MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

Том 47, 2013 г, № 2

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • А. Младенов и К. Кирилов. Източници на пазарни данни в здравеопазването за целите на маркетингово планиране - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 3-13. (резюме)

 • Т. Веков. Маркетингово изследване на лекарските стимули за терапевтичен избор на лекарствени продукти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 14-22. (резюме)

 • А. Стоименова и Г. Петрова. Новото ръководство за добра дистрибуторска практика на лекарства: по-добро лекарствоснабдяване? - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 23-39. (резюме)

 • М. Шишманова и М. Семерджиева. Делегирането като част от функциите на мениджъра фармацевт - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 40-47. (резюме)

 • Т. Черкезов. Ключови мехнизми за подобряване на качеството в здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 48. (резюме)

bar930

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Източници на пазарни данни в здравеопазването за целите на маркетингово планиране - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 3-13.
  А. Младенов и К. Кирилов
  Софарма
  Резюме. В съвременното здравеопазване търсенето и предлагането на здравни услуги е основано на пазарни механизми. Лечебните заведения трябва да отчитат този факт и да базират своето присъствие на пазарни принципи. Маркетингът става неотменна част от планирането в една болница, което на свой ред предполага извършване на достатъчни по обхват и точност анализи. За постигане на добри аналитични резултати е необходимо ползване на достоверни, специфични и структурирани пазарни данни. Авторът предлага своя класификация на възможните източници на такива данни в България, като същевременно прави преглед и оценка на публично достъпната информация за здравния пазар.
  Ключови думи: маркетинг, маркетингов план, пазарни данни, болнична помощ
  Sources of market audit data for a marketing plan
  A. Mladenov and K. Kirilov
  Sopharma
  Summary. Demands and supply of healthcare services are based on market principles. Heathcare establishments should address this situation and adjust their attitude respectively. Marketing becomes an obligatory part of the planning process in a hospital, and it also means a constant performance of market analysis with the appropriate scale and accuracy. The achievement of good analytical results requires access to real, specific and structured market audit data. The author describes his own classification of the sources of market audit data and makes a review and an assessment of the publically available information for the healthcare market in Bulgaria.
  Key words: marketing, marketing plan, market audit data, hospital healthcare
  Адрес за кореспонденция: Д-р Андрей Младенов, Директор медицински и регулаторни дейности, Софарма, ул. „Илиенско шосе” № 16, 1220 София, тел. 00359 2 8177 413
 • Маркетингово изследване на лекарските стимули за терапевтичен избор на лекарствени продукти Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, №2, 14-22.
  Т. Веков
  ФОЗ, МУ -- Плевен
  Резюме. Статията представя социологическо проучване на основните лекарски стимули за избор на определено терапевтично решение при възможни лекарствени алтернативи. При определяне на обектите са съчетани типологичен и случаен подбор. В социологическото проучване са включени 1080 лекари със следните специалности -- обща медицина, вътрешни болести, кардиология, психиатрия, неврология и ендокринология. Типологично са определени пет града в страната -- София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Признаците на наблюдение са: качествена оценка на лекарствения продукт, цена, търговска марка, фармацевтичен производител и медицински представител. Използваните методи са стандартизирана социологическа анкета и статистически методи -- алтернативен, вариационен и графичен анализ. Проведеното с маркетингова цел социологическо проучване на лекарските стимули за избор на лекарствена терапия идентифицира три основни стимула -- оценяване на лекарствения продукт, отношение към медицинския представител и мнение на лекаря за съответния фармацевтичен производител.
  Ключови думи: лекарски стимули, лекарствени алтернативи/избор
  Marketing study on physician incentives for choice of therapeutic drug products
  T. Vekov
  Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven
  Summary. Presented is a sociological survey about the basic moti­vational stimulus in Bulgarian physicians for the choice of optional drug therapy alternatives. Typological and random approach in the follow-up study has been used to define objects of interest. The study included 1080 physicians specialized in general medicine, internal diseases, cardiology, psychiatry, neurology, and endocrinology. Typologically determined were 5 towns in Bulgaria -- Sofia, Plovdiv, Varna, Stara Zagora, and Pleven. Variables observed were: quality assessment of the remedy, cost, brand drug name, manufacturer, and medical representative. Methods used were sociological survey and statistical analyzes -- alternative, variable, and graphic. The aim of the survey was primarily marketing and eventually it identified three basic stimuli -- the importance of remedy assessment, attitude towards the medical representative, and personal opinion of the physician for the manufacturer.
  Key words: physicians stimulus, drug therapy alternatives/choice
  Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, ул. „Св. Кл. Охридски” № 1, 5800 Плевен.
 • Новото ръководство за добра дистрибуторска практика на лекарства: по-добро лекарствоснабдяване? – Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, №2, 23-39.
  А. Стоименова и Г. Петрова.
  Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, МУ -- София
