MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Настоящо издание

bar930

 

Том 51, 2017 г, № 3


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков и Ж. Колев. Модел за реимбурсиране чрез рефериране на цените на целевите онкологични терапии за лечение на метастазирал колоректален карцином, основано на оценка на здравните технологии в България, 2017 г - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 3-16.(резюме)

 • Т. Веков. Модел за референтно ценообразуване на база стойността за пациентите на лекарствените продукти за лечение на напреднал епителен карцином на яйчниците в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 17-29. (резюме)

 • Т. Веков, Х. Лебанова и Н. Велева. Управление на разходите за лекарствени терапии за пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза (HER 2–) в България чрез рефериране на цените до приемлив праг на разходна ефективност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 30-38. (резюме)

ОБЗОРИ

 • Цв. Великова. Необходимостта от нов тип лидерство в мениджмънта на здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 39-47. (резюме)


bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Модел за реимбурсиране чрез рефериране на цените на целевите онкологични терапии за лечение на метастазирал колоректален карцином, основано на оценка на здравните технологии в България, 2017 г - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 3-16.
  Т. Веков1 и Ж. Колев2
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по фармация, МУ – Варна
  Резюме. Цел на изследването е моделиране на бюджетното въздействие на терапевтичните алтернативи за лечение на метастазирал колоректален карцином (мКРК) в два сценария: първият отразява съществуващата лекарствена политика за определяне на референтна стойност на ниво INN, а вторият – лекарствена политика, основана на референтна стойност за инкременталното съотношение на допълнителни разходи и ползи (ICER) на всички целеви терапии за лечение на мКРК. В проведения сравнителен анализ на двата подхода за рефериране на цените на алтернативните лекарствени продукти за лечение на мКРК се установи, че при ICER рефериране за петгодишен период могат да бъдат спестени приблизително 40 млн. лв., като средният разход за годишна терапия на пациент с мКРК се намалява средно с 11 687 лв. (–17,1%).
  Ключови думи: метастазирал колоректален карцином, терапевтични алтернативи, лекарствена политика, INN рефериране, ICER рефериране
  A model for reimbursement through referencing of prices of targeted oncological therapies for treatment of metastatic colorectal cancer based on health technologies assessment in Bulgaria, 2017.
  T. Vekov1 and Zh. Kolev2
  1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  2Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna
  Abstract. The aim of the study is modeling of budget impact on therapeutic alternatives for treatment of metastatic colorectal cancer (mCRC) in two scenarios: the first reflects the current drug policy of determination of a reference value at the level of INN, and the second – the drug policy based on the reference value for incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of all targeted therapies for treatment of mCRC. The performed comparative analysis of the two approaches for referencing the prices of alternative drug products for treatment of mCRC found that ICER referencing for five-year period can save about BGN 40 million as the average cost per annual therapy of a patient with mCRC is decreased at an average BGN 11,687 (–17.1%).
  Key words: metastatic colorectal cancer, therapeutic alternatives, drug policy, INN referencing, ICER referencing
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg
 • Модел за референтно ценообразуване на база стойността за пациентите на лекарствените продукти за лечение на напреднал епителен карцином на яйчниците в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 17-29.
  Т. Веков
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  Резюме. Представен е сравнителен анализ за бюджетното въздействие на целевите терапии за лечение на пациенти с епителен карцином на яйчниците (ЕКЯ) при два сценария. Първият отразява реалната нормативна практика за ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за INN и лекарствена форма, при който анализираните комбинирани лекарствени терапии не се реферират взаимно. Вторият прогнозира размера на публичните разходи при ценообразуване, основано на стойността за пациентите (value-based pricing – VBP) и референтна стойност, изчислена за инкременталното съотношение на допълнителни здравни разходи и ползи (ICER) на алтернативните комбинирани терапии. Целта на сравнителния анализ е да се установи влиянието на VBP върху стойността на публичните разходи за терапия на пациенти с ЕКЯ в България за петгодишен период. В настоящото изследване моделираното приложение на VBP в групата на лекарствените терапии за
  лечение на ЕКЯ в сравнение с INN рефериране, постига намаляване на публичните разходи в размер на 65 млн. лв. за 5-годишен времеви хоризонт.
  Ключови думи: епителен карцином на яйчниците, лечение/алтернативни комбинирани терапии, публични разходи, лекарствени терапии/ценообразуване, референтна стойност, стойност за пациента
  Model for reference pricing on base value for patients about drug products for treatment of advanced epithelial ovarian cancer in Bulgaria
  T. Vekov
  Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Abstract. A comparative analysis of the budgetary impact of target therapies for treatment of ovarian epithelial carcer (ECA) is presented in two scenarios. The first reflects the real normative practice of pricing based on a reference value calculated for INN and a dosage form in which the combined combination drug therapies do not refer to each other. The second one predicts the value of public spending based on value-based pricing (VBP) and a reference value calculated for the incremental ICER of alternative combination therapies. The purpose of the comparative analysis is to determine the impact of VBP on the cost of public expenditure on therapy for patients with ECA in Bulgaria for a five-year period. In the present study, the modeled use of VBP in the group of drug therapies for the treatment of ECA compared to INN referral achieved a reduction in public expenditure of BGN 65 million over a 5-year time horizon.
  Key words: epithelial ovarian carcer, treatment/alternative combination therapies, public costs, drug therapies/pricing, reference value, patient value
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg • Управление на разходите за лекарствени терапии за пациенти с метастазирал рак на млечната жлеза (HER 2–) в България чрез рефериране на цените до приемлив праг на разходна ефективност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 30-38.
  Т. Веков, Х. Лебанова и Н. Велева
  Факултет по фармация, МУ – Плевен
  Резюме. Целта на изследването е сравнителен анализ на бюджетното въздействие на целевите терапии за лечение на пациенти с рак на млечната жлеза (РМЖ) HER2– в условията на два сценария. Първият отразява реалната нормативна практика за ценообразуване на лекарствените продукти, основано на референтна стойност, изчислена за международно непатентно наименование (international nonproprietary name, INN), при който алтернативните иновативни лекарствени продукти не се реферират взаимно. Вторият сценарий прогнозира стойността на бюджетното въздействие при ценообразуване, основано на приемлив праг на разходната ефективност и референтната стойност, изчислена за инкременталното съотношение на допълнителни здравни разходи и ползи (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) на терапевтичните алтернативи за лечение на пациенти с РМЖ HER2–. В заключение от анализа, прилагането на ICER рефериране, вместо съществуващото сега INN рефериране, е подход, спестяващ ресурси. Спестените разходи за лечение на пациенти с метастатичен РМЖ (мРМЖ) HER2– в България ще варират от 540 хил. лв. през година 1 до 655 хил. лв. през година 5. Обобщено за петгодишния прогнозен период ICER реферирането на цените ще допринесе за намаляване на разходите за лечение на пациентите с мРМЖ HER2– с приблизително 3,0 млн. лв.
  Ключови думи: рак на млечната жлеза, лекарствени терапии, управление на разходите, бюджетно въздействие
  Management of expenditure for drug therapies for patients with metastatic breast cancer (her 2–) through reference pricing to an acceptable threshold of cost-effectiveness in Bulgaria
  T. Vekov
  Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Abstract. The aim of the study was to make a comparative analysis of the budgetary impact of targeted therapies for the treatment of patients with metastatic breast cancer (HER 2–) under the conditions of two scenarios. The first scenario reflects the real normative practice of pricing pharmaceuticals based on a reference value calculated for an international nonproprietary name (INN), wherein alternative innovative pharmaceuticals do not refer to each other. The second scenario predicts the amount of budgetary impact with pricing based on an acceptable threshold of cost-effectiveness and a reference value calculated for the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of the therapeutic alternatives for treatment of patients with metastatic breast cancer HER2–. The conclusions from the analysis show that instead of the application of the ongoing INN referencing, the ICER referencing is a resource sparing approach. In Bulgaria the saved expenditure for treatment of patients with metastatic breast cancer HER2– will range from BGN 500,000 in the year 1 to BGN 655,000 in the year 5. The ICER reference pricing will contribute to the decrease of expenditure for treatment of patients with metastatic breast cancer HER2– with an aggregate amount of approximately BGN 3 million over a five-year projection period.
  Key words: metastatic breast cancer (HER 2–), drug therapies, management of expenditure, budgetary impact
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg


ОБЗОРИ

 • Необходимостта от нов тип лидерство в мениджмънта на здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 4, 39-47.
  Цв. Великова.
  Университетска болница „Лозенец“ – София
  Резюме. Лидерството е неизменна част от ефективното управление и като функция на мениджмънта може да бъде изпълнявано от различни членове на дадена организация. Така, ако се обединят на пръв поглед взаимно изключващите се роли на мениджър и лидер в една, то резултатът ще бъде нов тип лидер-мениджър. А необходимостта от възникване на новия тип лидерство в здравеопазването все повече назрява. В условията на здравна реформа всеки мениджър в здравеопазването трябва да бъде едновременно и лидер. Не е достатъчно здравният мениджър само да е интелектуално силен като експерт, той трябва да развива лидерски качества, за да въздейства и да управлява с нов стил. Едно от съществените предизвикателства пред всеки здравен мениджър днес е управлението на хората чрез мотивиране и личен пример, независимо от позицията, която се заема в дадена организация. Целенасоченото лично обучение и формирането на професионални качества, и по-специално на комуникационни умения у бъдещите лидери в здравеопазването, следва да бъдат неотменни и приоритетни функции на всеки мениджър, работещ в областта на здравеопазването. В заключение, в условията на здравна реформа, само личността, която е едновременно мениджър и лидер, може да отговори на високите изисквания.
  Ключови думи: лидер, здравен мениджър, лидерство, здравеопазване The need for a new type of leadership in healthcare management
  Ts. Velikova
  University Hospital "Lozenetz" – Sofia
  Abstract. Leadership is an integral part of effective management and, as a function of control can be implemented by different members of an organization. Thus, if one looks at the mutually exclusive roles of manager and leader in one, the result will be a new type of leader-manager. And the need for the emergence of the new kind of health care leadership is growing more and more. Under health care reform, each health care manager must be a leader simultaneously. In health care in our country, the health manager has to be not just intellectually active as an expert, but he must develop leadership skills to have the power to influence and manage with a new style. One of the biggest challenges facing each health manager today is the management of people through motivation and personal example, regardless of the position being taken in an organization, i.e., to possess leadership. Targeted personal training and the formation of professional qualities, and in particular, the communication skills of future healthcare leaders, should be the unique and prioritized functions of any healthcare manager. In conclusion, under the terms of health reform, only the person who is both a manager and a leader can meet the high demands in health care.
  Key words: leader, health manager, leadership, health care
  Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Великова, дм, УБ „Лозенец“, ул. „Козяк” № 1, 1407 София, tel. +359 02 9607457

Последна актуализация: 12.10.2017 г.


 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930