Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 44, 2013 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Лукова. Лиезон психиатрична дейност в условията  на многопрофилна болница за активно лечение  и спешна медицина - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 3-11.(резюме)
 • Р. Крумова-Пешева, Л. Спасов и В. Михайлова. Психологично консултиране при хоспитализирани пациенти - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 12-19. (резюме)
 • Л. Пейкова, Ив. Пенчева, М. Манова и Г. Петрова. Проучване на литературата в областта на патентната защита на вещества с антидепресивно действие с хирална структура - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 20-35. (резюме)
 • М. Манова, Л. Пейкова, М. Димитрова и Г. Петрова. Оценка на бюджетното въздействие при лечение  на депресивно разстройство с Еscitalopram - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 36-48. (резюме)

 


bar930

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Лукова. Лиезон психиатрична дейност в условията  на многопрофилна болница за активно лечение  и спешна медицина - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 3-11.
  Клиника „Токсикология”, МБАЛСМ “Пирогов” – София
  Резюме. Проучването обобщава стационарната консултативна лиезон психиатрична дейност в МБАЛСМ „Пирогов” за период от една година. Резултатите показват, че най-често поставяните диагнози са от рубриките на органични психични разстройства. Преобладават извършените първични консултативни психиатрични прегледи в Клиниката по токсикология, следвани от тези в Клиника по неврохирургия. Прилагането на лиезон психиатричния модел предполага разпознаване, навременно диагностициране и успешно лечение на психични проблеми при болни със соматични заболявания.
  Ключови думи: психични разстройства, лиезон психиатрия, соматични
  заболявания, интердисциплинарен подход

  A. Loukova. OVERVIEW OF CONSULTING LIAISON ACTIVITY IN UNIVERSITY HOSPITAL “PIROGOV”
  Summary.
  The study summarizes the liaison psychiatric consultative and therapeutic activities in Pirogov University Hospital for a period of one year. The most frequent disorders belonged to the list of organic mental diseases. The most frequent primary psychiatric consultations happened at the Toxicology Clinic followed by those of the Department of Neurosugery. The application of liaison psychiatric model presumes a very good recognition, in-time diagnosis and successful treatment of psychiatric problems of patients with somatic co-morbidity.
  Key words: mental disorders, liaison psychiatry, somatic diseases, interdisci­plinary approach
  Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Анелия Лукова, д.м., Клиника по токсикология; МБАЛСМ „ Пирогов”; бул. „Тотлебен” № 21; 1606 София; тел. 02 9154409

 

 • Р. Крумова-Пешева, Л. Спасов и В. Михайлова. Психологично консултиране при хоспитализирани пациенти - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 12-19.
  Университетска болница „Лозенец” – София
  Резюме В рамките на болничния престой емоционалното състояние на болните се характеризира с повишена тревожност, напрегнатост и депресивност. Пациентът преживява тежко отделянето си от близките и от обичайния стереотип. За него източник на тревога са манипулациите с тялото му, неяснотата и неизвестността, липсата на контрол над себе си и ситуацията. Болничната институция е, от една страна, помощна инстанция, а от друга – заплаха с много неизвестни. Тази амбивалентност на отношението често препятства лечението и пречи на възстановяването на болните. Целта на статията е да се опишат част от емоционалните състояния и кризи на хоспитализирани пациенти, както и възможностите за ефективно повлияване и грижа чрез методите на психологичното консултиране.
  Ключови думи: психологично консултиране, хоспитализация.
  R. Krumova-Pesheva, l. Spasov and W. Mihajlova. PSYCHOLOGICAL CONSULTING OF HOSPITALIZED PATIENTS
  Summary. Usually during the stay at a hospital emotional state of the patients is characterized by increased anxiety levels, tension and depression. It is hard to stay separated from the family and the usual stereotype. Source of anxiety are the interventions on the body, the ambiguity and obscurity, the lack of control over oneself and the situation. Hospital is helping, but on other hand it is a threat with lots of unknowns. This ambivalence often prevents and interferes the recovery. The authors’ purpose is to present only a specific part of the emotional states and crisis of hospitalized patients and the opportunities for effective care with the methods of psychological consulting.
  Key words: psychological consulting, hospitalization
  Адрес за кореспонденция:
  Румяна Крумова-Пешева, д.пс. – психолог-психотерапевт; Университетска болница „Лозенец” ул. „Козяк” № 1; 1407 София; моб. тел.: 0887 23 99 27; e-mail: rutsi@abv.bg


