MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 48, 2014 г, № 3

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Р. Янева, Б. Борисова и Е. Радев. Взаимовръзката между благосъстояние и здраве на нацията - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 3-15. (резюме)

 • Т. Веков. Дългосрочна системна оценка на резултатите от лекарствени политики на ценови отстъпки и споразумения за контролиран достъп на пациентите в България. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 16-23. (резюме)

 • Т. Веков. Фармакоикономически одит при вземане на решения за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 24-31. (резюме)

 • Д. Грозданова и Л. Катрова. Ролята на училището и учителите за по-добро дентално здраве на децата и подрастващите. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 32-40.

 • A. Златарева. Финансов анализ на разходите за извънболнично лечение на шизофрения - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 41-49.

 • Е. Папазян, Е. Григоров, В. Белчева, Хр. Лебанова и И. Гетов. Анализ на образованието и пола на генералните мениджъри на водещите фармацевтични компании в България. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 50-56.

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Взаимовръзката между благосъстояние и здраве на нацията - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 3-15.
  Р. Янева, Б. Борисова и Е. Радев

  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме. Основна функция и грижа на държавата е опазването и възстановяването на здравето и повишаване качеството на живот на всеки неин гражданин. Между здравето и благосъстоянието съществуват двупосочни отношения. Благосъстоянието създава дирекно материални условия. Индиректното му въздействие се изразява чрез социални и психологични ефекти. От друга страна, има доказателства за влияние на дохода върху здравето.
  Ключови думи: благосъстояние, здраве, качество на живот
  Correlation between wealth and health of the nation
  R. Yaneva, B. Borisova and E. Radev
  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary. Protecting and restoring the health and quality of life of every citizen are basic functions and concern of the state. Two-way relationship exists between health and wealth. Welfare creates directly material conditions. Indirect impact is expressed through social and psychological effects. On the other hand, there is evidence of the influence of income on health.
  Key words: wealth, health, quality of life

  Адрес за кореспонденция: Боряна Борисова, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море” № 8, 1527-София .


 • Дългосрочна системна оценка на резултатите от лекарствени политики на ценови отстъпки и споразумения за контролиран достъп на пациентите в България. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с.16-23.
  Т. Веков
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Целта на проучването е да се установят и оценят икономическите резултати от прилагането на политики за договаряне на ценови отстъпки на лекарствени продукти и споразумения за контролиран достъп на пациентите в България. Методологията включва сравняване на стойността на публичните разходи за лекарствени продукти в два периода -- по време на действие на анализираните лекарствени политики (2007-юни 2009) и периода, когато договарянето на цените на лекарствените продукти и програмите за контролиран достъп на пациентите са преустановени (юли 2009-2012). В България правителството след юни 2009 г. не прилага методи за контрол на публичните разходи на лекарствени продукти, като договаряне на ценови отстъпки от производителите и прилагане на споразумения за контролиран достъп на пациентите. Това води до ежегодно увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти за домашно лечение средно със 17% за периода 2009-2012. Тази тенденция ще се запази и в бъдещи периоди, защото контролът на разходите само чрез контрол върху цените чрез референтна система и Позитивен лекарствен списък е неефективен. Необходимо е прилагането на комбинирани лекарствени политики, като договаряне на ценови отстъпки с производителите, споразумения за контролиран достъп на пациентите и референтно ценообразуване.
  Ключови думи: лекарствени средства, цени, ценообразуване, договаряне, НЗОК
  A long-term system assessment of the results of drug policies on price rebates and agreements on patients controlled access in Bulgaria
  T. Vekov

