Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

 

Том 47, 2016 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Б. Каменова, В. Яблански, В. Стефанов, Е. Влаев, А. Иванов и Г. Симеонов. Използване на неврофизиологичен мониторинг при операции на сколиоза.- Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 3-14. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • М. Богданова. Психичното здраве и мястото му в политиката за здравна сигурност на ЕС. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 15-22. (резюме)

 • Д. Йонова и И. Георгиева. Меден метаболизъм и невродегенеративни заболявания. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 23-36. (резюме)

 • Цв. Търпоманова. Зависимостта – едно пренебрегнато социалнозначимо заболяване. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 37-47. (резюме)


  ИЗ ОПИТА

 • А. Алексиев. Психотерапията в психиатричната клиника на Александровската болница в София - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 48-52. (резюме)

bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Използване на неврофизиологичен мониторинг при операции на сколиоза.- Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 3-14.
  Б. Каменова(1), В. Яблански(2), В. Стефанов(1), Е. Влаев(2), А. Иванов(2) и Г. Симеонов(1)
  (1) Отделение по анестезиология и реанимация - Токуда Болница София; (2) Отделение по ортопедия и травматология - Токуда Болница София
  Резюме. Целта на изследването е да се установи ефективността на използването на интраоперативен неврофизиологичен мониторинг за предотвратяване на неврологични увреждания при операции на сколиоза. Ретроспективно разгледахме 76 пациенти, претърпели хирургична корекция на сколиоза за периода април 2009 -- февруари 2016 в Токуда Болница София, извършена от международен екип: от САЩ, Испания и България, членове на SRS (Scoliosis Research Society). При 28 пациенти (37%) се наблюдават интраоперативни ССЕП промени. След реакция от страна на хирургичния и анестезиологичния екип 6 остават необратими -- персистират до края на неврофизиологичния мониторинг, като при 1 от пациентите отговарят на реални неврологични усложнения. При 14 пациенти (18%) се наблюдават МЕП промени, при 5 пациенти те остават необратими и при 3-ма се наблюдава постоперативен неврологичен дефицит. Използването на комбиниран неврофизиологичен мониторинг е достатъчно надежден метод и се препоръчва при всички случаи на оперативна корекция на сколиоза, предполагащи висок риск от неврологични усложнения.
  Ключови думи: невромониторинг, сколиоза, гръбначен стълб, хирургия
  Use of neurophysiological intraoperative monitoring in scoliosis surgery
  B. Kamenova(1), V. Yablanski(2), V. Stefanov(1), E. Vlaev(2), A. Ivanov(2) and G. Simeonov(1)
  (1)Department of Anesthesiology and Reanimation, Tokuda Hospital Sofia, (2)Department of Orthopaedy and Traumatology, Tokuda Hospital Sofia
  Summary. The purpose of the study is to establish the efficacy of the intraoperative neurophysiological monitoring (IONM) in scoliosis surgery as a method preventing neurological complications. Combined method preventing neurological complications. Combined IONM includes the use of somatosensory evoked potentials (SSEP), transcranial motor evoked potentials (TCMEP), electromyography (EMG) – spontaneous and evoked and H-reflex. Retrospectively 76 patients undergoing surgical correction of scoliosis were examined during the period from April 2009 to February 2013. International team from Tokuda Hospital Sofia, USA, and Spain, members of SRS – Scoliosis Research Society, performed the surgeries. In 28 patients, (37%) we observed intraoperative SSEP changes. After the surgical and anaesthesia team reaction 6 of the changes were irreversible – they persisted until the end of the IONM and in one of the patients were related to real neurological complication. In 14 patients, (18%) we observed motor evoked potentials (MEP) changes, in five patients, they were irreversible and three patients had post-operative neurological deficit. Changes in the SSEP have a high specificity but low sensitivity for detecting spinal cord injury. The use of combined IONM is an effective method and is recommended in all patients undergoing surgeries for scoliosis correction with high risk of neurological complications.
  Key words: neuromonitoring, scoliosis, spine, surgery
  Адрес за кореспонденция: Д-р Биляна Каменова; Отделение по анестезиология и реанимация; Токуда Болница София; бул. „Никола Вапцаров“ № 51Б; 1307 София; тел. 0884 93 32 74;
  e-mail: bibkam@yahoo.fr

