Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 45, 2014 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Алексиев и С. Алексиев. Ятрогения и дидактогения, или синкретична терапия и профилактика – кръстопът на всеки терапевт и педагог  - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №2, 3-6. (резюме)

 • М. Варадинова и Н. Бояджиева. Ефект на налтрексон върху образуване на провъзпалителни цитокини и азотен оксид при експериментални плъхове с хронично алкохолно третиране - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 7-17. (резюме)

 • Р. Крумова-Пешева и Х. Пешев. Особености на психотерапията при пациенти с трансплантация на орган - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 18-26. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • М. Варадинова, Р. Методиева и Н. Бояджиева. Механизми на неврорегенерация от стволови/прогениторни мозъчни клетки - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 27-38. (резюме)

 • М. Варадинова. Аутизъм: генетични, клинични и фармакотерапевтични новости - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 39-51. (резюме)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Ятрогения и дидактогения, или синкретична терапия и профилактика – кръстопът на всеки терапевт и педагог  - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №2, 3-6.
  А. Алексиев и С. Алексиев
  ДКЦ „Александровска”, Медицински университет – София
  PRIMUM NON NOCERE
  Резюме. Ятрогенните и дидактогенните явления у нас се засилват. Необходима е системна реформаторска активност в здравеопазването и висшето образование и в практическото обучение на кадрите. Апробирани са програми за нашите условия: социалнопсихологичен тренинг, team building, интерперсонален тренинг, lifecoaching (наставничество).
  Ключови думи: ятрогения, дидактогения, диагностичен триализъм, синкретична терапия и психопрофилактика
  Iatrogenia and didactogenia, or syncretetyc therapy and prevention – crossroads of every therapist and teacher
  A. Alexiev and S. Alexiev
  Diagnostic Consulting Centre, Medical University – Sofia
  Summary. Iatrogenic and didactogenic events are becoming increasingly spread out. That shows the necessity of systematic reformative activity in the higher education and in the practical training courses. Some adequate programs for our local situations were approbated: socio-psychological training, team building, interpersonal training, lifecoaching.
  Key words: iatrogenia, didactogenia, diagnostic trialism, syncretetyc therapy and prevention
  Адрес за кореспонденция: Доц. д-р А. Алексиев, ДКЦ „Александровска”, Медицински университет- София, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София • Ефект на налтрексон върху образуване на провъзпалителни цитокини и азотен оксид при експериментални плъхове с хронично алкохолно третиране - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 7-17.
  М. Варадинова и Н. Бояджиева
  Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
  Резюме.
  Налтрексон е фармакологично средство/лекарство, разработено и внедрено като антагонист на опиоидните рецептори. През последните години е документирано приложението на налтрексон при
  лечение на хроничен алкохолизъм. Целта на настоящото експеримен тално изследване е да се проучи влиянието на налтрексон върху плазмени концентрации на два провъзпалителни цитокина (туморен некрозен фактор алфа – TNF-алфа, и интерлевкин-1 бета – IL-1β) и образуването на азотен оксид при бели мъжки плъхове, продължително ежедневно третирани с алкохол. Резултатите демонстрират, че алкохолът активира както продукцията на TNF-алфа и IL-1β, така и на азотен оксид. Приложението на налтрексон (0.1 mg/kg, интраперитонеално, в продължение на 15 дни) е свързано с инхибиране ефектите на алкохола върху цитокини и азотен оксид. При провеждане на тест с липополизахарид (LPS) (1000 mg/kg) беше документиран инхибиращ ефект на налтрексон върху плазмени концентрации на TNF-алфа, IL-1β и нитрати/нитрити (азотен оксид). Взети заедно, резул-
