MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 48, 2014 г, № 1

ОБЗОРИ

 • М. Гърдева. Здравни потребности, приоритизиране, основен пакет и цикъл на планиране  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 3-14. (резюме)

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Б. Борисова и Р. Янева. Здравният мениджър като лидер – роля на комуникационната култура - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 15-21. (резюме)

 • Т. Веков. Фармацевтично заместване и анализ на търговските и данъчните сти­мули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти в страните от ЕС - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 22-32. (резюме)

 • Т. Веков. Контрол на разходите за лекарствени продукти чрез политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 33-40. (резюме)

 • Е. Григоров, Е. Костов и Хр. Лебанова. Проучване на болничните аптеки в България и информация в интернет за тяхната дейност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 41-50. (резюме)

bar930


ОБЗОРИ

 • Здравни потребности, приоритизиране, основен пакет и цикъл на планиране  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 3-14.
  М. Гърдева.
  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме. Вълните от финансови и икономически кризи през последните десетилетия водят до непрекъснати промени в здравното състояние и профила на популациите и поставят предизвикателства пред здравните системи за адаптиране към променящата се среда. Здравните потребности са чувствителен индикатор и отразяват динамичните промени в здравето на нациите, към които здравната система трябва да се адаптира така, че да не изпада в критични състояния и невъзможност да ги посрещне. Здравните потребности винаги надвишават ресурсите, с които разполага една страна. Не е възможно да се постигне баланс между здравните потребности и наличните ресурси в публичния сектор на здравните системи. Оценката на потребностите, приоритизирането им и включването в основен пакет за финансиране с публични средства са подходи, с чиято помощ може да се постигне симетрия между целите на системата (основани на приоритети) и наличните ресурси. Тези подходи следва да залегнат в реформите на здравните системи и тяхното постоянно развитие, усъвършенстване и адаптиране към здравните потребности и развитие на обществата. В обзора са разгледани въпросите, свързани със здравните потребности, цикъла и моделите на планиране, приори­тизирането и принципите на приоритизирането, както и някои примери за тези подходи в развитите страни.
  Ключови думи: оценка на нуждите, приоритизиране, основни пакети, планиране
  Health needs, prioritization, basic package and planning cycle
  M. Gradeva

  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary. The waves of financial and economic crises during the last decades lead to continuous changes in the health condition and profile of the populations and pose challenges in front of the health care system for continuous adaptation to the changing environment. The health needs serve as a sensitive indicator and reflect the dynamic changes in the health of the nations to which the health care system must adapt in such a way, that it does not reach a critical state and inability to meet them. The health needs always exceed the resources which the country has available. It is not possible to reach a balance between the actual health needs and the available resource in the public sector of the health care systems. The assessment of the needs, their prioritization and inclusion in the basic package for financing with public funds are all approaches, with the help of which can be reached symmetry between the goals of the system (based on its priorities) and the available resources. These approaches should be underlying in the reforms of the health systems and determine their constant development, perfection and adaptation to the health needs and progress of communities. In the present paper are examined the issues, reflecting the health needs, planning cycle and models of planning, prioritization and principle of prioritisatiion as well as some examples of these approaches in developed countries
  Key words: needs assessment, prioritization, basic package, planning cycle
  Адрес за кореспонденция: Д-р Малина Овчарова-Гърдева, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София, ул. „Бяло море” № 8, 1527 - София,
  e-mail: mgardeva@yahoo.com

 

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Здравният мениджър като лидер – роля на комуникационната култура - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 15-21.
  Б. Борисова и Р. Янева
  Факултет по обществено здраве, МУ – София
  Резюме. От стратегическа гледна точка в съвременните условия е важно здравният мениджър да съчетава своята управленска позиция с лидерство, което означава да притежава качества, умения и мотивация на лидер. Ролята на лидера е да бъде гарант за преодоляване на хаоса и спонтанните промени с оглед провеждането на целенасочени, добре обосновани и добре подготвени промени. Подборът, формирането и реализацията на нов тип лидери на здравната система е особено актуална и дори витална потребност. Затова здравният мениджър лидер трябва задължително да притежава определена комуникационна култура. Без адекватни комуникационни умения здравният мениджър ще остане само в ролята на рутинен администратор, а не на лидер на своята организация.
  Ключови думи: лидерство, комуникационна култура, социални роли, екипна дейност
  Healthcare manager as a leader – the role of the communication culture
  B. Borissova et R. Yaneva

  Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
  Summary. From a strategic management perspective leadership is crucial for the effectiveness of the health system. The leader is the one competent, respectful and responsible warranty gives motion to the general strategic direction of any change in the health system. The role of the leader is to guarantee to overcome chaos and spontaneous changes to the implementation of targeted, well-informed and well-prepared changes. In terms of health care reform to health policy and health management arise new organizational, psychological and ethical issues for adjusting the overall health activities. Nowadays health managers must combine his management position with leadership, which means to possess the qualities, skills and motivation of the leader and in particular communication skills. Without these skills health managers will remain in the role of the administrator account, not the leader of his organization.
  Key words: leadership, communication skills, social roles, teamwork
  Адрес за кореспонденция: Б. Борисова, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София • Фармацевтично заместване и анализ на търговските и данъчните сти­мули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти в страните от ЕС - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 22-32.
  Т. Веков
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Редица изследвания доказват, че генеричните аналози водят не само до по-ниски разходи, но и намаляват бъдещия темп на растеж на разходите. Освен това се подобрява достъпността до лекарствена терапия, защото се увеличава количеството употребени генерични медикаменти. Следователно принципът на генерично заместване от фармацевтите носи висок потенциал за генериране на спестявания. Друг основен фактор, който влияе пряко върху разходите за лекарствени продукти, са правилните търговски и данъчни стимули в търговията на едро и дребно с лекарствени продукти. Голямо влияние върху публичните разходи за лекарствени продукти оказва и данъчната политика във всяка държава.
  Ключови думи: понижаване на разходите, генерично заместване, достъпност до лекарствена терапия, данък добавена стойност
  Generic substitution and analysis of the commercial and tax incentives in wholesale and retail with drugs in eu member states.
  T. Vekov

  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. Studies show that generic substitutes contribute to a slowdown of the healthcare cost and prevent for the further growth of expenditures. Improved is also the accessibility to drug therapy, because the amounts of utilized generic drugs are enlarged. Thus the principle of substitution raises potential savings. Another of the main factors that influences directly the expenditures for remedies is the search for right commercial and tax incentives for the wholesale and retail. Major impact on public spending on medicines has the tax policy of each state.
  Key words: cost reduction; substitution of generic drugs; accessibility to drug therapy; value added tax
  Адрес за кореспонденция:
  Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен. • Контрол на разходите за лекарствени продукти чрез политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 33-40.
  Т. Веков
  Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Плевен
  Резюме. В България не се прилага нито един от известните механизми за контрол на разходите, което е основна причина за бързо нарастващите разходи на публични средства за медикаменти през последните години. В Европа сред останалите подходи за контрол на разходите фигурират и политики на отстъпки, обратно заплащане и възстановяване. Общият елемент между тези механизми е споделянето на финансовия риск от преизпълнение на бюджета между всички заинтересовани страни (производители, дистрибутори, фармацевти и финансиращи институции).
  Ключови думи: контрол на разходите за медикаменти, отстъпки, обратно заплащане, възстановяване
  Drug expenditure control with politics of discounts, refunding, and reimbursements
  T. Vekov

  Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
  Summary. In recent years no known mechanism for drug expenditure control has been applied in Bulgaria. That could possibly be a reason for a rapid grows of public costs for medicines. In Europe there are (among the much utilized approaches) policies of discounts, reimbursements, refunding. The common feature of all that mechanisms is the financial risk sharing against over-budgeting. The risk could be shared between manufacturers, distributors, pharmacists, and funding institutions.
  Key words: expenditure control, discounts, refunding, reimbursement
  Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен. • Проучване на болничните аптеки в България и информация в интернет за тяхната дейност - Медицински мениджмънт и здравна политика, 45, 2014, № 1, с. 41-50.
  Е. Григоров(1), Е. Костов(2) и Хр. Лебанова(1)
  (1) Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София,
  (2) Медицински колеж, Медицински университет – Плевен
  Резюме. Целта е да бъде направен анализ на информацията в интернет относно дейността на болничните аптеки към големите лечебни заведения в областните градове в България. Приложихме метода на систематичен преглед на официалните интернет сайтове на най-големите лечебни заведения за болнична помощ, разположени в градове – областни центрове в България. Чрез целенасочено търсене в базите им данни ние селектирахме само информация, отнасяща се до болничните аптеки, които ги обслужват. При изследването бяха идентифицирани всички данни, свързани с ключови думи “фармация” и “магистър фармацевт”. Резултатите от проучването показаха, че болничната аптека е припозната като основно структурно звено на лечебното заведение и информация за нея присъства на интернет сайтовете на всички болници. Необходимо е обаче в директорията на самата аптека да бъдат предоставени повече данни за нейните функции и извършвани дейности. Това несъмнено би повишило информираността на обществото за важността на този клон от фармацевтичната професия.
  Ключови думи: интернет, болнична аптека, информация, дейности
  Study of hospital pharmacies in Bulgaria and information on the Internet for their activities
  E. Grigorov(1), E. Kostov(2) and Hr. Lebanova(1)
  (1) Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
  (2)Medical College, Medical University – Pleven
  Summary. Goal of the study is to analyze the information (available on the Internet) about the large hospital pharmacies of hospitals in some regional cities in Bulgaria. We applied the method of systematic review to the official websites of the biggest hospitals located in the regional centers of Bulgaria. We selected only the information related to hospital pharmacies and identified all the available data of the key words "pharmacy" and "master pharmacist". The results of the study showed that the hospital pharmacy is recognized as a basic structural unit of the hospital. However pharmacy site should provide more information about the services. It would undoubtedly increase public awareness of that importance of this branch of the pharmaceutical profession.
  Key words: Internet, hospital pharmacy, information, activities
  Адрес за кореспонденция: Маг. фарм. Евгени Григоров, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. „Дунав” № 2, 1000 - София, e-mail: evgeni.grigorov@pharmfac.net

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 28.05.2014

bar930