Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 46, 2015 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • И. Нацов. Здравноикономически и социални аспекти на соматизацията и соматоформните разстройства. - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 3-11. (резюме)

 • Д. Вачева. Възстановяване на самообслужването при пациенти със слединсултна хемипареза. - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 12-27. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • И. Василева. Емоционална дисрегулация при параноидна шизофрения - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 28-42. (резюме)

 • Т. Ханджиева-Дърленска, Р. Клисуров и Н. Бояджиева. Нови данни за антиепилептичното лекарство топирамат - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 43-56. (резюме)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Здравноикономически и социални аспекти на соматизацията и соматоформните разстройства. - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 3-11.
  И. Нацов
  ДПБ - Карлуково, АИСМП по психиатрия - Червен бряг
  Резюме. Трансформирането на потиснатите емоции и психични конфликти в телесни симптоми е широко разпространен феномен, предизвикващ субективно страдание, проблеми в личностното функциониране и сериозни здравноикономически разходи. Mедицинската дуалистична онтология обозначава този феномен с термина “соматизация”. Соматоформните разстройства са хетерогенна група нозологични единици, обединени от тяхната склонност да се представят със соматични, но “необясними телесни симптоми”. В работата се представят данни за високата цена на здравното обслужване на тези пациенти, измерена в излишни изследвания, ненужни хоспитализации, безсмислени инвазивни и хирургични процедури, скъпи и ятрогенизиращи лечения, както и от вторичното негативно въздействие върху техните семейства, зависимостта им от здравната система, значимо намалената им продуктивност.
  Ключови думи: соматизация, соматоформни разстройства, преки и непреки здравни разходи
  Health-related economic and social aspects of somatization and somatoform disorders
  I. Natsov
  Government Psychiatric Hospital – Karlukovo, Psychiatrist – Cherven Briag
  Summary. The transformation of suppressed emotions and psychological conflicts into bodily symptoms is widespread phenomenon provoking subjective suffering, problems in personal functioning and enormous health expenses. Medical dualistic ontology indicates the phenomenon as “ somatization”. Somatoform disorders are heterogeneous group of nosological entities united by their tendency to present with somatic, but “unexplained bodily symptoms”. The article presents data about the very high serving cost of these patients measured by needless investigations and hospitalizations, purposeless invasive and surgical procedures, expensive treatment, as well as the secondly negative impact on their families, their dependence from the health system, immensely impaired productivity.
  Key words: somatization, somatoform disorders, health expenses
  Адрес за кореспонденция: Д-р Иво Нацов; АИСМПП; ул. „Яне Сандански“ № 61; 5980 Червен бряг; e-mail: ivo_nacov@abv.bg • Възстановяване на самообслужването при пациенти със слединсултна хемипареза. - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 12-27.
  Д. Вачева.
  Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен
  Резюме.
  България е на едно от първите места в света по заболяемост, болестност и смъртност от мозъчносъдова болест. Целта на проучването е да се изследва, проследи и отчете възстановяването на възможността за извършване на тоалет и поддържане на личната хигиена при пациенти с последици от мозъчносъдова болест в подостър период, провели физиорехабилитационно лечение. В проучването са включени 61 пациенти, които са провеждали физиорехабилитационна програма, съобразена с индивидуалното им състояние и включваща: кинезитерапия; трудотерапия (ерготерапия и дейности от ежедневния живот); електролечение. На всички изследвани лица при започване и завършване на рехабилитационния курс е направен тест, като пациентите се самооценяват по основни дейности, независимо кой от крайниците е паретичен – доминантен или недоминантен. За анализ на данните от проучването е използван Wilcoxon rank test – статистически метод за анализ и разпределение на непараметрични данни. В края на рехабилитационния курс кривите на Wilcoxon се изместват вдясно, което говори за подобрение в самостоятелността на пациентите, независимо кой от крайниците е паретичен.
  Ключови думи: рехабилитация, ерготерапия, дейности от ежедневния живот, трудотерапия, мозъчносъдова болест
  The recovery detection of daily and labor activities
  in the everyday life in patients who suffer from cerebral vascular disease
  D. Vacheva
  Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine, University Hospital “Dr. G. Stranski” – Pleven
  Summary.
  The goal of the research was to examine, and follow up the recovery of daily and labour activites in patients with consequences of brain vascular disease. Sixty one patients were included and followed up. They carried out physiorehabilitation program, taking in the consideration their individual status. This included: kinesitherapy, occupational therapy, electrotherapy. All of the patients were tested in the beginning and at the end of rehabilitation course. They selfevaluated the basic parameters not taking into consideration which of the limbs were particulary affected. To analyze the results the Wilcoxon rank test was used. At the end of the rehabilitation course the Wilcoxon’s curves were driven to the right, witch confirmed the improvement, concerning the main parameter (self independence in the main task set to be fulfilled), no matter which of the limbs were paretic. For achieving better results in the rehabilitation of patients with consequences of brain vascular disease and enhancing the ability for self-service of significant importance was the early initiation of the rehabilitation, including labor activities and elements of activites of daily life. The functional occupational therapy stimulates the patients’ independence and facilitates their recovery to normal everyday life and social activity.
  Key words: rehabilitation, occupational therapy, activities everyday life, labourtherapy,
  cerebro-vascular disease

