Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

 

Том 48, 2017 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • М. Варадинова и Н. Бояджиева. Проучвания на опиоидни фармакологични средства върху промени в поведението и паметта на плъхове със стрептозотоцинов захарен диабет - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 3-11. (резюме)

 • Ш. Чакър, Д. Желязков, А. Каси и П. Андреева-Гатева. Синтетични катинони: винаги пред полицията и политиката с всяка химична модификация - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 12-24. (резюме)

 • И. Михайлова. Приложимост на арттерапията при деца със специални образователни потребности. Модел за работа със студенти от специалност „Трудотерапия“ - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 25-35. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • Е. Харитов, И. Узунов, Й. Радева, Е. Ангелеска, Д. Щилиянов и Т. Ангелов. Невроимунни механизми в патогенезата на депресията - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 36-50. (резюме)

 • И. Йорданов. Методи за измерване на хранителния прием: специфични особености в приложението им при лица в юношеска възраст - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 51-64. (резюме)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Проучвания на опиоидни фармакологични средства върху промени в поведението и паметта на плъхове със стрептозотоцинов захарен диабет - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 3-11.
  М. Варадинова и Н. Бояджиева
  Катедра по фармакология и токсикология,
  Медицински факултет, Медицински университет - София
  Резюме. Захарният диабет е хронично заболяване, при което се отчитат различни нарушения в мозъчните функции, като промени в когнитивните процеси, поведението и др. Редица изследователи дискутират ролята на опиоидната система в механизмите на промяна на посочените функции при захарен диабет. Целта на настоящото проучване бе да се определи влиянието на две фармакологични средства – агонист и антагонист на опиоидните рецептори, върху параметри на плъхчета с експериментален диабет. Резултатите демонстрират значими промени в нивата на глюкоза след третиране със субстанциите. В допълнение се наблюдава съществено скъсяване на латентното време и подобрена реакция на обучение при плъхчетата, третирани с делта-опиоиден агонист. Настоящите данни показват роля на делта-опиоидните рецептори в регулацията на глюкозни нива и обучителни процеси при плъхове със захарен диабет и дават основание за по-нататъшни изследвания върху участието на различните субтипове рецептори в тези механизми.
  Ключови думи: диабет, опиоидни агонисти, опиоидни антагонисти, обучение, памет
  Effects of opioid pharmacological substances on learning and memory of rats with streptozotocininduced diabetes
  M. Varadinova and N. Boyadjieva
  Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University - Sofia
  Summary. Diabetes is a chronic disease often associated with disrupted brain functions, changes in the cognitive abilities, affective disorders, etc. Numerous data discuss the role of the opioid system in the pathological mechanisms. The aim of the present study was to investigate the effects of opioid agonist or antagonist on reactivity and cognitive abilities of rats with streptozotocin-induced diabetes. Results demonstrated substantial changes of the glucose levels after treatment with the studied compounds. Moreover, the experimental rats treated with delta-opioid agonist demonstrated significantly decreased latency time in the shuttle-box active avoidance test. The data presented here suggest the role of delta-opioid receptors in the regulation of glucose levels, learning and memory processes of rats with diabetes and give a good reason for further studying on the participation of different delta-receptor subtypes in these mechanisms.
  Key words: diabetes, opioid agonists, opioid antagonists, learning, memory
  Адрес за кореспонденция: Мирослава Варадинова; Катедра по фармакология и токсикология; Медицински факултет; Медицински университет - София; ул. „Здраве“ № 2; 1431 София; тел. 02 952 05 39; e-mail: miria@abv.bg


 • Синтетични катинони: винаги пред полицията и политиката с всяка химична модификация - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 12-24.
  Ш. Чакър1, Д. Желязков1, А. Каси1 и П. Андреева-Гатева1, 2

