MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 51, 2017 г, № 3


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков, Н. Велева и Д. Цанова. Оценка на таргетните терапии за лечение на метастазирал, HER-2+, неоперабилен рак на млечната жлеза – анализ разход/ефективност, България,
  2017 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 3-11. (резюме)

 • Т. Веков, С. Джамбазов и Н. Велева. Оценка на здравните технологии за лечение на авансирал сарком на меките тъкани в България, юли 2017: анализ разход/ефективност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 12-19. (резюме)

 • Т. Черкезов и Св. Гаров. Регионални измерения на проблема с наднорменото тегло при деца в училищна възраст от 7 до 14 години - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 20-28. (резюме)

ОБЗОРИ

 • Й. П. Йорданов и А. Шеф. Времето като ресурс на здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 29-37. (резюме)

 • С. Джамбазов, Ев. Меков, Г. Славчев и Т. Веков. Източници на информация и критична оценка на клиничните проучвания в практиката - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 38-47. (резюме)

 • В. Борисов. Медиците в изкуството (съюз на медицината и естетиката) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 48-52. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Оценка на таргетните терапии за лечение на метастазирал, HER-2+, неоперабилен рак на млечната жлеза – анализ разход/ефективност, България, 2017 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 3-11.
  Т. Веков1, Н. Велева1 и Д. Цанова2
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по фармация, МУ – Варна
  Резюме. Цел на изследването: идентифициране и анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на метастатичен рак на млечната жлеза (мРМЖ) HER2+; моделиране на разходите и здравните ползи на PER/TRA/DOC (базов случай) в сравнение с терапевтичните алтернативи за лечение на целевата група пациенти; косвено сравнение на терапевтичните алтернативи, основано на мрежов метаанализ. Проучването стига до извода, че референтна терапия за лечение на мРМЖ, HER2+, в България от гледна точка на разходната ефективност (съотношение на допълнителни здравни разходи и ползи) е lapatinib/capecitabine.
  Ключови думи: неоперабилен рак на млечната жлеза, таргетни терапии, анализ разход/ефективност, мрежов метаанализ
  Assesment of target therapies for HER-2+ metastatic breast cancer – cost effectiveness analysis
  Т. Vekov1, N. Veleva1 and D. Tsanova2
  1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  2Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna
  Summary. The aim of the study is to identify and analyze published data from the assessment of health technologies for HER2-positive metastatic breast cancer; modeling of costs and health benefits of PER/TRA/DOC in comparison with therapeutic alternatives for target group of patients; indirect comparison of the therapeutic alternatives based on net metaanalysis. Our conclusion is that the referent therapy for HER2-positive metastatic breast cancer in Bulgaria from the point of view of the cost effectiveness is lapatinib/capecitabine.
  Key words: HER2-positive metastatic breast cancer, target therapies, cost-effectiveness
  analysis, net metaanalysis

