Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

 

Том 48, 2017 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Е. Харитов, Е. Босилкова, Й. Радева, Е. Ангелеска, Л. Борисова и Т. Добрева. Взаимодействия между есциталопрам и физическа активност при неонатален LPS индуциран модел на депресия при плъхове - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 3-15. (резюме)

 • Т. Веков и С. Цанков. Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на пристъпно- ремитентна мултиплена склероза в България, 2017 г. - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 16-24. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Т. Ангелов, Е. Ангелеска, Л. Борисова и Т. Добрева. Антидепресивни ефекти на физическата активност - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 25-35. (резюме)

 • П. Андреева-Гатева, Р. Начова, Цв. Гатев и Л. Нейкова-Василева. Употреба на марихуана и шофиране - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 36-41. (резюме)


НОВИ КНИГИ

 • Отзиви за: Георги Ончев. Култура и психопатология. Антропология на психичната болест - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 42-45. (начало)

 • А. С. Алексиев. Възпоминание за моя учител Никола Шипковенски - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 46-47. (начало)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Антидепресивни ефекти на физическата активност - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 25-35.
  Е. Харитов, Е. Босилкова, Й. Радева, Е. Ангелеска, Л. Борисова и Т. Добрева
  Катедра по фармакология и токсикология,
  Медицински факултет, Медицински университет - София
  Резюме.Научни данни през последните години доказват, че невровъзпалението има ключова роля в патогенезата на депресията. Значителен процент от пациентите с депресивни разстройства не постигат задоволителен терапевтичен отговор. Видна е необходимостта от търсене на алтернативни подходи в антидепресивната терапия, която да повлиява невровъзпалителните механизми, въвлечени с патогенезата на депресията. Умерената физическа активност е обещаваща в този аспект, но няма
  проучвания доколко терапевтичният ù ефект се дължи на засилване на установените вече антиинфламаторни ефекти на модерните антидепресанти. Цел на настоящото проучване е оценка на антидепресивните и антиинфламаторните ефекти от самостоятелното и комбинираното прилагане на есциталопрам и т.нар. въртящо се колело в индуциран с липополизахарид (LPS) модел на депресия при плъхове, порода Вистар. Резултатите от проучването показват, че комбинираното прилагане на есциталопрам и въртящо се колело води до сигнификантно най-изразен ефект върху показателите за депресивност в поведенческите тестове (FST и SPT), в сравнение със самостоятелното им прилагане. Особено важно е силното редуциране в нивата на проинфламаторния цитокин IL-1β в хипокампусите
  на експерименталните животни под влияние на комбинираното прилагане на двата подхода. Тези резултати дават основание да се твърди, че физическата активност и някои от съвременните антидепресанти (SSRIs – selective serotonin reuptake inhibitors) действат синергично по отношение на
  депресивната симптоматика и в основата на това взаимодействие са техните идентични ефекти на редуциране в нивата на невровъзпалението в ЦНС, които са свързани с депресивното разстройство.
  Ключови думи: депресия, есциталопрам, невровъзпаление, плъхове, физическа активност, SSRIs
  Interactions between Escitalopram and physical activity in neonatal LPS-model of depression in rats
  E. Haritov, E. Bosilkova, J. Radeva, E. Angeleska, L. Borisova and T. Dobreva

  Department of Pharmacology and Toxicology,
  Medical Faculty, Medical University - Sofia
  Abstract. Emerging evidence indicate that neuroinflammation may play a crucial role in the pathogenesis of depression. The increased prevalence of depressive disorders is due to suboptimal management. The current approach for treating depression includes different antidepressants, but they do not influence the underlying neuroinflammatory pathophysiology of depression. A significant percentage of patients not respond properly to currently available antidepressants. Obviously there is a major need to identify alternatives for treating depression and suppress the pathological neuroinflammation associated with depression. Moderate physical activity is promising in this aspect, but it is still unclear whether aerobic exercise could increase the therapeutic effect of modern antidepressants by reducing neuroinflammatory alterations in CNS. The aim of our study is to evaluate the antidepressant and antiinflammatory effects of combined application of physical activity and escitalopram in LPS-induced model of depression in Wistar rats. Depression was induced by administration on postnatal day 10 (PND 10) of LPS (50 μg/kg, i.p.). After the weaning of rats at 21 PND, they received escitalopram (10 mg/kg) per os and had a free access to running wheel for 3 weeks. After the end of this period the animals were subject of forced swim test, sucrose preference test and were sacrificed in order to assess the levels of IL-1beta by ELISA in the hippocampus. The results of our study showed that combined application of escitalopram and running wheel produce significantly higher effect, compared to single application of both on immobility time in FST, sucrose consumption and importantly on the reduction of the level of IL-1beta in the hippocampus of rats. The present study provides novel evidence that physical activity act in a synergic manner with SSRIs in treating depression by suppressing the brain proinflammatory mileu. Our study provides strong evidence that by augmentation of anti-inflammatory properties of SSRIs, physical activity is valuable tool for the treatment of therapeutic-resistant depression.
  Key words: depression, escitalopram, neuroinflammation, physical activity, rat, SSRIs
  Адрес за кореспонденция: Д-р Евгени Харитов; тел. 0898914337; e-mail: evgeniharitov@gmail.com;


 • Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на пристъпно- ремитентна мултиплена склероза в България, 2017 г. - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 16-24.
  Т. Веков и С. Цанков

  Факултет по фармация, МУ – Плевен
  Резюме. Цел на изследването е след анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на пристъпно-ремитентна мултиплена склероза (ПРМС), проведени в други страни, да се моделират разходите и здравните ползи на достъпните в локалната клинична практика терапевтични алтернативи. Косвеното сравнение на тяхната терапевтична и разходна ефективност, базирано на мрежов метаанализ, показва, че interferon beta е разходно ефективна първа линия терапия за лечение на пациенти с ПРМС. При непоносимост към IFN-beta като първа линия терапия могат да се използват glatiramer acetate и cladribine, които са разходно ефективни в сравнение с fingolimоd и natalizumab, както за първа, така и за втора линия терапия.
  Ключови думи: мултиплена склероза, терапевтични алтернативи, анализ разход/ефективност
  A cost/benefit analysis of the therapeutic alternatives for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis in Bulgaria – 2017
  T. Vekov and T. Tsankov
  Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Abstract. The aim of the study was to analyse published data assessing therapeutic methods for relapsing-remitting multiple sclerosis, performed in other countries, as well as to model cost and benefits of the local (Bulgarian) clinical practice in that field. The indirect comparison through network analysis showed that interferon beta was a cost-effective first line therapy. When patients were unacceptable to IFN-beta the following could be used: glatiramer acetate and cladribine which were cost effective as a first line and second line alternatives in comparison to fingolimоd and natalizumab.
  Key words: multiple sclerosis, therapeutic alternatives, cost/benefit analysis
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Т. Ангелов, Е. Ангелеска, Л. Борисова и Т. Добрева. Антидепресивни ефекти на физическата активност - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 25-35.
  Е. Харитов, В. Кирков, М. Киркова, Т. Ангелов, Е. Ангелеска, Л. Борисова и Т. Добрева

  Катедра по фармакология и токсикология, МФ, МУ – София
  Резюме. Физическата активност привлича все по-голямо внимание като алтернативен и ефикасен подход в лечението на депресията. Въпреки това е ограничен броят на изследванията, разкриващи нейния невробилогичен механизъм в контекста на антидепресивните ù свойства. Цел на настоящия обзор е да се опишат острите и хроничните невробиологични механизми на физическата активност в терапията на депресивното разтройство. Като основни механизми се оформят промените в хормоналния баланс, невротрофичните фактори, възпалителните биомаркери и потискане на оксидативния стрес. Доказва се и важната роля на проинфламаторния цитокин IL-1-beta като медиатор на антидепресивния ефект на физическата активност. Необходими са допълнителни проучвания за изясняване влиянието на вида на физическата активност върху хода на депресията. Разкриването на острите и хроничните биомаркери като предиктори за антидпресивния ефект на физическата активност е обект на бъдещи проучвания.
  Ключови думи: депресия, невровъзпаление, невротрофини, физическа активност
  Antidepressant effects of physical activity
  E. Haritov, V. Kirkov, M. Kirkovа, T. Angelov, E. Angeleska, L. Borisova and T. Dobreva

  Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Abstract.Physical activity displays promise as an efficacious treatment for people with depression. However, no systematic review has evaluated the neurobiological effects of exercise among people with depression. The aim of this article was to systematically review the acute and chronic biological responses to exercise in people with MDD. It is obvious that exercise induces both acute and chronic responses, particularly among hormones, neurotrophines and inflammation biomarkers in the short term. Several studies found associations between hippocampus volume, serum IL-1 beta changes, physical activity and depressive symptoms improvement. Further studies are required to confirm these findings in other non-aerobic forms of exercise, to a greater generalization of the findings. Given the rising burden of depression and the confirmed beneficial effects ofexercise, future studies are required to decipher the acute and chronic biomarker responses to exercise.
  Key words: depression, neuroinflammation, neurotrophines, physical activity
  Адрес за кореспонденция: Д-р Евгени Харитов; тел. 0898 91 43 37; e-mail: evgeniharitov@gmail.com