  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The aim of the study was to identify and evaluate economic performance of application of the policy to negotiate discounts on medicinal products and agreements on controlled early access for patients in Bulgaria. The methodology involves comparison of the amounts of public spending on medicines in two periods -- during the course of the analyzed drug policies (2007-June 2009), and the period, in which negotiations on the price of medicines and programs for controlled access of patients was discontinued (July 2009 to 2012). In Bulgaria, the government did not apply methods for controlling public expenditure on medicines bargaining price concessions from manufacturers and implementing agreements on controlled access of patients after June 2009. This leads to an annual increase in the expenditures on drug products for home treatment -- CADD average of 17% for the period 2009-2012. This trend will continue in future periods since expenditure control only through price control by means of a reference system and the positive list of medicines is ineffective. The implementation of combined drug policies in the form of negotiations on rebates with manufacturers and agreements on controlled access of patients and reference pricing is required.
  Key words: drugs, prices, pricing, negotiating, NHIF
  Адрес за кореспонденция:
  Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Фармакоикономически одит при вземане на решения за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствени продукти. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 24-31.
  Т. Веков
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. В представения материал се разглеждат теоретичните основи на фармакоикономическия одит -- на структурата, методите и източниците на данни в икономическите оценки, свързани с вземане на решения за ценообразуване и реимбурсиране от Националния съвет по цени и реимбурсиране. Фармако­икономическият одит е важен инструмент за гарантиране на прозрачността на взетите решения.
  Ключови думи: ценообразуване, реимбурсиране, фармакоикономически одит
  Pharmacoeconomic audit in taking decisions on pricing and reimbursement of medicinal products
  T. Vekov
  Faculty of Public Health, Medical University – PlevenSofia
  Summary. The theoretical bases for pharmacoeconomic audit of the structure, methods and sources of economic evaluations related to decisions about pricing and reimbursement of National Board on Prices and Reim­bursement are reviewed. Pharmacoeconomic audit is an important tool to ensure transparency of decisions taken.
  Key words: pricing, reimbursement, pharmacoeconomic audit
  Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Ролята на училището и учителите за по-добро дентално здраве на децата и подрастващите. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 32-40.
  Д. Грозданова и Л. Катрова
  Факултет по дентална медицина, МУ - София
  Резюме.
  Въпреки наличието на алтернативни източници на знания, достъпни чрез обществени и частни учебни заведения и интернет, през ХХІ век училището остава най-важната институция за образование, обучение и възпитание на децата. Известно е, че по време на престоя си в училище те получават знания и умения, свързани не само с подготовка за бъдещите им професионални роли, но и такива, свързани с поведението и стила на живот, включително и денталното здраве. Целта на изследването е да се изучи ролята на училището и учителите за подобряване на денталното здраве на учениците. С пряка анонимна анкета са изследвани нагласите и очакванията на 445 ученици и 66 учители от 3 софийски училища. Използвани са съответни въпросници за всяка от изследваните групи. Резултатите са обработени със SPSS. Приблизително 1/3 от учениците (29.4%) съобщават, че са на­учили много за зъбното здраве от училище; повече от 2/3 (69.7%) отговарят, че не са говорили по този въпрос в училище. Повече от половината учители (59,1%) смятат, че са в състояние да повлияят директно за подобряване на хигиенните навици на децата; 27,3% мислят, че ще се справят, но с помощта на ръководството на училището, 13,6% нямат желание за такава дейност. Не се установяват значими разлики за различните възрастови групи. Могат да се извлекат следните изводи: 1. Училището в момента не е водещ източник на знания за зъбното здраве. 2. Нагласите на учителите и тяхната подготвеност дават основание за активност от тяхна страна. 3. По-добри резултати могат да се очакват при институционализиране на усилията.
  Ключови думи: дентално здраве, образование, промоция на дентално здраве, училищни програми за профилактика
  The role of school and teachers for better dental health of children and growing-ups
  D. Grozdanova and L. Katrova

  Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
  Summary. Although we live in 21 century and there are various sources of knowledge accessible through public and private educational facilities, internet, etc., public school is still the most important institution for education and upbringing of children. During the stay at school students get knowledge and skills preparing them not only for their future professional roles but also behaviors and style of life, including dental health. The purpose of this re­search is to study the role of school as an institution and teachers in improving the dental health of students. Material and methods: 445 students and 66 teachers from 3 Sofia city schools had been interviewed using direct anonymous survey questionnaires. Data were processed using SPSS. Results and discussion: Approximately 1/3 (29.4%) of students say they have learned a lot about dental health in school; 2/3 (69.7%) of them answered they have not discussed these issues in school. 59.1% of teachers consider themselves able, based on their knowledge and skills, to influence children’s hygiene habits to improve; 27.3% think they would be more successful with the help of school management; 13,6% are not interested in dealing with this problem. Conclusions: 1. School is not the leader in dental health knowledge transfer at the moment. 2. Teachers´ attitudes and readiness could result in active participation. 3. Institutionalisation of efforts is expected to lead to better results.
  Key words: dental health, education, dental health promotion, school dental programs

  Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Лидия Катрова, Катедра по обществено дентално здраве,
  Факултет по дентална медицина, Медицински университет - София, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1437 - София.

