MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 49, 2015 г, № 2

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Б. Борисова. Комуникацията и сътрудничеството „лекар-пациент“ в общата медицинска практика - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 3-11. (резюме)

 • Кр. Кафеджийски, Е. Григоров и Т. Веков. Разработване на фармацевтичен състав с приятни органолептични характеристики, съдържащ acetylcysteine - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 12-20. (резюме)

 • Н. Димитров и П. Гойчева. Анализ разход/полезност на хирургичното лечение на остеопорозни фрактури при мъже - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 21-29. (резюме)

 • К. Крумов. Нерешени организационни проблеми на извънболничната медицинска помощ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 30-40. (резюме)

 • Д. Шопов и Т. Стоев. Общопрактикуващият лекар – дейност и мотивация за работа - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 41-50. (резюме)

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Комуникацията и сътрудничеството „лекар-пациент“ в общата медицинска практика - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 3-11.
  Б. Борисова.
  Катедра по здравна политика и мениджмънт; Факултет по обществено здравеопазване; МУ - София
  Резюме. В статията се анализира нарастващата роля на кому­ни­ка­тивните умения и стратегии за изграждането на съвременен стил на здравно обслужване. Медицинската дейност, наред със своите технологични процеси, е и специфично социално взаимодействие. Неоснователно е социалните роли в отношението „лекар-пациент” да се фокусират повече и единствено върху лекаря. Общопрактикуващият лекар е този, с когото пациентът общува най-често. Личният лекар и пациентът имат по-директни и близки взаимоотношения и следва да бъдат по-равнопоставени в своята отговорност за качеството на здравните услуги. Добрата комуникация между тези две страни спо­собства за по-високо взаимно доверие, за по-пълна взаимна информираност относно проблемите на здравето на пациента и по този начин става фактор на качеството на здравните услуги.
  Ключови думи: комуникация, сътрудничество, патернализъм, обща медицинска практика, споделена отговорност
  Communication and cooperation “physician-patient” in general practice
  B. Borissova
  Faculty of Public Health; MU - Sofia
  Summary. The article analyzes the increasing role of communication skills and strategies to build a healthcare of a modern style. Medical activities together with technological processes construct specific social interaction. Social roles in the "doctor-patient" often focus more and only on the doc­tor’s part. General practitioner is the one with whom a patient communicates most often. The GP and the patient have got a direct and close relationship and equillity is a part of the higher quality of health services. Good communication bet­ween the two sites contributes to a high level of mutual trust and thus becomes a factor in the quality of health services.
  Key words:
  communication, cooperation, paternalism, general practice, a shared responsibility
  Адрес за кореспонденция: Доц. Боряна Борисова, дм;  Катедра по здравна политика и мениджмънт; Факултет по обществено здравеопазване (МУ - София); ул. „Бяло море” № 8; 1504 София; e-mail: b_vb65@abv.bg • Разработване на фармацевтичен състав с приятни органолептични характеристики, съдържащ acetylcysteine - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 12-20.
  Кр. Кафеджийски, Е. Григоров и Т. Веков.
  (1)CTG Bulgaria Ltd – София
  (2)Катедра "Фармацевтични науки и фармацевтичен
  мениджмънт", Факултет по фармация, МУ – Варна
  (3)Катедра "Общественоздравни науки",
  Факултет “Обществено здраве”,
  Медицински университет - Плевен
  Резюме
  . Разработен е фармацевтичен състав на прах за пер­ора­лен разтвор, съдържащ acetylcysteine, чрез прилагане на подходяща и ефективна комплексна система за маскиране на вкуса и мириса. Установен е фармацевтично приемлив стабилизатор – citric acid, и оптималната концентрация в условия на перорален воден разтвор – топла напитка. Успешно е приложен нов метод за маскиране на неприятния вкус и мирис на acetylcysteine и негови примеси чрез механично смесване на активното вещество с Kleptose Linecaps 17 в определено тегловно съотношение. Използвано е походящо разреждащо вещество в продукта – polyol xylitol, който може да се използва и от диабетици.
  Ключови думи:
  acetylcysteine; лекарствена форма за перорална употреба
  Development of a pharmaceutical composition of powder for peroral solution containing Acetylcysteine.
  K. Kafedzhiyski(1), E. Grigorov(2) аnd T. Vekov(3)

