MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 50, 2016 г, № 2


АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Б. Борисова. Общопрактикуващият лекар като мениджър на своята практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 3-12. (резюме)

 • Е. Иванов. Същност и роля на здравната култура в съвременното обществено здраве  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 13-19. (резюме)

 • Т. Веков и С. Джамбазов. Алтернативни биологични лекарствени терапии за лечение на плакатен псориазис в България – икономически анализ и оценка на здравните технологии - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 20-28. (резюме)

 • Т. Веков и С. Джамбазов. Оценка на разходната ефективност на биологичните лекарствени терапии за лечение на псориатичен артрит в България, 2016 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 29-36. (резюме)

 • Г. Йорданов. Качество на болничното обслужване в МБАЛ – Пловдив - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 37-44. (резюме)

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Общопрактикуващият лекар като мениджър на своята практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 3-12.
  Б. Борисова.
  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме.
  Дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ) е комплексна, той е не само клиницист, но и профилактик и организатор-мениджър на своята медицинска практика. При управлението на своята практика ОПЛ трябва да осигурява възможности за извършване на дейности и постигане на резултати, които да съответстват на потребностите и очакванията на пациентите, на медицинските стандарти и на правилата за добра медицинска практика. ОПЛ работи на границата между страданието и заболяването и съчетава хуманноетичните аспекти на взаимоотношенията между лекар и пациент с процесите на вземането на клинични решения. ОПЛ разглежда пациента не само от биологична гледна точка, но от социална и психологична. Това поражда необходимостта от широк медикоорганизационен подход в неговата дейност.
  Ключови думи: обща медицинска практика, мениджмънт, организация на труда, вземане на решения, управленска компетентност
  General practitioner as a manager of his prаctice
  B. Borissova
  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary.
  The activities of general practitioner (GP) are complex. In managing their practice GPs should provide opportunities for activities and achieve results that correspond to the needs and expectations of patients, medical standards and rules of good medical practice. GP combines humane and ethical aspects of the relationship between doctor and patient in making clinical decisions. GP operates on the border between suffering and disease. GP patients should be viewed not only from a biological point, but from a social and psychological one. It raises the necessity of a broad medical and organizational approach.
  Key words: general medical practice management, organization of activities, decision making, management competence
  Адрес за кореспонденция: Доц. Боряна Борисова, дм; ФОЗ – София; e-mail: boryana_ves@abv.bg • Същност и роля на здравната култура в съвременното обществено здраве  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 13-19.
  Е. Иванов.
  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме. В статията се прави анализ на здравната култура като съвкупност от знания, ценности, нагласи, отношения, убеждения и поведение във връзка с възстановяването, опазването и укрепването на личното и общественото здраве. Освен здравната информираност важен елемент на здравната култура са здравните ценности, в които се отразява отношението на личността към здравето като етичен феномен, като личен и обществен дълг. Здравето не е само природен дар и физологичен процес, то е лична и социална ценност, която сме длъжни за опазваме и развиваме. Нужно е широко професионално партньорство, за да се създадат реални условия за съвременна здравна култура и здравословен стил на живот сред цялото население. В рамките на комплексните програми за промоция на здравето координират усилията си представители на множество професии – преди всичко здравни професионалисти, педагози, социални работници, психолози, юристи, журналисти, политици и др. Така се преодолява тесният медико-технологичен подход при решаване на здравните проблеми на населението.
  Ключови думи: здравна култура, здравно поведение, здравно възпитание, промоция на здравето, професионално партньорство
  Nature and role of health culture in the modern public health
  E. Ivanov
