Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Настоящо издание

bar930

 

Том 49, 2018 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Каси, Ш. Чакър и П. Андреева-Гатева. Тригодишно проследяване на най-честите конфискации на незаконни вещества в България в сравнение с данните за ЕС - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1, 3-15. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Д. Щилиянов, Б. Шабанова, Й. Петкова и Н. Цветкова. Имуномодулиращи ефекти на чревната микробиота върху ЦНС - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1, 16-33. (резюме)

 • Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Д. Щилиянов, В. Костов, И. Бабаян и Й. Петкова. Невроимунна дисрегулация при затлъстяване и психиатрични коморбидности - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1 34-52. (резюме)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Тригодишно проследяване на най-честите конфискации на незаконни вещества в България в сравнение с данните за ЕС - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1, 3-15.
  А. Каси1, Ш. Чакър1 и П. Андреева-Гатева1, 2
  1
  Катедра по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология,
  инфекциозни и кожни болести, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ – София
  2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София
  Резюме. Неправилните поведенчески модели, породени от стреса на съвременната високотехнологична епоха, тласкат българите в активна трудоспособна възраст към приемане на различни недотам безобидни вещества, както и към злоупотреба и пристрастяване – например към алкохол, канабис, хероин и др. Чрез методи за откриване и техники за токсикологичен анализ на съответните проби се установява молекулярният състав и се идентифицират психоактивните вещества. Тревожните констатации в България са на фона на по-широки тенденции в ЕС. Две от най-широко разпространените вещества – канабисът, използван от голям брой млади хора в Европейския съюз, и хероинът, имат дълбоки дългосрочни последици по отношение въздействието върху човешкото тяло чрез уникални фармакокинетични и фармакодинамични профили, както и в по-широк мащаб по отношение на въздействието върху основните динамики и структури на пазара за наркотици. Докладите за пазарите на наркотици в ЕС сочат някои различия в производството, знанията и поведението на потребителите – особено що се отнася до канабиса, като в случая с България присъства по-отворен пазар и някои различия в производствените практики. Въпреки че
  държавите от Европейския съюз имат уникални характеристики на пазара за наркотици, множеството неотдавнашни и значителни конфискации на все по-разнообразни ключови места и дестинациите на пратките предполагат наличието на силно търсене в един процъфтяващ и взаимосвързан пазар. Бдителността, ефективните мерки и международното сътрудничество са от първостепенно значение, за да не изоставаме от упоритите и гъвкави престъпни организации, които имат интерес да работят в сенките и да запазят статуквото.
  Ключови думи: канабис, хероин, трафик, конфискации
  Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Павлина Андреева-Гатева, тел. 0889 428 105, e-mail: pandreeva_gateva@outlook.com
  Three-year follow-up of the most common seizures of illicite drugs in bulgaria as compared with available data for EU
  A. Kasi1, Sh. Chakar1 and P. Andreeva-Gateva1, 2
  1Department of Internal Medicine, Pharmacology and Clinical Pharmacology, Pediatrics, Epidemiology, Infectious Diseases and Dermatology, Medical Faculty, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” – Sofia
  2Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Abstract. The incorrect behavior models caused by the stress of the modern high-technological epoch pushes Bulgarians in active working age into accepting various non-harmless substances, as well as abuse and addiction, i.e. alcohol, cannabis, heroin and others. Methods of detection and techniques for toxicological analysis of relevant samples were used to establish molecular composition and identification of psychoactive substances. The worrying findings in Bulgaria are on the backdrop of wider EU trends. Two of the most widespread substances – the cannabis used by a large number of young people in the European Union and the heroin responsible for a significant percentage of the patients treated in hospitals have profound long-term effects on the impact on the human body through the unique pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles, as well as on a wider scale with regard to the impact on the main dynamics and structures of the drug market. Reports on drug markets in the EU point to some differences in production, knowledge and consumer behavior – especially in the case of cannabis - as in the case of Bulgaria a more open market and some differences in production practices are found. Although EU countries have unique characteristics on the drug market, the many recent and significant seizures in increasingly diverse key locations and shipment destinations suggest strong demand in a booming and interconnected market. Weakness, effective measures and international co-operation are paramount in order not to lag behind the stubborn and flexible criminal organizations interested in working in the shadows and preserving the status quo.
  Key words: transition, cannabis, heroin, traffic, seizures
  Address for correspondence: Ass. Prof. P. Andreeva-Gateva, M.D., Mobile: 0889 428 105, e-mail: pandreeva_gateva@outlook.com

 