 • Л. Пейкова, Ив. Пенчева, М. Манова и Г. Петрова. Проучване на литературата в областта на патентната защита на вещества с антидепресивно действие с хирална структура - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 20-35.
  Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Целта на настоящата работа е да се проучи литературата от областта на патентната защита на три вещества с антидепресивно действие и хирална структура – Citalopram, Venlafaxinе и Sibutraminе. Проведено е търсене в базите данни Scopus, PubMed, ChemWeb, Web of Science с ключови думи Sibutraminе, Citalopram, Venlafaxinе, патентна защита. Откритите публикации, общо 90 на брой, са систематизирани по вида на активното вещество, патентите, особеностите на защита. Поради високите разходи за разработване на нови лекарства фармацевтичните производители се стремят да удължат реалното време на патентна защита на новите химични молекули извън 20-годишния срок. Хиралната структура на антидепресантите позволява това чрез създаването на защита не само на рацемичната смес, но и на отделните изомери, като нови съединения, а впоследствие и като методи за пречистване. В литературата по проблема все повече се налага въпросът дали наистина патентите за енантиомери на вещества с хирална структура отговарят на изискването за новост, което е задължителен елемент за присъждане на патент.
  Ключови думи: антидепресанти, патентна защита, лекарства, индустриална собственост, интелектуална собственост
  L. Peykova, I. Pencheva, M. Manova and G. Petrova. PATENT PROTECTION OF CHIRAL STRUCTURE ANTIDEPRESSANTS – A LITERATURE REVIEW
  Summary.
  The current study aims at searching the scientific literature in the area of patent protection of three substances with chiral chemical structure – Citalopram, Venlafaxinе и Sibutraminе. The desktop study was performed by searching electronic databases Scopus, PubMed, ChemWeb, Web of Science with key words Sibutraminе, Citalopram, Venlafaxinе, patent protection. A total of 90 articles was found and systematized by type of active substances, patents, specificity of protection. Due to the high research and development cost for new medicines the manufacturers try to expand the real time of the patent protection for new molecules over the 20 years period. The chiral structure of anti-depressants allows such approach by patenting not only the racemic mixture but also separately the enantiomers, as new molecules and then the methods for purifying. The scientific literature discusses the question if that is a real novelty satisfying the requirements for patenting.
  Key word: antidepressants, patent protection, medicines, industrial property, intellectual property  Адрес за кореспонденция: Лили Пейкова; Фармацевтичен факултет; Медицински университет - София, ул. „Дунав” № 2, 1000 София; e-mail: lily_peikova@yahoo.com


 • М. Манова, Л. Пейкова, М. Димитрова и Г. Петрова. Оценка на бюджетното въздействие при лечение  на депресивно разстройство с Еscitalopram - Невропогия и психиатрия, 44, 2013, №1, 36-48.
  Фармацевтичен факултет, Медицински Университет – София
  Резюме. Депресията е състояние, което изисква продължително лечение и има сериозен икономически ефект. Според данни на СЗО до 2020 г. тя ще представлява второто най-значимо заболяване след исхемичната болест на сърцето. Цел на настоящата работа е да се определи бюджетното въздействие на лекарствените продукти с INN Escitalopram при лечение на депресия. Проведено е търсене на публикации за ефикасността, безопасността и стойностната ефективност на Escitalopram, като са систематизирани резултатите от интернет базите Scopus, PubMed, Google Scholar. Установява се, че основните предимства на Escitalopram са в много добрата поносимост, премахването на състоянието на тревожност и превъзходството спрямо другите инхибитори на обратното поемане на серотонин и норадреналин при лечението на пациенти с голямо депресивно разтройство. Разходите за лечение на депресията с генеричен Escitalopram са сред най-ниските спрямо останалите INN и употребата му ще доведе до спестяване на средства от здравните фондове.
  Ключови думи: Еscitalopram, депресивни състояния, икономическа оценка, бюджетно въздействие
  M. Manova, L. Peykova, M. Dimitrova and G. Petrova.
  A BUDGET-IMPACT OF ESCITALOPRAM DEPRESSION TREATMENT

  Summary. Depression is a chronic condition that requires continuous treatment and posses significant economic impact. According to the WHO in 2020 it will be the second most important disease after coronary heart disease. The aim of the study is to determine the budget impact of medicinal products containing INN escitalopram in the treatment of depression. A systematic literature search and a pharma­coeco­nomic analysis of escita­lo­pram were performed in Scopus, PubMed, Google Scholar databases. Cost of illness and budget impact analyses were also performed to evaluate the impact of escitalopram on the health care budget for mild and severe depression. Results show that the main advantages of escitalopram are in very good tolerability, the elimination of the anxiety is in superiority compared to other SSRI and SNRI in the treatment of patients with major depressive disorder. The costs of treating depression with generic medicinal products containing escitalopram are among the lowest and that will result in savings to the health funds.
  Key words: Еscitalopram, depressive disorders, economic evaluation, budget impact
  Адрес за кореспонденция: М. Манова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София; ул. „Дунав” № 2, 1000 София; e-mail: manoela_manova@yahoo.com

bar930


Последно обновяване : 21.10.2013

bar930