Neurol-i-psych

Неврология и психиатрия

фьи960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 43, 2012 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Алексиев, С. Алексиев и Ц. Алексиев. Психологичната експлорация  при инициалното интервю - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 3-14. (резюме)
 • М. Иванов и Цв. Вътев. Отчитане възстановяването на дейности  от ежедневния живот при пациенти  с последици от мозъчно - съдова болест - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 15-23. (резюме)

 

РЕФЕРАТИ

 • Firategrast за пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза – рандомизирано двойносляпо плацебо-контролирано проучване фаза 2 - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 24-27. (пълен текст)
 • Firategrast – natalizumab на таблетки? - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 27-30. (пълен текст)
 • Съвместно становище на британската асоциация  за психофарма­кология относно лечението  на безсъние, парасомнии и разстройства на циркадния ритъм на основата на доказателствата - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 30-41. (пълен текст)
 • Генетични разлики при емоционално  подсилена памет - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 41-48. (пълен текст)


bar930

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

 • А. Алексиев, С. Алексиев и Ц. Алексиев. Психологичната експлорация  при инициалното интервю - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 3-14.
  ДКЦ „Александровска”, Медицински университет – София
  ACOM ООД – София
  Резюме. Прави се практическо структуриране на първата срeща с пациента и на релацията „лекар–болен”. В приложение се представя въпросникът на J. W. Aleksandrowicz.
  Ключови думи: стандартизирано инициално интервю, въпросник на J. W. Aleksadrowicz
  A. Aleksiev, S. Aleksiev and Ts. Aleksiev. PSYCHOLOGICAL EXPLORATION IN INITIAL INTWEVIEW
  Summary: Presented is a practical structuring of the first patient’s visit as well as of the relation patient-doctor. The questionnaire of J. W. Aleksandrowicz is also added to the discussion.
  Key words: standardized initial interview; J. W. Aleksadrowicz questionnare
  Адрес за кореспонденция: А. Алексиев, ДКЦ „Александровска”, Медицински университет, Ул.” Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София

 

 • М. Иванов(1) и Цв. Вътев (2). Отчитане възстановяването на дейности  от ежедневния живот при пациенти  с последици от мозъчно- съдова болест - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 15-23.
  1Клиника по неврология,
  2Клиника по физикална и рехабилитационна медицина,
  УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен
  Резюме. Целта на проучването е да се изследва, проследи и отчете възстановяването на възможността за извършване на дейности от ежедневния живот (обличане и обуване) на пациенти с последици от мозъчносъдова болест. В проучването бяха включени 61 пациенти с последици от мозъчносъдова болест, които провеждаха физиорехабилитационна програма, съобразена с индивидуалното им състояние и включваща: кинезитерапия; трудотерапия, ерготерапия (дейности от ежедневния живот); електролечение. На всички изследвани лица при започване и завършване на рехабилитационния курс направихме тест, като пациентите се самооценяваха по основни дейности, независимо кой от крайниците е паретичен – доминантен или недоминантен. В края на рехабилитационния курс кривите на Wilcoxon се изместват вдясно, което говори за подобрение в самостоятелността на пациентите.
  Ключови думи: рехабилитация, ерготерапия, мозъчносъдова болест

 

bar930

 

РЕФЕРАТИ

 • Firategrast за пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза – рандомизирано двойносляпо плацебо-контролирано проучване фаза 2 - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 24-27. Пълен текст в PDF-формат

 • Firategrast – natalizumab на таблетки? - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 27-30. Пълен текст в PDF-формат

 • Съвместно становище на британската асоциация  за психофарма­кология относно лечението  на безсъние, парасомнии и разстройства на циркадния ритъм на основата на доказателствата - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 30-41. Пълен текст в PDF-формат

 • Генетични разлики при емоционално  подсилена памет - Невропогия и психиатрия, 43, 2012, №2, 41-48. Пълен текст в PDF-формат

   

 

Последно обновяване:18.04.2013


bar930