Настоящ брой

bar740-4

Том 19/2017 г.

Брой 2 - съдържание

РЕФЕРАТИ

bar740-4


РЕФЕРАТИ

Интегративни грижи за кожата: дерматологията и традиционната и комплементарната медицина - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 3-17. (Начало)
Кожата е най-големият орган на тялото и последствията от кожните заболявания за самочувствието на пациентите се утежняват допълнително от техните видими прояви. Исторически в традиционните (местните) системи на здравна помощ са разработени различни методи за лечение на кожните заболявания. Изчислено е, че при лечението на кожни заболявания и рани се
използват близо една трета от всички традиционни лекарствени средства. Отделно в много части на света върху здравата кожа редовно се прилагат природни хигиенни продукти като „сапунени растения” и омекчители. Методите за лечение на кожните заболявания, които се определят като традиционни, са популярни в западните страни като самостоятелни системи на здравна помощ (напр. традиционната китайска медицина и Ayurveda) или като части от комплементарната и алтернативната медицина (натуропатия и функционална медицина). Вследствие напредъка на интегративната дерматология професионалните дерматолози започват да прилагат различни методи за лечението на кожни заболявания холистично и системно, а не само с насоченост към местните приложения. Използват се диетични интервенции, традиционната китайска медицина, Ayurveda, лечение с билки по западен модел, подходи психика–тяло и енергийна медицина.. ....


Индивидуализирана акупунктура за облекчаване на симптомите при функционална диспепсия: рандомизирано контролирано проучване - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 18-22. (Начало)
Съгласно диагностичните критерии Rome III функционалната диспепсия (ФД) се определя като наличие на един или повече от следните симптоми: постпрандиално усещане за пълнота, бързо засищане, стомашни болки или киселини, без да са установени данни за структурни заболявания. Според епидемиологични проучвания 8-23% от хората в Азия имат ФД. Заболяването не е животозастрашаващо, но сериозно намалява качеството на живота на пациентите и се свързва със значително икономическо тегло за обществото.
Много пациенти с ФД използват комплементарни и алтернативни лечения, тъй като наличните конвенционални терапии не се свързват със задоволително облекчение. Акупунктурата се определя от много изследователи като терапевтична възможност при лечението на ФД. В Азия акупунктурата се прилага при лечението на ФД от векове. ....


Ефекти на постояннотокова електропунктура върху цикатрикси и краниални шевове на пациент с болки вследствие на постмозъчно сътресение - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 23-27. (Начало)
Синдромът на постмозъчното сътресение (СПМС) е комплекс от симптоми, които могат да продължават седмици, месеци или година след мозъчното сътресение, което е по-слаба форма на травматичното мозъчно увреждане. Симптомите на СПМС включват главоболие, хронична болка, световъртеж, умора, разстройство на паметта и инсомния. Литературата съдържа доказателства в подкрепа на теорията, че мозъчните сътресения вследствие на обикновени травми или мозъчни сътресения по време на спорт или военни действия нарушават оптималните нива на вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ). Според данни на Centers for Disease Control and Prevention (CDC) годишно в САЩ има до 3,8 млн. случая на мозъчни сътресения, като честотата на мозъчните сътресения при спорт достига епидемични нива. Сегашният стандарт за лечението на мозъчно сътресение е покой. ...


Ефективна употреба на акупунктурата за бойното поле при облекчаването на родилни болки - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 27-31. (Начало)
Родилките могат да избират между различни видове аналгезия, включително фармакологични и нефармакологични интервенции. Фармакологичните методи (епидурални упойки, комбинирани спинални епидурални упойки) имат за цел да облекчат соматичните и висцералните болки и са с доказана ефективност. Въпреки това те се свързват с потенциални отрицателни резултати. Нежеланите събития включват увеличена нужда от извършване на инструментално асистирани вагинални раждания, цезарово сечение поради фетален дистрес, удължен втори стадий на раждането (средна разлика 13,66 минути), моторна блокада, повишена температура на майката, прилагане на окситоцин, хипотензия и/или уринарна ретенция. Другите фармакологични възможности включват интравенозна аналгезия, обикновено с опиоидни производни вещества. Те могат да доведат до неонатална респираторна депресия и намалена сърдечна вариабилност на плода, което затруднява тълкуването на мониторинга на плода от специалистите по акушерство. Нефармакологичните методи за облекчаване на родилни болки включват хипноза, биологична обратна връзка, вътрекожна или подкожна инжекция със стерилизирана вода, потапяне във вода, ароматерапия, методи за релаксация, акупресура или акупунктура и транскутанна електрическа нервна стимулация. ...