 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Психичното здраве и мястото му в политиката за здравна сигурност на ЕС. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 15-22.
  М. Богданова.
  СБАЛ по онкология -- София
  Резюме. Психичното здраве на хората се влошава все повече през последните години. Поради това ЕС разработва редица политики за поддържане на здравната сигурност в общността. В сферата на психичното здраве също се работи по много програми и проекти. Основните проблеми са депресията и самоубийствата и тяхната превенция е особено важна. Всички държави членки работят, за да разрешат проблема, но политиките за здравна сигурност сами по себе си не са достатъчни. Социалната и икономическа сигурност на ЕС е толкова важна, колкото и здравната сигурност -- здравният статус на хората зависи от техния социален статус. Политическият анализ на европейската здравна политика в сферата на психичното здраве ще ни помогне да открием „липсващите части от пъзела“ на здравната сигурност на европейските граждани.
  Ключови думи: психично здраве, Европейски съюз, здравна сигурност
  Mental health and health security policy of EU
  M. Bogdanova

  Oncology Hospital -- Sofia
  Summary. Mental health in EU worsens in the last years. Anyway EU develops a number of policies about health security of the Community. In the sphere of mental health there are lots of programs and projects. Depression and suicide are the main problems and their prevention is very important. All member states work together to resolve the problem, but health security policies are not enough. Social and economic security of EU is as important as health security -- the health status of people depends on their social status. The political analysis of European health policy in the sphere of mental health will help us to discover the “missing piece of the puzzle” of health security of European citizens.
  Key words: mental health, European Union, health security
  Адрес за кореспонденция: Марина Богданова; СБАЛ по онкология; София; e-mail: marina.bogdanova@abv.bg


 • Меден метаболизъм и невродегенеративни заболявания. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 23-36.
  Д. Йонова и И. Георгиева.

  Университетски клиничен диализен център, Медицински университет -- София
  Резюме. Като кофактор на протеини и ензими, участващи в жизненоважни процеси в живите организми, медта е един от преходните метали в менделеевата таблица, със съществено значение за живота. Съществува механизъм за стриктен контрол на вътреклетъчния и извънклетъчния метаболизъм на медта, за да се поддържа в много ниска концентрация свободната серумна мед. Медта е критичен елемент за функцията на невронитe и нарушенията на нейния метаболизъм предизвикват сериозни увреждания в централната нервна система. Както натрупването на мед, така и медният дефицит са свързани с дисфункция на мозъка. Забележителни характеристики на свободната мед са окислително-редукционният ù капацитет, способността ù да предизвиква производството на реактивни кислородни радикали и да участва в регулиране обмяната на желязото и цинка. Познанията за взаимоотношенията между медта, невронните функции и невро­дегенеративните заболявания са задълбочени през последните две десетилетия. Особен акцент, поради своята значимост, заслужават невродегенеративните заболявания, като болестта на Уилсън, болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, и тяхната връзка с нарушения метаболизъм на медта.
  Ключови думи: мед, невротоксичност, церулоплазмин, невродегенерация, болест на Уилсън, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон
  Copper metabolism and neurodegenerative diseases
  D. Yonova and I. Georgieva
  University Clinical Dialysis Center, Medical University -- Sofia
  Summary. As a cofactor of proteins and enzymes involved in vital processes in the living organisms, copper is one of the transition metals in the pe­riodic table, essential for life. There is a tight control of intra-cellular and extracellular metabolism of copper, in order to maintain free copper concentrations at very low levels. Copper is a critical element for the neuronal functions, and the central nervous system is a major target of disorders of copper metabolism. Both the accumulation and deficiency of copper are associated with brain dysfunction. The redox capacities of free copper, its ability to trigger the production of reactive oxygen species and the close relationships with the regulation of iron and zinc are remarkable features. Major advances in understanding of the relationships between copper, neuronal functions and neurodegeneration have occurred the last two decades. A special accent deserves neurodegenerative diseases, such as Wilson’s disease, Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease and their dependence on the disorders of copper metabolism.
  Key words: copper, neurotoxicity, ceruloplasmin, neurodegeneration, Wilson’s disease, Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease
  Адрес за кореспонденция:
  Проф. Диана Йонова; Клиничен център по диализа; ул. „Св. Г. Софийски” № 1; 1431 София; e-mail: yonovad@abv.bg


