Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930


Том 46, 2017 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

Оригинални статии

   • Н. Велева, Д. Цанова, Т. Веков и С. Джамбазов. Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г. - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 3-12. (Резюме)

Редакционен коментар

   • М. Боянов Относно оригинална статия „Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г.“ от авторски колектив Н. Велева, Д. Цанова, Т. Веков и С. Джамбазов - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 13-14. (Към коментара)

Обзор

    • А. Маркова. Роля на асиметричния диметиларгинин, NT-proBNP, ендотелин-1 и плацентарния растежен фактор като маркери за субклинична атеросклероза при пациенти със захарен диабет тип 2 - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 15-24. (Резюме)

Клинични препоръки

    • Клинични препоръки за диагностика и лечение на постменопаузна остеопороза от 2016 г. на Американската асоциация на клиничните ендокринолози и на Американската колегия по ендокринология - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 25-30. (Към пълния текст)

    • Хормонална заместителна терапия при хипопитуитаризъм – препоръки на Ендокринното дружество - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 30-40. (Към пълния текст)

 

bar930

Оригинални статии

   • Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г. - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 3-12.
    Н. Велева1, Д. Цанова2, Т. Веков1 и С. Джамбазов2
    1Факултет по фармация, МУ – Плевен
    2Факултет по обществено здраве, МУ – Плевен
    Резюме. Целта на публикацията е сравнителен анализ на публичните разходи за дългодействащи базални рекомбинантни инсулинови аналози – insulin glargine (GLA), insulin detemir (DET) и insulin degludec (DEG), в условията на два сценария. Първият отразява реалната нормативна практика за ценообразуване, основано на референтна стойност, изчислена за INN и лекарствена форма, при който анализираните лекарствени продукти не се реферират взаимно. Вторият сценарий прогнозира размера на публичните разходи в условията на взаимно рефериране на GLA, DET, DEG, основано на оценка на здравните технологии. Целта на сравнителния анализ е да се установи влиянието на взаимното рефериране върху стойността на публичните разходи за петгодишен период. В настоящото изследване моделираното приложение на референтно ценообразуване (value-based pricing) в групата на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (GLA, DET, DEG) постига намаляване на публичните годишни разходи с 4,8 млн. лв.
    Ключови думи: дългодействащи базални рекомбинантни инсулинови аналози, insulin glargine, insulin detemir, insulin degludec, публични разходи, оценка на здравни технологии, референтно ценообразуване.
    Адрес за кореспонденция: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

    Reference pricing of long-acting basal recombinant insulin analogues (Glargine, Detemir, Degludec) based on health technology assessment and healthcare cost for the patient in Bulgaria in 2017
    N. Veleva1, D. Tzanova2, Т. Vekov1 and S. Dzhambazov2
    1Faculty of Pharmacy, Medical University – Pleven
    2Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
    Summary. The aim of the paper is a comparative analysis of public expenses for long-acting basal recombinant insulin analogues – insulin glargine (GLA), insulin detemir (DET) and insulin degludec (DEG), under the conditions of two scenarios. The first scenario is representative of the real normative practice of pricing based on reference price, which is calculated for INN and pharmaceutical form, where analyzed drug products do not referee mutually. The second scenario forecasts the amount of public expenses under the conditions of mutual referencing of GLA, DET, DEG, based on health technology assessment. The aim of the comparative analysis is to establish the impact of mutual referencing on the cost of public expenses for a five-year period. In the present study, modeled application of reference price (valuebased
    pricing) in the group of long-acting basal recombinant insulin analogues (GLA, DET,DEG) achieves the decrease of annual public expenses by BGN 4.8 million.
    Key words: thyroid ophthalmopathy, Graves’ disease, activity, severity, glucoocrticoids, orbital radiotherapy
    Address for correspondence: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

