MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 51, 2017 г, № 1


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Б. Борисова и С. Славчев. Публична оценка на личните лекари чрез мнението на пациентите - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 3-12. (резюме)

 • Т. Георгиева, Е. Насева, В. Димитрова, А. Курчатова, А. Минкова и М. Кожухарова. Място и роля на гражданските консултации при определяне на приоритетите в здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 13-20. (резюме)

ОБЗОРИ

 • А. Енчев и С. Гаров. Съвременни тенденции в естетичната (козметичната) хирургия - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 21-31. (резюме)

 • Б. Бенбасат, A. Савова и Г. Петрова. Литературно проучване на безопасността при протоколите за контролирана овариална хиперстимулация - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, 32-52. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Публична оценка на личните лекари чрез мнението на пациентите - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 3-12.
  Б. Борисова1 и С. Славчев2
  1ФОЗ – София
  2Магистър по здравен мениджмънт
  Резюме. Приоритетът на първичната медицинска помощ (обща медицинска практика) е безспорен. Затова дейността на ОПЛ се нуждае от постоянен анализ и оценка. В тази насока полезна информация може да се получи чрез проучване мнението и удовлетвореността на пациентите. У нас все още липсват ефективен обществен дебат и обстойна социологическа информация, която достоверно да отрази мнението и препоръките на пациентите за техните лични лекари. Необходимо е създаване на система за постоянно събиране и анализ на социологическа информация за оценките, очакванията и удовлетвореността на пациентите от дейността на ОПЛ с оглед подобряване качеството и ефективността на първичната медицинска помощ.
  Ключови думи: удовлетвореност на пациента, обществено мнение, публичен дебат, социологическа информация, гражданско участие
  Public assessment of family physicians through the patients opinion
  B. Borisova1 and S. Slavchev2
  1Faculty of Public Health - Sofia
  2Master of Health Management
  Summary. With The priority of the general medical practice in a modern health system is indisputable. Required is a permanent analysis and evaluation as well. Useful information could be obtained from the opinion and from the degree of satisfaction of the patients. Unfortunately, in our country the public assessment of health care is undervalued. We need creating a system for continuous collection and analysis of sociological information about expectations and patient satisfaction from the activity of GPs. The aim is to improve the primary health care. It will contribute to substantially increasing the quality and efficacy.
  Key words: patient satisfaction, public opinion, public debate, sociological information,
  public recommendations, citizen participation
  Адрес за кореспонденция: Доц. Боряна Борисова, дм; Факултет обществено здраве – София;
  e-mail: bory_borissova@abv.bg • Място и роля на гражданските консултации при определяне на приоритетите в здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 13-20.
  Т. Георгиева1, Е. Насева2, В. Димитрова3, А. Курчатова4, А. Минкова4 и М. Кожухарова41Катедра „Физиология и биохимия”, НСА „В. Левски"
  2ФОЗ, МУ – София
  3Катедра по социология, СУ „Св. Кл. Охридски"
  4Национален център по заразни и паразитни болести
  Резюме. Доболничната Проведена е първата в България гражданска консултация с цел да се проучи мнението на гражданите по теми, свързани с готовността и мерките за отговор при епидемии и пандемии. Резултатите от направената оценка на консултацията показват, че в България има условия и необходимост от такъв тип диалог. Участниците смятат, че диалог, подобен на гражданските консултации, трябва да се провежда в световен мащаб по подобни въпроси, и се надяват, че получените резултати ще бъдат използвани по разумен начин при вземането на политически решения и че тяхното мнение ще бъде чуто и взето предвид при определянето на политиките в здравеопазването.
  Kлючови думи: гражданска консултация, здравеопазване, обществено мнение, диалог
  Place and role of citizen consultations when setting the priorities in the healthcare
  T. Georgieva1, E. Naseva2, V. Dimitrova3, A. Kurchatova4, A. Minkova4 and M. Kojouharova4
  1Department of Physiology and Biochemistry – National Sports Academy
  2Department of Public Health – Sofia
  3Sociology Department – Sofia University
  4National Centre for Infectious Diseases
  Summary. The First Citizen consultation was held in Bulgaria with the aim to study the public opinion on topics related to epidemic and pandemic preparedness and to the response measures. Results showed that in Bulgaria there were conditions and necessity of that type of dialogue. Participants considered that the dialogue should be conducted worldwide on similar questions and hoped that the results would be reasonably used in decision-making process and their opinion would be heard and taken into consideration in determining the healthcare policies.
  Key words: citizen consultation, healthcare, public opinion, dialogue
  Адрес за кореспонденция: Т. Георгиева, Катедра „Физиология и биохимия”, НСА „В. Левски”
  ул. „Гургулят” № 1; 1000 София