 • Употреба на марихуана и шофиране - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 36-41.
  П. Андреева-Гатева1, 2, Р. Начова3, Цв. Гатев4 и Л. Нейкова-Василева5
  1Катедра по фармакология и токсикология, МУ – София
  2УБ „Лозенец”, СУ „Св. Климент Охридски“
  3Спешно отделение, МБАЛ „Национална кардиологична болница” – София
  4Отделение по съдебна медицина, Военна болница – София
  5Клиника „Спешна токсикология“, МБАЛ – София, ВМА
  Резюме.Установяването на употреба на марихуана при шофиране е все по-нарастващ проблем в световен мащаб, свързан с повишен риск от пътнотранспортни произшествия. Ефектите от употребата на марихуана зависят от качеството на самата марихуана, употребената доза, от „уменията“ на употребяващия марихуана, а също и дали става въпрос за интермитентна (епизодична) или хронична консумация. Употребата на марихуана може да бъде установена чрез качествен орален тест (в слюнка), а с потвърдителна стойност е доказването на канабиноиди в кръвта и в урината на шофьора.
  Ключови думи: марихуана, канабиноиди, шофиране, пътнотранспортни произшествия
  Marijuana consumption and driving
  P. Andreeva-Gateva1, 2, R. Nachova3, Ts. Gatev4 and L. Neykova-Vasileva5
  1Department of Pharmacology and Toxicology, Medical University – Sofia
  2University Hospital “Lozenetz”, Sofia University
  3Emergency Unit, National Cardiological Hospital – Sofia
  4Department of Forensic Medicine, Military Hospital – Sofia
  5Clinics for Emergency Toxicology – Military Hospital – Sofia
  Abstract. The detection of the drivers’ marijuana consumption is an increasing worldwide problem. It is related with the increased risk for driving accidents. The effects of marijuana consumption depend on the quality of the marijuana itself, dose of usage, “skills” of the marijuana’s user and also the way of consumption, i.e. intermittent or chronic. Marijuana consumption can be detected via qualitative oral test (in the saliva), and the detection of cannabinoids in blood and urine of the driver is with a confirmatory value.
  Key words: marijuana, cannabinoids, driving, transport accidents
  Адрес за кореспонденция: Д-р Павлина Андреева-Гатева; e-mail: pandreeva_gateva@outlook.com


bar930

   

  НОВИ КНИГИ

  Отзиви за:

 • Георги Ончев. Култура и психопатология. Антропология на психичната болест - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 42-45.
  И. Митева
  Начало: Книгата на проф. Георги Ончев „Култура и психопатология: антропология на психичната болест" си поставя амбициозната задача да изследва връзката между човешката култура и феномена на психичната болест, който от векове смущава, очарова и предизвиква учените умове. Разнообразните проявления на този феномен са разгледани в специфични културни контексти, представени със завидно познание и илюстрирани със запомнящи се описания на клинични случаи. В търсенето на разбиране авторът прибягва до различни теоретични школи и с лекота пресича границите на няколко научни дисциплини, сред които психиатрия, психология, антропология, неврофизиология, история, палеонтология и пр. При този интердисциплинарен размах не е изненадващо, че книгата е наситена с разнообразна информация, прегледно организирана и систематизирана за удобство на читателя. Текстът се разгръща в напрегнатото концептуално поле между универсалните истини за човешката природа и нейните изненадващи, идиосинкразни проявления, които се изплъзват от общите категории, опровергават стройните обяснителни конструкции и изискват херменевтично вглъбяване. Възприетият феноменологичен подход, навярно провокиран от клиничната практика на автора в различни културни общности, придава на текста особена плътност, неокончателност и теоретична отвореност, която се вписва в контекста на метанаучните дирения на неспокойните късномодерни умове. ....


 • Възпоминание за моя учител Никола Шипковенски - Неврология и психиатрия, 48, 2017, №2, 46-47.
  А. С. Алексиев
  Начало: В историята на българската медицина и психиатрия проф. Никола Шипковенски (1906-1976) оставя трайни и неизличими следи. Дипломирал се в София (1933 г.), той специализира неврология и
  психиатрия в Мюнхен. Първоначално работи в областта на съдебната медицина. През 1934 г. защитава дисертация „Проблемът на съня“. Става професор през 1954 г., но е принуден да изтърпи незаслужени гонения и унижения от тоталитарния режим. Също през 1954 г. написва „Основи на психопатологията“. Издава оригинален речник на психиатричните термини – незаменимо помагало за студенти и специализанти. Неговите ръководства по психиатрия ни служат във всекидневието на практическата работа и днес. В своята книга „Незабравимите софийски професори по медицина“ Тотко Найденов го описва като: „Един от най-авторитетните и славни български психиатри. …елегантен и аристократичен, и понякога саркастичен към елементарните номенклатурчици, което го прави да изглежда малко надменен към тях; всичко в него дразни посредствените хора.“
 •  

   

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 07.02.2018

bar930