 • Финансов анализ на разходите за извънболнично лечение на шизофрения - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 41-49.
  A. Златарева
  Резюме. Целта на настоящото изследване е да се проследи финансовият достъп до лечение на пациентите с шизофрения в периода 2011-2013 г., като брой болни и реимбурсирани суми за лечението им, както и кои са най-ресурсоемките лекарства по INN по данни на НЗОК. Приложен е финансов анализ на данните за гарантиране и осигуряване на достъп до лекарствена терапия на болните с шизофрения за периода 2008-2013 г., както и по най-ресурсоемки INN за периода 2011-2013 г. Данните показват трайна тенденция на запазване на броя болни и намаляване на разходите за лекарства, дължащо се на навлизането и използването на генерични лекарствени продукти, което е позитивна тенденция по отношение на отделяните средства за лечение от Обществения фонд. Шизофренията е социалнозначимо заболяване, включително с икономическо последствие и отражение както върху семействата на засегнатите пациенти, поради трайната в по-голямата си част инвалидност на болните, така и върху обществото като цяло. Трябва да се анализира обаче дали всички нуждаещи се пациенти достигат до лечение на фона на епидемиологичните данни за разпространение на заболяването и съществуващата нормативна база.
  Ключови думи: шизофрения, разходи за лечение, здравно законодателство
  Financial analysis of the cost of ambulatory therapy of schizophrenia
  A. Zlatareva

  Summary. The goal of the current study is to analyze the financial access to therapy for the schizophrenia patients in Bulgaria during 2011-2013, the number of patients and cost of the most resource consuming INN drugs. Financial analysis is performed on the officially published data of the National Health Insurance Fund during 2008-2013. Data show that there is relatively constant number of patients, but the cost of therapy is decreasing probably due to the inclusion of the new generic medicines within the health insurance system. Schizophrenia is a socially important disease with high economic influence on the families and the society due to high degree of disability and necessity of long term health care. It is necessary to be analyzed (considering the epidemiology data for the country) whether all the patients that need the­rapy are covered with the necessary medicines.
  Key words: schizophrenia, cost of therapy, health legislation
  Адрес за кореспонденция: Aлбена Златарева; Медицински университет; e-mail: azlatareva@gmail.com


 • Анализ на образованието и пола на генералните мениджъри на водещите фармацевтични компании в България. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 3, с. 50-56.
  Е. Папазян(1), Е. Григоров(2), В. Белчева(3), Хр. Лебанова(1) и И. Гетов(1)
  (1)Фармацевтичен факултет, МУ – София, (2)Медицински колеж, МУ -- Плевен , (3)Факултет по обществено здраве, МУ -- София
  Резюме. Цел на настоящото проучване е да се направи анализ на образованието и пола на генералните мениджъри на водещите фармацевтични компании в България. Обект на нашето изследване бяха водещите 20 компании във фармацевтичния сектор в страната ни и по-спе¬циално техният висш ръководен персонал. Приложихме метода на директно интервю с предварително разработен анкетен лист. Получената информация беше обработена и анализирана за целите на проучването. Преобладаващият процент (67%) от висшия мениджмънт са мъже, а жените са 33%. Точно половината от тях 50% са завършили своето висше образование със специалност „Медицина”. На второ място, с 30% от участващите в проучването мениджъри, са хората с икономическо висше образование. Само 10% (две от компаниите) имат ръководители, които са с придобита магистърска степен по фармация. Останалите 10% от хората на висши мениджърски позиции са с друга образователна квалификация и направление на специализацията си. От получените резултати може да бъде направено обобщение и извод, че предпочитани за висшия мениджмънт във фармацевтичните компании са мъжете с висше образование по медицина или икономика.
  Ключови думи: генерален мениджър, фармацевтична, компания, образование
  Analysis of the education and gender of the general managers of the leading pharmaceutical companies in Bulgaria
  E. Papazyan(1), E. Grigorov(2), V. Belcheva(3), Hr. Lebanova(1) and I. Getov(1)

  (1)Faculty of Pharmacy, MU -- Sofia, (2)Medical College, MU – Pleven, (3)Faculty of Public Health, MU -- Sofia
  Summary. The purpose of this study is to make an analysis of the education and gender of the general managers of the leading pharmaceutical companies in Bulgaria. Object of our study were the leading 20 companies in the pharmaceutical sector in our country and in particular their senior management staff. We applied the method of direct interview with a pre-designed questionnaire form. The information obtained was subsequently processed and analyzed for research purposes. The overall prevalence (67%) of general managers were men and 33% -- female. Exactly half of them (50%) were recent graduates with degree in "Medicine". On the second place -- 30% of the surveyed managers were people with economic education. Only 10% (two companies) have hired leaders who had obtained a master's degree in "Pharmacy". The remaining 10 % of the people at the general management position had other type of educational qualifications and different from medical field of specialization. From the results can be summarized and concluded that the preferred senior management in pharmaceutical companies are men with higher education in "Medicine" or "Economics".
  Key words:
  general manager, pharmaceutical company, education
  Адрес за кореспонденция: Гл. ас. маг.-фарм. Евгени Григоров; Факултет по обществено здраве;
  Медицински колеж - МУ - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен; e-mail: evgeni.grigorov@gmail.combar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 15.12.2014

bar930