ОБЗОРИ

 • Имуномодулиращи ефекти на чревната микробиота върху ЦНС - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1, 16-33.
  Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Д. Щилиянов, Б. Шабанова, Й. Петкова и Н. Цветкова
  Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София
  Резюме. Чревната микробиота има важно значение за общото здраве и имунната система и играе ключова роля в двустранните комуникации между гастроинтестиналния тракт и мозъка. Голям брой научни факти демонстрират взаимовръзката между състава и функциите на чревната микробиота и физиологичните и патологичните процеси в организма, включително и заболяванията на нервната система. Различни проучвания разглеждат микроорганизмите в стомашно-чревния тракт като нова група терапевтични средства, наричани „психомикробиотици”, в терапията на психичните заболявания. Микробиота-чревно-мозъчната ос е комплекс от органи и системи, включващ мозъка, червата, имунната система и чревната микробиота, които комуникират по сложни механизми. Нарушенията в тези системи довеждат до верига от физиологични и поведенчески ефекти, включващи нарушения в хипоталамо-хипофизно-адреналната ос, променена активност на невротрансмитерните системи в ЦНС и имунните функции. Данните, представeни в обзора, показват, че устойчивостта към обусловени от стрес и имунни нарушения заболявания са в директна зависимост от състава и функционалността на чревната микробиота. Обсъждат се и механизмите, по които микробиотата повлиява невровъзпалението в ЦНС и разширява познанията за сложните взаимовръзки между стреса и невровъзпалението.
  Ключови думи: микробиота-чревно-мозъчна ос, имунна система, невровъзпаление, психични заболявания, стрес
  Адрес за кореспонденция: Д-р Евгени Харитов,  mobile: 0898 914 337, e-mail: evgeniharitov@gmail.com
  Immunomodulating effects of gut microbiota on CNS
  E. Haritov, V. Kirkov, M. Kirkova, D. Shtiliyanov,B. Shabanova, Y. Petkova and N. Cvetkova
  Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Abstract. The gut microbiota is essential to human health and the immune system and plays a major role in the bidirectional communication between gut and the brain. Mounting body of evidence demonstrates the relationship between the complexity and diversity of the microorganisms that inhabit our gut (human gastrointestinal microbiota) and health/disease, including brain health and disorders of the central nervous system. Several studies suggest gastrointestinal microorganisms as a new group of therapeutic tools called “psychomicrobiotics" for the management of psychiatric disorders. The microbiota-gut-brain axis is a dynamic complex of organs and systems including the brain, gut, immune cells and gastrointestinal microbiota that communicate in a complex bidirectional way to maintain homeostasis and health of organisms. Changes in this system can lead to a broad spectrum of physiological and behavioural effects including hypothalamic pituitary-adrenal (HPA) axis activation, and altered activity of neurotransmitter systems and immune function. In this review, the evidence suggests that resilience to stress- and immune-related disorders and dysfunction of stress- and immune-systems may be dependent on the diversity and complexity of gastrointestinal microbiota. We also discuss the mechanisms by which gut microbiota can regulate neuroinflammation and further aim to exploit our understanding of their role in stress-related disorders as a consequence of neuroinflammatory processes.
  Key words: microbiota-gut-brain axis, immune system, neuroinflammation, psychiatric disorders, stress
  Address for correspondence:Е. Haritov, MD,  Mobile: 0898 914 337, e-mail: evgeniharitov@gmail.com
 • Невроимунна дисрегулация при затлъстяване и психиатрични коморбидности - Неврология и психиатрия, 49, 2018, №1, 34-52.
  Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Д. Щилиянов, В. Костов, И. Бабаян и Й. Петкова
  Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София
  Резюме. През последните десетилетия в световен мащаб все повече нараства делът на хората със затлъстяване. Състоянието е съпроводено и с различни психопатологични нарушения, включително афективни разстройства. Данните, представени в обзора, показват, че проинфламаторният статус, съпровождащ затлъстяването, има ключова роля за появата на невропсихичните симптоми. Налице са сложни взаимовръзки между инфламаторни процеси, невроендокринни функции, чревна микробиота и околна среда. В обзора механизмите на психопатологичните коморбидности при затлъстяване, първо, се обсъждат в по-общ аспект, а впоследствие – по-специфично във взаимовръзка със затлъстяването. Все още не е изяснено кои невронални клетъчни механизми са повлияни в най-голяма степен от невровъзпалителните промени при затлъстяване. В обзора се дискутира също така как затлъстяването на майките по време на бременност излага плода на повишени нива на проинфламаторни цитокини и увеличава риска от поява на невропсихични симптоми след раждането. Нарастващият дял на хората със затлъстяване и връзката му с невровъзпалението оформя и нова терапевтична стратегия за превенция на невропсихичните коморбидности при затлъстяване, свързана с потискане на възпалителните промени в организма.
  Ключови думи: възпаление, затлъстяване, затлъстяване при бременност, психопатология, цитокини
  Адрес за кореспонденция:Д-р Евгени Харитов, Mobile: 0898 914 337, e-mail: evgeniharitov@gmail.com
  Neuroimmune dysregulation in obesity
  and psychiatric comorbiditiеs
  Е. Haritov, V. Kirkov, M. Kirkova, D. Shtiliyanov, V. Kostov, I. Babayan and Y. Petkova
  Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Abstract. The prevalence of obesity has been constantly increasing worldwide for decades. Оbesity is also increasingly associated with a number of psychopathologies including affective disorders. Data presented in this review support the supposition that inflammatory processes are key players in the development of neuropsychiatric comorbidities in obesity. These rely on interactions between inflammatory processes, neuroendocrine systems, gut microbiota and environmental influences. The mechanisms and pathways leading to neuropsychiatric comorbidities in obesity are discussed, starting from general aspects to a more specific to the condition of obesity. Several points are however still unclear, in particular the identification of the specific brain pathways and mechanisms influenced by neuroinflammation and underlying obesity-related affective and cognitive alterations. Maternal obesity has been shown to increase fetal exposure to inflammation, resulting in impairment of critical neural pathways that regulate behavior. Impairments in these pathways appear to increase the risk of mental disturbances in offspring. Given the constant rise of obesity in the last decades and its role for development of complications including neuropsychiatric disorders, therapeutic strategies to reduce obesity-related inflammation may be a new approach to improve the quality of life of obese individuals.
  Key words: cytokines, maternal obesity, inflammation, obesity, psychopathology
  Address for correspondence: Е. Haritov, MD,  Mobile: 0898 914 337, e-mail: evgeniharitov@gmail.com

 

   

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 08.12.2017

bar930