Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 46, 2015 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев и В. Пъшев. Психоаналитична психотерапия при случаи на донорство на органи - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 3-9. (резюме)

 • Р. Начова, П. Гатева, А. Александров и Цв. Гатев. Употреба на психотропни медикаменти при деца, отглеждани в институции - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 10-19. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • А. Златарева. Теоретичен анализ на моделите и практиките на финансиране на системите на здравеопазване - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 20-30. (резюме)

 • Ш. Халил, Е. Георгиева и Н. Бояджиева. Механизъм на действие на екстракт от Sambucus nigra (черен бъз) – имуномодулаторно, антивирусно и антиоксидантно - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 31-40. (резюме)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Психоаналитична психотерапия при случаи на донорство на органи - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 3-9.
  Р. Крумова-Пешева(1), Х. Пешев(2) и В. Пъшев(1)
  (1)Университетска болница „Лозенец“ – София
  (2)Клиника по съдова хирургия и ангиология, ВМА – София
  Резюме. Донорството на органи е една от актуалните теми през последните години в медицинската практика в България. Поставя множество въпроси от здравно, юридическо, философско, религиозно, етично и психологично естество. Важен акцент е мотивацията в нейните рационални и емоционални аспекти, както и вземането на решение за даряване. В психотерапевтичната практика с донори след трансплантационната процедура се наблюдават редица особености като много интензивна емоционална динамика в продължителни периоди, високо равнище на сигнална тревожност, травматични характеристики по повод самите донорски ситуации. Нашият опит се основава на психоаналитичната психотерапия, провеждана при случаи на даряване на органи за чернодробна и бъбречна трансплантация, реализирани в периода 2004-2014 г. в Университетска болница „Лозенец“.
  Психотерапевтичният ангажимент към донорите се осъществява 2 или 3 години след провеждането на оперативната интервенция. Дарителският акт се превръща в специален акцент на целия психичен живот на пациента, както и на неговата семейна динамика. Провокира активизиране на вътрешната и интерперсоналната конфликтност.
  Ключови думи: психоаналитична психотерапия, донорство
  Psychoanalitical psychotherapy of patients with organ transplantation
  R. Krumova-Pesheva(1), H. Peshev(2) and V. Pashev(1)
  (1)University Hospital “Lozenets” – Sofia
  (2)Angiology and Vascular Surgery Clinic – Sofia
  Summary.
  Organ donation has become a major issue for the medical practice in Bulgaria during the past years. It raises many questions of health, legal, philosophical, religious, ethical and psychological character. An emphasis is the motivation, its rational and emotional aspects and the decision for donation. During psychotherapy with donors, after transplantation, a number of patterns, such as very intense emotional dynamics over long periods of time, a high level of signal anxiety and traumatic characteristics related to the donor situations are observed. Our experience is based on the psychoanalytical psychotherapy in cases of liver and renal donors, during the period between 2004-2014 years in the University Hospital Lozenets. The psychotherapy is conducted 2-3 years after the transplantation. The act of donation takes very important part in the psychic life of the patient and in the dynamics in his family. It provokes the internal and external conflicts.
  Key words: psychoanalytical psychotherapy, donation
  Адрес за кореспонденция: Румяна Кирилова Крумова-Пешева, д. пс. – психолог-психотерапевт
  Университетска болница „Лозенец”, ул. „Козяк“ № 1, 1407 София, GSM 0887 23 99 27, e-mail: rutsi@abv.bg


 • Употреба на психотропни медикаменти при деца, отглеждани в институции - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 10-19.
  Р. Начова(2), П. Гатева(1, 2), А. Александров(3) и Цв. Гатев(4)
  (1)Катедра по фармакология и токсикология, МУ – София
  (2)Медицински факултет на СУ ‘‘Св. Кл. Охридски’’ – София
  (3К)атедра по съдебна медицина, МУ – София
  (4)Отделение по съдебна медицина, ВМА – София
  Резюме.
  Социален, здравен и финансов проблем на нашето общество представлява обгрижването и лечението на децата с умствена изостаналост, настанени в домовете за социални грижи. Прилагането на психоактивни вещества трябва да става строго обосновано и да се съпровожда с мониториране на нежеланите лекарствени реакции. Обект на нашето изследване е Домът за умствено изостанали деца в с. Гомотарци. Цел на проучването е определяне честотата на прием на психоактивни медикаменти в Дома и оценка на възможните ползи и рискове при тяхната употреба. Използвани методи за целта са анализ на Доклада на Хелзинкския комитет, анализ на първичната документация в Дома и анализ на литературата. Установени са висока честота на приемане на психотропни медикаменти от децата в Дома, непълна медицинска документация и пропуски в проследяване на състоянието на децата. Прилагането на психоактивни лекарства в институциите трябва да става строго обосновано и съпроводено със строг мониторинг на нежеланите лекарствени реакции.
  Ключови думи: умствено изостанали деца, психотропни лекарства, рискове
  Usage of psychotropic drugs for children in social
  care homes
  R. Nachova(2), P. Gateva(1, 2), A. Aleksandrov(3) and Tsv. Gatev(4)
  (1)Department of Pharmacology and Toxicology, MU – Sofia
  (2)Medical Faculty of Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” of Sofia
  (3)Department of Forensic Medicine, Medical University of Sofia
  (4)Forensic Medicine Department of Military Medical Academy of Sofia
  Summary.
  Care and treatment of children with mental disabilities in social care homes is a big social, health and financial problem for our society. Usage of psychoactive substances must be strictly determined and monitored of the adverse reactions. Object of our study is a Nursing Home for Mentally
  Disabled Children in the village Gomotartsi. Aim of the study is to determine the frequency of use of psychoactive drugs in the Home and assessment of potential benefits and risks of their use. Methods used for this purpose, are analysis of the Report of the Helsinki Committee report, analysis of the primary documentation of the Home and analysis of the literature. High prevalence of psychotropic medicalization of the children in the Home, incomplete medical documentation and deficiency in the follow-up of the children’s health status were remarked. The usage of psychoactive medications in the
  Institutions must be strictly determined and strictly accompanied with monitoring of the adverse dug reactions.
  Key words: mentally retarded children, psychotropic medicaments, risks
  Адрес за кореспонденция:
  Р. Начова, Медицински факултет - СУ ‘‘Св. Кл. Охридски’’, ул. „Козяк“ № 1, 1407 София, моб. тел. 0883 361 830 , e-mail: r_nachova@abv.bg


