MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 50, 2016 г, № 3


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков. Косвено сравнение и оценка на комбинираните безинтерферонови здравни технологии за лечение на хроничен хепатит С генотип 1 в България, 2016 Г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 3-13. (резюме)

 • Т. Веков и С. Джамбазов. Анализ на разход/ефективност на Ruxolitinib за лечение на полицитемия вера в България, 2016 г.  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 14-20. (резюме)

 • Б. Найденова. Институционализация на изследванията върху използването на анестезията в коремната хирургия – икономически анализ и оценка на здравните технологии - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 21-30. (резюме)

 • Б. Найденова. Интернационализация на проучванията върху приложението на анестезията в коремната хирургия - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 31-39. (резюме)

 • К. Киров, Г. Кобаков, Д. Янков и И. Кобакова. Наукометрично проучване на съвременните международни научни комуникации по въпросите на рака на ануса - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 40-48. (резюме)

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Косвено сравнение и оценка на комбинираните безинтерферонови здравни технологии за лечение на хроничен хепатит С генотип 1 в България, 2016 Г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 3-13.
  Т. Веков.
  Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Проучването цели да се определят преките разходи за безинтерферонови лекарствени терапии за лечение на хроничен хепатит С (Δ costs), здравните ползи (Δ QALY) и тяхното инкрементално съотношение (ICER) в България. Направен е систематичен литературен преглед на публикувани оценки в MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library за периода януари 2014–октомври 2016 г. В резултат на косвеното сравнение и оценка на комбинираните безинтерферонови терапии се дават обобщени фармакотерапевтични препоръки за разходно ефективен терапевтичен избор при пациенти с HCV GT1 в България.
  Ключови думи: хроничен хепатит С, лечение, безинтерферонови лекарствени терапии, преки разходи, здравни ползи, инкрементално съотношение
  Indirect comparison and evaluation of combined interferon-free health technologies for the treatment of genotype 1 chronic hepatitis c in Bulgaria, 2016
  T. Vekov
  Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
  Summary. The study is aimed to the establishment of the direct costs for interferon-free drug therapies for treatment of chronic hepatitis C (Δ costs), health benefits (Δ QALY), and their incremental ratio (ICER) in Bulgaria. A systematic literature review of the published evaluations in MEDLINE, EMBASE, Web of Science, and Cochrane Library in the period January 2014 – October 2016 was done. As a result of indirect comparison and evaluation (of combined interferon-free therapies) summarized pharmacotherapeutic recommendations for a cost-effective therapeutic choice in the patients with HCV GT1 in Bulgaria are given.
  Key words: chronic hepatitis C, treatment, interferon-free drug therapies, direct costs, health benefits, incremental ratio
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен
 • Анализ на разход/ефективност на Ruxolitinib за лечение на полицитемия вера в България, 2016 г.  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 14-20.
  Т. Веков1 и С. Джамбазов2

