MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 49, 2015 г, № 4

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков и Н. Велева. Развитие на публичния болничен сектор в България 15 години след старта на здравната реформа -- медико-статистически и финансово-икономически анализ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 3-11. (резюме)

 • А. Златарева. Mотивите за участие на пациентите в клинични изпитвания на лекарства - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 12-24. (резюме)

 • Д. Шопов. Туберкулозата -- болест със здравно и икономическо значение - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 25-32. (резюме)

 • Цв. Дудевска. Предхоспитализационен и следхоспитализационен етап в медицинската помощ за белодробно болните  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 33-39. (резюме)

 • С. Славчев и Б. Борисова. Нерешени методологични проблеми в мениджмънта на качеството в здравеопазването  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 40-49. (резюме)

 • A. Jakupi and I. Baholli. Consumption of drugs affecting respiratory tract -- Kosovo case - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 50-56. (резюме)

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Развитие на публичния болничен сектор в България 15 години след старта на здравната реформа -- медико-статистически и финансово-икономически анализ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 3-11
  Т. Веков и Н. Велева
  ФОЗ, МУ – Плевен
  Резюме. Цел на проучването е анализ на финансово-икономически и медико-статистически показатели на публичните болници в България през периода 2012-2014 г. Регистрира се ръст на броя хоспитализации (56 517 бр., 5,6%) без изменение на броя болнични легла (21 204-21 444 бр.) и вътреболничната смъртност (1,14-1,17%). Общите приходи на пуб­личните болници нарастват с 10,14%, като се увеличава делът на приходите от публичния здравен фонд (82%) и от кешови плащания на пациентите (10%). Общите разходи на публичните болници също нарастват за разглеждания период, като основните разходни направления са за персонал и лекарствени продукти (71% от общите разходи), с тенденция за нарастване дела на разходите за персонал. Рентабилността на сектора е отрицателна (-9,11%), а ефективността -- минимална (1,03). Негативните финансови резултати водят до декапитализиране на болниците и нарастване на задълженията им към 31 декември 2014 г. до 342 млн. лв.
  Ключови думи: публични болници, брой легла, брой хоспитализирани, вътре­болнична смъртност, рентабилност
  Development of the public hospital sector in Bulgaria 15 years since the beginning of the healthcare reform -- statistical and financial analises
  T. Vekov and N. Veleva
  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. Aim of the investigation was to analyse the financial and statistical data of the public hospitals in Bulgaria for the period 2012-2014. An increase of the hospitalizations was revealed (56 517, 5,6%) without a change in the number of hospital beds (21 204-21 444) and in intra-hospital mortality (1,14-1,17%). Figures show that an increase of up to 40% in hospitals income has been seen due to the increase of the payments from the public health fund (82%) and from the patients’ cash payments (10%). The overall public hospitals’ expenditures for the period also increase. The main spending is for me­dici­nes and staff (71% of all expenditures) with a tendency of increasing the part for the personnel. The rentability of the sector is negative (-9,11%), аnd the effectiveness -- minimal (1,03). Negative financial results cause decapitalization of the hospitals and increasement of the duties until December 31, 2014 up to 342 million BGN.
  Кey words: public hospitals, number of hospital beds, hospitalizations, intra-hospital mortality, rentability
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, дмн, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен. • Mотивите за участие на пациентите в клинични изпитвания на лекарства - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 12-24.
  А. Златарева
  ФОЗ, МУ -- Варна
  Резюме
  . Целта на това проучване е да се направи теоретичен анализ на базата на различните литературни източници за принципите и философията на мотивите на пациентите за участие в клинични проучвания на лекарства. Мотивацията на пациентите/доброволците за участие в клинично изпитване на лекарства е свързана основно с вида полза. Най-често срещаните мотиви са финансово облагодетелстване и терапевтична алтернатива. Алтруизмът не е общ мотиватор, а когато все пак присъства, той е вторичен мотив. До този извод достигат авторите, работещи по тази тема. За да се разгледа тя в пълнота, тe се спират и на конфликта на интереси, касаещ всички участници в изследователския клиничен процес, а така и също и на защитата на правата на пациентите, изразени в етичните принципи, прилагани от комисиите по етика.
  Ключови думи: пациент, права на пациентите, мотиви, конфликт на интереси, клинични изпитвания
  Motives for patient involvement in clinical trials of drugs
  A. Zlatareva
  Faculty of Public Health, MU -- Varna
  Summary. The aim of the study is to make a theoretical analysis (based on different literature sources) about the principles and philosophy of the patients’ reasons and motives to participate in clinical trials. The motivation of the patients/volunteers to participate in a clinical trial is mainly linked with a benefit. The most common motives are financial gain and therapeutic alternative. Altruism is not the common motivator, and when presented however, it appears secondary. The authors working on this theme do this conclusion, as to consider the problem in its fullness. Attention is paid also to the conflict of interest, related to all participants in the clinical research, and to the protection of patient’s rights expressed in the ethical principles applied by ethics committees.
