MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

Том 46, 2012 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

 • Б. Борисова и Р. Златанова. Необходимост от мениджмънт на времето в общата лекарска практика - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, №1, 3-10 (резюме)
 • М. Манова, Г. Петрова и П. Пейков. Защита на интелектуалната собственост в областта на лекарства, действащи на сърдечно-съдовата система- Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 11-26. (резюме)

  РЕФЕРАТИ
 • Конкуренцията при общопрактикуващите лекари и изписването на лекарства за възрастните пациенти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 27-34. (пълен текст)

 • Университетски изследователи и маркетинг специалисти за промоцията на оптимални грижи срещу депресия- Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 34-42.(пълен текст)

 • Сравнение между унгарската и шотландската система за контрол на инфекциозни заболявания. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 42-49.(пълен текст)

 

bar930

ОБЗОРИ

 • Б. Борисова и Р. Златанова. Необходимост от мениджмънт на времето в общата лекарска практика - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, №1, 3-10
  Резюме. Времето е важен и неотменим ресурс за всяка здравеопазна дейност. Неговата значимост е особено голяма в извънболничната помощ и преди всичко в дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ). Данни от изследвания показват, че по-голяма част от работното време на ОПЛ се изразходва за неспецифични (несвойствени) дейности. Това налага по-системен контрол върху разходите на време и подобряване на организацията на медицинския труд. Ключът към ефективния мениджмънт на времето е умението да се определят приоритетите в дейността на ОПЛ.
  Ключови думи: мениджмънт на времето, бюджет на времето, структура на разходите на време, организация на лекарския труд
  B. Borisova and R. Zlatanova. NECESSITY OF TIME MANAGEMENT IN OUTPATIENT CARE
  Summary. Time is important and indispensable resource for any health­care activities. Its significance is particularly large in outpatient care and above all in the work of GPs. Data indicate that the majority of GPs opening hours is spent on non-specific (unusual) activities. This calls for a systematic control over the expenditure of time and for an improvement of the organization of medical work. Key to effective time management is the ability to set priorities.
  Key words: time management; time budget; time expenditures structure; GPs work organization
 • М. Манова (1), Г. Петрова(1) и П. Пейков(2). Защита на интелектуалната собственост в областта на лекарства, действащи на сърдечно-съдовата система- Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 11-26.
  1Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  2Катедра по фармацевтична химия, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
  Резюме. Цел на настоящия преглед е да се систематизират публикациите в областта на патентната политика при лекарства, действащи на сърдечно-съдовата система, и мерките за въвеждане на генерична лекарствена политика. Проведено е търсене в информационните бази данни Scopus, PubMed, Google Scholar с ключови думи патентна политика, патентна защита, АСЕ инхбитори, статини, сартани. Открити са 80 публикации, които са систематизирани според вида на терапевтичната група, наличието на патентна защита, пазарните характеристики и генеричната политика. Прегледът на публикациите потвърждава становището, че патентната защита играе важна роля при удължаването на пазарния монопол на лекарствените продукти, като в същото време поставя бариери пред въвеждането на генерична лекарствена политика и затруднява достъпа на населението до лекарства. Съвременните групи сърдечно-съдови лекарства (АСЕ инхибитори, статини, сартани) не са изключение от процеса на активна патентна защита. Това довежда до стимулиране на терапевтичната конкуренция в по-голяма степен, отколкото генеричната.
  Ключови думи: патентна защита, сърдечно-съдови лекарства, АСЕ инхибитори, статини, сартани, генерична лекарствена политика
  M. Manova, G. Petrova and P. Peykov. PATENT POLICY PROTECTION FOR CARDIOVASCULAR THERAPEUTIC AGENTS
  Summary. The review is aiming to systematize the publications in the field of patent policy protection for cardiovascular medicinal products and the measures for the introduction of generic medicines policy. Retrieved were the information databases Scopus, PubMed, Google Scholar. Keywords used were patent policy, patent protection, ACE-inhibitors, statins, sartans. We found 80 publications and classified them according to the availability of patent protection, market characteristics and generic policy. The review of publications confirms the hypothesis that patent protection acts an important role in extending the monopoly market of medicinal products, and in the same time is a barrier to the introduction of generic policy and the access of population to medicines. Contemporary cardiovascular system therapeutic groups are no exception to the process of active patent protection. This leads to stimulation of the therapeutic competition more than the generic one.
  Key words: patent protection, cardiovascular medicinal products, ACE-inhibitors, statins, sartans, generic drug policy

bar930


РЕФЕРАТИ

 • Конкуренцията при общопрактикуващите лекари и изписването на лекарства за възрастните пациенти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 27-34. Пълен текст в PDF-формат

 • Университетски изследователи и маркетинг специалисти за промоцията на оптимални грижи срещу депресия- Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 34-42. Пълен текст в PDF-формат

 • Сравнение между унгарската и шотландската система за контрол на инфекциозни заболявания. - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 1, 42-49. Пълен текст в PDF-формат

 

 

Последно обновяване: 10.02.2013

bar930