MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 51, 2017 г, № 2


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Д. Цанова, Н. Велева, Т. Веков и Е. Григоров. Анализ разход/полезност на ixekizumab за лечение на плакатен псориазис в България, април 2017 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 3-12. (резюме)

 • П. Салчев, Т. Веков и С. Джамбазов. Анализ на структурата и дейностите по оценки на здравните технологии в България – едногодишен опит от въвеждането - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 13-23. (резюме)

ОБЗОРИ

 • Й. П. Йорданов и А. Шеф. Здравна политика – същност и приоритети - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 24-37. (резюме)

 • А. Златарева и Ч. Казак. Защита на правата в здравеопазването при терористични атаки - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, 38-48. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Анализ разход/полезност на ixekizumab за лечение на плакатен псориазис в България, април 2017 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 3-12.
  Д. Цанова1, Н. Велева2, Т. Веков2 и Е. Григоров3
  1Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  2Факултет по фармация, МУ – Плевен,
  3Факултет по фармация, МУ – Варна
  Резюме. Целта на изследването е чрез анализ на публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на плакатен псориазис (ПП), проведени в други страни, да се моделират разходите и здравните ползи на ixekizumab в сравнение с терапевтичните алтернативи, използвани в българската клинична практика. Косвеното сравнение чрез мрежов метаанализ включва ixekizumab, secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept, infliximab. Използваният икономически анализ е разход/полезност. Проучването стига до извода, че ixekizumab е разходно ефективна терапия за лечение на пациенти с плакатен псориазис, след неуспех със стандартна терапия в България, в сравнение с ustekinumab, adalimumab и infliximab.
  Ключови думи: плакатен псориазис, ixekizumab, анализ разход/полезност, разходна ефективност
  A cost/benefit analysis of ixekizumab for treatment of plaque psoriasis in Bulgaria in april 2017
  D. Canova1, N. Veleva2, T. Vekov2 and E. Grigorov3
  ¹Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  2Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  3Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna1
  Summary. The aim of the study is to model costs and health benefits of ixekizumab in comparison to therapeutic alternatives used in the Bulgarian clinical practice, through an analysis of published data from assessments of health technologies for treatment of plaque psoriasis (PP), which are performed in other countries. The indirect comparison through network analysis includes ixekizumab, secukinumab, ustekinumab, adalimumab, etanercept, infliximab. The used economical analysis is cost/benefit. The study concludes that ixekizumab is a cost-effective therapy for treatment of patients with plaque psoriasis after failed standard therapy in comparison with ustekinumab, adalimumab and infliximab in Bulgaria.
  Key words: plaque psoriasis, ixekizumab, cost/benefit analysis, cost effectiveness
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg • Анализ на структурата и дейностите по оценки на здравните технологии в България – едногодишен опит от въвеждането - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 13-23.
  П. Салчев1, Т. Веков2 и С. Джамбазов3
  1Национален център по обществено здраве и анализи – София
  2Факултет по фармация, Медицински университет – Плевен
  3Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Цел на изследването е анализ на дейността по оценката на здравните технологии (ОЗТ) в България през първата година след влизане в сила на Наредбата за условията и реда за извършване на ОЗТ, както и представяне на препоръки за усъвършенстване на системата за ОЗТ у нас. Използвани са документален метод и анализ на публикувани данни от отчет за дейността по ОЗТ към НЦОЗА.
  Ключови думи: оценка на здравни технологии, анализ, препоръки
  Analysis of the structure and the activities of the health technology assessment project in bulgaria for the first year after its implementation
  P. Salchev1, T. Vekov2 and S. Dzhambazov3
  ¹National Centre of Public Health and Analyses – Sofia
  2Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  3Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The overall aim of the study is to analyse the results of health technologies assessment in Bulgaria for the first year after the implementation of a project. Presented are some recommendations for further development. A document analysis method is used for published data and reports.
  Key words: assessment of health technologies, analysis, recommendations
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