  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg • Оценка на здравните технологии за лечение на авансирал сарком на меките тъкани в България, юли 2017: анализ разход/ефективност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 12-19.
  Т. Веков1, С. Джамбазов2 и Н. Велева1
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  Резюме. Цел на изследването е идентифициране и анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на сарком на меките тъкани (СМТ), проведени в други страни; моделиране на разходите и здравните ползи на иновативната лекарствена терапия olaratumab (OLA) в сравнение със стандартната химиотерапия (GEM/DOC), PAZ и TRA; косвено сравнение на терапевтичната ефективност на алтернативите за лечение на СМТ. Проведено е литературно търсене на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на СМТ, което обхваща периода януари 2009–юни 2017. Идентифицираните съотносими данни са използвани за мрежов метаанализ с цел установяване на сравнителната разходна ефективност на алтернативните терапии за целевата група пациенти. В мрежовия метаанализ са включени и моделирани данни за здравни ползи и разходи на OLA/DOX vs. DOX.
  Ключови думи: авансирал сарком, лечение, olaratumab, doxorubicin, анализ разход/ефективност
  Assessment of health technologies for advanced soft tissue sarcoma treatment in Bulgaria, july 2017 – cost-effectiveness analysis
  Т. Vekov1, S. Dzhambazov2 and N. Veleva1
  1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The aim of the study is to identify and analyze published data from the assessment of health technologies for advanced soft tissue sarcoma (ASTS) treatment, performed in different states; modeling of costs and health benefits of the innovative drug therapy olaratumab (OLA) in comparison with the standard chemotherapy (GEM/DOC), PAZ and TRA; indirect comparison of the therapeutic efficacy of the treatment alternatives. It was performed literature search of published data from assessments of health technologies for ASTS treatment in the period January 2009-June 2017. Data were used for net metaanalysis to identify the comparative cost-effectiveness of the alternative therapies about a target group of patients. In the net metaanalysis were included modeled data for health benefits and costs about OLA/DOX vs. DOX.
  Key words: advanced soft tissue sarcoma, treatment, olaratumab, doxorubicin, cost-effectiveness analysis
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg • Регионални измерения на проблема с наднорменото тегло при деца в училищна възраст от 7 до 14 години - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 20-28.
  Т. Черкезов и Св. Гаров.
  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме. Проблемът с наднорменото тегло на децата е актуален и значим, тъй като е свързан непосредствено и дългосрочно с тяхното здраве и качество на живот. По данни на СЗО България заема пето място в Европа по детско затлъстяване. В разработената Национална здравна стратегия 2014-2020 г. е декларирана политическа воля за преодоляване на съществуващите негативни тенденции. Резултатите от направеното регионално проучване в района на Кърджали очертават честотата на наднорменото тегло сред момчета и момичета на възраст 7-14 г. и най-важните рискови фактори, свързани с конкретната среда на живот.
  Ключови думи: наднормено тегло, деца, Кърджали
  Regional dimensions of the problem with overweight in school-aged children of the age of 7 to 14 years
  T. Cherkezov and Sv. Garov
  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Abstract. Children obesity is a significant issue because it has a direct and long term link with their health and quality of life. WHO data shows that Bulgaria ranks fifth in Europe in children obesity. The National Health Strategy 2014-2020 declares that there is a political will to overcome the existing negative tendencies. The results from the regional research made for the area of the town of Kardjali demonstrate the frequency of obesity cases among boys and girls aged 7-14 as well as the most significant risk factors related to the specific living environment.
  Key words: overweight, school children, Kardzhali
  Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Тодор Черкезов, дм, Факултет по обществено здраве, МУ – София


ОБЗОРИ

 • Времето като ресурс на здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 29-37.
  Й. П. Йорданов1 и А. Шеф2
  1Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал – Панагюрище
  2Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София
  Резюме. Времето е важен ресурс в системата на здравеопазването, но все още е подценявано като такъв. Подобряването на ефективността на потреблението на бюджета на време и предотвратяването на неговата загуба е от първостепенно значение за успешната практика на всеки мениджър в здравеопазването. Целта на настоящата статия е да се акцентира върху някои от най-важните параметри на управлението на времето и възможните капани при изразходването му.
  Ключови думи: време, бюджет на време, здравен мениджмънт
  Time as a resource in healthcare system
  Y. P. Yordanov1 and A. Shef2
  1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Uni Hospital – Panagyurishte
  2Department of Dermatovenereology and Allergology, Military Medical Academy – Sofia
  Summary.Time is an important resource in the healthcare system but it is still underestimated as such. Improving the effectiveness of time budget consumption and prevention of wasting time is of paramount importance for the successful practice of every healthcare manager. The aim of the present article is to put an accent on some of the most important parameters of time management and the possible pitfalls in time consuming.
  Key words: time, time budget, healthcare management
  Адрес за кореспонденция:   Д-р Йордан П. Йорданов, Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, МБАЛ “Уни Хоспитал" – Панагюрище, Ул. „Георги Бенковски” № 100, 4500 Панагюрище; e-mail: yordanov_vma@abv.bg • Източници на информация и критична оценка на клиничните проучвания в практиката - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 38-47.
  С. Джамбазов, Ев. Меков, Г. Славчев и Т. Веков.