  Адрес за кореспонденция:
  Данелина Вачева, дм; мобилен телефон: 0888 77 03 55; e-mail: danelina@abv.bg


 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Емоционална дисрегулация при параноидна шизофрения - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 28-42.
  И. Василева.
  Катедра по психиатрия, Медицински университет – София
  Резюме. Характерно за шизофренното разстройство е наличието на афективна дисрегулация, наред с позитивна, негативна и когнитивна симптоматика. Най-общо, пациентите с шизофрения имат повишена възбудимост спрямо неутрални стимули и нарушения във възприемането, обработката, регулацията и експресията на емоции. Тези нарушения са изводими от структурни абнормности в невроналната верига, простиращи се от лимбичната кора през стриатум, таламус и достигащи префронталния и цингуларния кортекс, което е в съответствие с концепцията за „мрежово” прекъсване на емоционалната обработка при шизофрения. Разгледани са асоциациите между нарушенията в обработването на емоции и симптомите при параноидна шизофрения, както и структурният и биохимичният аспект на афективната дисрегулация.
  Ключови думи: емоционална обработка, социални когниции, неутрални стимули, шизофрения, допаминова невротрансмисия
  Emotional dysregulation in paranoid schizophrenia
  I. Vassileva
  Department of Psychiatry, Medical University – Sofia
  Summary. Schizophrenic disorder is characterized by the presence of affective dysregulation, as well as positive, negative and cognitive symptomatology. Generally, patients with schizophrenia show hyperarousal in response to neutral stimuli and impairments in the perception, processing, regulation and expression of emotions. The impairments result from structural abnormalities in the neuronal chain spreading from the limbic cortex through striatum and thalamus to the prefrontal and cingular cortex, which is in line with the conception of a “network” interruption in the emotion processing in schizophrenia. Examined are the associations between the disruptions in emotion processing and symptoms of schizophrenia, as well as structural and biochemical aspects of the affective dysregulation.
  Key words: emotion processing, social cognition, neutral stimuli, schizophrenia, dopamine neurotransmission
  Адрес за кореспонденция: Д-р Иглика Василева; Катедра по психиатрия; Медицински университет ул. „Св. Георги Софийски” № 1; 1431 София; моб. тел. 0885 333 652; e-mail: iglika_vassileva@abv.bg • Нови данни за антиепилептичното лекарство топирамат - Неврология и психиатрия, 46, 2015, №1, 43-56.
  Т. Ханджиева-Дърленска, Р. Клисуров и Н. Бояджиева.
  Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Настоящият обзор разглежда желаните и нежеланите ефекти на препарата топирамат, както и новостите в приложението му. топирамат спада към голямото семейство на антиепилептичните средства. Основното му приложение е за лечение на епилепсия в детска и млада възраст поради добрия му профил на безопасност. Освен това топирамат повлиява много добре симптомите на мигрена, използва се в лечението на алкохолна зависимост, както и при някои психични нарушения. През 2015 г. Федералната агенция по безопасност на храните и лекарствата одобри комбинацията топирамат и фентермин за лечение на затлъстяване. Това е и най-новото приложение на този препарат.
  Ключови думи: топирамат, антиепилептично средство, нови ефекти, намаление на телесната маса
  New data for the antiepileptic drug topiramate
  T. Handjieva-Darlenska, R. Klisurov and N. Boyadjieva
  Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Summary. This review presents the main pharmacodynamic and pharmacokinetic characteristics of Topiramate, as well as new clinical application of the drug. Topiramate is a well-known antiepileptic product. Topiramate is wildely used in the treatment of childhood and adult epilepsy due to its good safety profile. Furthermore, Topiramate attenuates the symptoms of migraine, has good effect in alcohol abuse, and in several psychiatric disturbances. In 2015 FDA approved the combination Phentermine-Topiramete for treatment of obesity in adults. This is the latest clinical application of the drug.
  Key words: topiramate, antiepileptic drug, new effects, body weight reduction
  Адрес за кореспонденция: Д-р Т. Ханджиева-Дърленска; Катедра по фармакология и токсикология; Медицински факултет; Медицински университет - София; ул. „Здраве” № 2; 1431 София; e-mail: teodorah@abv.bg

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 20.01.2016

bar930