  1Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  2Медицински факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Катиноните са вещества, известни със своите стимулиращи и халюциногенни свойства, както и с потенциално опасното си влияние върху поведението. Извършвани са активни изследвания с цел установяване на дългосрочните невротоксични ефекти върху индивида. Специално разработени, за да се избегнат мерките за контрол, те се продават в подвеждащи форми и опаковки с етикети като „изследователски химикали“ или „соли за вана“. Между 2008 и 2013 г. се наблюдава седемкратно увеличение в броя на отчетените конфискации на нови психоактивни субстанции и шестдесеткратно увеличение на конфискуваните катинони. Синтетичните катинони са втората по големина група от конфискуваните субстанции, възлизаща на повече от 1.1 тона. Mephedrone (3-MMC), 4-MEC, pentedrone и alpha-PVP съставляват най-големият процент от конфискуваните катинони. Европейската мрежа за безопасност от наркотици е установила, че 9% от всички опасности, свързани с наркотици, включват нови психотропни субстанции, основно катинони. Тя докладва, че използването на соли за баня е причина за 22 904 посещения в спешните отделения през 2011 г. Въпреки че липсата на рутинни доклади възпрепятства съставянето на карта на разпространението на наркотика, в последните доклади се предполага, че разпространението варира, така както са различни и отговорите на национално ниво. Данните за България са в известен смисъл неопределени и показват незначително присъствие. За да се направи обаче пълна преценка на ситуацията, са необходими цялостни и подробни доклади. Националният фокусен център за наркотици и наркомании докладва, че през 2010 г. в България са идентифицирани 37 катинона (мефедрон 35% от общото число), през 2011 г. 42 катинона (21% бутилон); 38 през 2012 ( 24% пентедрон); 19 през 2013 (68% пентедрон). Предпоставките за по-нататъшно разпространение и растеж на пазара са силното търсене на стимуланти на континента, наличността на готови прекурсори и в добавка появата на интернет като основна платформа за информация и дистрибуция на субстанциите. Нещо повече – оказва се, че висококачествени и евтини катинони и канабиноиди са конкурентни на скъпите и некачествени стандартни наркотици. В настоящия момент механизмите на действие и дългосрочният ефект на синтетичните катинони все още не са достатъчно изследвани.
  Ключови думи: ретроспективно изследване, нови психоактивни субстанции, катинони, соли за вана, заплаха
  Synthetic cathinones: keeping ahead of police and policy, one chemical modification at a time
  Sh. Chakar1, D. Zhelyazkov1, A. Kasi1 and P. Andreeva-Gateva1, 2
  1Medical Faculty, Sofia University „Sv. Kl. Ohridski”
  2Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Summary. Cathinones are substances with known stimulatory and hallucinogenic properties, as well as potentially dangerous influence on behavior. Active research is being done on ascertaining the long-term neurotoxicity effects. Specially engineered to avoid control measures, they are sold in misleading forms of packaging with labels such as „research chemicals” or „bath salts”. There was a seven-fold increase in the number of reported seizures of NPS across the continent and a 60-fold increase in the number of cathinone seizures between 2008 and 2013. Synthetic cathinones were the second largest group of seized substances in 2013, comprising more than 1.1 tons. Mephedrone (3-MMC), 4-MEC, pentedrone and alpha-PVP comprised a major percentage of the cathinones seized. The European Drug Emergencies Network found that 9% of all drug related emergencies involved new psychoactive substances, primarily cathinones. The Drug Abuse Warning Network reported bath salt use was responsible for 22 904 emergency department visits in 2011. Although the lack of routine reporting presents a challenge to drug availability mapping, recent reports suggest availability varies, as do responses on a national level. The data for Bulgaria is somewhat inconclusive and points towards a seemingly minor presence; however, comprehensive and detailed reports are needed in order to fully assess the situation. The National Focal Point on Drugs and Drug Addictions reports that there were 37 cathinones identified in Bulgaria in 2010 (mephedrone 35% of total amount); 42 in 2011 (21% Butylone); 38 in 2012 (24% Pentedrone); 19 in 2013 (68% Pentedrone). Prerequisites for further spread and drivers of rapid market growth are clear and present – including, but not limited to robust demand for stimulants across the continent, ready availability of precursor chemicals, coupled with the emergence of the internet as a major information and substance distribution platform. Furthermore, highquality, cost-effective synthetic cathinones and cannabinoids have been found to offer competition to low-quality and expensive established drugs. At present the body of scientific research into the mechanisms of action and long-term effects of synthetic cathinones is still insufficient.
  Key words: retrospective study, new psychoactive substances, cathinones, bath
  salt, threat

  Адрес за кореспонденция: Д-р Павлина Андреева-Гатева, дм; тел. 0889 428 105; e-mail: pandreeva_gateva@outlook.com


 • Приложимост на арттерапията при деца със специални образователни потребности. Модел за работа със студенти от специалност „Трудотерапия“ - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 25-35.
  И. Михайлова.
  Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, Медицински университет – София
  Резюме. Децата със специални образователни потребности в България се сблъскват с редица трудности, свързани с тяхната адаптация към учебния процес в общообразователните училища. Привикването към обичайните за останалите деца дейности понякога е мъчителен етап от тяхното развитие. Арттерапията и прилагането ѝ от обучени медицински специалисти в лицето на студентите от специалност „Трудотерапия“ допринася за възприемането на социалната среда по различен начин. Статията представя педагогически модел на работа със студенти от специалност „Трудотерапия“, приложен върху деца със специални образователни потребности и специфични заболявания, като целта на проучването е да отрази обективно етапите на подготовка на работните артсесии и да доведе до неговото практическо приложение.
  Ключови думи: арттерапия, трудотерапия, деца със специални образователни потребности
  Art therapy relevance in children with special educational needs. model for work with "Occupational therapy" students
  I. Mihaylova

  Branch "Prof. Dr. Ivan Mitev" – Vratsa, Medical University – Sofia
  Abstract. Children with special educational needs in Bulgaria face a number of difficulties associated with their adaptation to learning. The usual activities for other children sometimes present a painful experience. Art therapy and its application by trained medical professionals as the students of"occupational therapy" contributes to solve the problem of the social environment in different ways. The article reflects the pedagogical model of working with students and is applied to children with special educational needs and specific diseases. Aim of the study was to objectively reflect the stages of preparation of the working art sessions and to lead to practical application.
  Key words: art-therapy, occupational therapy, children with special educational needs
  Адрес за кореспонденция: Ивета Михайлова; Медицински университет – София; Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца; Ученически комплекс, корпус I; 3000 Враца; e-mail: mihailova_iveta@abv.bg

 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Невроимунни механизми в патогенезата на депресията - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 36-50.
  Е. Харитов, И. Узунов, Й. Радева, Е. Ангелеска, Д. Щилиянов и Т. Ангелов.

