MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 48, 2014 г, № 2

ОБЗОРИ

 • А. К. Въткова. Кое налага постоянния преглед и анализ на трудовите злополуки и професионалните болести в Европейския съюз - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 3-21. (резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Т. Веков. Модел на реимбурсиране на здравните продукти и услуги, основан на стойността, която получава пациентът. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 22 - 30. (резюме)

 • Т. Веков. Сравнителен анализ на резултатите от контрола на разходите за лекарствени продукти чрез публични търгове и Позитивен списък в България през периода 2010-2012 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 31-37. (резюме)

 • Н. Щерева-Николова. Същност и етични въпроси на персонализираната медицина - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 38-47. (резюме)

 • Б. Борисова и Е. Иванов. Достъпност на медицинската помощ в дома през погледа на пациентите - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 48-55. (резюме)


bar930


ОБЗОРИ

 • Кое налага постоянния преглед и анализ на трудовите злополуки и професионалните болести в Европейския съюз - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 3-21.
  А. К. Въткова.
  Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
  Резюме. Според Международната организация на труда около 160 млн. души страдат от професионални заболявания, а над 2 млн. загиват ежегодно в резултат на трудови злополуки и свързани с работата заболявания. Съответно всяка година около 337 млн. са фаталните и нефатални злополуки. Превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания, попадайки в ресора на здраве и безопасност по време на работа, е изключително важна най-вече от гледна точка на здравето и благополучието на работещите и техните семейства. Тя обаче има и своите икономически измерения както на локално (предприятие), така и на държавно ниво. Това налага ежегоден преглед и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания не само в Европа, но и в света.
  Ключови думи: трудови злополуки, професионални болести, трудово-медицински проблеми, регистрация и съобщаване на трудови злополуки и про фесионални заболявания, стрес по време на работа
  Review and analysis of the work accidents and occupational diseases in european union
  A. Vatkova
  Medical Faculty, Sofia University
  Summary. According to ILO, about 160 millions of people suffer from occupational diseases and over 2 millions die annually because of work accidents. Similarly, around 337 million fatal and non-fatal accidents occur each year. Prevention of the work accidents and occupational diseases being in the sphere of health and safety at work, is very important mostly in the view of the health and welfare of the workers and their families. However it has its huge economical respects at local and at state level. This calls for annual review and analysis of the work accidents and occupational diseases not only in Europe but all over the world.
  Key words: labor accidents; occupational diseases; occupational medicine; occupational
  diseases and labor accidents statistics; occupational stress

  Адрес за кореспонденция: Албена Въткова, Медицински факултет; СУ „Св. Кл. Охридски”; 1000 София; е-mail: hariomabby@abv.bg

 

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Модел на реимбурсиране на здравните продукти и услуги, основан на стойността, която получава пациентът. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 22 - 30.
  Т. Веков.
  Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
  Резюме. Стойността в здравеопазването, която получава пациентът, обикновено се дефинира като резултат от здравната дейност, постигнат за единица финансов ресурс. Измерването на тази стойност трябва да бъде в основата на модела за реимбурсиране на здравните продукти (терапевтични и диагностични дейности, лекарствени продукти, превенция и профилактика и др.). Когато реимбурсната политика е обвързана със стойността за пациента, тогава изпълнителите на медицински дейности са възнагражда вани за своята ефективност в постигането на добри здравни резултати, като същевременно се дава възможност за локализиране на отговорността за незадоволителни здравни резултати. Именно към подобна индивидуализирана дългосрочна здравна политика са ориентирани настоящите здравни реформи в развитите икономически страни от ЕС.
  Ключови думи: стойност за пациента, здравни разходи, реимбурсиране, управление, подходи.
  Reimbursement model of the healthcare products and services based on the performance
  T. Vekov
  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The benefit from the healthcare services (received by the patient) could be defined as the result of the health care activities achieved for a certain financial resource. The measurement of the benefit in terms of performance should form the model of reimbursement for the healthcare products
  (therapeutic, pharmaceutical, prophylactic). If reimbursement policy is dependent of the performance benefits for a patient, then the providers of healthcare services are rewarded for efficacy. At the same time an opportunity for tracing the malpractice appears to be possible. For such an individualized health policy are oriented the current healthcare reforms in the EU countries.
  Key words: performance; reimbursement; health care spending; management approaches.
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Сравнителен анализ на резултатите от контрола на разходите за лекарствени продукти чрез публични търгове и Позитивен списък в България през периода 2010-2012 г. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 31-37.
  Т. Веков
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Цел на проучването е сравнителният анализ на цените на лекарствените продукти и публичните разходи за извънболнично лечение на онкологични заболявания през 2010 г., когато са провеждани пуб лични търгове от Министерството на здравеопазването, и през 2011 г.,
  когато лекарствените продукти са включени в Позитивен лекарствен списък и са заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Изводът е, че комплексното приложение на подходите за външно референтно ценообразуване и публични търгове за лекарствени продукти е по-ефективен начин за регулиране на публичните разходи, отколкото прилагането само на външно референтно ценообразуване.
  Ключови думи: лекарствени продукти, публични разходи, управление, търгове, референтно ценообразуване, Позитивен лекарствен списък
  Comparative analysis of the medicines spending control results due to the public tenders as well as to the positive list of drugs in bulgaria for the period 2010-2012
  T. Vekov