ОБЗОРИ

 • Здравна политика – същност и приоритети - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, с. 24-37.
  Й. П. Йорданов1 и А. Шеф2
  1Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал – Панагюрище
  2Катедра по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София
  Резюме. Политиката в областта на здравеопазването се отнася до решенията, плановете и действията, насочени към постигане на специфични цели в рамките на обществото. Здравната политика определя бъдещето на здравната система, като помага да се установят цели и препоръки в краткосрочен и средносрочен план; очертава приоритетите и очакваните роли на различните групи здравни фактори; изгражда консенсус и информира хората. Националната здравна политика, стратегии и планове осигуряват рамка за всяка страна за справяне с комплексния набор от въпроси, необходими за подобряване на нивото на здравните услуги. Привличането на различни заинтересовани страни в процеса на разработване на политики, стратегии и планове води до по-балансиран и последователен подход, който е необходим, за да се използват по-добре ресурсите за здраве и да се постигне трайно подобрение на нивото на здравните услуги. Постигането на здравни цели зависи от справедливия достъп до здравна система, която предоставя висококачествени услуги. Целта на настоящата статия е да се акцентира върху някои основни параметри, касаещи същността на здравната политика, като се изясни какво представляват приоритетите като нейни базови градивни елементи.
  Ключови думи: здравна политика, приоритети, фактори на здравето, здравна система
  Health policy – highlights and priorities
  Y. P. Yordanov1 and A. Shef2
  1Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Uni Hospital – Panagyurishte
  2Department of Dermatovenereology and Allergology, Military Medical Academy – Sofia
  Summary. Health policy refers to decisions, plans, and actions that are undertaken to achieve specific health care goals within a society. An explicit health policy can achieve several things: it defines a vision for the future which in turn helps to establish targets and points of reference for the short and medium term; it outlines priorities and the expected roles of different groups of health factors; and it builds consensus and informs people. National health policies, strategies, and plans provide a framework in almost every country for dealing with the complex range of issues needed to improve health services. Bringing different stakeholders together in the process of developing policies, strategies, and plans leads to a more balanced, coherent approach that is needed to make better use of resources for health and move towards longterm improvements. Achieving health targets depends on equitable access to a health system that delivers high quality services. Thus, the aim of the present article is to emphasize on some of the main issues of the health policy giving an idea about what the priorities are as a main building blocks of the health policy.
  Key words: health policy, priorities, health factors, healthcare system
  Адрес за кореспонденция:   Д-р Йордан П. Йорданов, Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Уни Хоспитал – Панагюрище, Ул. „Георги Бенковски” № 100, 4500 Панагюрище;
  e-mail: yordanov_vma@abv.bg • Защита на правата в здравеопазването при терористични атаки - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 2, 38-48.
  А. Златарева и Ч. Казак.

  ФОЗ, МУ – Варна

  Тероризмът е удар в самото сърце на всичко, което ООН означава. Това е глобална заплаха за демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и стабилността и следователно изисква
  глобален отговор.
  Генерален секретар на ООН Кофи Анан, 17 юни 2004 г.


  Резюме. Съвременните общества през ХХІ век са изправени пред нов вид заплаха – терористичните атаки. Затова и много изследователи преразгледаха риска от угроза над общественото здраве в контекста на този разширяващ се вид заплаха. Целта на настоящия анализ е да представи терористичната атака като вид рискова ситуация за общественото здраве и защитата от правата в здравеопазването в развитите държави – САЩ, членки на ЕС, както и законодателната рамка в България, относно защитата правата в здравеопазването при евентуална терористична атака.
  Ключови думи: защита на правата на човека, права в здравеопазването, терористична атака
  Protection of rights in healthcare to terrorist attacks
  A. Zlatareva and Ch. Kazak

  Faculty of Public Health, MU – Varna

  Terrorism is a blow to the very heart of everything that the UN means.
  This is a global threat to democracy, the rule of law, human rights and
  stability, and therefore requires a global response.
  UN Secretary-General Kofi Annan on 17 June 2004

  Abstract. Modern societies in the 21st century are facing аgainst a new kind of threat - terrorist attacks. That is why many researchers have reviewed the risk of a menace over public health in the context of this expanding type of threat. The purpose of this analysis is to present the terrorist attack as a type of risk situation for public health аnd protection of health rights in the developed EU Member States and the legislative framework in Bulgaria on the protection of health rights in the event of a terrorist attack.
  Key words: protection of human rights, rights in healthcare, terrorist attack
  Адрес за кореспонденция: Албена Златарева, ФОЗ, МУ – Варна; e-mail: Albena.Zlatareva@mu-varna.bg

  Последна актуализация: 21.08.2017 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930