 • Зависимостта – едно пренебрегнато социалнозначимо заболяване. - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 37-47.
  Цв. Търпоманова.

  УНС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности“, Медицински колеж, Медицински университет -- Варна
  Резюме. Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за нашата страна. Около 560 000-570 000 български граждани поне веднъж в живота си са употребили наркотично вещество. За­ви­си­мост­та към вещества е хронично рецидивиращо заболяване, отнасящо се към психичните разстройства. Те са на едно от последните места в класификацията на социалнозначимите заболявания за България. Целта на разработката е да покаже, че независимо от непълните данни за регистрация и липсата на цялостна оценка на здравните, икономическите и материалните щети за индивида, семейството и обществото, зависимостта към наркотични вещества е социалнозначимо заболяване за България и изисква спешни мерки за ефективна превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация. Критериите за социалнозначими заболявания са приложени към зависимостта, като са използвани последни данни от проучвания. Дори само те са достатъчни тя да бъде разглеждана като сериозен здравно-социален проблем, изискващ интегративен и балансиран подход за развитие на системата от услуги и грижи за употребяващите наркотици.
  Ключови думи: зависимост към наркотици, социалнозначимо заболяване, критерии за социалнозначими заболявания
  Addiction - a neglected socially significant disease
  Tsv. Tarpomanova
  Educational and Research Sector of Inspector of Public Health and Social Activities, Medical College, Medical University -- Varna
  Summary. The use of drugs is a significant health and social problem for our country. About 560 000-570 000 Bulgarian citizens have tried narcotic substances at least ones. Addiction is chronic relapsing disease regarding mental disorders. They are last in the classification of socially significant diseases for Bulgaria. The purpose of the development is to show that regardless of the incomplete registration data, and lack of overall assessment of health, economic and material damage to the person the family and the society, drug addiction is socially significant disease for Bulgaria and requires emergency measures of effective prevention, treatment, rehabilitation and resocialization. The criteria for socially significant diseases apply to addiction as used are further data of researches. Even available data is enough it to be reviewed as a serious health and social problem of people and society requiring integrative and balanced approach for development of a system of services and care for those using drugs.
  Key words: drug addiction, socially significant disease, criteria of socially significant diseases
  Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Търпоманова, дм; тел. 0887 41 84 28;
  e-mail: dr_tarpomanova@abv.bg

 

 

bar930

   

ИЗ ОПИТА

 • Психотерапията в психиатричната клиника на Александровската болница в София - Неврология и психиатрия, 47, 2016, № 1, 48-52.
  А. Алексиев.
  ДКЦ „Александровска”, Медицински университет -- София
  Резюме. Накратко са представени значимите фигури в историческия път и развитие на психотерапията като научна дисциплина конкретно в Александровска болница в София. Начертани са и тенденциите на развитие.
  Ключови думи: психотерапия, история на психиатричната помощ
  Psychotherapy in the psychiatric clinic of the Alexandrovska university hospital at Sofia
  A. Alexiev
  Alexandrovska University Hospital, MU -- Sofia
  Summary. In short are presented the scientist with significant contribution to the development of the psychotherapeutic treatment approach in the University Hospital “Ale­xandrovska” at Sofia. Main tendencies are outlined.
  Key words: psychotherapy, history of the psychiatry
  Адрес за кореспонденция: Доц. д-р А. Алексиев; ДКЦ „Александровска”; Медицински университет; бул. „Св. Георги Софийски” № 1; 1431 София; тел. 02/931-420 и тел. 0888 77 08 25
   

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 22.11.2016

bar930