  татите дават основание да се направи заключение, че налтрексон повлиява механизмите на хроничен алкохолизъм както чрез рецепторно действие върху опиоидни рецептори, така и чрез влияние върху образуване на провъзпалителни цитокини и азотен оксид (оксидативен стрес).
  Ключови думи: налтрексон, алкохол, плъхове, TNF-alpha, IL-1 beta, нитрати/нитрити (азотен оксид), LPS
  Effect of naltrexonе on two pro-inflammatory cytokines and nitric oxide in male rats with chronic alcohol intake
  M. Varadinova and N. Boyadjieva
  Depatrment of pharmacology and toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Summary.
  Naltrexone is a well known antagonist of opioid receptors. It has been used in the chronic alcoholism treatment. The aim of the study is to investigate the effects of naltrexone on the production of the two proinflammatory cytokines (TNF alpha and IL-1 beta) and on the nitric oxide in male rats with chronic application of alcohol for a period of 30 days. Naltrexone (0.1 mg/kg, i.p. and for a period of 15 days) inhibited the blood levels of TNF alpha and IL-1 beta in alcohol-treated rats as well as the production of nitric oxide. A test with LPS (1000 mg/kg) was performed. Naltrexone inhibited the LPS-induced blood levels of TNF alpha and IL-1 beta in alcohol-treated rats. Moreover, LPS induced the elevation of nitric oxide and naltrexone demonstrated the capacity to decrease it. Taken together, the data demonstrate new effects of naltrexone in experimental alcoholism. The results suggest that naltrexone may affect alcohol intake by both, opioid receptors and effects on cytokines and oxidative stress.
  Key words: naltrexone, alcohol, rats, TNF alpha, IL-1 beta, nitrate/nitrite (nitric oxide), LPS
  Адрес за кореспонденция:
  Д-р Мирослава Варадинова, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София
  тел. 02/9520539; e-mail: miria@abv.bg • Особености на психотерапията при пациенти с трансплантация на орган - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 18-26.
  Р. Крумова-Пешев (1) и Х. Пешев (2)
  (1)
  Университетска болница “Лозенец” – София
  (2)
  Клиника по съдова хирургия и ангиология – София
  Резюме.
  Трансплантацията на орган е едно от най-тежките психотравматични събития в живота на човека, което съдържа огромна възможност и редица рискове за пациента. Болните и техните семейства преминават през трудни моменти, излагащи на голямо изпитание психичното им функциониране. Психотравматичните ситуации провокират огромна тревожност и напрежение, които психичният апарат трудно може да „преработи”. При хората, които очакват трансплантация на орган,
  тази тревожност е изключително висока и почти непрекъснато „включена”. Авторите си поставят за цел да опишат клиничните наблюдения и опит при психотерапията на пациенти, очакващи трансплантация, и с трансплантация на орган.
  Ключови думи: трансплантация, психотерапия, тревожност
  Psychotherapeutic aspects in patients who had undergone organ transplantation
  R. Krumova-Pesheve and H. Peshev
  University Hospital “Lozenetz” Vascular Surgery and Angiology Clinics – Sofia
  Summary.
  The organ transplantation is one of the strongest psychotraumatic events across the human lifespan. It brings a potential for adequate living but could reveal enormous risk. Patients and their relatives pass through moments of hard decisions that are severe trials. Psychotraumatic events provoke anxiety and stress that is hard to overcome. Patient that expect transplantation have a very high level of anxiety. In the article some clinical observations from this field are presented.
  Кey words: transplantation, psychotherapy, anxiety
  Адрес за кореспонденция:
  Университетска болница “Лозенец”, ул. „Козяк” № 1, 1407 София,
  Тел. 9 607 410, GSM 0887 23 99 27, e-mail: rutsi@abv.bg 

