MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 47, 2013 г, № 3

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • М. Кирилова-Донева, М. Димитрова и Г. Петрова. Измерване на времетраенето на фармацевтичния труд във връзка с рецептурната работа  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 3-14. (резюме)

ОБЗОРИ

 • Т. Найденов, А. Стоименова и Г. Петрова. Влиянието на фармацевтичната индустрия върху предписването на лекарствени продукти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 15-35. (резюме)

 • П. Божинов и Кр. Янева. Болестни състояния на ръката и китката, свързани с професията, при денталните лекари (трета част) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 36-56. (резюме)

bar930

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Измерване на времетраенето на фармацевтичния труд във връзка с рецептурната работа  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 3-14.
  М. Кирилова-Донева, М. Димитрова и Г. Петрова.
  Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Целта на настоящата работа е да се измери средното време за изпълнение на различни видове рецепти в аптеките в България. В 20 аптеки на страната бе извършено измерване на времето за изпълнение на отделните рецепти, като бяха обработени 406 рецепти. Събраната информация бе систематизирана по вид на рецептата (обикновени, специални рецептурни бланки за наркотични лекарства, заплащани от НЗОК и смесени рецепти) и според броя на предписаните лекарства (едно, две или три). Измерено бе времето за изпълнение на тези видове рецепти, както и средното време за извършване на трите основни групи операции при обработката на рецептите – задължителни проверки преди изпълнение на рецептата, попълване на необходимите данни в рецептата и отпускане на лекарствата. Измерването е първо по рода си след пазарните промени на функционирането на фармацевтичната система у нас. То бе наложено от промените в изискванията на НЗОК, които са в интерес на пациентите. Проучването показва, че времето за рецептурна работа при спазване на минимални изисквания за изпълнение на задължителните проверки варира между 200 и 400 s (3-6 min). Правилата за рецептурна работа са съществен момент от Европейската правна рамка и са важен елемент от работата на фармацевта. Тяхното подценяване и непрецизността при изпълнение водят до рискове за потребителите.
  Ключови думи: рецептурна работа, фармацевтичен труд, нормиране на труда, времетраене на труда
  Average time for prescription work in terms of pharmacist work load
  M. Kirilova - Doneva, M. Dimitrova and G. Petrova
  Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia
  Summary. Goal of the current study is to measure the average time for work fulfilling different types of prescriptions in Bulgaria. The time for dispensing 406 prescriptions was measured in 20 pharmacies. The information was systematized according to the type of prescription (common, special, reimbursed and mixed) and according to the number of medicines per prescription (one, two or three). The time for dispensing of the prescriptions was measured, as well as the time for three main groups of activities – obligatory checking before the prescription fulfilling, necessary data fulfilling, and medicines dispensing. This study shows that the time for prescription work in case if the minimum necessary checking is observed is 200 to 400 seconds (3-6 minutes). The rules for prescription work are important part of the European legal framework of the pharmacists work. Their underestimation and un preciseness are leading to risk for consumers.
  Key words: prescription work, pharmaceutical work, productivity norms, time work norms
  Адрес за кореспонденция: Миглена Кирилова-Донева, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София, ул. „Дунав” № 2, 1000 София.

 


ОБЗОРИ

 • Влиянието на фармацевтичната индустрия върху предписването на лекарствени продукти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 15-35.
  Т. Найденов, А. Стоименова и Г. Петрова.

  Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  Резюме.Влиянието на маркетинговите дейности на фармацевтичните компании върху поведението и навиците на предписване на лекарите е често обсъждана тема в специализираната научна литература. Намирайки се в една изключително сложна регулаторна среда, фармацевтичните компании постоянно се стараят да извлекат максимална полза от маркетинговия инструментариум, което от своя страна води до увеличаване на интензитета и честотата на взаимодействие между представителите на фармацевтичните компании и лекарите. Настоящата публикация има за цел да направи преглед на проучванията, които разглеждат влиянието на представителите на фармацевтичните компании върху решенията на лекарите, свързани с предписването на лекарствени продукти. В статията се очертават и основните тенденции за комуникация между фармацевтичната индустрия и лекарите. Директното взаимодействие с медицинските представители дава възможност на лекарите да получат важна информация за лекарствените продукти и мостри, да обменят мнения с други лекари и да изградят личен контакт с фармацевтичните компании. От друга страна, лекарите изразяват определени опасения относно обективността на предоставяната информация и идентифицират нуждата от по-научен подход при тази комуникация. Независимо от резултатите от проучванията на влиянието на фармацевтичната индустрия върху решенията на лекарите, повечето лекари не приемат, че тяхното поведение значително се повлиява от маркетинговите активности на фармацевтичната индустрия. Повлияването на предписването обаче е факт, което налага да се стимулира поддържането на етични взаимоотношения между водещите експерти и фармацевтичната индустрия, основани на взаимно доверие и клинично коректна информация, които имат съществено значение за подобряване на ползите за пациентите и обществото от предписаната лекарствена терапия.
  Ключови думи: реклама, лекарствени продукти, медицински представители, предписване, лекари
  Pharmaceutical industry influence on prescribing of medicinal products
  T. Naydenov, A. Stoimenova and G. Petrova
  Department of Organization and Economics of Pharmacy, Faculty of pharmacy, Medical University – Sofia
  Summary.The influence of marketing activities of pharmaceutical companies on the attitudes and prescribing habits of physicians is frequently discussed topic in the specialized literature. Situated in a highly complex regulatory environment, pharmaceutical companies are constantly trying to make the most of marketing tools, which in turn leads to increased intensity and frequency of interaction between pharmaceutical companies’representatives and prescibers. This publication aims to provide an overview of studies examining the influence of pharmaceutical companies on medicinal professionals’ decisions related to prescribing of medicinal products, and to outline the main trends in the communication between the pharmaceutical industry and physicians. Direct interaction with healthcare professionals enables physicians to obtain important information about medicines, products samples and to share views with other doctors as well as to build personal contact with pharmaceutical companies. On the other hand, doctors express some concerns about the objectivity of the information and identify the need for a scientific approach when medicines are promoted. Regardless of the results of studies of the influence of the pharmaceutical industry on decisions of physicians regarding the selection of pharmacotherapy, most doctors do not accept that their behavior is significantly affected by marketing activities of the pharmaceutical industry. However, the influence if a fact and it requires stimulation of communication between prescribers and pharmaceutical industry, based on ethics, mutual trust and accurate clinical information which is essential for improving benefits of the prescribed medicines to patients and society.
  Key words: promotion, medicinal products, medical representatives, prescribing, physicians
  Адрес за кореспонденция: Асена Стоименова, Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет - София, ул. „Дунав” № 2, 1000 София , tel. 0887 749 665; e-mail: assena_stoimenova@mail.bg.
 • Болестни състояния на ръката и китката, свързани с професията, при денталните лекари (трета част) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 3, 36-56.
  П. Божинов и Кр. Янева.
  Катедра по обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София
  Резюме.Лечебната дейност на денталния лекар неизменно изисква прекомерно натоварване на горните крайници. Поради това болката в ръката при тези професионалисти е значително по-често срещана в сравнение с други професии. Характерно за тези проблеми е, че възстановяването от тях е бавно и трудно. Специфичните състояния на ръката и китката, които са разгледани в настоящия обзор, са: тендинит, болест на De Quervian, тригеров пръст и синдром на карпалния тунел. Особено внимание е отделено на синдрома на карпалния канал – анатомия, симптоматика, диагностика и лечение на заболяването. Разгледана е отделна група заболявания, които имитират карпалнотунелния синдром. Предложени са някои практически съвети за справяне с тези проблеми.
  Ключови думи: тендинит, болест на De Quervian, тригеров пръст, синдром на карпалния тунел, тест на Finkelstein, тригерни точки, торакален аутлет синдром, шийна радикуларна болка, Guyon синдром.
  Professional diseases of arm and wrist in dentists
  P. Bojinov and K. Yaneva
  Department of Social Dental Health, Faculty of Dental Medicine – Sofia
  Summary.The working activity of the dentists includes overload of the upper extremities. It makes pain in the arm among dentists more often in comparison to other professions. Recovery is slow and hard. The certain diseases of the arm and wrist discussed in this article are: tendinitis, de Quervain syndrome, trigger finger, carpal tunnel syndrome. The carpal tunnel syndrome is discussed in more details – anatomy, symptoms, diagnosis and therapyse. Attention was paid to a group of diseases which mimic the symptoms of carpal tunnel syndrome. At the end ot the article some practical ideas for managing these problems have been given.
  Key words: tendinitis, de Quervain syndrome, trigger finger, carpal tunnel syndrome, Finkelsteins test, trigger points, thoracic outlet syndrome, cervical instability, Guyon's canal syndrome.
  Адрес за кореспонденция:  Д-р Петър Божинов, Катедра ОДЗ, Факултет по дентална медицина; МУ - София, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: peter_bojinov@abv.bg

bar930

 

Пълни текстове на някои публикации от списанието можете да намерите в Репозиториума на ЦМБ тук!

 

Последна актуализация: 24.02.2014

bar930