 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Теоретичен анализ на моделите и практиките на финансиране на системите на здравеопазване - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 20-30.
  А. Златарева
  Факултет по обществено здраве, МУ – Варна
  Резюме. Общественият характер на здравеопазването задължава държавата да води последователна политика, която има за цел да осигури опазване на човешкото здраве при оптимално използване на публични средства. В интерес на отделните индивиди и на обществото като цяло е да
  бъде усъвършенствано управлението в системата на здравеопазване. А решенията в здравеопазването, както и във всяка друга област от човешката дейност, трябва да бъдат икономически рационални, тъй като всички икономически блага, включително и тези, отнасящи се до здравеопазването, имат ограничен характер. Целта на този теоретичен анализ е на базата на търсене в литературните източници да бъдат представени отделните модели и практики на здравните системи.
  Ключови думи: здравеопазване, финансиране, бюджети, разходи
  Analysis of the models and practices of healthcare systems funding
  A. Zlatareva
  Faculty of Public Health, Medical University – Varna
  Summary. The public nature of health obliges the state to a consistent policy that aims to ensure the protection of human health, optimal use of public funds. In the interest of individuals and society as a whole it is to be achieved improvement of management in the health system. Decisions in healthcare and in any other area must be economically rational as all the economic goods, including those relating to health, have a limited character. The purpose of this theoretical analysis is based on a search in the literature. Presented are different models and healthcare systems practices.
  Key words: health care, finance, budgets, costs
  Адрес за кореспонденция: Д-р Албена Златарева, Факултет по обществено здраве, Медицинскси университет - Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, 9002 Варна


 • Механизъм на действие на екстракт от Sambucus nigra (черен бъз) – имуномодулаторно, антивирусно и антиоксидантно - Неврология и психиатрия, 46, 2015, № 2, 31-40.
  Ш. Халил(1), Е. Георгиева(2) и Н. Бояджиева(3)
  (1)Студент V курс, МУ – София
  (2)Катедра по социална медицина, ФОЗ, МУ – София
  (3)Катедра по фармакология и токсикология, МУ – София
  Резюме. Екстрактът от бъз е вещество с висока биологична стойност, изолирано от растението Sambucus nigra (черен бъз). Дрогата има различни ефекти в организма. Сред най-важните от тях са: антивирусните, антихерпесните, имуномодулаторните и антиоксидантните свойства. Целта на обзора е да се опишат антивирусните, антиоксидантните и имуномодулаторните свойства на екстракт от черен бъз (Sambucus nigra), като се използват данни от последните проучвания по темата.
  Ключови думи: екстракт от бъз, имуномодулаторни свойства, антивирусни свойства, антиоксидантни свойства, HIV, грип
  Elderberry extract – immunomodulatory, antiviral, and antioxidant effects
  Sh. Halil(1), E. Gueorgieva(2), N. Boyadzieva (3)
  (1)Medical University of Sofia
  (2)Social Medicine Department, MU – Sofia
  (3)Department of Pharmacology and Toxicology, MU – Sofia
  Summary. Elderberry extract is a substance with a high biological value, isolated from the plant Sambucus nigra (elderberry). Drugs are with different effects in the body. Among the most important are: antiviral, immunomodulatory and antioxidant effects. The purpose of next article is to describe antiviral, antioxidant and immunomodulatory properties of the extract of black elderberry (Sambucus Nigra), using data from the latest available research on the topic.
  Key words: Elderberry’s extract, immunomodulation, antiviral, antioxidant, HIV, influenza
  Адрес за кореспонденция: Д-р Елиа Георгиева, Катедра по социална медицина - Факултет по обществено здраве, МУ-София, ул. „Бяло море“ № 8, 1527 София, тел. 02 9432-456 , е-mаil: elia_kg@abv.bg

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 21.01.2016

bar930