MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 49, 2015 г, № 3

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Д. Шопов. Болниците в различните им форми на собственост на пазара на медицински услуги - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 3-9. (резюме)

 • Д. Шопов. Диагностика и лечение на онкологичните заболявания -- в МБАЛ или в КОЦ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. с. 10-17. (резюме)

 • П. Пешева. Познания на студентите по медицина от 6-и курс на Медицински факултет -- София, в областта на медицината, базирана на доказателства - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 18-26. (резюме)

 • В. Жекова и Н. Шарков. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в България за програмния период 2009-2014 г. (първи резултати) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 27-36. (резюме)

 • Т. Веков. Оценка на здравните технологии и фармакотерапевтични препоръки за лечение на хронична миелоидна левкемия -- целеви лекарствени терапии. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 37 - 48. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Болниците в различните им форми на собственост на пазара на медицински услуги - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 3-9.
  Д. Шопов

  ФОЗ, МУ -- Пловдив
  Резюме. Болничната помощ в България се осъществява от лечебни заведения, в основната си част търговски дружества, соб­ственост на държавата, на общините и/или на частни лица. Цел на представеното проучване е да се анализират възникването, динамиката в броя, дейността на заведенията за болнична помощ (многопрофилни болници за активно лечение -- МБАЛ) в различните им форми на собственост в България. Обект на наблюдение са заведенията за болнична помощ (многопрофилни болници за активно лечение) в различните им форми на собственост в страната ни. Проучването е ретроспективно за 4-годишен период (2010-2013 г. вкл.). За анализа са използвани количествени и качествени показатели. Установяват се: регресия в броя на държавните и общинските МБАЛ и СБАЛ и в броя на разкритите към тях легла; прогресия в броя на частните заведения за болнична помощ и в броя на разкритите към тях легла; различен среден престой на лекуван болен.
  Ключови думи: болнична помощ, МБАЛ, частни заведения за болнична помощ, население, пациенти
  Hospitals in their various forms of ownership in the market of medical services
  D. Shopov
  FPH, MU -- Plovdiv
  Summary. Inpatient care in the Republic of Bulgaria is carried out by hospitals -- primarily commercial companies owned by the state, municipalities and/or individuals. Aim of this study was to analyze the occurrence, the variety of activities performed, and the dynamics of the number of business establishments for hospital care (Hospital for Active Treatment) in their various forms of ownership. Monitored were establishments for hospital care in their various forms of property in the Republic of Bulgaria for a retrospective period of 4 years (2010-2013 y incl.) Quantitative and qualitative indicators were used for analysis. Results show regression in the number of state and municipal hospitals and clinics; progression in the number of private hospital establishments and the number of hospital beds there; different average length of stay in hospitals.
  Key words: hospital care, private hospital establishments, population, patients
  Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Шопов, дм, Катедра СМОЗ - ФОЗ, МУ - Пловдив, бул. ”В. Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, е-mail: shopov_d@abv.bg • Диагностика и лечение на онкологичните заболявания -- в МБАЛ или в КОЦ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. с. 10-17.
  Д. Шопов

  ФОЗ, МУ -- Пловдив
  Резюме. Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. Със своя хронично-прогресивен ход те пре­дизвикват инвалидизация и смърт при значима част от човешката по­пу­лация. Цел на настоящото проучване е анализ върху: тенденциите в де­мографските показатели на населението; откриването, диагностицирането, хоспитализацията, лечението и диспансеризирането на пациенти с онкологични заболявания в България за 5-годишен период (2009-2013 г. вкл.); мястото и ролята на комплексните онкологични центрове (КОЦ) в диагностично-лечебния процес при пациенти с онкологични заболявания. Обект на наблюдение са заведенията за болнична помощ - многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) и комплексни онкологични центрове (КОЦ) в България. Проучването е ретроспективно за 5-годишен период (2009-2013 г. вкл.). За анализа са използвани количествени и качествени показатели. Установяват се: трайна тенденция на намаляване броя на населението; при регистрираните пациенти с онкологични заболявания в България се отбелязва възходяща тенденция; необходимостта от хоспитализация на болните с онкологични заболявания нараства; стационарното лечение на пациентите с онкологични заболявания основно се провежда в КОЦ.
  Ключови думи: онкологични заболявания, болнична помощ, МБАЛ, КОЦ население, пациенти
  Diagnosis and treatment of oncology diseases -- in the hospital or in Complex Oncology Center
  D. Shopov