  Faculty of Public Health, MU – Sofia
  Summary. The article analyzes the health culture as a set of knowledge, values, attitudes, beliefs and behavior in relation to the restoration, preservation and strengthening social and personal health. Besides health awareness important element of health education are health values, which reflect the relationship of personality to health as an ethical phenomenon as well as private and public debt. Health is not just a natural gift and biologic process, it is a personal and social value that we ought to preserve and develop. We need a broad professional partnership to create real conditions for contemporary culture of health and healthy lifestyle among the population. Within the complex programs for health promotion efforts coordinate representatives of many professions – primarily health professionals, educators, social workers, psychologists, lawyers, journalists, politicians and others. That overcomes the narrow medical-technology approach to solving the health problems of the population.
  Key words: health education, health behavior, health education, health promotion, professional partnership
  Адрес за кореспонденция: Евгени Иванов, дм, асистент; ФОЗ, МУ – София; e-mail: evgeniivanov_@hotmail.com • Алтернативни биологични лекарствени терапии за лечение на плакатен псориазис в България – икономически анализ и оценка на здравните технологии - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 20-28. Т
  Т. Веков и С. Джамбазов.
  1Факултет по фармация, Медицински университет – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Целта на проучването е оценяване на допълнителните разходи, допълнителните здравни ползи и тяхното инкрементално съотношение (ICER) на биологични лекарствени терапии за лечение на плакатен псориазис в България чрез трансфериране и адаптиране на данните от 9 икономически оценки на здравни технологии, провеждани в други страни.
  Ключови думи: плакатен псориазис, биологични лекарствени продукти, оценки на здравни технологии, трансфериране и адаптиране на данни
  Alternative biologic drug therapies for the treatment of plaque psoriasis in Bulgaria – economical analysis and evaluation of the technologies for health
  T. Vekov1 and S. Dzhambazov2
  1Pharmacy Faculty, Medical University – Pleven
  2Faculty for Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The aim of the study is to evaluate the additional costs, additional health benefits, and their incremental cost-effectiveness ratio in terms of the biologic drug therapies for the treatment of plaque psoriasis in Bulgaria by means of transfer and adaptation of the data of nine economic evaluations of the health technologies in other countries.
  Key words: plaque psoriasis, biologic drug therapies, evaluations of the health technologies, transfer and adaptation of the data
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен • Оценка на разходната ефективност на биологичните лекарствени терапии за лечение на псориатичен артрит в България, 2016 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 29-36.
  Т. Веков и С. Джамбазов.
  1Факултет по фармация, Медицински университет – Плевен
  2Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Биологичните лекарствени продукти, самостоятелно или в комбинация с други медикаменти, се използват като втора и следваща терапевтична линия при лечението на псориатичен артрит. В България разрешените за употреба към 2016 г. включват etanercept (ETA), infliximab (INF), ustekinumab (UST), adalimumab (ADA), golimumab (GOL), certolizumab (CER) и secukinumab (SEC). Цел на проучването е оценяване на допълнителните разходи (Δ costs), допълнителните здравни ползи (Δ QALY) и тяхното инкрементално съотношение (ICER) на алтернативните биологични лекарствени терапии за лечение на псориатичен артрит в България. Фармакотерапевтичните насоки в резултат на направеното проучване, базирани на клинични данни за терапевтична ефикасност и безопасност и на икономически данни за сравнителна разходна ефек тивност на възможните терапевтични алтернативи, включват следните препоръки: 1. SEC 150 mg се препоръчва като първи избор за втора линия терапия на псориатичен артрит при възрастни пациенти, при които липсва адекватен терапевтичен отговор след лечение с DMARD. SEC 150 mg може да бъде прилаган самостоятелно или в комбинация с methotrexate. 2. SEC 300 mg се препоръчва като първи избор за трета линия терапия на псориатичен артрит при възрастни пациенти, при които липсва адекватен терапевтичен отговор след лечение с DMARD и анти-TNF alfa - терапия (ETA, ADA, INF, GOL, CER).
