MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 50, 2016 г, № 1


ОБЗОРИ

 • С. Костова. Глаукомата – „тихият крадец на зрение” - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 3-10. (резюме)

 • С. Костова. Основни рискови фактори за развитие на глаукома - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 11-18. (резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Е. Георгиева. Лошото отношение към студентите по медицина  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 19-30. (резюме)

 • И. Михайлова, Н. Цачева, А. Маринова, П. Добрилова и П. Маринова. Арттерапията и необходимостта от нея в специализираните рехабилитационни заведения у нас  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 31-42. (резюме)

 • Св. Гаров и М. Деливерска. Анализ на медико-социалните аспекти на бежанската вълна в Европа - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 43-52. (резюме)

bar930

 

ОБЗОРИ

 • Глаукомата – „тихият крадец на зрение” - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 3-10.
  С. Костова
  Катедра по офталмология, МУ – София
  Резюме.
  Според данните на СЗО 9-12% от ослепяващите всяка го дина са с глаукома. Има данни за заболяемост от глаукома годишно – 2,4 млн. души. Основните проблеми на своевременната диагностика на глаукомата са свързани с липсата на унифицирана дефиниция, липсата на специфичен тест и с необходимостта от скрининг. Съвременната медицина разполага с достатъчно диагностични и лечебни методи за ранно откриване и своевременно и правилно лечение на различните видове глаукома. Това открива възможности пред офталмолога чрез мобилизиране на познания, умения и усилия да се постигне ранно диагностициране на заболяването и да се предотврати необратимата загуба на зрение и ранно и до края на живота инвалидизиране на тези пациенти.
  Ключови думи: глаукома, първична и вторична глаукома, рискови фактори, адекватна диагностика
  Glaukoma - “The silent thief of vision”
  S. Kostova
  Department of Ophthalmology, Medical University – Sofia
  Summary.
  According to the WHO 9-12% of the people going blind each year have suffered glaucoma. The incidence of glaucoma per year is 2.4 million people. The main problems of the timely diagnosis are related to the lack of a unified definition, lack of a specific assay and the need for screening. Modern medicine has got sufficient diagnostic and therapeutic methods for an early detection and timely and proper treatment of various types of the disease. Thus opportunities by mobilizing knowledge, skills and efforts of the ophthalmologist to achieve early diagnosis makes possible the prevention of the irreversible vision loss, as well as an early and lifetime disability.
  Key words: glaucoma, primary and secondary glaucoma, risk factors, adequate
  diagnosis

  Адрес за кореспонденция: Д-р С. Костова, Катедра по офталмология, МУ – София; e-mail: stasiko@abv.bg • Основни рискови фактори за развитие на глаукома - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 11-18.
  С. Костова.
  Резюме. Съвременните проучвания показват, че честотата на глаукомата е около 1-3% във възрастта между 40 и 70 години и непрекъснато се увеличава. През последните десетилетия изследванията показват, че вътреочното налягане (ВОН) не може да се идентифицира единствено с глаукомното заболяване. Глаукомните промени в зрителния нерв настъпват и тогава, когато ВОН е в границите на статистическата норма. Предотвратяването на катастрофалните последици вследствие на глаукома е възможно единствено чрез ранна диагностика и своевременна терапия на заболяването.
  Ключови думи: мултифакторно заболяване, рискови фактори, ранна диагностика, своевременна терапия
  Risk factors for glaukoma development
  S. Kostova

  Department of Ophthalmology, Medical University – Sofia
  Summary. Modern studies have shown that glaucoma is with a frequency of about 1-3% in the age between 40 and 70 years and it continues to grow. In recent decades research has shown that the intraocular pressure can be identified only with glaucoma disease. Glaucoma changes in the optic nerve coud occur even when IOP is within the statistical norm. Preventing catastrophic consequences due to the development of glaucoma is only possible through early diagnosis and timely treatment.
  Key words: multifactor disease, risk factors, early diagnosis, timely treatment
  Адрес за кореспонденция: Д-р С. Костова, Катедра по офталмология, МУ – София; e-mail: stasiko@abv.bg

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Лошото отношение към студентите по медицина  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 19-30.
  Е. Георгиева
  Катедра ,,Социална медицина”, ФОЗ, МУ – София
  Резюме. Целта на това проучване е да се анализират разпространението и източниците на лошо отношение сред студенти, изучаващи медицина в Медицински факултет – София. Проведено е кроссекционно уеббазирано проучване през 2015 г. с 257 студенти по медицина. За поне един епизод на лошо отношение съобщават 66% от студентите по медицина. Най-чест източник на лошо отношение в проучването са асистентите, следвани от професорите. Шестокурсниците съобщават за лошо отношение в по-голяма степен от третокурсниците. Най-честите форми на лошо отношение са „несправедлива критика" (при 81.3% от респондентите), „опити за подценяване или омаловажаване на извършеното от студента" (при 80.2%), „неоценяване на положените усилия” (75.5%), „отказ на информация” (73.5%), „сарказъм и унижаване" (71.2%), „неуместни шеги" (69.2%), „мъмрене и критикуване" (66.9%).
  Ключови думи: студент по медицина, лошо отношение, източници
  Mistreatment of medical students
  E. Georgieva

  Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, MU – Sofia
  Summary. The aim was to analyze the prevalence and the sources of mistreatment among students, studying medicine in the Medical University of Sofia. Cross-sectional web-based study was carried out in 2015 with 257 students of medicine. For at least one episode of mistreatment reported 66% of the students. Most common sources of mistreatment were the assistant professors, followed by professors. Sixth year students reported for more mistreatment than third course ones. Most common forms of mistreatment were "unfair critic" (in 81.3% of the respondents), "attempts to underestimate or belittle the work done by students" (in 80.2%), “undervaluing of student's efforts” (75.5%), “denial of information” (73.5%), "sarcasm and humiliation" (71.2%), "irrelevant jokes"(69.2%), "rebuke and critics" (66.9%).
  Key words: medical student, mistreatment, sources
  Адрес за кореспонденция: Д-р Елиа Георгиева; Катедра по социална медицина, Факултет по обществено здраве; Медицински университет; ул. „Бяло море” № 8, 1504 София; тел.: 0 895 58 12 48;
  e-mail: elia_kg@abv.bg • Арттерапията и необходимостта от нея в специализираните рехабилитационни заведения у нас  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 31-42.
  И. Михайлова, Н. Цачева, А. Маринова, П. Добрилова и П. Маринова
  Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София
  Резюме. Развитието на арттерапията в България предполага и навлизането ѝ в специализираните болнични заведения за рехабилитация. Необходимостта от подобен род терапия е продиктувана от нарастващия брой пациенти в тези лечебни заведения с разнородни онкологични, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система. Според редица известни лекари и специалисти от цял свят прилагането на арттерапията като съпътстваща терапия по време на рехабилитацията на дадено заболяване е от голяма важност за възстановяването и лечението на пациента. Нейното действие може да бъде разглеждано не само като психично въздействие, но и като процес на влияние върху физическото състояние на лекуващия се.
  Ключови думи: арттерапия, рехабилитационна дейност, социализация
  Art therapy and its implication in specialized hospitals in Bulgaria
  I. Michailova, N. Tzacheva, A. Marinova, P. Dobrilova and P. Marinova
  “Professor Ivan Mitev” Vratza Department, Medical University – Sofia
  Summary. The development of art therapy in Bulgaria implies an entry into specialized hospitals for rehabilitation. The need for this kind of therapy is dictated by the growing number of patients in these hospitals with various oncology, cardiovascular diseases, diseases of the musculoskeletal system and the nervous system. According to a number of specialists worldwide application of the art therapy as an adjunctive therapy in the rehabilitation of diseases is of great importance for the recovery and treatment. Its impact can be seen not only as a psychological impact but also as a process of influence on the physical condition of the healing.
  Key words: art therapy, rehabilitation activities, socialization
  Адрес за кореспонденция:  И. Михайлова; Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца при МУ – София. • Анализ на медико-социалните аспекти на бежанската вълна в Европа - Медицински мениджмънт и здравна политика, 50, 2016, № 1, с. 43-52.
  Св. Гаров и М. Деливерска.
  Факултет по обществено здраве, МУ- София
  Резюме. Целта на проучването е да се направи анализ чрез различните литературни източници и от данни на Евростат на медико- социалните аспекти на бежанската вълна в Европа. Изследването обхваща времевия период 2014-2016 г. и акцентира вниманието върху: причините за бежанската криза; демографския статус и заболяемостта при бежанците. Формулирани са насоки и приоритетни цели в областта на общественото здраве за справяне със здравните проблеми, породени от бежанската вълна. Здравето на бежанците и мигрантите се разглежда като въпрос, който изисква по-широк междусекторен подход, а не мерки, предприети само от здравния сектор. Небходимо е сътрудничество между страните от ЕС и държавите на произход и транзит на бежанците и мигрантите, както и контакти с партньорските организации в системата на ООН и с други международни организации.
  Ключови думи: бежанец, мигранти, бежанска вълна, обществено здраве
  Analysis of the medical and social aspects of the refugee wave in Europe
  Sv. Garov and M. Deliverska

  Faculty of Public Health, MU – Sofia
  Summary. The purpose of the research is to analyze the medical and social aspects of the refugee wave in Europe using various sources of the literature about the problem and the Eurostat data. The research covers the period from 2014 to 2016 and focuses our attention on the reasons for the refugee crisis and the refugees’ demographics and sick rate. Guidelines and priorities in the field of public heath have been laid down in order to cope with any health problems resulting from the refugee wave. Refugees and migrants’ health is considered as an issue demanding a wider intersectoral approach and not just measures taken in the health care sector only. What is needed is cooperation between EU member states and the countries of origin and transit of refugees and migrants, as well as contacts with UN partner organizations and other international associations.
  Key words: refugee, migrants, refugee wave, public health
  Адрес за кореспонденция:  Д-р Д-р Светослав Гаров; Факултет по обществено здраве, Медицински университет; ул. „Бяло море” № 8; 1527 София; е-mail: sv.garov@gmail.com

bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 11.10.2016 г.

bar930