  1Факултет по фармация, МУ – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  Резюме. Целта на представеното изследване е, чрез оценяване на допълнителните разходи (Δ costs), допълнителните здравни ползи (Δ QALY) и тяхното инкрементално съотношение (ICER) за ruxolitinib при лечение на полицитемия вера в България, да се предложат фармакотерапевтични насоки за лечение на полицитемия вера, базирани както на клинични данни за терапевтична ефикасност, така и на икономически данни за сравнителна разходна ефективност на възможните терапевтични алтернативи. При оценката на здравната технология RUX за лечение на полицитемия вера в България се стига до извода, че ruxolitinib (RUX) не е разходно ефективна терапия в сравнение с ВАТ (HYD, IFN, pegIFN, ANA) – ICER 161 750 лв./QALY. Анализираните данни за терапевтична ефикасност, безопасност и фармакоикономически показатели налагат извода, че RUX може да бъде препоръчан като избор на лечение на пациенти с полицитемия вера само в условия на безалтернативност след изчерпване на всички други терапевтични възможности. Следователно RUX се препоръчва като трета/четвърта линия терапия при пациенти с полицитемия вера, които са резистентни/нетолерантни към най-добрата достъпна терапия – HYD, IFN, pegIFN, ANA.
  Ключови думи: полицитемия вера, лечение, ruxolitinib, възможни терапевтични алтернативи, разходна ефективност, оценка на здравни технологии, фармакоикономически показатели
  Cost-effectiveness of ruxolitinib for the treatment of polycythemia vera in Bulgaria 2016.
  T. Vekov1 and S. Dzhambazov2
  1Faculty of Pharmacy, Medical University of Pleven
  2Faculty of Public Health, Medical University of Pleven
  Summary. The aim of the survey is by estimating the extra costs (Δ costs), the quality-adjusted life year (Δ QALY), and their incremental cost-effectiveness ratio (ICER) for ruxolitinib used in polycythemia vera treatment to be developed pharmacotherpeutic guidelines based on clinical data for therapeutic efficacy and for cost effectiveness (of the alternatives) as well. The evaluation of the health technology RUX for polycythemia vera treatment comes to the conclusion that RUX is not cost-effective therapy for polycythemia vera in comparison to BAT (HYD, IFN, pegIFN, and ANA) – ICER 161 750 BGN/QALY. RUX could be recommended as a choice of therapy only in situations with lack of any other alternative after no results from other options. It means that RUX could be recommended as third or fourth therapeutic line to patients resistant or intolerant to the best available line – HYD, IFNq pegIFN, and ANA.
  Key words: polycythemia vera, treatment, ruxolitinib, possible therapeutic alternatives, cost-effectiveness, health technology assessment, pharmacoeconomic indicators
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен • Институционализация на изследванията върху използването на анестезията в коремната хирургия – икономически анализ и оценка на здравните технологии - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 21-30.
  Б. Найденова.
  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
  Резюме. Проведено е проблемноориентирано ретроспективно търсене на релевантните публикации върху приложението на анестезията и аналгезията при операциите на коремните органи, появили се между 1990 г. и 2015 г. и реферирани в информационните портали Web of Science Core Collection (WoS), MEDLINE и Scopus. Общият брой на рефератите е 1395 в WoS, 1637 – в MEDLINE и 2154 – в Scopus. Учените от САЩ играят доминираща роля в системата на международните научни комуникации: с 348 реферата в Scopus и с 318 – в WoS. Касае се за много висока степен на цитируемост в тази интердисциплинарна област през анализирания период. Богатата база данни с резюмета и пълнотекстови статии позволява многостранни анализи на ролята на институционали зирането на научноизследователската дейност в развитите страни.
  Ключови думи: анестезия, коремна хирургия, институционализация на науката, Web of Science Core Collection, MEDLINE, Scopus
  Institutionalization of research on the application of anesthesia in abdominal surgery
  B. Naidenova

  Medical University “Professor Paraskev Stoyanov” – Varna
  Summary. A problem-oriented retrospective search for relevant publications devoted to the application of anesthesia and analgesia during the operations of abdominal organs which have appeared between 1990 and 2015 and abstracted in Web of Science Core Collection (WoS), MEDLINE and Scopus information portals was carried out. The total count of the publications in WoS was 1395, in MEDLINE - 1637 and in Scopus - 2154. The scientists from the USA play a dominating role within the system of the international
  scientific communications presenting with 348 papers abstracted in Scopus and with 318 ones - in WoS. It deals with a very high extent of citedness in this interdisciplinary field during the period of analysis. The rich data collection containing abstracts and full-text articles enables multiaspect analyses of the role of the institutionalization of research activity in developed countries.
  Key words: anesthesia, abdominal surgery, science institutionalization, Web of Science Core Collection, MEDLINE, Scopus
  Адрес за кореспонденция: Д-р Боряна Найденова; Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина; Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“; ул. „Марин Дринов“ № 55
  9002 Варна; тел. 0888669694 ; e-mail: dr_b_naydenova@yahoo.com • Интернационализация на проучванията върху приложението на анестезията в коремната хирургия - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 31-39.
  Б. Найденова.
  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
  Резюме. Проучена е динамичната интернационализация на науката по проблемите на приложението на анестезията в коремната хирургия. Проведено е проблемноориентирано ретроспективно търсене на релевантните публикации, появили се между 1990 г. и 2015 г. и реферирани в информационните портали Web of Science Core Collection (WoS), MEDLINE и Scopus. Общият брой на публикациите, реферирани в WoS, е 1395 (на 10 езика), в MEDLINE – 1637 (на 24 езика), и в Scopus – 2154 (на 25 езика). Публикациите, реферирани в WoS, са на автори от 55 страни, а тези, реферирани в Scopus – на автори от 72 страни. Богатата база данни с резюмета и пълнотекстови статии може да се използва за подобряване на научната политика на регионално и национално ниво и за повишаване на международната видимост на младите български изследователи.
  Ключови думи: анестезия, коремна хирургия, международни научни комуникации, Web of Science Core Collection, MEDLINE, Scopus
  Internationalization of the investigations on the application of anesthesia in abdominal surgery
  B. Naidenova
  Medical University “Professor Paraskev Stoyanov” – Varna
  Summary. Dynamic internationalization of world science on the issues of the application of anesthesia in abdominal surgery was performed. A problemoriented retrospective search for relevant publications which have appeared between 1990 and 2015 and abstracted in Web of Science Core Collection (WoS), MEDLINE and Scopus information portals was carried out. The total count of the publications in WoS was 1395 (in 10 languages), in MEDLINE – 1637 (in 24 languages) and in Scopus – 2154 (in 25 languages). The publications abstracted in WoS are by authors from 55 countries while those abstracted in Scopus are by authors from 72 countries. The rich data collection containing abstracts and fulltext articles could be used for science policy improvement at a regional and national level as well as for enhancement of the international visibility of the young Bulgarian investigators.
  Key words: anesthesia, abdominal surgery, international scientific communications, Web of Science Core Collection, MEDLINE, Scopus
  Адрес за кореспонденция:   Д-р Боряна Найденова; Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина; Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“; ул. „Марин Дринов“ № 55; 9002 Варна; тел. 0888669694 ; e-mail: dr_b_naydenova@yahoo.com
 • Наукометрично проучване на съвременните международни научни комуникации по въпросите на рака на ануса - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 3, с. 40-48.
  К. Киров1, Г. Кобаков1, Д. Янков2 и И. Кобакова3