  Ключови думи: псориатичен артрит, биологични лекарствени продукти, допълнителни разходи, допълнителни здравни ползи, инкрементално съотношение, фармакотерапевтични насоки
  Cost-effectiveness analysis of the biologic drug therapies for the treatment of psoriatic arthritis in Bulgaria – 2016
  T. Vekov1 and S. Dzhambazov2
  1Pharmacy Faculty, Medical University – Pleven
  2Faculty for Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. Biologic drug agents alone or in combination with other types of remedies are used as a second or as a following therapeutic line in the psoriatic arthritis therapy. In Bulgaria approved currently (2016) on the market are etanercept, infliximab, ustekinumab, adalimumab, golimumab, certolizumab, and secukinumab. The aim of the study is to evaluate the costeffectiveness (Δ cost), health benefits (Δ QALY), and their incremental costeffectiveness ratio (ICER) in the alternative biologic drug therapies for the treatment of psoriatic arthritis in Bulgaria. Pharmacotherapeutic guidelines based on clinical data include: (1) secukinumab 150 mg is recommended as a first choice for the second therapeutic line of psoriatic arthritis in adult patients with a lack of adequate response to DMARD. Secukinumab 150 mg alone or in combination with methotrexate; (2) secukinumab 300 mg is recommended as a first choice for the third therapeutic line of psoriatic arthritis in adult patients with a lack of adequate response to DMARD and anti-TNF alfa therapy.
  Key words: psoriatic arthritis, biologic drug agents, cost effectiveness, health benefits, incremental cost-effectiveness ratio, pharmacotherapeutic guidelines
  Адрес за кореспонденция:   Проф. Тони Веков; Факултет по фармация; Медицински университет - Плевен; ул. „Св. Кл. Охридски“ 1; 5800 - Плевен • Качество на болничното обслужване в МБАЛ – Пловдив - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 2, с. 37-44.
  Г. Йорданов.
  МБАЛ – Пловдив
  Резюме. Болницата е най-сложната институция в съвременната здравна система, а качеството на болничната помощ е базов показател на здравното заведение. Цел на настоящото проучване е анализ на приходите и разходите на областната МБАЛ – Пловдив. Проучването е ретроспективно лонгитудинално изследване, обхващащо периода 2010-2014 г. През проучения петгодишен период са настъпили чувствителни промени в приходните източници на болницата, изразяващи се с рязко намаляване на средствата от министерството на здравеопазването и от общината. Основен източник на финансиране остава НЗОК. Анализът на разходите показва, че са настъпили чувствителни промени в периода. Най-значими са разходите за „заплати на персонала”, като тези разходи са с трайна тенденция за нарастване. При разходите за медикаменти, консумативи, както и за храна е констатирана изразена тенденция за намаляване на средствата, а напълно логично това влияе за намаляване качеството на болничното обслужване. В заключение следва да се подчертае, че отсъствието на регламентирани цени на медицинските услуги е в основата на хроничния недостиг на средства за болничните заведения.
  Ключови думи: болница, управление, финансови средства, качество на медицинската помощ
  Quality of the inpatient hospital care in the multiprofile hospital for active treatment – Plovdiv
  G. Yordanov
  MHAT – Plovdiv
  Summary. Hospitals are the most complex institution in the modern healthcare system and quality of the inpatient hospital care is a basic indicator for the whole profile of the structure management. The aim of the study is to make an analysis of the incomes and cost in MHAT Plovdiv. It is a retrospective, longitudinal research for the period 2010-2014. In that period there was a decrease of the income sources from the Ministry of Health and from the Municipality. The main source of income was and still is the National Health Insurance Fund. Most significant of the expenditures are the personnel salaries, as well as all those who are classified as “cost with stable tendency to increase”. Cost for drugs and food were restricted which had a direct impact on the quality of the services. In conclusion it should be noted that the absence of regulated prices of the medical services is in the base of a permanent shortness of management resources.
  Key words: hospital, management, financial resources, quality of inpatient services
  Адрес за кореспонденция:  Доц. Г. Йорданов, изпълнителен директор; МБАЛ – Пловдив АД; e-mail: dz.jordanov@abv.bg

  Последна актуализация: 21.10.2016 г.

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

bar930