MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Настоящо издание

bar930

 

Том 52, 2018 г, № 1


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков, Д. Цанова и Е. Григоров. Лекарствена политика за управление на разходите за таргетни терапии при пациенти с метастазен карцином на маточната шийка - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 3-10. (резюме)

 • С. Цанков и Т. Веков. Икономически анализ разход/ефективност на таргетните алтернативи за трета и последваща линия терапия на колоректален карцином в България, 2017- Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 11-16. (резюме)


ОБЗОРИ

 • Цв. Великова. Социално неравенство в здравето – здравен статус и достъп нa ромите до здравеопазване - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 17-30. (резюме)

 • Цв. Великова. Правна уредба на генетичните изследвания и достъп до информацията от генетичните резултати в България и страните от Европейския съюз - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 31-44. (резюме)


bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Лекарствена политика за управление на разходите за таргетни терапии при пациенти с метастазен карцином на маточната шийка - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 3-10.
  Т. Веков1 и Ж. Колев2
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  3Факултет по фармация, МУ – Варна
  Резюме. Целта на сравнителния анализ е да се установи влиянието на лекарствената политика, основана на рефериране на цените до приемлив праг на разходната ефективност, върху стойността на годишните публични разходи за лечение на пациенти с карцином на маточната шийка (КМШ) в България. Прилагането на ICER рефериране, вместо съществуващото INN рефериране, е подход, чрез който спестените разходи за лечение на пациенти с мКМШ в България ще варират от 3,57 млн. лв. през година 1 до 9,69 млн. лв. през година 5. За петгодишния
  прогнозен период ICER реферирането на цените ще допринесе за намаляване на разходите за лечение на пациентите с мКМШ с приблизително 33,15 млн. лв.
  Ключови думи: карцином на маточната шийка, лекарствени терапии, управление на разходите, бюджетно въздействие
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg
  Drug policy for management of expenditure for targeted therapies in patients with metastatic carcinoma of uterine cervix
  T. Vekov1, D. Tsanova2 and E. Grigirov3
  1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  3Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna
  Abstract. The aim of the comparative analysis is to establish the impact of drug policy, which is based on reference pricing to an admissible threshold of cost effectiveness, on the amount of public expenditure for treatment of patients with carcinoma of uterine cervix (CUC) in Bulgaria. Administration of the ICER reference instead of the ongoing INN reference is an approach, through which saved
  expenditure for treatment of patients with CUC in Bulgaria will vary from BGN 3.57 million in the year 1 to BGN 9.69 in the year 5. For a five-year projection period, reference pricing will contribute to the decrease of expenditure for treatment of patients with CUC by approximately BGN 33.15 million.
  Key words: carcinoma of uterine cervix (CUC), drug therapies, management of expenditure, budget impact
  Address for correspondence: Prof. T. Vekov, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg • Икономически анализ разход/ефективност на таргетните алтернативи за трета и последваща линия терапия на колоректален карцином в България, 2017- Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 11-16.
  С. Цанков и Т. Веков

  Факултет по фармация, МУ – Плевен
  Резюме. Цел на изследването е след анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на колоректален карцином (КРК), проведени в други страни, да се моделират разходите и здравните ползи на достъпните в локалната клинична практика терапевтични алтернативи. Косвеното сравнение на тяхната терапевтична и разходна ефективност, базирано на мрежов метаанализ, показва, че regorafenib (REG) е разходно ефективна трета линия терапия за лечение на мКРК в България, след приложение на химиотерапия, анти-VEGF и анти-EGFR терапии. REG доминира терапевтичната алтернатива trifluridine/tipiracil с подобна терапевтична ефикасност и по-нисък разход за годишна терапия.
  Ключови думи: колоректален карцином, терапевтични алтернативи, анализ разход/ефективност
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg
  An economic analysis of cost-effectiveness of target alternatives for a third- and following-line therapy of colorectal carcinoma in Bulgaria, 2017
  S. Tzankov and T. Vekov

  Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Abstract. The aim of the study is to model costs and health benefits of the available in local clinical practice therapeutic alternatives after an analysis of published data from assessments of health technologies for treatment of colorectal carcinoma (CRC), performed in foreign countries. The indirect comparison of their therapeutic and cost effectiveness based on network metaanalysis shows that regorafenib (REG) is a cost-effective third-line therapy for treatment of mCRC in Bulgaria after administered chemotherapy, the anti-VEGF and anti-EGFR therapies. REG dominates the therapeutic alternative trifluridine/tipiracil with a similar therapeutic efficacy and lower expenses per annual therapy.
  Key words: colorectal carcinoma, therapeutic alternatives, cost-effectiveness analysis
  Address for correspondence: Prof. T. Vekov, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bgОБЗОРИ