  Катедра по фармакология и токсикология, МФ, МУ – София
  Резюме. Голям брой проучвания през последните две десетилетия установяват взаимовръзка между невропсихичните заболявания, включително и депресивното разстройство, с процесите на възпаление. При пациенти с голямо депресивно разстройство се доказват повишени маркери за възпаление в периферните тъкани и серума, включително и т.нар. проинфламаторни цитокини. Те от своя страна могат да проникнат в ЦНС и да повлияват почти всички патогенетични механизми, свързани с депресията. Цел на настоящия обзор е описване на доказателства, свързващи депресията с процесите на възпаление, и проследяване на реципрочната връзка между нарушените невронни механизми при депресия и възпалителните отговори. Активацията на цитокиновите молекулни пътища в ЦНС води до нарушения в метаболизма на някои аминокиселини, понижени нива на невротрофични фактори и потисната неврогенеза. Терапевтичните стратегии включват идентифициране на пациентите с депресия и повишена възпалителна активност и прилагане на антиинфламаторни медикаменти като допълнение към основната антидепресивна терапия.
  Ключови думи: депресия, инфламазома, мозък, невровъзпаление, цитокини
  Neuroimmune mechanisms in the pathogenesis of depression
  E. Haritov, I. Uzunov, J. Radeva, E. Angeleska, D. Shtilianov and T. Angelov

  Department of Pharmacology and Toxicology, MF, MU – Sofia
  Abstract. A mounting body of evidence over the last two decades indicated a clear relationship between inflammation and neuropsychiatric disorders, including major depression. Patients with major depression have been found to exhibit increased blood inflammatory biomarkers, including proinflammatory cytokines. These peptides can access the brain and influence on almost every pathogenetic mechanisms known to be involved in depression. The aim of this review is to describe evidences linking depression with inflammation and to examine the reciprocal relationship between neuronal circuitry of depression and the inflammatory responses. Activation of CNS cytokines network leads to cascade of molecular events, such as disturbed metabolism of aminoacids, decreases neurotrophic support, suppressed neurogenesis, etc. Treatment implications include strategies to detect patients with increased inflammatory activity and possible treatment with anti-inflammatory agents as an add-on treatment for major depression.
  Key words: depression, inflammasome, brain, neuroinflammation, cytokines
  Адрес за кореспонденция: Д-р Евгени Харитов; Катедра по фармакология и токсикология; МФ, МУ – София; тел. 0898 91 43 37; e-mail: evgeniharitov@gmail.com


 • Методи за измерване на хранителния прием: специфични особености в приложението им при лица в юношеска възраст - Неврология и психиатрия, 48, 2017, № 1, 51-64.
  И. Йорданов.
  Катедра „Обща, експериментална и генетична психология“,
  Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
  Резюме. Измерването на хранителния прием е мултидисциплинарна изследователска дейност. Тя е свързана с установяване на връзка между типично хранене и болести, с оценяване на промяната в храненето спрямо заболяемостта в следващи периоди от живота на изследваното лице, след интервенции, свързани с промяна в режима и честотата на прием на определени храни или хранителни групи. Юношеството е ключов период за промоция на здраве и психологични интервенции, свързани с корекции на хранителни поведения и нагласи, водещи до хранителни разстройства. За избиране на адекватна психологична интервенция в юношеството е необходимо детайлно познаване на хранителните навици на популацията. В периода на ранното юношество себеоценяването на хранителния прием е много по-акуратно за разлика от периода на късното юношество, поради което е необходимо детайлно познаване на основните методи за оценка на храни-
  телния прием и правилното им прилагане в различните ситуации и етапи от живота на изследваните лица.
  Ключови думи: юношество, хранителен прием, обичайно хранене и болести
  Dietary assessment methods: specific features about their application among adolescents
  I. Yordanov
  Department of General, Experimental and Genetic Psychology, Faculty of Philosophy, Sofia University „Sv. Kliment Ohridski”
  Abstract. Nutrition assessment is a multidisciplinary research, which aims to find a link between a person’s typical diet and disease, and also to predict how a change in a person’s diet will change his or hers diseases in the future. Adolescence is very important stage of human development and a period, where health promotion and prevention of food disorders by corrections of some food habits and attitudes is very easily achieved. To choose an appropriate psychological intervention or psychotherapeutic method for adolescents with dietrelated problems we have to assess very carefully their usual food intake. Also, in the early adolescence (11 to 14 years old) self-assessment of food intake is more accurate than in the late adolescence, which requires detailed information about methods of dietary assessment.
  Key words: adolescence, food intake, diet-related diseases
  Адрес за кореспонденция: И. Йорданов; тел. 0988 87 45 30; e-mail: vyprosnik@abv.bg

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 08.12.2017

bar930