  Key words: patient, patient rights, motives, conflicts of interest, clinical trials
  Адрес за кореспонденция: Д-р Албена Златарева, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Варна, ул. „Марин Дринов” № 55, 9000 Варна • Туберкулозата -- болест със здравно и икономическо значение - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 25-32.
  Д. Шопов
  ФОЗ, МУ -- Пловдив
  Резюме. Туберкулозата е социалнозначим, глобален проблем с огромно здравно и икономическо значение за хората на цялата планета. Днес туберкулозата се поставя наравно с най-сериозните инфекциозни болести -- СПИН и малария. С настоящото проучване се прави опит за обзор в периода 2009-2013 г. върху: динамиката на демографските процеси при населението в Хасковска област -- тенденция към редукция в броя на населението, урбанизация, водеща до концентрация и по-голяма възможност за контаминация и раз­пространение на болестта туберкулоза; разпростране­нието на туберкулозата в Хасковска област. Ре­гистрира се спад в новооткритите клинично изразени случаи; медицинската дейност и икономическите показатели на СБПФЗАЛ като лечебно заведение и търговско дружество в гр. Хасково по Националната про­грама за превенция и контрол на туберкулозата в Република България. Недостатъчният финансов ресурс оказва влияние върху качеството и обема на диагностично-лечебния процес и върху професионалната мотивация на медицинския персонал.
  Ключови думи: демографски процеси, заболяемост, население, спе­циа­ли­зирана болница за туберкулоза
  Tuberculosis -- a disease with health and economic importance
  D. Shopov
  Faculty of Public Health, MU – Plovdiv
  Summary. Tuberculosis is a socially significant, global problem with enormous health and economic significance. Today tuberculosis is on par with the most serious infectious diseases -- AIDS and malaria. This study attempts to review the period from 2009 to 2013 on: dynamics of demographic pro­cesses of population in Haskovo region  a trend towards reduction in po­pulation, urbanization (leading to concentration and greater opportunity for con­tamination); the spread of tuberculosis in Haskovo region. Data show a decrease of the new cases, as well as in the medical activities and in the economic indicators in terms of the National Programme for Prevention and Control of Tuberculosis in Bulgaria concerning Haskovo region. Insufficient financial resources affect the quality and the volume of the diagnostic and treatment processes and the professional motivation of the medical staff.
  Key words: demographic processes, morbidity, population, specialized TB hospital
  Адрес за кореспонденция:  Д-р Димитър Шопов, дм, Катедра СМОЗ, ФОЗ, МУ- Пловдив, бул. ”В. Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, е-mail: shopov_d@abv.bg • Предхоспитализационен и следхоспитализационен етап в медицинската помощ за белодробно болните  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 33-39.
  Цв. Дудевска
  ФОЗ -- София
  Резюме. За цялостна оценка на качеството на болничната помощ е не­обходима за информация за обслужването на пациента преди и след неговата хоспитализация. В този контекст може да се говори за предхоспитализационен и следхоспитализационен етап в медицинската помощ за болните. Пропуските в тези два етапа влияят върху цялостния ефект от оказваната болнична медицинска помощ. В статията се анализират данни за хоспитализирани пациенти в специализирана пулмологична бол­­ница в Троян. Установява се, че маршрутът на пациентите в структури­те на здрав­ната система и техните проблеми преди и след хоспитализация не са обект на целенасочено внимание от страна на извънболничния сектор.
  Ключови думи: хоспитализация, извънболнична помощ, моршрут на пациента, качество на здравните услуги
  Prehospitalization and posthospitalization stages in the medical care of the patients with lung diseases
  Ts. Dudevska
  Faculty of Public Health -- Sofia
  Summary. The overall assessment of the quality of hospital care includes the information service of the patient before and after hospitalization. In this context pre- and posthospitalization stages in medical care patients could be discussed. Gaps in these two phases influence the effects of the hospital care. The article analyzed data on patients hospitalized in the Specialized Pulmological Hospital in Troyan town. It was found that the route of the patients in the structures of the health system and their problems before and after hospitalization are not the subject of focused attention by hospital sector.
  Key words: hospitalization, outpatient care, route of patient, quality of health services
  Адрес за кореспонденция:  Д-р Цветомила Дудевска, докторант, ФОЗ – София, е-mail: dudevska@gmail.com • Нерешени методологични проблеми в мениджмънта на качеството в здравеопазването  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 40-49.
  С. Славчев и Б. Борисова
  ФОЗ -- София
  Резюме. Мениджмънтът на качеството в здравеопазването про­дъл­жава да е дискусионен проблем, няма единна общоприета класификация на проблематиката, доминира административният стил в анализа и оцен­ката на качеството, както и в подходите за неговото управление и контрол. Все още има нерешени съществени проблеми в мениджмънта на качеството, което затруднява неговата практическа реализация. Реализирането на по-ефективен мениджмънт на качеството в здравеопазването изисква да се преодолеят догматизмът и формализмът в тази дей­ност чрез мениджмънт на качеството, базиран на доказателства. В тази насока е нужна нова система с три типа стандарти -- поведенчески, органи­зационни и професионални, които са функционално свързани помежду си.
  Ключови думи: мениджмънт на качеството, стандарти за качество, мениджмънт на цялостното качество, критерии за качество
  Neglected methodological problems in the management of the quality of healthcare
  S. Slavchev and B. Borisova