  FPH, MU -- Plovdiv
  Summary. Cancer diseases are among the leading causes of death worldwide. With its chronic-progressive course, cause disability and death of a significant part of the human population. Aim of this study is analysis on: trends in the demographics of the population; detection, diagnosis, hos­pitalization and dispensary treatment of pa­tients with cancer in the Republic of Bulgaria for a 5-year period (2009 to 2013 y. include); place and role of com­p­lex oncology centers (COC) in the diagnostic and treatment process of patients with cancer. Are monitored establishments for hospital care Hospital for Active Treatment (Hospital) and comprehensive cancer centers (COC) in the Republic of Bulgaria. A retrospective study over a 5 year period (2009 to 2013 y. include.) Were used for analysis of quantitative and qualitative in­di­cators. Shall be established: There is a steady trend of decreasing po­pu­lation; Registration patients with cancer in the Republic of Bulgaria have an upward trend. The need for hospitalization of patients with cancer increases; Fixed trea­tment of patients with cancer mainly takes place in the COC.
  Key words: oncology, hospital care, hospital, Complex Oncology Center, population, patients
  Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Шопов, дм, Катедра СМОЗ - ФОЗ, МУ - Пловдив, бул. ”В. Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, е-mail: shopov_d@abv.bg • Познания на студентите по медицина от 6-и курс на Медицински факултет -- София, в областта на медицината, базирана на доказателства - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 18-26.
  П. Пешева.
  Катедра „Социална медицина”, ФОЗ, МУ -- София
  Резюме. В статията се разглеждат познанията на студентите по медицина от 6-и курс в областта на медицината, базирана на доказателства (МБД), измерени като самооценена компетентност, едновременно със сравнителна обективна оценка на познанията. Проучването е с кроссекционен дизайн. Участници в него са студенти по медицина от 6-и курс на Медицински факултет -- София, по време на преддипломния им стаж по социална медицина. Студентите възприемат собствените си познания в областта на МБД като частични и недостатъчни и не познават техниката за формулиране на структурирани клинични въпроси, критичната оценка на доказателствата и стратегиите за търсене в електронни бази данни. Тази неблагоприятна картина се допълва и от регистрираните недостатъчни знания по отношение на дизайна на научните изследвания.
  Ключови думи: доказателства, клиничен въпрос, критична оценка, стратегия за търсене Knowledge in evidence-based medical practice of sixth year medical students from the medical university of sofia
  P. Pesheva
  Department of Social Medicine, Faculty of Public Health, MU -- Sofia
  Summary. This article examines the knowledge of sixth year medical stu­dents in evidence-based medical practice, measured as self-assessed competence, together with a comparative assessment of objective knowledge. The study had a cross-sectional design. Participants were medical students from sixth course of the Medical Faculty -- Sofia during their intership in Social Medicine. Results show that students perceive their own knowledge of evidence based medicine as partial and insufficient. They do not know the technique of formulating structured clinical questions, what is the critical appraisal of evidence and what kind of search strategies in electronic databases exist. This unfavorable picture is complemented by registered insufficient knowledge in research design.
  Key words: evidence, clinical question, critical appraisal, search strategy
  Адрес за кореспонденция:
  Д-р П. Пешева, Медицински университет - София, Катедра по социална медицина, Факултет по обществено здраве, ул. Бяло море № 8, 1504 София • Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в България за програмния период 2009-2014 г. (първи резултати) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 27-36.
  В. Жекова(1) и Н. Шарков(2)
  (1)МДЦ ИСУЛ -- „Царица Йоанна”, (2)Катедра „Детска дентална медицина”, МУ -- София
  Резюме. В статията са анализирани стратегически и оперативни цели, задачи и основни мероприятия, проведени в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България през 2009-2014 г., а също така и организационна и управленска структура на Програмата. Анализират се резултати от про­ве­дено национално епидемиологично проучване на национално и областно ниво, резултати от мерки, насочени към повишаване информираността на населението относно профилактиката на орал­ните заболявания при деца, както и резултати от проведеното без­плат­но силанизиране на първите постоянни молари на деца от 6- до 8-годишна възраст. Дава се цялостна положителна оценка на Програмата и се коментират ползите от нея на национално ниво.
  Ключови думи: профилактика, кариес, деца, епидемиологично проучване, информация, силанизиране
  National Program for Prevention of Oral Diseases in Children from 0 to 18 years old in Bulgaria 2009-2014 -- first results
  V. Zhekova(1) and N. Sharkov(2)
  (1)“Tsaritsa Ioanna” Hospital, (2)Department of Child Dentistry, Medical University -- Sofia
  Summary. The article analyzes the strategic and operational objectives, tasks and main events carried out within the National Program for Prevention of Oral Diseases in Children 0 to 18 Year Old in Bulgaria in 2009-2014, as well as the Program’s organizational and management structure. Authors analyze the results of a national epidemiological study conducted at national and regional level, the results of measures aimed at raising public awareness on the prevention of oral diseases in children, and results of the free silanization of first permanent molars in children 6 to 8 year old. The overall assessment of the Program is positive and its benefits at the national level are discussed.
  Key words: prevention, dental caries, children, epidemiological survey, infor­mation, silanization
  Адрес за кореспонденция: Д-р Виктория Жекова, e-mail: viktoria_jekova@yahoo.com • Оценка на здравните технологии и фармакотерапевтични препоръки за лечение на хронична миелоидна левкемия -- целеви лекарствени терапии - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 3, с. 37-48.
  Т. Веков

  ФОЗ, МУ -- Плевен
  Резюме. Цел на проучването е определяне на преките разходи за целеви онкологични терапии за лечение на хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), изчисляване коефициента на ефективността на допълнителните разходи (ICER) и разходите за спечелена година живот (LYG) за създаване на фармакотерапевтично ръководство за лечение на ХМЛ относно прилагането на тирозинкиназни инхибитори, базирано на доказателства за сравнителна терапевтична ефикасност и разходна ефективност.
  Ключови думи: хронична миелоидна левкемия, целеви лекарствени терапии, фармакотерапевтични препоръки, разходна ефективност
  Health technology assessment as a base for pharmacotherapeutic recommendations for treatment of chronic myeloid leukemia with targeted drug therapies
  T. Vekov
  Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven
  Summary. The main aim of this study is to define direct costs on targeted oncological therapies for chronic myeloid leukemia (CML) treatment, calculate the incremental cost-effec­tiveness ratio (ICER) and life years gained (LYG). Our ultimate aim is to elaborate pharmacotherapeutic manual for treatment of CML in relation to administration of tyrosine kinase inhibitors based on evidence of comparative therapeutic efficacy and cost effectiveness.
  Key words: chronic myeloid leukemia, targeted drug therapies, pharmacothe­ra­peu­tic recommendations, cost effectiveness .
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, дмн, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен


bar930

 

Пълни текстове на статии от списанието, две години след публикуването им, можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 16.12.2015 г.

bar930