  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. The aim of the study is to make a comparative analysis of the costs of the pharmaceutical products and of the public spending on medicines for the outpatient oncology diseases treatment during the year 2010. At that time public tenders were held in the Ministry of Health, as well as in the year 2011 when drugs were included in the so called “positive list” paid by the National Health Insurance Fund. The conclusion is that the complex utilization of the approaches for external referent cost forming and the public tenders for the drugs are the more effective way of public funds regulation in comparison to the only external referent cost forming.
  Key words: medicines; public expenses; public tenders; referent price forming; positive drug list
  Адрес за кореспонденция:
  Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.


 • Същност и етични въпроси на персонализираната медицина - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 38-47.
  Н. Щерева-Николова.
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
  Резюме. Персонализираната медицина (ПМ) е научен подход, който предполага индивидуализиране на лечението и здравните грижи с решения и практики, съобразени с всеки отделен пациент, чрез използване на генетична или друга информация. ПМ се основава на наблюдението, че пациенти с една и съща диагноза реагират на едно и също лечение по различен начин. Целта на настоящата разработка е да се разгледат някои аспекти на ПМ, като се отчетат предимствата, недостатъците и множеството етични въпроси, свързани с нейното прилагане в практиката. Предимствата на ПМ са разгледани на ниво отделен индивид, лечебно заведение и управление. Етиката е крайъгълният камък за даване на възможност за напредъка на ПМ. Етичните въпроси са деликатни и засягат следните области - право на личен живот и автономност, осигуряване на най-доброто за пациентите, справедливост, достъпност и право на информация. Разгледани са бариерите за въвеждане на персонализираната медицина от различни гледни точки. Персонализираната медицина има потенциал да направи здравеопазването по-добро, по-безопасно и икономически по-изгодно, довеждащо до повишено качество на живот на всеки пациент.
  Ключови думи: персонализирана медицина, същност, предимства, етични аспекти, бариери
  The essence and ethical issues of personalized medicine
  N. Shtereva-Nikolova
  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary. Personalized medicine (PM) is a scientific approach toward individualization of treatment and health care, with decisions and practices tailored to each patient, using genetic or other information. PM is based on the observation that patients with the same diagnosis respond to the same treatment in a different manner. The aim of this paper is to examine some of the aspects of PM - advantages, disadvantages and many ethical issues related to its implementation in practice. Benefits of personalized medicine are discussed at three levels: individual, hospital and management. Ethics is the cornerstone of enabling the progress of PM. Ethical issues are sensitive and affect the following areas - rights to privacy and autonomy, providing the best for the patient, fairness, accessibility and the right to information. Barriers to the introduction of PM are an integral part of the change because the new is always associated with a great deal of uncertainty. We examined the barriers to the introduction of PM from different perspectives. Personalized medicine has the potential to make healthcare better, safer and more cost-effective, leading to a better quality of life for each patient.
  Key words: personalized medicine, essence, advantages, ethical issues, barriers
  Адрес за кореспонденция: Д-р Наталия Щерева, дм, Катедра „Медицинска етика и право”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София,
  е-mail: nshtereva@gmail.com


 • Достъпност на медицинската помощ в дома през погледа на пациентите - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 2, с. 48-55.
  Б. Борисова и Е. Иванов
  Факултет по обществено здраве - София
  Резюме.
  Медицинската помощ в дома е актуален, но неефективно решен проблем в организацията на здравеопазването не само в България, но и в други страни. Главната трудност за решаването на този проблем е невъзможността при всеки пациент да се разграничи с точни критерии нуждата за неотложната от нуждата за спешната медицинска помощ. Добре регулирана може да бъде само плановата медицинска помощ в дома. В статията тези въпроси се обсъждат чрез данни за мнението на пациента. Установява се, че слабостите в осъществяването на медицинската помощ в дома са преди всичко от организационно естество.
  Ключови думи: медицинска помощ в дома, неотложна помощ, мнение на пациентите, отказ за домашно посещение
  Home health care – provider perspectives through patients oppinion
  B. Borisova and E. Ivanov

  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary. Medical care in home is up to date, but ineffectively solved problem by the organization of health care system not only in Bulgaria but also in other countries. The main difficulty is the inability to distinguish precise criteria for the urgent need in comparison to the need for emergency medical care for each patient. Better regulation can only be achieved for the planned medical care in the home. The article discusses these issues through data presenting the view of the patients. The weaknesses in the implementation of home health care is primarily organizational.
  Key words: home health care, emergency assistance, patients opinion, refused home visits
  Адрес за кореспонденция: Боряна Борисова, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София.


bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 30.06.2014

bar930