  Резюме. В публикацията се прави преглед на изискванията на Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use, като се фокусира върху новите моменти в дългоочакваната обновена нормативна уредба за добра дистрибуторска практика (ДДП) и тяхната роля за подобряване на лекарствоснабдяването. Сравнението на Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use 94/63/03 с Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use показва, че новото ръководство съдържа повече детайли, отнасящи се до запазване качеството на лекарствените продукти във всички аспекти -- управление на персонала; изисквания към помещенията, оборудването и документацията; рекламации; самоинспекции и транспорт. В същото време има някои съществени подобрения от гледна точка на управление на качеството. Несъмнено тези по-разширени и по-детайлни изисквания за ДДП ще реализират политиката на ЕС за строг контрол и предотвратяване на дистрибуцията на фалшиви лекарства, в която и да е държава членка на ЕС.
  Ключови думи: добра дистрибуторска практика, Европейски съюз, лекарствени продукти, управление на качеството
  The new guideline for good distribution practice: an improvement
  A. Stoimenova and G. Petrova
  Department of Social Pharmacy and Pharmacoeconomics,
  Faculty of Pharmacy, Medical University -- Sofia
  Summary. This publication provides an overview of the requirements of the Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use, focusing on new aspects of the updated GDP regulations and their role in improvement of supply of medicinal products. Comparison of Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use 94/63/03 with the Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use has shown that the new manual contains more details regarding maintaining the quality of medicines in all aspects -- personnel management, premises and equipment, documentation; complaints; self-inspections and transport. At the same time there are some significant improvements in terms of quality management. Admittedly, these advanced and more detailed requirements for GDP will implement the EU policy of strict control and prevention of distribution of counterfeit medicines in any Member State.
  Key words: Good Distribution Practice, European Union, medicinal products, quality management
  Адрес за кореспонденция:  Доц. А. Стоименова, Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. “Дунав” № 2, 1000 София, e-mail: assena_stoimenova@mail.bg
 • Делегирането като част от функциите на мениджъра фармацевт – Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, №2, 40-47.
  М. Шишманова и М. Семерджиева.
  (1)Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология”, ФФ,
  МУ -- Пловдив
  (2)Катедра „Управление на здравните грижи”, ФОЗ, МУ -- Пловдив
  Резюме. Делегирането на правомощия е съществен елемент на цялостния управленски процес и е задължение на всеки ръководител. Цел на настоящото проучване е да се направи оценка на умението на мениджъра фармацевт да делегира права и задължения на своя екип. Днес в най-голяма степен мениджмънтът в тази сфера е в частни ръце, където най-важната част е търговската дейност и извличането на максимална печалба. Нашето проучване установи, че около половината от изследвания контингент няма достатъчна нагласа за делегиране на управленски функции. Това до голяма степен зависи от характеристиките на самия мениджър -- пол, трудов стаж, степен на образование.
  Ключови думи: делегиране, мениджър фармацевт, управленски функции
  Authorization as a part of the manager pharmacist’s functions
  M. Shishmanova and M. Semerdjieva
  Medical University of Plovdiv
  Summary. Authorization is an essential element of the entire mana­ge­ment process and obligation of each manager. Purpose of the present study is to evaluate the ability of the manager pharmacist to delegate rights and duties to his team. Today, the management in this area is mostly in private hands, for which business and maximum profit are most important. Our study determined that about half of the investigated contingent (manager pharmacists) do not have enough adjustment to delegate management functions. This depends to a great extent on the characteristics of the manager itself -- sex, length of service and education.
  Key words: authorization, manager pharmacist, management functions
  Адрес за кореспонденция: Михаела Шишманова, Катедра по фармакология и лекарствена токсикология, Медицински университет, 4002 Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 15А, e-mail: shishmanovamichaella@gmail.com
 • Ключови мехнизми за подобряване на качеството в здравеопазването – Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, №2, с. 48.
  Т. Черкезов
  МБАЛ -- Кърджали
  Резюме. Здравната реформа в България се провежда в среда на неустойчив икономически, социален и политически климат, показал, че старите модели на управление на качеството не работят. Има нужда от иновативен подход с творчески решения. Анализирани са проблеми, свързани с качеството на предоставяната здравна грижа, а също и с отношение към конкуренцията, конфликта на интереси, стимулите за пациентите и информацията за тяхната болест, здравноосигурителната система, добрата медицинска практика.
  Ключови думи: качество на здравеопазването, здравна реформа
  Key mechanisms for healthcare quality improvement
  T. Cherkezov
  MHAT -- Kardzhali
  Summary. Health reform in Bulgaria, conducted in an unsustainable economic, social, political and psychological environment, shows that the old paradigms of quality management no longer work. We need innovative approaches and creative solutions. The paper analyzes a number of important issues related to quality of care. Competition in health care, conflict of interests between countries in health, incentives for patients to lower costs, information for the patients and payers, the system of incentives in primary care, health insurance system, and ensuring economic efficiency are made useful to management practice findings.
  Key words: quality of healthcare, healthcare reform
  Адрес за кореспонденция: Д-р Тодор Черкезов, дм, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”, бул. „Беломорски” № 53, 6600 Кърджали

bar930

 

Последна актуализация: 25.11.2013

bar930