MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 48, 2014 г, № 4

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков, С. Джамбазов, Е. Григоров и Ж. Колев. Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 3-12. (резюме)

 • Т. Веков и Е. Григоров. Мултикритериен анализ на стойността на лекарствените терапии – опитът в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 13-25. (резюме)

 • Н. Герасимов, Ст. Сопотенски и Г. Петрова. Развитие на Европейското законодателство в областта на медицинските изделия – основа за безопасни, ефективни и иновативни медицински изделия в полза на пациентите и медицинските специалисти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 26-41. (резюме)

 • Д. Шопов. МБАЛ в условията на ограничен финансов ресурс. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 42-51. (резюме)bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 3-12.
  Т. Веков(1), С. Джамбазов(2), Е. Григоров(3) и Ж. Колев(4)
  (1)ФОЗ, Медицински университет – Плевен
  (2)ФОЗ, Медицински университет – София
  (3)Отдел "Аптеки" на Столична здравноосигурителна каса
  (4)ФФ, Медицински университет – Варна

  Резюме. Цели на проучването са: 1) предлагане на модел за анализ и оценка на фармакоикономическите доказателства, представени в процеса на ценообразуване и реимбурсиране на иновативните лекарствени продукти; 2) изработване на проект за насоки към фармацевтичната
  индустрия за представяне на фармакоикономически оценки. Направен е анализ на литературни научни данни при преглед на 35 фармакоикономически оценки, публикувани в периода 2013-2014 г. в изданието Pharmaco Economic, Springer. Анализирани са също формалните изисквания и насоки за надеждни икономически оценки от комитетите за вземане на решения за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Холандия, Швеция, Канада и Корея. Приемането и публикуването от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти на насоки за фармакоикономическите доказателства ще допринесе за повишаване на прозрачността на взетите решения, за обективно управление на публичните средства и ускоряване на достъпа на пациентите до терапевтично ефикасни и разходно ефективни иновативни лекарствени терапии.
  Ключови думи: фармакоикономическа оценка, методология, доказателства, аналитичен модел
  An analytical model for assessment of pharmacoeconomic evidence proposed in the process of pricing and reimbursement of medicinal products
  T. Vekov(1), S. Dzhambazov(2), E. Grigorov(3) and Zh. Kolev(4)
  (1)Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  (2)Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  (3)Department of Pharmacy, Sofia Health Insurance Fund
  (4)Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna
  Summary. The study aims are as follows: (1) proposition of a model for analysis and assessment of pharmacoeconomic evidence presented in the process of pricing and reimbursement of innovative medicinal products; (2) development of a project for guidelines to pharmaceutical industry for the provision of pharmacoeconomic assessments. We analyzed the literature data reviewing 35 pharmacoeconomic assessments published in PharmacoEconomic, Springer in the period 2013-2014. Also the formal requirements and guidelines for reliable economic assessments provided by the committees
  on decision making for pricing and reimbursement of medicinal products in Nederland, Sweden, Canada and Korea are analyzed. Adoption and publication of guidelines for pharmacoeconomic evidence by the National Committee on Pricing and Reimbursement of Medicinal Products will contribute to the increase of transparency of decisions taken, objective management of public funds and acceleration of patient access to therapeutically efficacious and cost-effective innovative medicinal therapies.
  Key words: pharmacoeconomic assessment, methodology, evidence, analytical mode
  Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Мултикритериен анализ на стойността на лекарствените терапии – опитът в България - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 13-25.
  Т. Веков и Е. Григоров
  (1)ФОЗ, Медицински университет – Плевен
  (2)Отдел "Аптеки" на Столична здравноосигурителна каса
  Резюме. В настоящата статия се разглежда степента на използване на подхода „ценообразуване на база стойност” (ЦБС) в различни здравни системи (Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Швеция, Англия). Описва се провеждане на сравнителен анализ на приложението на подхода
  в България и анализираните страни от гледна точка на методологични въпроси, свързани със събиране на различни елементи на стойността, както и обвързването на стойността на лекарствената терапия с нейното ценообразуване и реимбурсиране. Целта е да се актуализира и усъвършенства нормативната уредба в България с оглед прозрачността и обективността на взетите решения. Заключението от проведеното проучване е, че е необходимо Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) в България да предприеме действия за актуализиране на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, за да бъдат възприети съвременни подходи за фармакоикономически оценки, както и да се подобри обективността и прозрачността на взетите решения. Важни стъпки са публикуването на експертните оценъчни доклади и насоки за представяне на фармакоикономически доказателства към фармацевтичната индустрия.
  Ключови думи: стойност на лекарствените продукти/анализ, подход „ценообразуване на база стойност”
  Multicriteria analysis of the price of medicinal therapies – the experience in bulgaria
  T. Vekov(1) and E. Grigorov(2)
  (1)Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  (2)Department of Pharmacy, Sofia Health Insurance Fund