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Механизми на неврорегенерация от стволови/прогениторни мозъчни клетки - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 27-38.
  М. Варадинова, Р. Методиева и Н. Бояджиева
  Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Невронната регенерация от мозъчни стволови и от техни прогениторни клетки включва участието на различни ендогенни и екзогенни вещества и механизми. В обзора е описана ролята на растежните фактори, като FGG, VEGF, GDGF, BDNF, erythropoietin, G-CSF, както и на angiopoietin-1 (Angpo-1) и angiopoietin-2 (Angpo-2). Диференцирането на неврони в различни зони на мозъка включва и участие на цитокини като TNF-алфа, IL-6, IL-1, адхезионни молекули и ензими. Епигенетичните механизми се отразяват на патогенезата на мозъчните заболявания, неврорегенерацията и фармакотерапията. Ролята на histone acetyltransferase p300/CBP-associated factor в епигенетичното модулиране на неврорегенерация също е отразена в обзора. Новодиференцирани от нас хипоталамични бета-ендорфинови неврони от мозъчни стволови клетки са
  внедрени експериментално при мозъчни увреждания. Новостите в механизмите на неврорегенериране се прилагат при лечение на мозъчен инсулт, мозъчни и гръбначномозъчни травми и различни невронални заболявания.
  Ключови думи: неврорегенерация, стволови мозъчни клетки, мозъчен инсулт, мозъчни травми, FGG, VEGF, GDGF, BDNF, еритропоетин
  Mechanisms of neuroregeneration from neuronal stem/progenitor brain cells
  M. Varadinova, R. Metodieva and N. Boyadjieva
  Depatrment of pharmacology and toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Summary. Neuronal regeneration from neuronal stem cells (NSCs) and their progentitor cells in brain is important in the treatment of various diseases. The roles of different growth factors as the FGG, VEGF, GDGF, BDNF, erythropoietin, G-CSF, as well as an angiopoietin-1 (Angpo-1) and angiopoietin- 2 (Angpo-2) in mechanisms of neuronal regeneration from stem cells in brain are illustrated in the present paper. In addition various cytokines as the TNF-alpha, IL-6, IL-1, or adhesion molecules are involved in differentiation of NSCs. Epigenetic mechanisms are discovered in pathogenesis and pharmacotherapy of brain diseases as well as in neuronal regeneration. New molecule, histone acetyltransferase p300/CBP-associated factor is involved in epigenetic mechanisms of differentiation of brain cells from stem cells. The data presented here suggest that various factors may have a role in the mechanisms of brain tissue recovering and in the neuronal function after trauma, ischemia, etc. by activation of neuronal development from NSCs.
  Key words: neuronal regeneration, stem cells, stroke, brain trauma, FGG, VEGF, GDGF, BDNF, erythropoietin
  Адрес за кореспонденция: Росица Данаилова Методиева, Катедра по фармакология и токсикология
  Медицински факултет, Медицински университет - София, ул. „Здраве” № 2, 1431 София,
  тел. 02/9520539; 0884 750 591, e-mail: rositsa123@abv.bg • Аутизъм: генетични, клинични и фармакотерапевтични новости - Неврология и психиатрия, 45, 2014, № 2, 39-51.
  М. Варадинова
  Катедра пo фармакология и токсикология, МФ, МУ – София
  Резюме. Аутизмът е разстройство на нервно-психичното развитие на детето. Обзорът представя генетични, клинични и фармакотерапевтични новости за заболяването. Ролята на факторите от околната среда също е разгледана. Най-често (от 1 до 4%) се установяват нарушения при 15q11-q13 локус-дупликациите, делециите и инверсиите. Нарушенията в гените, кодиращи ГАМКа рецепторни субединици, GABRB3, GABRA5 и GABRG3, са разгледани във връзка с патогезата на аутизма. Нови факти показват, че при пациенти с аутизъм са наблюдавани също нарушения в гените FOXP2, NPTX2 и TCAG_4133353. Представени са и епигенетичните механизми на развитие на аутизъма.
  Ключови думи: аутизъм, епигенетични фактори, генни нарушения
  Genetic, clinical and pharmacotherapeutic advances in autism research
  M. Varadinova
  Depatrment of pharmacology and toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
  Summary. Autism is a common childhood neurodevelopmental disorder with strong genetic liability. This review article aims to present the recent advances in genetic, clinical and pharmacotherapeutic areas. The role of the environmental factors is underlined. Most often (1 to 4%) are the abnormalities of the duplications of the 15q11-q13 region, deletions, and inversions. The abnormalities in GABA receptor encoding genes GABRB3, GABRA5 and GABRG3 are mentioned in connection with pathogenesis. New facts about FOXP2, NPTX2 и TCAG_4133353 genes give an insight of some pathogenic mechanisms. Epigenetic findings are also presented.
  Key words: autism, epigenetic factors, genetic abnormalities
  Адрес за кореспонденция: Д-р Мирослава Варадинова, дм, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, ул. „Здраве” № 2, 1431 София
  тел. 02/9520539; e-mail: miria@abv.bg

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 11.06.2015

bar930