  1Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  2Клиничен център по белодробни болести, Медицински факултет, Медицински университет – София
  3HTA Ltd, България – София
  4Факултет по фармация, Медицински университет – Плевен
  Резюме.Информацията в съвременния свят е неотменна част от същността му. Източниците на информация в ерата на интернет нарастват непрекъснато, което създава проблеми с намирането на необходимата информация. Медицинските специалисти разполагат с ограничено време, което допълнително затруднява намирането на решение във връзка с определен клиничен въпрос. Критичната оценка на клиничните проучвания в практиката също представлява трудност поради често
  едностранното представяне на информацията. Съществуват много бази данни, които покриват здравни и медицински области и индексират проучвания и/или информация. Тук са разгледани част от базите данни, най-големите от които са MEDLINE, CINAHL и EMBASE. Обръща се внимание на начина на търсене на информация. Не на последно място, се дискутира ролята на фармацевтичния представител като заинтересована страна и като източник на информация.
  Ключови думи: медицинска информация, MEDLINE, търсене на информация, фармацевтичен представител
  Sources of information and critical assessment of clinical trials in practice
  S. Djambazov1, Ev. Mekov2, G. Slavchev3 and T. Vekov4
  1Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  2Clinical Center for Pulmonary Diseases, Medical Faculty, Mecial University – Sofia
  3HTA Ltd, Bulgaria – Sofia
  4Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Abstract. Information in the modern world is an inherent part of its essence. Sources of information in the Internet era are constantly increasing, which is causing problems in finding the necessary information. Medical professionals have limited time, which makes it difficult to find a solution to a particular clinical issue. The critical assessment of clinical trials in practice is also a difficulty due to the often unilateral presentation of the information. Many databases that cover health and medical areas and index surveys and / or information exist. Part of the databases, the largest of which are MEDLINE, CINAHL and EMBASE, will be examined here. Attention will be drawn to the way of searching for information. Last but not least, the role of the pharmaceutical representative as an interested party and as a source of information will be discussed.
  Key words: medical information, MEDLINE, searching for information, pharmaceutical representative
  Адрес за кореспонденция: Славейко Джамбазов, тел. +359 887523765, e-mail: slaveykodjambazov@gmail.com  Медиците в изкуството (съюз на медицината и естетиката) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 3, 48-52.
  В. Борисов
  ФОЗ – София
  Въведение Медицината – наука или изкуство? Само наука ли е медицината, или в нея присъстват изкуството, естетическият вкус? Случайност ли е, че много медици имат ярки интереси и изяви в изкуството – литература, музика, живопис? В световен мащаб имената на лекари с поетически нагласи и изяви са вероятно хиляди (тема, достойна за фундаментално изследване). Достатъчен класически пример е името на знаменития хирург Николай Пирогов, който редовно е пишел стихове.
  Феноменът „медицина и естетика”
  Въпросът защо лекарите се занимават с изкуство, с поезия, с музика, с живопис, е колкото интересен, толкова и неизяснен и като че ли си остава все още загадка. За да проумеем загадката на феномена „медиците в изкуството”, трябва да вникнем по-дълбоко, по-философски в същината на медицината, на лекарската професия, на лекарското призвание. Много съвременни философи стигат до убеждението, че медицината е най-универсалната сфера на човешкото познание, че качествата и възможните роли на лекаря са всеобхватни. Медицината е не само сбор от знания и умения за лечение на болести, тя е грандиозна човековедска професия. ...
  Адрес за кореспонденция: Проф. Веселин Борисов, дмн; e-mail: vesbor.ph@abv.bg

  Последна актуализация: 11.10.2017 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930