Практиката на интегративната медицина в медицинските центрове на Министерството на отбраната на САЩ - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 31-37. (Начало)
Здравеопазването продължава да се развива през последните десетилетия, като някои промени са предизвикани от изискванията на пациентите. Пациентите използват комплементарната и алтернативната медицина (КАМ), тъй като сегашният биомедицински модел на помощта не удовлетворява техните нужди. Честотата на употребата на КАМ, която през последните години се определя като интегративна медицина (ИМ), когато се съчетава с конвенционалната медицина, е нараснала след първоначалните проучвания през 90-те години на ХХ в. Според проучванията на Eisenberg и сътр. и Tindle и сътр. употребата на услуги на КАМ в общата популация на САЩ е увеличена от 33,8% през 1990 г. на 42,1% през 1997 г. и на 62% през 2002 г. В проучването National Health Interview Survey Barnes и сътр. установяват, че честотата е увеличена със средно 31% през изследвания 8-годишен период (от 28,9% през 1999 г. на 38% през 2007 г.). ...

 

Интегративното здраве и оздравителните практики за военнослужещите в САЩ: методи на самопомощ - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 37-46. (Начало)
През последните две десетилетия се увеличава приложението на комплементарната и алтернативната медицина (КАМ), определяна също като интегративна медицина (ИМ), при лечението на различни заболявания. Има данни, че през последните години повече от 50% от военната популация, включително техни роднини, се подлагат на интервенции на КАМ и до 66% от военнослужещите използват хранителни добавки. В обзори на популационни проучвания се установява, че военният персонал се доверява на КАМ, независимо от конвенционалната медицинска помощ. Ръководството на отбраната на САЩ насърчава опитите на военнослужещите да поемат отговорността за собственото си здраве и подобряването на здравните си показатели, при условие че едновременно с това се ограничава употребата на скъпоструващи услуги. Военнослужещите се стремят да избягват употребата на лекарства по лекарско предписание поради страничните им ефекти и потенциалните отрицателни въздействия върху живота и кариерата и в частност медикаментите за облекчаване на болката и стреса. Увеличава се броят на използваните от военнослужещи методи на ИМ, например молитви за собственото здраве, терапия с масаж и методи за релаксация, които често се заплащат без реимбурсиране.

Анализ на практиките и политиките на интегративната медицина в европейските държави – членки на НАТО - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 47-55. (Начало)
Комплементарната и алтернативната медицина (КАМ) обединяват медицински практики, които се определят като неконвенционални. Употребата на методите на КАМ се увеличава през последните десетилетия. Организацията European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) е създадена през 2004 г. като форум за обсъждане на специфичните методи на КАМ, в който са обединени национални сдружения на специалисти по КАМ. Основна задача на EFCAM е да се осигури еднакъв достъп до методите на КАМ във всички европейски държави. В становище на EFCAM се посочва, че специфичното предимство на КАМ се дължи на съчетаването на индивидуализираната холистична помощ, възможността за предоставяне на поддръжка на здравето, профилактиката на заболяванията и неинвазивното лечение като част от интегриран пакет. През 2009 г. в проект на Европейската комисия е направен анализ на състоянието на КАМ в Европа. Създадена е групата CAMbrella Consortium, в която са включени 16 институции от 12 европейски държави. Анализират се следните проблеми: дефиницията на КАМ, честотата на употребата на КАМ и нагласите на доставчиците и пациентите по отношение на КАМ. Чрез дейността на CAMbrella са разработени 9 работни пакета и се препоръчват 6 базови области като пътна карта за възможния принос на КАМ към нуждите от здравна помощ в Европейския съюз (ЕС). ...


Устав на БДТКМ - Акупунктура, 19, 2017, № 2, с. 56 -60. (Начало)
Устав на Българското дружество по традиционна китайска медицина (БДТКМ)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. 1. БДТКМ е организация на професионална основа, обединяваща всички медицински специалисти, интересуващи се и практикуващи някои от древнокитайските традиционни методи на лечение, както и някои утвърдени от времето постижения на българската народна медицина.
2. БДТКМ е обществено ангажирана организация и като такава влиза във взаимоотношения с държавните, професионалните и други обществени организации в страната и чужбина.
3. Членовете на БДТКМ трябва да са членове на БЛС и БСС.
Чл. 2. БДТКМ е сдружение с идеална цел, юридическо лице със седалище гр. София 1431, бул. „Георги Софийски” № 1 (НИДВ‐МА) и е приемник на секцията по иглотерапия към НДНП, създадена и съществуваща в България
от 1977 г. ...
За повече подробности посетете http://www.bstcm.net/.


bar740-4

 

 

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

 


Дата на последно обновяване: 21.11.2017.