  1Отделение по хирургия, СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – Варна
  2Катедра по хирургия, ВМА – ББАЛ – Варна
  3Клиника по обща и клинична патология, МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
  Резюме. Проведен е наукометричен анализ на някои публикационни и цитационни аспекти на динамичните международни научни комуникации по въпросите на рака на ануса. Издирени са рефератите на релевантните публикации по тази проблематика в информационните портали Web of Science Core Collection (WoS) и MEDLINE на Web of Knowledge и в Scopus през периода 2010-2014 г. Общият брой на реферираните публикации в WoS е 773 на пет езика, в MEDLINE – 569 на 14 езика, а в Scopus – 1325 на 17 езика. Откроени са водещите изследователи, научни списания и институции по тази проблематика в световен мащаб. Систематизираната библиографско-рефератна информация може да послужи за усъвършенстването на международните научни връзки на българските учени и специалисти, занимаващи се с диагностиката, лечението и профилактиката на рака на ануса.
  Ключови думи: рак на ануса, интернационализация на науката, наукометрия, Web of Science, MEDLINE, Scopus
  A scientometric study of the contemporary international scientific communications in the field of anal cancer
  K. Kirov1, G. Kobakov1, D. Yankov2, I. Kobakova3

  1Specialized Hospital of Oncological Diseases “Dr. Marko Markov” – Varna
  2Naval Hospital – Varna
  3Medical University “Professor Paraskev Stoyanov” – Varna
  Summary. A scientometric analysis of some publication and citation aspects of the dynamic international scientific communications devoted to the issues of anal cancer was carried out. The abstracts of the relevant publications on the problem in Web of Science Core Collection (WoS) and MEDLINE of Web of Knowledge and in Scopus information portals during the period from 2010 till 2014 were retrieved. The total number of publications abstracted in WoS was 773 in five languages, in MEDLINE – 569 in 14 languages, and in Scopus – 1325 in 17 languages. The leading investigators, scientific journals and institutions on these problems on a worldwide scale were outlined. The systematized bibliographic and abstracting information could serve for the improvement of the international scientific relations of Bulgarian scientists and specialists involved in anal cancer diagnosis, treatment and prevention.
  Key words: anal cancer, science internationalization, scientometrics, Web of Science, MEDLINE, Scopus
  Адрес за кореспонденция:  Адрес за кореспонденция: Д-р Кирил Киров, дм; Отделение по хирургия; СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“; бул. „Цар Освободител“ № 100; 9002 Варна; тел. 0889 652 084; e-mail& kirovkg@yahoo.com
  Последна актуализация: 23.12.2016 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930