  (1)CTG Bulgaria Ltd – София (2)Department of Pharmaceutical   Sciences and Pharmaceutical Management, Farmacy Faculty, Мedical University of Varna  (3)Department of Public Health Sciences, Publick Health Faculty,  Medical University of Pleven
  Summary. A pharmaceutical composition of powder for peroral solution has been developed containing acetylcysteine via the application of a suitable and effective complex system for taste and odor masking. It has been ascertained a pharmaceutically acceptable stabilizer – citric acid and the optimal con­centration under the conditions of a peroral aqueous solution – hot drink, was developed. Successfully has been applied a new method for masking the unpleasant taste and odor of acetylcysteine and its impurities through mechanical mixture of the active substance with Kleptose Linecaps 17 in a defined weight ratio. It has been used a proper diluent in the product – polyol xylitol, which could be used as well by diabeticians.
  Key words: acetylcysteine; peroral solution drug form
  Адрес за кореспонденция: Кр. Кафеджийски; CTG Bulgaria Ltd – София; e-mail: k_kafedjiiski@yahoo.com • Анализ разход/полезност на хирургичното лечение на остеопорозни фрактури при мъже - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 21-29.
  Н. Димитров и П. Гойчева.
  Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
  Резюме. Клиничните, социалните и икономическите проблеми, съпътстващи лечението на мъже с фрактури в резултат на остеопороза, нарастват непрекъснато. Последствията от тези фрактури са силно повлияващи живота на болните, както и на техните близки и са от всякакъв аспект – финансов, физически, психологичен. Информация относно подобряването на качеството на живот може да се почерпи и от анализа за разход/полезност  на хирургичното лечение чрез използване на въпросниците EvroQol 5D и HUI 3. В представеното проучване са изследвани, на базата на въпросниците, 24-ма мъже с остеопорозни фрактури с оглед на качеството им на живот. Силно повлиян относно качеството на живот е периодът на най-ранния фрактурен стадий. От съществено значение е и мястото на счупването. Бедрените фрактури са най-скъполечимите според анализа.
  Ключови думи: остеопороза, фрактури, мъже, анализ разход/полезност, качество на живот
  А cost-utility analysis of the surgical treatment of osteoporotic fractures in men
  N. Dimitrov and P. Goycheva

  Faculty of Medicine, Tracian University of Stara Zagora
  Summary. Clinical, social and economic issues posed by the treatment of osteoporotic fractures in men to the public and medical professionals, progressively increases. The consequences of osteoporosis fractures are financial, physical and psychosocial, which affect not only the individual but also his family and society. Implementation of cost-utility analysis questionnaires EvroQol 5D and HUI 3 in the overall assessment of the treatment of osteoporosis fractures give information on how to improve the quality of life, which is the ultimate goal of this treatment. We studied 24 men with osteoporotic fractures in terms of indicators of quality of life by survey method through EvroQol 5D and HUI 3- questionnaires. The quality of life is adversely affected in the early phase of the fracture and is strongly dependent on the type. In support of this is the fact that patients with fractures in the area of ​​the upper arm are of a higher quality of life than those in the TWC. Hip fractures in men have the greatest direct costs compared with other fractures, which can be explained by higher costs for orthopedic surgery.
  Key words: osteoporosis, fractures, men, cost-utility analysis, quality of life
  Адрес за кореспонденция:
  Недко Димитров; ул. „Княз Александър Батенберг“ № 21 В, ап. 2;       6000 Стара Загора; e-mail: dimitrovnedko@yahoo.com • Нерешени организационни проблеми на извънболничната медицинска помощ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 30-40.
  К. Крумов
  Резюме. Извънболничната медицинска помощ е основен елемент на здравната система. Ефективното ù функциониране определя до голяма степен ефективността на цялата система. Изпълнението на функциите на извънболничната помощ ограничава потребността от болнично лечение и спестява финансови ресурси. Въпреки петнадесетгодишната история на нейното съществуване извънболничната помощ продължава да страда от нерешени организационни проблеми. Проучването на тези проблеми и предложените варианти за решение в литературните източници е предмет на тази статия.
  Ключови думи: извънболнична медицинска помощ, общопрактикуващ лекар, специализирана извънболнична медицинска помощ
  Unsolved organizational problems of the outpatient care
  K. Krumov

  Summary. Outpatient care is a basic element of a national health system. The effective function of outpatient care determinate effectiveness of the whole system. Realization of functions limits the necessity of hospitalization and saves up financial resources. Outpatient care in Bulgaria has been suffering continuously from unsolved organizational problems in spite of 15-years history. The survey of these problems and suggestions for solutions in the literature sources is the subject of this article.
  Key words: outpatient care, primary outpatient care, specialized outpatient care, coordination
  Адрес за кореспонденция: Д-р Крум Крумов; e-mail: kr.krumov@mail.bg   • Общопрактикуващият лекар – дейност и мотивация за работа - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 2, с. 41-50.
  Д. Шопов и Т. Стоев
  ФОЗ, МУ – Пловдив
  Резюме.
  В съвременните здравни системи приоритетното място и роля на първичната медицинска помощ е неоспоримо, официално признато и възприето. Централна фигура в системата на първичните здравни грижи е лекарят с общ профил. В настоящата статия авторите, разглеждайки демографския статус на населението в Пловдивска област, правят опит да анализират дейността и кадровата обезпеченост на медицинския персонал, извършващ първична медицинска помощ, където основна водеща фигура е общопрактикуващият лекар. Използвани са количествени и качествени показатели. Направени са изводи за реалната ситуация и мотивация за работа.
  Ключови думи: първична медицинска помощ, общопрактикуващ лекар, мотивация, пациент
  The general practitioner - activity and motivation to work
  D. Shopov and T. Stoev

  FPH, MU – Plovdiv
  Summary. In the modern health systems the priority role of primary care is undeniable officially recognized and accepted. A central figure in the system of primary care is the physician with a general profile. In this article the authors, considering the demographic status of the population in the region of Plovdiv, attempt to analyze the activities and human resources in the medical staff that operates primary healthcare services, where the main leading figure is the general practitioner. Quantitative and qualitative indicators have been used. Conclusions about the real situation and motivation for GPs to work have been included.
  Key words:
  primary health care,  general practitioner, motivation, patient
  Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Шопов, дм; Катедра СМОЗ; ФОЗ, МУ-Пловдив; бул. ”В. Априлов” № 15А; 4000 Пловдив; е-mail: shopov_d@abv.bg


bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 02.11.2015 г.

bar930