Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

 

Том 47, 2016 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Л. Нейкова-Василева. Aктуални тенденции в коморбидния профил на алкохолно зависими пациенти - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 3-13. (резюме)

 • Т. Веков и С. Джамбазов. Анализ разход/ефективност на alemtuzumab за лечение на множествена склероза в България, 2016 г. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 14-21. (резюме)


  MEMENTO

 • А. Алексиев, С. Алексиев и Ц. Алексиев. Холистична медицина и синергична терапия, рехабилитация и профилактика - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 22-39. (откъс)


  РЕФЕРАТИ

 • Неврокогнитивната феномика: изследване на генетичната основа на когнитивните способности - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 40-52. (пълен текст)

bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Aктуални тенденции в коморбидния профил на алкохолно зависими пациенти - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 3-13.
  Л. Нейкова-Василева

  Клиника „Спешна токсикология“, ВМА – София
  Резюме. Алкохолната зависимост е хронично-рецидивиращо заболяване, изискващо лечение. Алкохолът е причина за над 60 вида болести и травми – т.нар. коморбидност. Те могат да се появят по едно и също време или последователно. Цел на материала е да се актуализират типът и честотата на коморбидните заболявания при пациентите с алкохолна зависимост с оглед оптимизиране на детоксичното лечение. Терапевтичният детоксикационен подход е съобразен не само с физиологичните промени, свързани с алкохолната злоупотреба, но и със съпътстващата коморбидност, което води до оскъпяване на лечението и до по-висок среден болничен престой.
  Ключови думи: алкохолна зависимост и коморбидност, алкохол и коморбидни заболявания
  Current trends in the profile of the comorbid alcohol addicted patients
  L. Neykova-Vasileva
  Toxicology Clinic, MMA – Sofia
  Summary. Alcohol dependence is a chronic relapsing disease that requires treatment. Alcoholism causes over 60 types of diseases and injuries – the so-called comorbidity. They may occur at the same time or sequentially. The purpose of the article is to update the type and the frequency of the comorbid diseases in patients with alcohol addiction in order to optimize the detoxficating treatment. Detoxification therapeutic approach is consistent with the physiological changes associated with alcohol abuse, but also with the accompanying comorbidities, leading to much more expensive treatment and
  a higher average hospital stay.
  Key words: alcohol addiction and comorbidity, alcohol and comorbid disease
  Адрес за кореспонденция: Д-р Людмила Нейкова-Василева, дм; Клиника „Спешна токсикология“;
  МБАЛ, ВМА; ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; 1431 София; e-mail: lussi66@abv.bg

 

 • Анализ разход/ефективност на alemtuzumab за лечение на множествена склероза в България, 2016 г. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 14-21.
  Т. Веков1 и С. Джамбазов2

  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  Резюме.Целта на настоящия материал е, след оценяване на допълнителните разходи (Δ costs), допълнителните здравни ползи (Δ QALY) и тяхното инкрементално съотношение (ICER) на alemtuzumab за лечение на пристъпно-ремитентната множествена склероза в България, да се предложат фармакотерапевтични насоки за лечение, базирани както на клинични данни за терапевтична ефикасност, така и на икономически данни за сравнителна разходна ефективност на възможните терапевтични алтернативи. Анализираните данни за терапевтична ефикасност, безопасност и фармакоикономически показатели налагат извода, че alemtuzumab може да бъде препоръчан и като първи, и за втори терапевтичен избор при лечение на пациенти с активно заболяване пристъпно-ремитентна множествена склероза.
  Ключови думи: пристъпно-ремитентна множествена склероза/терапевтични алтернативи, alemtuzumab/безопасност и фармакоикономически показатели
  Cost-effectiveness analysis of alemtuzumab for the treatment of multiple sclerosis in Bulgaria, 2016
  T. Vekov1 and S. Dzhambazov2
  1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The aim of the study is to offer pharmacotherapeutic guidelines for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) based on clinical data, therapeutic efficacy, and economic data for comparative cost-effectiveness of possible therapeutic alternatives. Evaluated were the additional costs (Δ costs), additional health benefits (Δ QALY), and their incremental ratio (ICER) of alemtuzumab for the treatment of RRMS in Bulgaria. Data analysis of the therapeutic effectiveness, safety, and pharmacoeconomic indicators suggested that alemtuzumab could be recommended both a first and second therapeutic choice in the treatment of patients with active RRMS disease.
  Key words: relapsing-remitting multiple sclerosis/therapeutic alternatives, alemtuzumab/safety and pharmacoeconomic indicators
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 Плевен; e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

bar930

 

MEMENTO

 • Холистична медицина и синергична терапия, рехабилитация и профилактика - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 22-39.
  А. Алексиев, С. Алексиев и Ц. Алексиев.

  Медицински университет - София
  Откъс:...... Онтологичният модел в медицината (етиология, патогенеза, клинична картина и изход) е мултифакторен, биопсихосоциален. Специализираната диагностика на патологичните явления се разглежда и изследва поетапно, в различните фази на изява на „нещото“. Отделните биологични, психофизиологични и психосоциални фактори може да си разместват местата по важност – водещи и
  второстепенни фактори, но е важно да се съобразяват съвременно, адекватно и научноприложимо („медицина, основана на доказателства“). Тази холистична концепция за развитието на човека в здраве и болест, в неговата относителна застоялост и в движение, във времето и пространството изисква специално – адекватно, обслужване на болния. Синкретизмус и синергия (съединение, обединение на уменията за справяне) е ключовата ориентация в реформирането на нашето здравеопазване – организацията на бързата и неотложна помощ, а при подострата и хронифициращата се патология в интерната – синкретична и комплементарна соматотерапия, психотерапия и социотерапия. .....

 

bar930

   

РЕФЕРАТИ

 • Неврокогнитивната феномика: изследване на генетичната основа на когнитивните способности - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 2, 40-52. (Оригинална публикация:
  D o n o h o e , G. et al. Neurocognitive phenomics: examining the genetic basis of cognitive abilities. – Psychological Medicine, 43, 2013, 2027-2036.) Към пълния текст


bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 23.02.2017

bar930