MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 49, 2015 г, № 1

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Е. Филипова, K. Узунова и Т. Веков. Сравнителен анализ на терапевтичната и разходна (опита в България) eфективност на орални антидиабетни терапии (глитазони и глиптини) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 3-25. (резюме)

 • Д. Вачева и М. Кръстанова. Съвместна дейност на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ -- Плевен, с Национален център за протезиране и рехабилитация „Горна Баня” - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 26-33. (резюме)

 • Д. Димитрова, И. Михайлова, Е. Георгиева, П. Пешева и В. Славова. Организация на психологичната помощ на пострадалите при земетресения в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 34-46. (резюме)

 • Т. Веков. Анализ на факторите, оказващи влияние върху публичните разходи за лекарствени продукти в България (2012-2014 г.) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с.47-54. (резюме)

 • Т. Веков и Ж. Колев. Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка? - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 55-63. (резюме)


bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Сравнителен анализ на терапевтичната и разходна (опита в България) eфективност на орални антидиабетни терапии (глитазони и глиптини) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 3-25.
  Е .Филипова(1), K. Узунова(1) и Т. Веков(2)
  (1)Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД, Научен отдел, (2 )Медицински университет -- Плевен
  Резюме. Диабетът е сериозно, хронично и прогресивно заболяване с широко разпространение. Metforminе е най-често предписваната първоначална терапия, но комбинираната терапия обикновено става необходимост поради прогресивното развитие на болестта. Pioglitazone сe пре­поръчва като втора линия на терапия заради подчертания си антихипергликемичен ефект и способността си да намалява инсулиновата резистентност. Едновременно с доказаната си безопасност по отношение на сърдечносъдовата система и риска от хипогликемия, той има положително вли­я­ние върху чернодробните параметри и липидния профил. Глиптините (sitagliptin и vildagliptin) като нов клас орални антидиабетни лекарства по­нижават гликирания хемоглобин по различен механизъм. Макар че sitagliptin и vildagliptin проявяват ефективност, близка до тази на pioglitazone, липсата на данни за безопасността им в дългосрочен план и по-високата им цена поставят под въпрос преимуществената им употреба. Целта на настоящия преглед е да изтъкне предимствата на моно- и комбинирана терапия с pioglitazone пред терапията с глиптини и да подчертае несъответствията в лекарствената и реимбурсната политика в България.
  Ключови думи: диабет тип 2, pioglitazone, глиптини, безопасност, разходна ефективност
  Comparative analysis of the therapeutic efficiency and cost-effectiveness (experience in Bulgaria) of oral anti­diabetic therapies based on glitazones and gliptins
  E. Filipova(1), K. Uzunova(1) and T. Vekov(2)
  (1)Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc., Science Department, (2)Medical University -- Pleven
  Summary. Type 2 diabetes mellitus is a serious, chronic, progressive and widespread disease. Metformin is the most commonly prescribed initial therapy, but combination with other antidiabetic agents usually becomes necessary due to the progression of the disease. Pioglitazone is recom­mended as a second-line therapy because of its strong antihyperglycemic effect and its ability to reduce insulin resistance.Treatment with pioglitazone is associated with a significantly lower risk of cardiovascular complications and hypoglycemia, while simultaneously it improves the lipid profile and the symptomatic and histological changes in the liver. Gliptins (sitagliptin and vil­da­gliptin) are a new class of oral antidiabetic drugs which reduce glycated hemoglobin by a different mechanism. Although efficacy of sitagliptin and vildagliptin is close to that of pioglitazone, the lack of long term safety data and the higher price question their predominant use. The objective of this review is to highlight the advantages of mono- and combination therapy with pioglitazone in comparison with gliptins and to underline the inconsistencies in medicinal and reimbursement policy in Bulgaria.
  Key words: type 2 diabetes, pioglitazone, gliptins, safety, cost-effectiveness
  Адрес за кореспонденция: Елена Филипова, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД; Научен отдел; Бул. „Г. М. Димитров” № 1; 1172 София; e-mail: e.filipova.hq@tchaikapharma.com • Съвместна дейност на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ -- Плевен, с Национален център за протезиране и рехабилитация „Горна Баня” - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 26-33.
  Д. Вачева и М. Кръстанова.
  Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” , МУ -- Плевен, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” -- Плевен
  Резюме. Ампутацията е животоспасяваща операция, а по­сле­ди­ци­те влияят негативно върху човека не само по отношение на физическата му дееспособност, но и във всички останали аспекти на живота му -- социален, психоемоционален, професионален и семейно-битов. Целта на на­стоящото съобщение е да се популяризира съвместната дейност на Кли­никата по физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ -- Плевен, с „Национален център за протезиране и рехабилитация -- Горна Баня” при създаване на специализиран сектор за обучение в ходене с протеза на пациенти с ампутация на долен крайник. В началото на 2014 г., след сключен договор за съвместна дейност, Центърът предостави необходимото оборудване (проходилка, терапевтична стълба и естакада, плоскост с неравна настилка и плоскост с подвижна настилка) за обучение в ходене на протезирани пациенти. Основно задължение на Клиниката е приемането на пациенти (протезирани в Националния център) в Отделението за болнична рехабилитация по КП № 244 и обучението в ходене с протеза по различен терен, както и преодоляване на препятствия. Постъпилите за рехабилитация пациенти с ампутация на долен крайник получават транспорт от дома си до УМБАЛ -- Плевен, и обратно, както и специализирана рехабилитационна програма, което ускорява и подпомага обучението в използване на протезата. Ампутацията на крайниците води почти винаги до тежко стресово състояние и депресия, които се преодоляват с помощта и на подходяща рехабилитация и ерготерапия. Комплексната физиорехабилитационна програма трябва да започне навреме и да се приложат необходимите средства и методи за подпомагане и улесняване на дейностите от ежедневния живот на хората с трайни увреждания.