 • Социално неравенство в здравето – здравен статус и достъп нa ромите до здравеопазване - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 17-30.
  Цв. Великова.
  Департамент по молекулярна биология, медицинска генетика, микробиология, вирусология, паразитология и имунология, Лаборатория по клинична имунология, Университетска болница „Лозенец” – София
  Резюме. Социалното неравенство води след себе си и здравни неравенства, които могат да променят качеството на живот и продължителността на живота на засегнатите групи лица. Една от най-уязвимите етнически групи сред българското население – ромската общност, също е детерминирана от здравно неравенство. Ето защо е важно да бъдат оценени здравният статус на ромите и достъпът им до здравни услуги с цел създаване на стратегии и мерки за преодоляване на социалното неравенство в здравето при тази етническа общност. При анализа на социалните детерминанти при ромите се получават данни за преобладаване на ниската социална позиция, несъответствие на доходите и ресурсите спрямо потребностите, което ограничава възможностите им за справяне с различни проблеми в живота и повишава рисковете за лошо здраве. Бедността, влошените жилищни условия, всекидневният стрес се асоциират с нарастване на заболеваемостта и преждевременната смъртност в ромската общност. Достъпът до здравеопазване на значителна част от тях се е влошил, което води до висока детска и майчина смъртност, ниска продължителност на живота, висока инвалидност, лошо качество на живот на болните и техните семейства. За преодоляване на негативните тенденции в здравето на етническите малцинства в неравностойно положение е необходимо обединяването на множество институции, промени в здравната политика, осигуряване на ефективно равенство в достъпа на ромите до здравни услуги и здравна информация, развиване на иновативни програми за намаляване на бедността и подпомагане на семействата в нужда, особено на децата.
  Ключови думи: социално неравенство, здравен статус, роми, ромско население, здравеопазване
  Адрес за кореспонденция:Д-р Цветелина Великова, дм; e-mail: ts_velikova@abv.bg
  Social inequalities in health – health status and access to healthcare of the roma population
  Ts. Velikova

  Department of Molecular Biology, Medical Genetics, Microbiology, Virology, Parasitology and Immunology, Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital "Lozenetz" – Sofia
  Abstract. Social inequality results in health inequalities that are capable of altering the quality of life and the life expectancy of the groups affected. One of the most vulnerable ethnic groups among the Bulgarian population – the Roma community – is also determined by health inequalities. It is therefore essential to assess the health status of the Roma population and their access to health services in order to develop strategies and to overcome health inequalities for this ethnic community. In the analysis of social determinants in the Roma community, there is evidence of the predominance of the low social position, the inadequacy of income and resources with the needs, which limits their ability to cope with various life problems and increases the risk of worsening health. Poverty, deteriorating housing conditions, and daily stress lead to an increase in morbidity and premature mortality in the Roma population. Access to health care for a substantial part of them has worsened, resulting in high child and maternal mortality, low life expectancy, high disability, poor quality of life for the ill people and their families. In order to overcome the negative trends in the health of this ethnic minority, it is necessary to bring together many institutions, to introduce changes in health policy, to ensure effective equal access of Roma people to health services and health information, to develop innovative poverty reduction programs and to help families in need, especially children.
  Key words: social inequality, health status, Roma community, Roma population, healthcare
  Address for correspondence: Ts. Velikova, PhD; e-mail: ts_velikova@abv.bg • Правна уредба на генетичните изследвания и достъп до информацията от генетичните резултати в България и страните от Европейския съюз - Медицински мениджмънт и здравна политика, 52, 2018, № 1, 31-44.
  Цв. Великова

  Департамент по молекулярна биология, медицинска генетика, микробиология, вирусология, паразитология и имунология, Лаборатория по клинична имунология,
  Университетска болница „Лозенец” – София
  Резюме. Общите принципи при събирането и обработването на генетична информация с цел защита на българските граждани са дадени в Закона за здравето. Съгласно него генетични изследвания за медицински или научни цели се извършват единствено от акредитирани генетични лаборатории, след подписване на "Информирано съгласие”, със специален ред за регистрация и съхранение, конфиденциалност и ограничен достъп до резултатите. Нещо повече, резултатите от проведени генетични изследвания и скрининг не могат да бъдат основание за дискриминация на изследваните лица. Вторичното законодателство, което следва да уреди подробно регламента по събиране и обработване и съхраняване на този вид бази данни, все още не е прието. Въпреки това е създадена подробна Стандартна оперативна процедура с етичните изисквания при провеждане на научни изследвания с участието на хора, включително такива с анализи на човешкия геном/гени. България е усвоила много от законовите уредби на Европейския съюз, включително тези, касаещи генетичните проучвания на населението. Ситуацията в Европа по отношение на генетичното тестване и законодателството е много разнородна, но съществуват достатъчно на брой нормативни документи, които се ревизират регулярно.
  Ключови думи: генетични изследвания, генетични резултати, достъп до информация, човешки геном, конфиденциалност на резултати, европейско законодателство
  Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Великова, дм; e-mail: ts_velikova@abv.bg
  Legal regulation of genetic research and access to information from genetic results in Bulgaria and the European Union
  Ts. Velikova
  Department of Molecular Biology, Medical Genetics, Microbiology, Virology, Parasitology and Immunology, Laboratory of Clinical Immunology, University Hospital "Lozenetz" – Sofia
  Abstract. The general principles for the collection and processing of genetic information of Bulgarian citizens are given in the Health Law. According to it, genetic research for medical or scientific purposes is performed only by accredited genetic laboratories, after signing the "informed consent", with a particular order for registration and storage, confidentiality and limited access to results. Moreover, the results of genetic testing and screening cannot be grounds for discrimination of the persons. The secondary legislation, which should regulate in details the regulation on collection and processing and storage of this type of bases, is not established. However, a detailed Standard Operational Procedure has been set up with ethical requirements for carrying out human-induced research, including human genome/gene analyzes. Bulgaria has mastered many of the legal systems of the European Union, including those concerning the genetic research of the population. The genetic testing and legislation situation in Europe is very heterogeneous, but there are a sufficient number of regulatory documents that are being revised on a regular basis.
  Key words: genetic research, genetic results, access to information, the human genome, confidentiality of results, European legislation
  Address for correspondence: Ts. Velikova, PhD; e-mail: ts_velikova@abv.bgПоследна актуализация: 09.03.2018 г.


 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930