ОБЗОРИ

 • Съвременни тенденции в естетичната (козметичната) хирургия - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, с. 21-31.
  А. Енчев и С. Гаров
  Резюме. В статията се анализират причините за нарастването в световен мащаб на популярността на хирургичните козметични процедури и на минимално инвазивни козметични процедури. По отношение
  на разпределението по полов признак както в България, така и в развитите страни по света стойностите показват, че процентът на жените, които се подлагат на пластични хирургични интервенции, е в пъти по- голям в сравнение с мъжете. Най-често прилаганата хирургична процедура е аугментационна мамопластика. В съвременен аспект задачите на козметичната хирургия не се ограничават само до постигане на приемлив естетичен резултат, но имат и физически, социални и психологични последици, които могат да доведат до повишаване качеството на живот на индивида.
  Ключови думи: пластична хирургия, хирургични козметични процедури, минимално инвазивни козметични процедури, качество на живот
  Modern trends in aesthetic (cosmetic) surgery
  A. Enchev and S. Garov
  Summary. The article analyzes the reasons for the worldwide increase in the popularity of cosmetic surgical procedures and cosmetic minimally invasive procedures. As far as gender related ratios are concerned, figures in Bulgaria and the developed countries in the world show that the percentage of women undergoing plastic surgical procedures is much higher than the percentage of men. The most popular surgical procedure is breast augmentation. Nowadays, cosmetic surgery results are not limited to achieving an acceptable aesthetic outcome only as they have their physical, social and psychological consequences that can lead to an increase in an individual’s quality of life.
  Key words: cosmetic surgery, cosmetic surgical procedures, minimally invasive procedures, quality of life
  Адрес за кореспонденция:   Д-р Ангел Енчев, дм, бул. “Витоша” № 192; София; e-mail: doctorenchev@symetria.bg • Литературно проучване на безопасността при протоколите за контролирана овариална хиперстимулация - Медицински мениджмънт и здравна политика, 51, 2017, № 1, 32-52.
  Б. Бенбасат, A. Савова и Г. Петрова

  Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Целта на настоящото проучване е систематизирането на научните публикации, свързани с прилаганите протоколи и схеми за контролирана овариална хиперстимулация в световен мащаб по отношение на съществуващите данни за тяхната ефективност и безопасност. Проведено е търсене в информационните бази данни Scopus, PubMed, Google Scholar.
  Ключови думи: контролирана овариална хиперстимулация, протоколи, безопасност
  Literary study of safety for controlled ovarian hyperstimulation protocols
  B. Benbassat, A. Savova and G. Petrova

  Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
  Abstract. The aim of this study is the systematization of scientific publications related to the applicable protocols and schemes for controlled ovarian hyperstimulation in the world in terms of existing data about their effectiveness and safety. The search is conducted in database Scopus, PubMed, Google Scholar.
  Key words: controlled ovarian hyperstimulation, protocols, safety
  Адрес за кореспонденция: Александра Савова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София; e-mail: alex_savova@mail.bg
  Последна актуализация: 08.06.2017 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930