии при инсомния, често като самостоятелно лечение или в съчетание с конвенционалната медицина се прилагат комплементарни и алтернативни терапии. Проучване в САЩ показва, че 4.5% от неинституционализираните възрастни пациенти прибягват до някаква форма на комплементарна и алтернативна медицина за лечение на инсомния или трудно заспиване. ... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Семинар: Незабавни ефекти от абдоминална акупунктура за облекчаване на хронична болка - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 62-63. (Начало)
Семинарът е посветен на метода на абдоминалната акупунктура, който е разработен от китайския професор Bo Zhiyun. Абдоминалната акупунктура е теоретично-практическа разработка на акупунктурна микросистема, която проф. Во съобразява със знанията от древността и съчетава с нови постижения от 60-те г. на ХХ в. Разработва се цялостен метод, който показва извънредно бързи терапевтични ефекти. Абдоминалната аку пунктура е безболезнена и безопасна и оказва бърз терепевтичен ефект, особено при синдроми на болка. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Семинар: Комбиниран подход при лечение на затлъстяването според традиционната китайска медицина - Акупунктура, 15, 2013, №1, с. 63-64. (Начало)
Семинарът е посветен на протокола за комбиниран подход при лечение на затлъстяването според традиционната китайска медицина (КПЗ-ТКМ), като се подчертава гледната точка на ТКМ, че състоянието на тежък недостиг е в основата на затлъстяването. Новаторският протокол на КПЗ-ТКМ е разработен съвместно от Института Paracelso (Италия) и д-р Guo Minyuan (Китай), който е един от най-квалифицираните експерти в диетологията в Китай. Спецификата на този протокол за лечение на затлъстяването е, че подпомага загубата на тегло чрез оказването на терапевтичен ефект, способстващ за регулацията на метаболизма и нормализиращ функцията за абсорбция на организма...... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4


Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
vasil_kolev@abv.bg

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Дата на последно обновяване: 12.06.2015