  Summary. In this paper we examine the degree of usage of the approach of value-based pricing in different health systems (Australia, Canada, France, Italy, Japan, Sweden, and United Kingdom). We describe the performance of a comparative analysis of the application of this approach in Bulgaria and in the analyzed countries from the point of view of methodological questions associated with aggregation of different elements of value as well as linking of medicinal therapy with its pricing and reimbursement. The study was aimed to update and improvement of regulation in Bulgaria in regard with the transparency and objectivity of decisions taken. The conclusion from the completed study is that it is required that the National Committee of Pricing and Reimbursement of Medicinal Products in Bulgaria take measures to update the Directive of Conditions, Rules and Order of Regulation and Registration of Prices of Medicinal Products in order for modern approaches for pharmacoeconomical assessments to be adopted and the objectivity and transparency of decisions taken to be improved. Publication of expert valuation reports and guidelines for provision of pharmacoeconomical evidence to pharmaceutical industry are important steps.
  Key words: value of medicinal products/analysis, value-based pricing approach
  Адрес за кореспонденция:
  Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Развитие на Европейското законодателство в областта на медицинските изделия – основа за безопасни, ефективни и иновативни медицински изделия в полза на пациентите и медицинските специалисти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 26-41.
  Н. Герасимов(1), Ст. Сопотенски(2) и Г. Петрова(1)
  (1)Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  (2)УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София
  Резюме. Цел на настоящото проучване е да се анализират в хронологична последователност развитието на европейското законодателство в областта на медицинските изделия и неговото влияние върху гарантирането на безопасността им. Приложен е методът на законодателен анализ на действащите Европейски директиви в областта на медицинските изделия и на предложените два нови Регламента за медицинси изделия и in vitro диагностични медицински изделия (IVDMD). Анализирани
  са Директиви 90/385/ЕИО; Директива 93/42/ЕИО; Директива 98/79/ЕО; Директива 2007/47/ЕО. Определени са обхватът на Директивите, въведените хронологични промени, критичните моменти при тяхното транспониране в държавите членки и трудностите в този процес. Трите основни Директиви въвеждат изисквания в областта на класификацията, подвидовете медицински изделия, тяхното стандартизиране и съобщаването на несъответствия. Директива 93/42/ЕИО указва, че за да бъдат разпространявани свободно в Общността, медицинските изделия трябва да отговарят на „съществените изисквания”. Директива 98/79/ЕО съдържа в себе си правната дефиниция на термина „диагностични медицински изделия in vitro”, както и на всички останали използвани в нея термини, като същевременно изрично уточнява и своето приложно поле. Европейското законодателство в областта на медицинските изделия се развива динамично в посока въвеждане на еднакви изисквания и стандарти пред безопасността и качеството на медицинските изделия. Все още съществуват редица пречки пред пълното хармонизиране на изискванията в тази област по отношение на нотифициращи-
  те органи, прозрачността на процедурите, екпертизата и управлението на пазара.
  Ключови думи: медицински изделия, in vitro диагностични медицински изделия, европейски директиви, законодателни промени, правна рамка, иновации
  Development of the european legislation – basis for safe, effective and innovative medical devices in the benefit of patients and medical professionals
  N. Gerassimov(1), St. Sopotenski(2) and G. Petrova(1)
  (1)Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
  (2)University Multiprofile Hospital “N. I. Pirogov” – Sofia
  Summary. The goal of the current study is to analyze in a chronological order the development of the European legislation in the field of medical devices and their influence on guaranteeing the safety of the products. Legislation analysis was developed towards the acting European Directives in the field and on the newly proposed Regulations for medical devices (MD) and in vitro diagnostic medical devices (IVDMD). Analyzed were the Directive 90/385/EU; Directive 93/42/EU; Directive 98/79/ЕU; Directive 2007/47/ЕU. The scope of the above mentioned directives was defined, introduced chronological changes, critical moments in their transposition in the 32 Member States and difficulties in the process. The European Committee on the Environment, Public Health and Food Safety – (ENVI) has prepared new legislative initiative as it has chosen an option for development /evolution/ of the existing regime by keeping of the present legislative approach. By the transformation of the three basic Directives, related three Directives on their amendment and the two Directives on the implementation of the Committee into two Regulations of the European Parliament, there will be kept the principle for join regulation being added by a process of standardisation and one – time registration, avoiding the variety of requirements of the states – members. Further, there will be kept the economic effective positive aspects of the system – quick access of innovative products to the European market and the elimination of the established negative aspects – lack of confidence, transparency and traceability, inconsistent implementation of the legal requirements and of unequal protection of public health. The new regulation
  landscape will increase the safety of the European patients and the consumer and will ascertain Europe as a place with favourable economic and legal climate for innovation within the medical technologies’ field. That will keep and will establish the confidence in „CE” marked up medical products, as well as within the European Unit as well as on the global markets and will be followed by more fluent functioning of the internal market in Europe and the international trade.
  Key words: medical products, in vitro diagnostic medical products, Directive, legislative amendment, legal framework, innovations
  Адрес за кореспонденция: Проф. Генка Петрова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София, ул. „Дунав” № 2, 1000 София, e-mail: guenka.petrova@gmail.com.