  Faculty of Public Health -- Sofia
  Summary. Quality management in healthcare continues to be a controversial issue. There is no single and broadly accepted classification of the issues dominating the administrative style in the analysis and evaluation of the quality, as well as the approaches to its management and control. Still major problems in the quality management are not solved, which hinders practical realization. The implementation of more effective management in health care required to overcome dogmatism and formalism through quality management, based on the evidence. Needed are three types of standards in the assessment -- behavioral, organizational and professional, which are functionally linked.
  Key words: quality management, quality standards, total quality management, quality criteria
  Адрес за кореспонденция:  Доц. Боряна Борисова, ФОЗ – София, e-mail: boryana_ves@abv.bg • Consumption of drugs affecting respiratory tract -- Kosovo case - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 4, с. 50-56.
  A. Jakupi(1) and I. Baholli(2)
  (1)Kosovo Medicines Agency, (2)European University – Tirana
  Summary. Kosovo Medicines Agency in the last two years has worked intensively in analyzing and publishing official data about drug consumption. In deed it was publishing drug consumption data for a three year period 2011- 2013 showing overall consumption during the period. Different classes of drugs show some discrepancy with other indicators published by other relevant institutions which are a subject for further studies. The National Institute for Public Health of Kosovo published morbidity analysis where it is shown that diseases of the respiratory tract are those that are reported as leading over other diseases (National Institute of Public Health of Kosovo 2013), while drugs affecting the cardiovascular system are those that are consumed most. This paper analyses drugs used for the respiratory tract according to ATC classification model of WHO (R -- drugs) based on DID indicator. The drug consumption in 2013 is of 54.96 DID or 5.34% from all the 14 drug groups respectively; 54.95 DID or 6.12% from all the 14 drug groups in three year period (2011-2013) and it will be this ATC class that will further be analyzed in this paper. These numbers for drug consumption of respiratory drugs in Kosovo are based on 47 drugs according to their INN names or 195 different types of drugs according to their brand names that have a “Marketing Authorization” in Kosovo and which are manufactured by 68 manufacturers worldwide.
  Key words: drug consumption, WHO, ATC, DDD, DID
  Прием в Република Косово на лекарства, действащи върху респираторния тракт
  А. Джакупи(1) и И. Бахоли(2)
  (1)Агенция по лекарствата на Косово, (2)Европейски университет -- Тирана
  Резюме. През последните две години в Агенцията по лекарствата на Косово (Kosovo Medicines Agency) се работи интезивно върху анализирането и впоследствие публикуването на данни относно приема на лекарства. Публикувани са доклади за периода 2011-2013 г. Различия в приема се наблюдават при различните класове медикаменти, което води до следващи анализи. Националният институт за обществено здраве на Косово оповестява данни за заболяемостта, откъдето се вижда, че заболяванията на респираторния тракт са най-честите, но най-често приеманите лекарства са за сърдечно-съдовата система. В статията се прави анализ на приема на лекарства (по класификацията на СЗО), действащи върху респираторния тракт. Анализът е основан на индикатора DID. Консумацията на лекарства през 2013 е 54.96 DID, или 5.34% от всички 14 групи лекарства. За тригодишния период (2011-2013) е съответно 54.95 DID, или 6.12%, и тези данни са анализирани в статията. Данните са основани върху проследяване изписването на 47 медикамента (според INN) или 195 различни лекарства (според търговското им наименование), получили разрешение за продажба в Република Косово и произвеждани от 68 производители от цял свят.
  Ключови думи: предписване и продажби на лекарства, СЗО, ATC, DDD, DID
  Адрес за кореспонденция: Arianit Jakupi, Kosovo Medicines Agency, e-mail: arianiti@gmail.combar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 17.06.2016 г.

bar930