Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 44, 2013 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Здр. Топалова. въздействието на епилепсията върху когнитивните функции и обучителните способности при деца  с церебрална парализа.  - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 3-12.(резюме)
 • А. Алексиев, С. Алексиев И Ц. Алексиев. Триализъм в психодиагностиката и синкретизъм при адекватната терапия, рехабилитация  и ресоциализация. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 13-35. (резюме)


  ОБЗОРИ

 • Н. Йорданов, М. Атанасова, И. Димитров И И. Дойчинова. Холинестеразните инхибитори в лечението  на болест на Алцхаймер. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 36-52. (резюме)
 • М. Бечева и Н. Трайкова. Механични и физиологични взаимодействия  при флексионни упражнения повлияващи  хронична болка в кръста. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 52-62. (резюме)

 


bar930

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • Здр. Топалова. въздействието на епилепсията върху когнитивните функции и обучителните способности при деца  с церебрална парализа.  - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 3-12.
  СБДПЛРДЦП „Света София”
  Резюме. Епилепсията е едно от най-често срещаните хронични заболявания на нервната система. В голям процент от случаите епилепсията е съпътствана от детска церебрална парализа. Припадъците, а също и тяхната лекарствена терапия оказват влияние върху процесите на познание и обучение на болните. Еписимптоматика и разнообразие от клинични прояви са описани при детската церебрална парализа.
  Ключови думи: епилепсия, детска церебрална парализа, припадъци - лекарствина терапия
  Zdr. Topalova. IMPACT OF EPILEPSY ON THE COGNITIVE FUNCTION AND LEARNING ABILITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
  Summary. Epilepsy is one of the most common chronic disease with occasional appearance. Cerebral palsy is often accompanied by epilepsy. Seizures and their drug related therapy affect the cognition and learning abilities. Dependency is associated with the level of development of individual child, the severity of epilepsy, and its control. A variety of clinical cerebral palsy cases and epi-symptomatics have been described.
  Key words: epilepsy, cerebral palsy, seizures - drug therapy
  Адрес за кореспонденция:
  Здр. Топалова, СБДПЛРДЦП „Света София”, бул. „Възкресение" № 1В, 1330 София

 

 • Алексиев, С. Алексиев И Ц. Алексиев. Триализъм в психодиагностиката и синкретизъм при адекватната терапия, рехабилитация  и ресоциализация. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 13-35.
  PANTA RHEI! - Хераклит
  Резюме. Новите парадигми в медицината и в подготовката на кадрите, които да решат реформаторството в здравеопазването, са екстемпорална психодиагностика, интегрирана профилактика, терапия, рехабилитация и ресоциализация, за осигуряване на доброто качество на живот. Биопсихосоциалният подход ще създаде условия за стартиране на нов хипократизъм, нов медицински мироглед, нова психодиагностика и практика, нови програми за обучение на кадрите, въз основа на съвременни стандарти за добра и качествена медицинска практика. В утвърждение на комплексната и екстемпорална, кинезиологична диагностика, на адекватната синкретична терапевтика, индивидуализираната и диференцираната поетапна обслуга се поставят и въпросите при кого, как, с какви диагностични и терапевтични методики, за колко време и накрая, колко ще струва тази цялостна дейност.
  Ключови думи:кинезиология, холистична диагноза, интегрирана, синкретична терапия – фармакотерапия, психотерапия, социотерапия, рехабилитация, ресоциализация, терапевтични комуни, клубна активност, асоциации, граждански движения.
  A. Alexiev,S. Alexiev and Tz. Alexiev. TRIALIZAM IN  PSYCHODIAGNOSTICS AND SYNCRETISM WITH ADEQUATE THERAPY, REHABILITATION AND RESOCIALIZATION
  Summary. New paradigms in medicine and in medical education by which some reforms could be achieved are extemporal psycho-diagnostics, integrated prophylaxis, therapy, rehabilitation and resocialization for a better quality of life. Biopsychosocial approach will create conditions for the start of a new Hippocratism, new medical ideology, new psycho-diagnostics and practice, new educational programs based on modern standards. In the approbation of the complex, ex-temporal, and kinesiologic diagnostics and of the adequate syncretic therapy, individualized in a specific health service there appears some questions like how, who will do it, what diagnostic tools will be used, how long it will last and what is the cost.
  Key words: kinesiology, holistic diagnosis, syncretic therapy pharmacotherapy, psychotherapy, sociotherapy, rehabilitation, resocialization, therapeutic communes, club activity, associations