 • МБАЛ в условията на ограничен финансов ресурс. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 4, с. 42-51.
  Д. Шопов.
  ФОЗ, МУ – Пловдив
  Резюме. Системата на обществено здравеопазване в България и най-вече лечебните заведения за болнична помощ (МБАЛ) функционират в по-малка или в по-голяма степен в условия на недостиг на финансови ресурси. Обект на наблюдение са областните МБАЛ и общинските МБАЛ в България. Проучването е ретроспективно за 3-годишен период (2010-2012 г. вкл.) За анализа на дейността са използвани количествени и качествени показатели: брой легла, годишен брой преминали през стационара пациенти, медицински персонал, общи приходи, среден приход на 1 легло, общи разходи, процентно разпределение на разходите за храна, медикаменти и персонал в двете групи МБАЛ. Установяват се редукция на болничните легла, повишаващ се брой преминали болни. Броят на лекари, медицински сестри и друг персонал в областните МБАЛ расте, при общинските МБАЛ се наблюдава спад, особено изразен при медицинските сестри. Приходно-разходните показатели са в пряка зависимост от броя на преминалите пациенти, лекувани по клинични пътеки.
  Ключови думи: здравеопазване, количествени показатели, финансов ресурс, пациент, медицински услуги
  Multiprofile hospital for active treatment in terms of the limited financial resources
  D. Shopov

  FPH, MU – Plovdiv
  Summary. The public health system in Bulgaria and most medical establishments for hospital care (MHATl) work less or more in terms of shortage of financial resources. Are monitored regional hospital and municipal hospital in the Republic of Bulgaria. The study was a retrospective of a 3-year period (2010 to 2012) For the analysis of the activity are used quantitative and qualitative indicators: number of beds, number of years passed in hospital patients, medical staff, general revenue, average revenue per 1 bed
  overheads percentage distribution of expenditures for food, medicines and personnel in both hospital groups. It establishes the reduction of hospital beds increasing number passed sick. Number of doctors, nurses and other staff in the district hospital grows in the municipal hospital declined, especially pronounced for nurses. Cost-benefit indicators are directly dependent on the number of passed-treated patients in clinical trails.
  Key words: health care system, quantitative indicators, financial resources,
  patient, medical services

  Адрес за кореспонденция: Гл. ас. д-р Димитър Шопов, дм, Катедра СМОЗ, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15-А, 4002 Пловдив,
  e-mail: shopov_d@abv.bg


bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 23.03.2015

bar930