Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 45, 2014 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Е. Маринов, Г. Георгиев и Кр. Станева. Сравнителна характеристика на двигателните способности на деца с езикови нарушения и деца с интелектуална недостатъчност  - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 3-9. (резюме)


  РЕФЕРАТИ

 • Прагматизмът и психоанализата – Peirce като медиираща фигура. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 10-21. (пълен текст)

 • Мониторинг на поведението след конфликт – вътрешни регулации в когнитивния контрол. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 22-30. (пълен текст)

 • Генетичните особености на Caenorhabditis elegans и тяхната съпоставимост при изучаване на човешки психиатрични заболявания. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 31-37. (пълен текст)

 • Източноправославните възгледи за сексуалността и човешкото тяло - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 37-52. (пълен текст)


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Е. Маринов(1), Г. Георгиев(2) и Кр. Станева(1). Сравнителна характеристика на двигателните способности на деца с езикови нарушения и деца с интелектуална недостатъчност  - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 3-9.
  (1)СУ „Св. Кл. Охридски”София(2)Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМАСофия
  Резюме. Направена е сравнителна характеристика на двигателните способности на деца с интелектуална недостатъчност и деца с езикови нарушения. И при двете групи се установяват характерни двигателни нарушения. Целта на изследването е да се анализират двигателните
  нарушения при двете категории деца. Двигателните способности са изследвани с теста на Бруйникс-Озерецкий (BOTMP). Децата с интелектуална недостатъчност имат по-ниски двигателни умения от децата с дислексия. Резултатите са показателни за наличието на съществени трудности при изпълнението на основните двигателни умения.
  Ключови думи: деца, интелектуална недостатъчност, дислексия, моторика
  Marinov, G. Georgiev and Kr. Staneva. Comparative characteristicof motor abilities of children with language disordersand the children with intellectual impairment
  Summary.A comparative characteristic of motor abilities of children with intellectual impairment (DIN) and the children with language disorders was elaborated. Movement disorders are established in both the groups. The aim of this study was to analyze the movement disorders in the children with DIN and the
  children with language disorders. The mobility abilities were investigated by test of Bruininks-Oseretsky (BOTMP). Children with intellectual disability have lower motor skills than the children with dyslexia. The obtained results are indicative of the presence of significant difficulties in the implementation of basic motor skills.
  Key words: children, intellectual disability, dyslexia, motor ability
  Адрес за кореспонденция: Д-р Кр. Станева, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина,
  Военномедицинска академия, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София
 

bar930

 

РЕФЕРАТИ

 • Прагматизмът и психоанализата – Peirce като медиираща фигура. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 10-21. Пълен текст в PDF-формат

 • Мониторинг на поведението след конфликт – вътрешни регулации в когнитивния контрол. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 22-30. Пълен текст в PDF-формат

 • Генетичните особености на Caenorhabditis elegans и тяхната съпоставимост при изучаване на човешки психиатрични заболявания. - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 31-37. Пълен текст в PDF-формат

 • Източноправославните възгледи за сексуалността и човешкото тяло - Неврология и психиатрия, 45, 2014, №1, 37-52. Пълен текст в PDF-формат

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 13.12.2014

bar930