MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 50, 2016 г, № 4


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • В. Борисов. Ще има ли ренесанс на Хипократ в съвременната медицина? За нов прочит на Хипократовите послания - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 3-12. (резюме)

 • К. Паскалев, Л. Нейкова-Василева и К. Канев. Общопрактикуващите лекари и „златният час“ на клиничната токсикология - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 13-21. (резюме)

 • Т. Веков и Ж. Колев. Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на недребноклетъчен рак на бeлия дроб в България, 2016 г.- Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 22-29. (резюме)

 • Т. Веков и Ж. Колев. Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на бъбречноклетъчен карцином в България, 2016 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 30-37. (резюме)

ОБЗОРИ

 • Ал. Златарева и Ч. Казак. Право на здраве и универсално здравно покритие - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 38-48. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Ще има ли ренесанс на Хипократ в съвременната медицина? За нов прочит на Хипократовите послания - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 3-12.
  В. Борисов.
  ФОЗ – София
  Резюме. Модерната медицина, увлечена в грандиозните си технологични успехи, допусна името Хипократ да остане в забвение. Сега тя е изправена пред преломен момент да преоткрие Хипократ, с неговите непреходни послания, в името на човешкото здраве и щастие. Един ренесанс на Хипократ с възраждане на Хипократовите принципи и послания ще означава не ретротенденция, а обновителна оздравителна стъпка за възвръщане на медицината към загубената цялостност на пациента, към развитието на една истинска човековедска, хуманистична медицина. Ренесансът на Хипократ ще бъде качествено нов стимул за осмисляне и развитие на лекарското призвание. Възобновяването на обучението по философия и по история на медицината в медицинските факултети ще издигне личността на лекаря над нивото на тесния занаятчийски практицизъм, ще разшири хоризонтите на неговата мисъл и действие в духа на най-добрите традиции и образци в историята на медицината, ще
  издигне неговия обществен престиж и социална значимост.
  Ключови думи: Хипократ, лекарско призвание, криза на доверието, рехуманизация, философия на медицината
  Will there be a renaissance of hippocrates in modern medicine?
  V. Borisov
  Faculty of Public Health – Sofia
  Summary. With the advent of the Hippocratic Oath arises in the society entirely new concept of trust between the doctor and the patient – a phenomenon that exists throughout the centuries until today. In the process of enormous technological progress in the medicine the risk of deviation from the fundamental, timeless goal of medicine, which fundamentally changed the vision of the doctor as a professional value and quality. What is needed is a renaissance of Hippocrates. It will be a qualitatively new impetus for rationalization and development of medical vocation.
  Key words: Hippocrates, medical vocation, crisis of confidence, philosophy of medicine
  Адрес за кореспонденция: Проф. Веселин Борисов, дмн; Президент на Балканската асоциация по история и философия на медицината; тел. 0899098860; e-mail: vesbor.ph@abv.bg • Общопрактикуващите лекари и „златният час“ на клиничната токсикология - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 13-21.
  К. Паскалев, Л. Нейкова-Василева и К. Канев
  Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”, Военномедицинска академия – София
  Резюме. Доболничната смъртност при острите интоксикации е изключително висока. В концепцията за „златния час“ е залегнала идеята да се направи най-рано възможното и най-доброто за благоприятния изход от отравянето. Цел на материала е да дефинира спешната токсикологична помощ в базовия модел за първична извънболнична медицинска помощ, осъществявана от общопрактикуващите лекари, както и да се предложат елементи за оптимизирането ѝ. Общопрактикуващите лекари, със своите практики, са един от важните елементи за повишаване качеството на доболничната токсикологична помощ.
  Kлючови думи: общопрактикуващ лекар, практики, антидоти
  General practitioners and the „golden hour“ of clinical toxicology
  K. Paskalev, L. Neykova-Vasileva and K. Kanev
  Department of Toxicology and Disaster Medicine, MMA – Sofia
  Summary. Тhe pre-hospital mortality of acute poisoning is extremely high. The concept of the "golden hour" is anchored in the idea of making the best for the favorable outcome of poisonings at the earliest poss ible moment. The purpose of the article is to define the toxicological emergency aid within the base model for primary outpatient treatment performed by general practitioners (GPs) and to offer suggestions in order to optimize it. The GPs with theirs practices are among the most important link in the chain for improving the quality of pre-hospital toxicological help.
  Key words: general practitioner (GP), practices, antidotes
  Адрес за кореспонденция: Кузман Паскалев; Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”; Военномедицинска академия; ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; 1606 София • Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на недребноклетъчен рак на бeлия дроб в България, 2016 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 22-29.
  Т. Веков1 и Ж. Колев2
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт, МУ – Варна
  Резюме. Цел на изследването е анализ на публикувани данни от оценки на nivolumab (NIV) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД) в 6 страни за разработване на модел за прогнозиране на разходите и здравните ползи от приложението на NIV в България. Анализът показва, че приложението на NIV като втора линия терапия на НДКРБД е разходно неефективен подход в сравнение с docetaxel, pemetrexed, erlotinib, ramucirumab, gefitinib. NIV е разходно ефективна терапия единствено в сравнение с ramucirumab/docetaxel.
  Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, nivolumab, анализ разходна ефективност
  Cost-effectiveness analysis of nivolumab for the treatment in Bulgaria of non-small-cell lung cancer.
  T. Vekov1 and Zh. Kolev2
  1Faculty of Pharmacy – Pleven
  2Department of Pharmaceutical Sciences and Management, Medical University – Varna
  Summary. Aim of the article is to present an analysis of the published assessments of nivolumab (NIV) about the drug therapy of non-small-cell lung cancer in six states for the model development of a cost-effectiveness prognosis concerning Bulgaria. The analysis shows that NIV as a second therapeutic line of non-small-cell lung cancer is a cost non-effective approach in comparison to docetaxel, pemetrexed, erlotinib, ramucirumab, and gefitinib. NIV is a cost-effective therapy only in comparison to ramucirumab/docetaxel.
  Key words: non-small-cell lung cancer, nivolumab, cost-effectiveness analysis
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен • Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на бъбречноклетъчен карцином в България, 2016 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 30-37.
  Т. Веков и Ж. Колев.
  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Катедра по фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт, МУ – Варна
  Резюме. Цел на изследването e идентифициране и анализ на публикувани данни от оценки на nivolumab (NIV) за лечение на бъбречноклетъчен карцином (БКК) в други страни за периода 2014-2016 г. Анализът на моделираните и валидирани данни за разходната ефективност на NIV за лечение на БКК в България установява, че той не е разходно-ефективна терапия в сравнение с използваните терапевтични алтернативи в локалната клинична практика. За да бъде постигната приемлива разходна ефективност на NIV в България за лечение на БКК, е необходимо цената за годишна терапия на пациент да бъде намалена от 178 000 лв. до 105 000 лв.
  Ключови думи: бъбречноклетъчен карцином, nivolumab, анализ разход/ефективност
  Cost-effectiveness analysis of nivolumab for the treatment of renal cell carcinoma in Bulgaria, 2016
  Т. Vekov1 и Zh. Коlev2
  1Pharmacy Faculty, Меdical University – Pleven
  2Pharmacy Faculty, Меdical University – Varna
  Summary. Aim of the survey was to identify the published data for the period 2014-2016 and to present a cost-effectiveness analysis for treating with nivolumab (NIV) the advanced renal cell carcinoma in different countries. With the analysis we came to the conclusion that using NIV for that purpose is an approach for Bulgaria with no effectiveness in terms of costs, compared to the other alternatives. To be gained acceptable cost-effectiveness the price of the one year treatment with NIV in Bulgaria should be decreased from 178 000 BGN to 105 000 BGN.
  Key words: renal cell carcinoma, nivolumab, cost-effectivenes analysis
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен


ОБЗОРИ

 • Право на здраве и универсално здравно покритие - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 4, с. 38-48.
  Ал. Златарева и Ч. Казак.
  1ФМ, МУ – Варна
  2ФОЗ, МУ – Варна
  Резюме. Правото на здраве е основно човешко право, разписано от СЗО. В контекста на основната здравна цел на Организацията – осигуряване на здравословния начин на живот и насърчаване на благосъстоянието за всички във всички възрасти, през последните години се заговори за специфична здравна цел, а именно за „универсално здравно покритие”, или: „постигане на универсално здравно покритие, включително защита от финансов риск, достъп до качествени здравни услуги и грижи и до безопасни, качествени, ефективни и достъпни основни лекарства и ваксини за всички”. Според СЗО това е възможност за обединяване на глобалното здраве и борбата срещу бедността чрез действия, които се фокусират върху ясни цели и практическа загриженост за човешкото здраве и правото на здраве. Всъщност целта за постигане на универсално здравно покритие е свързана и с посочените „идеали” от Декларацията от Алма Ата от 1978 г. и на СЗО – „Глобална стратегия за здравеопазване за всички“ от 2000 г., макар че според някои автори смисълът на термина „универсално здравно покритие” всъщност се различава от понятието първична здравна помощ, разписана в споменатата Декларация от Алма Ата.
  Ключови думи: УЗП, право на здраве, СЗО
  Right to health and universal health coverage
  Al. Zlatareva1 and Tch. Kazak2
  1Faculty of Medicine, MU – Varna
  2Faculty of Public Health, MU – Varna
  Summary. The right to health is a fundamental human right, signed by WHO. In the context of the primary health goal: providing healthy lifestyle and promoting prosperity for all in all ages, it’s been mentioned recently the specific health objective, namely "universal health coverage" or "achieving universal health coverage, including protection from financial risk, access to quality health and care services and to safe, high quality, efficient and affordable essential medicines and vaccines for all". According to WHO, it is an opportunity to unite the global health initiative and the fight against poverty through activities that focus on clear objectives and practical concern for human health and the right to health. The purpose of achieving universal health coverage is related to these "ideals" of the Declaration of Alma-Ata from 1978 and the WHO 'Global Strategy for health for all' from 2000 year, although according to other authors, expression of the term "universal health coverage" actually differs from the concept of primary health care spelled out in that Declaration of Alma Ata.
  Key words: UHC, right to health, WHO
  Адрес за кореспонденция:   Албена Златарева; Факултет по медицина; Медицински университет - Варна; ул. „Проф. Марин Дринов“ № 55; 9000 Варна; e-mail: Albena.Zlatareva@mu-varna.bg;
  e-mail: tchetin@yahoo.com
  Последна актуализация: 10.03.2017 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930