ОБЗОРИ

 • Н. Йорданов, М. Атанасова, И. Димитров И И. Дойчинова. Холинестеразните инхибитори в лечението  на болест на Алцхаймер. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 36-52.
  Катедра „Химия”, Фармацевтичен факултет,  Медицински университет – София
  Резюме.Болестта на Алцхаймер (БА) е невродегенеративно заболяване, водещо до увреждане на когнитивните способности, с постепенно начало и необратима прогресия. Атрофията и дегенерацията на субкортикалните холинергични неврони водят до драстичен недостиг на ацетилхолин (ACh) в мозъка. Холинестеразните инхибитори блокират ензима ацетилхолинестераза (AChE) и забавят разграждането на ACh. Чрез поддържане нивата на ACh тези лекарства компенсират намалената холинергична функция и са широко използвани за симптоматично лечение на БА. В обзора са разгледани нови съединения, инхибитори на AChE, разработвани за лечение на болестта на Алцхаймер.
  Ключови думи: болест на Алцхаймер, ацетилхолин, ацетилхонестераза, холинестразни инхибитори
  Yordanov, M. Atanasova, I. Dimitrov and I. Doytchinova. CHOLINESTERASE INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ALZHEIMER'S DISEASE
  Summary.
  Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease resulting in cognitive impairment with gradual onset and irreversible progression. Atrophy and degeneration of subcortical cholinergic neurons lead to severe shortage of acetylcholine (ACh) in the brain. Cholinesterase inhibitors block the enzyme acetylcholinesterase (AChE) and slow down the breakdown of ACh. By maintaining the levels of ACh, these drugs compensate the reduced cholinergic function and are widely used for the treatment of AD. In this review, we consider novel compounds, inhibitors of AChE, being under development for the treatment of AD.
  Key word: Alzheimer's disease, acetylcholine, acetylcholinesterase, cholinesterase inhibitors
  Адрес за кореспонденция: И. Дойчинова,  Катедра „Химия”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. ”Дунав” № 2, 1000 София, email: idoytchinova@pharmfac.net • М. Бечева и Н. Трайкова. Механични и физиологични взаимодействия  при флексионни упражнения повлияващи  хронична болка в кръста. - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №2, 52-62.
  Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив
  Резюме.Запазването на нормалната функция на гръбначния стълб е изключително важно за извършването на разнообразни дейности в ежедневния живот. Болката в кръста е основен източник за инвалидизация и за парични разходи. Най-широко е приета теорията, че мускулната активация се адаптира към болката в кръста. Преди 20 години, като резултат на изследвания върху механиката и физиологията на флексионни упражнения за трупа, се наложи промяна на протокола за трениране на коремната мускулатура при хронична болка в кръста. В представения обзор на базата на резултатите от различни изследвания авторите представят специфичната дисфункция на дълбоката коремна мускулатура хроничните лумбалгии. По отношение на промяната в големината на интрадискалното налягане е препоръчително да се упражняват коремните мускули от позиция тилен лег с отлепени лопатки поради това, че при тази тренировка не се увеличава съществено интрадискалното налягане.
  Ключови думи: физиологични взаимодействия, коремни мускули, болка в кръста
  M. Becheva
  and N. Traykova. MECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL INTERACTIONS IN FLEXION EXERCISES, AFFECTING CHRONIC LUMBAR PAIN.
  MU - Plovdiv
  Summary. Normal functioning of the spine plays an important role in our everyday activities. Lumbar pain is a basic cause for invalidization and financial expenditures. It is widely accepted the theory that muscle activation adapts to the lumbar pain. Some 20 years ago as a result of the surveys of the mechanics and physiology of the flexion exercises of the body it was required of the training protocol for the abdominal muscles. In this review authors discuss the specific disfunction of the trunk muscles in chronic lumbalgiae. In terms of the intradisk pressure it is recommended that muscles should be exercised in occipital position..
  Key words: physiological interactions, abdominal muscles, low back pain
  Адрес за кореспонденция: Maрия Вакрилова Бечева, Специалност „Рехабилитатор”, Медицински колеж, Медицински университет - Пловдив, бул. „Братя Бъкстон” № 120; 4004 - Пловдив

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!


Последно обновяване : 04.04.2014

bar930