endo-sp

Медицински мениджмънт и здравна политика

 

Архив

bar930

Том 46, 2012 г, № 3

СЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРСКИ СТАТИИ

 • Б. Бонев и Кр. Янева. Обективни потребности от дентална помощ на българските граждани над 20-годишна възраст - Медицински мениджмънт и здравна политика, 16, 2012, № 3, 3-8. Резюме

 

ОБЗОРИ

 • Н. Аврамова и Кр. Янева. Комуникации и професионално удовлетворение в денталната практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 16, 2012, № 3, 9-26. Резюме
 • Сн. Михалева. Клинична комуникация и модели на поведение в денталната практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 16, 2012, № 3, 27-54. Резюме

 

 

bar930

АВТОРСКИ СТАТИИ

ОБЗОРИ

    • Н. Аврамова и Кр. Янева. Комуникации и професионално удовлетворение в денталната практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 16, 2012, № 3, 9-26.
     Факултет по дентална медицина – София
     Резюме. Ежедневните отношения на денталните лекари с техните пациенти, колеги и с обществото като цяло налагат необходимостта от разглеждане на основните аспекти на комуникацията в денталната практика както от етична, така и от практическа гледна точка. Настоящият обзорен материал има за цел да изясни влиянието на междуличностните и комуникационните умения върху професионалната удовлетвореност на лекаря по дентална медицина и удовлетвореността на пациента, както и връзката им с осигуряването на качествено дентално лечение. В организационен аспект е изяснена ролята на комуникационните умения за осъществяване на ефективен мениджмънт на работното място, резултат от което също е повишаване качеството на предоставяните дентални услуги.
     Ключови думи: комуникации, мениджмънт на денталната практика, професионална
     удовлетвореност

     N. Avramova and Kr. Yaneva. COMMUNICATIONS AND JOB SATISFACTION IN DENTAL PRACTICE
     Summary. Dentists’ day-to-day practicing relationships with patients, colleagues and the society in general necessitate discussing the main aspects of communication in dental practice, both in ethical and in practical point of view. The current review article aims to clarify the influence of interpersonal and communication skills on dental doctor’s job satisfaction and on patient’s satisfaction as well. A key question focused is the connection with providing quality dental treatment. In organizational aspect the role of communication skills is explained in maintaining effective management in the dental environment, the result of which increases the quality of the dental services.
     Key words: communications, dental practice management, job satisfaction
     Адрес за кореспонденция: д-р Надя Аврамова, Катедра „Обществено дентално здраве”, Факултет по дентална медицина, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02/954-12-25, e-mail: avramova_nadia@abv.bg


    • Сн. Михалева. Клинична комуникация и модели на поведение в денталната практика  - Медицински мениджмънт и здравна политика, 16, 2012, № 3, 27-54.
     Резюме. Крайният успех на едно лечение зависи в голяма степен от доброто общуване между лечителя и пациента. Важно е лекарят да е ориентиран правилно по отношение на пациента като характер, поведение, да умее да намалява страховете и тревожността му. Очертани са ос­нов­ните елементи на клиничната комуникация. Представени са типологични системи за ориентация в индивидуалните различия, които да водят клинициста към правилния индивидуален подход на лечение. Разгледана е групата на възрастните пациенти като предизвикателство в клиничната комуникация. Дискутирани са начини за по-доброто им разбиране от денталните лекари с цел да има повече удовлетворени пациенти.
     Ключови думи: клинична комуникация, страх от зъболекари, поведение на пациентите
     Sn. Mihaleva. CLINICAL COMMUNICATION AND BEHAVIORAL STYLE MODELS IN DENTAL PRACTICE
     Summary. Successful completion of a treatment is dependent on good dentist-patient communication to a great extent. It is important the clinician to be correctly oriented in patient’ character, behavior, and to be able to reduce dental fear and anxiety. This is a review article of basic elements of clinical communication. Behavioral styles and character types are presented. They outline the need for individual approach towards different patients. Adult patients are shown to be a challenge in clinical communication. Dental practitioners’ approaches for better understanding of adult’s behavior are discussed. The goal is to have more satisfied patients.
     Key words: dentist-patient communication, dental fear, patient’s behaviour
     Адрес за кореспонденция: Д-р Снежана Михалева, Катедра по ОДЗ, Факултет по дентална медицина,
     Медицински университет, Бул.“Св. Г. Софийски“ 1, 1431 София, e-mail: s.mihaleva@gmail.com

bar930