  Ключови думи:
  ампутация, протезиране, рехабилитация, ерготерапия
  Joint activity of the clinic of physical and rehabilitation medicine at the university hospital -- Pleven, with the Gorna Banya National center for prosthetics and rehabilitation
  D. Vacheva and M. Krastanova
  Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ergotherapy and Sports -- Medical University of Pleven, Physical and Rehabilitation Medicine Clinics of “G. Stranski” Hospital -- Pleven
  Summary. Amputation is a life-saving operation and the consequences have negative influences not only on physical abilities but on many other life aspects -- social, mental and emotional, professional and family life.The purpose of this announcement is to popularize the joint activity of the Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine at The University Hospital -- Pleven, with the Gorna Banya National Center for Prosthetics and Rehabilitation, in developing a specialized sector for patients training (with amputated lower limb) to walk with prosthesis. In the beginning of 2014, after signed agreement for joint activity, the Centre provided all necessary equipment (auxiliary walker, therapeutic staircase and a trestle, an uneven surface flooring and moving surface flooring). Main obligation of the Clinic is to admit patients from the National Centre into the Rehabilitation Ward, in compliance with clinic path № 244, and to train them walking with the prosthesis on various surfaces to get over obstacles. Patients are provided with transportation from home to the University Hospital and back, as well as with specialized rehabilitation programme that accelerates the training for using prosthesis. The amputation of limbs almost always leads to severe stress state and depression that can be surmounted with the help of suitable rehabilitation and ergotherapy. The complete physical and rehabilitation programme shall be started on time. Necessary means and methods for supporting and facilitating the daily activities of people with permanent disabilities shall be applied.
  Key words: amputation, prosthesis, rehabilitation, occupational therapy
  Адрес за кореспонденция:
  гл. ас. Данелина Вачева, доктор; Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт” , МУ -- Плевен, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” -- Плевен; 5800 Плевен; моб. тел. +359 888 77 03 55; е-mail: danelina@abv.bg • Организация на психологичната помощ на пострадалите при земетресения в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 34-46.
  Д. Димитрова(1), И. Михайлова(2), Е. Георгиева(2), П. Пешева(2) и В. Славова(3)
  (1)Катедра „Превантивна медицина”, ФОЗ, МУ -- София, (2)Катедра „Социална медицина”, ФОЗ, МУ -- София, (3)Секция „Медицина на бедствените ситуации”, Катедра „Неврология, психиатрия и МБС”, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора
  Резюме. Земетресенията са едни от най-разрушителните природни бедствия с обществена значимост. При земетресения с катастрофален характер броят на безвъзвратните и медицинските загуби е значителен. На територията на земетресението голяма част от поразените се нуждаят от оказване на психологична помощ. Целта на изследването е да се проучат възможностите за организация и оказване на психологична помощ на пострадалото население при земетресения в страната. Направен е обзорен анализ на нормативни документи, постановления и доклади по въпросите за оказване на психологична помощ при бедствия. Резултатите от изследването посочват институциите, оказващи кризисна психологична интервенция в България, и модели за оказване на психологична помощ. Акцентира се върху основни аспекти и тенденции на оказването на първична психологична помощ при бедствия и върху въз­можностите на център за спешна медицинска помощ за предоставянето й.
  Ключови думи: земетресение, психологична помощ, ЦСМП, България
  Organization of mental health services for victims of earthquakes in Bulgaria
  D. Dimitrova(1), I. Mihailova(2), Е. Georgieva(2), P. Pesheva(2) and V. Slavova(3 )
  (1)Department "Preventive Medicine", Faculty of Public Health, MU -- Sofia, (2)Department "Social Medicine", Faculty of Public Health, MU -- Sofia, (3)Section "Disaster Medicine", Department "Neurology, Psychiatry and DM", Medical Faculty, Trakia University -- Stara Zagora
  Summary. The most devastating natural disasters of public importance are the earthquakes. The number of irreversible and medical losses is significantly large for the earthquakes of a catastrophic nature. On the territory of the earthquake significant part of the affected people need provision of psychological aid. The aim of the study is to investigate the possibilities of organizing and providing psychological assistance to affected populations in earthquakes in Bulgaria. The study is based on overall review of legal do­cu­me­nts, decrees and reports on issues of providing psychological assistance in disasters. The survey results indicate the institutions who provide psychological crisis intervention in Bulgaria and the models of providing psycho­logical assistance. Emphasis is placed on the main aspects and trends in the provision of primary psychological disaster relief and opportunities of a emergency medical care center to provide assistance.
  Key words: earthquake, psychological aid, EMCC, Bulgaria
  Адрес за кореспонденция: Катедра „Превантивна медицина”; Факултет по обществено здраве
  Медицински университет - София; ул. „Бяло море” № 8; 1527 София; тел. +359 889256810; e-mail: dimitrowadd@gmail.com • Анализ на факторите, оказващи влияние върху публичните разходи за лекарствени продукти в България (2012-2014 г.) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с.47-54.
  Т. Веков
  ФОЗ, МУ -- Плевен
  Резюме. Целта на представения материал е да се направи анализ на разходите на публични средства за лекарствени продукти през 2014 г., за да се установи влиянието на нормативните подходи за лекарствени политики и възможното им въздействие върху общественото здраве. Съвременните разбирания на европейските здравни политици са, че чрез правилно регулиране на фар­мацевтичните пазари могат да бъдат постигнати спестявания, без това да се отрази на полаганите грижи.
  Ключови думи: публични разходи, лекарствa, реимбурсна политика
  Analysis of the factors influencing public expenditure on drug products in Bulgaria (2012-2014)
  T. Vekov

  Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven
  Summary. The aim of this study was to analyze the application of public funds for medicinal products in 2014, to establish the impact of regulatory approaches to drug policies and their possible impact on public health. Mo­dern understanding of European health policy-makers is that through a proper regulation of pharmaceutical markets savings can be achieved without impacting on the cares provided. Key words: public expenditure, drugs, reimbursement policy
  Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен. • Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка? - Медицински мениджмънт и здравна политика, 49, 2015, № 1, с. 55-63.
  Т. Веков (1) и Ж. Колев(2)
  (1)ФОЗ, МУ -- Плевен, (2)ФФ МУ -- Варна
  Резюме. В представения материал се анализират съществуващите подходи и методологията за фармакоикономически оценки с цел развитие на нормативните изисквания и разработване на указание към фармацевтичната индустрия за представяне на данните. Повишаването на прозрачността и обективността на взетите решения ще допринесе ползи за общественото здраве -- осигуряване на достъп на пациентите до иновативни разходно-ефективни лекарствени терапии.
  Ключови думи: фармакоикономическа оценка, видове анализ, разходна ефективност, терапевтична ефикасност
  What are the main approaches for pharmacoeconomic assessment?
  T. Vekov(1) and Zh. Kolev(2)
  (1)Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven, (2)Faculty of Pharmacy, Medical University -- Varna
  Summary. Analyzed are the existing approaches and methodology for pharmacoeconomic evaluations with the aim to develop the legal require­ments and guidelines to pharmaceutical industry for the data provision. Increased transparency and objectivity of decisions taken will lead to benefits for public health -- warranting the patient access to innovative cost-effective drug therapies.
  Key words: pharmacoeconomic evaluation, types of analysis, cost-effectiveness, therapeutic efficacy
  Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 21.04.2015 г.

bar930