Редакционен коментар

   • Относно оригинална статия „Рефериране на цените на дългодействащите базални рекомбинантни инсулинови аналози (Glargine, Detemir, Degludec), основано на оценка на здравните технологии и здравната стойност за пациента в България, 2017 г.“ от авторски колектив Н. Велева, Д. Цанова, Т. Веков и С. Джамбазов - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 13-14.
    М. Боянов - Главен редактор
    Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ Александровска
    Катедра вътрешни болести, Медицински университет – София
    Адрес за кореспонденция:
    mihailboyanov@yahoo.com
    (Пълен текст в PDF-формат)

Обзор

   • Роля на асиметричния диметиларгинин, NT-proBNP, ендотелин-1 и плацентарния растежен фактор като маркери за субклинична атеросклероза при пациенти със захарен диабет тип 2 - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 15-24.
    А. Маркова
    Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Александровска", МУ – София
    Резюме. Пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗД 2) са с по- висок риск от сърдечно-съдови инциденти спрямо здравите индивиди. Нарушеният метаболизъм на макронутриентите води до изменения в съдовия ендотел на субклетъчно ниво. Тези промени дълго време остават без клинична изява. Ранната диагностика на субклиничната атеросклероза играе ключова роля в търсенето на стратегии за превенция на сърдечно-съдовите заболявания при диабетици. Множество биохимични маркери са обект на изследвания като показатели за началните етапи на развиващ се атеросклеротичен процес. Асиметричният диметиларгинин (ADMA) е аминокиселина, естествен инхибитор на ендотелната азотен оксид синтаза (eNOS), като до момента има редица доказателства, че повишените му нива отразяват налична ендотелна увреда. Като друг показател за ендотелна дисфункция би могъл да се използва ендотелин-1 (ET-1), който е мощен вазоконстриктор. По- високите концентрации на NT-proBNP са маркер за диастолна дисфункция и повишен риск от сърдечна недостатъчност, но също така има данни, че той е предиктор и за сърдечно-съдова смъртност, независимо от други рискови фактори. Плацентарният растежен фактор (PIGF) е от групата на съдовите ендотелни растежни фактори, като при повишената му експресия се стимулира патологичната ангиогенеза и пролиферацията на съдовите гладкомускулни клетки и фибробласти. Тези процеси стоят в основата на образуването, развитието и нарушената стабилност на атеросклеротичната плака.
    Ключови думи: захарен диабет тип 2, атеросклероза, сърдечно-съдов риск, ADMA, NT-proBNP, ендотелин-1, PIGF
    Адрес за кореспонденция: А. Маркова, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Александровска", МУ – София; ул. Св. Г. Софийски № 1, София 1431.

    The role of asymmetric dimethylarginine, nt-probnp, endothelin-1 and the placental growth factor as markers for subclinical atherosclerosis in patients with diabetes mellitus type 2
    A. Markova
    Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, UMBAL “Alexandrovska”, Medical University – Sofia
    Summary. TType 2 diabetic patients have a higher risk of cardiovascular incidents than healthy individuals. The impairment in the macronutrient metabolism leads to subcellular changes in the vascular endothelium. Usually, these alterations have no clinical manifestation for a long period of time. The early diagnosis of the subclinical atherosclerosis plays a key role for the development of strategies for cardiovascular disease prevention in diabetic patients. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) is an amino acid that is a natural inhibitor of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS), and there is a lot of evidence that the higher ADMA levels could be a predictor of endothelial impairment. Endothelin-1 (ET-1) can be used as another indicator of endothelial dysfunction, considering the fact that it is a potent vasoconstrictor. Elevated concentrations of NT-proBNP are a marker of diastolic dysfunction and higher heart failure risk, and also there is data that it could be a predictor of cardiovascular death independent of other risk factors. The placental growth factor (PIGF) belongs to the group of the vascular endothelial growth factors. The increased expression of PIGF stimulates pathological angiogenesis and the proliferation of vascular smooth muscle cells and fibroblasts. These mechanisms are in the basis of the formation, development and increased vulnerability of the atherosclerotic plaque.
    Key words: Type 2 diabetes mellitus, atherosclerosis, cardiovascular risk, ADMA, NT-proBNP, endothelin-1, PIGF
    Address for correspondence: Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases, UMBAL “Alexandrovska”, Medical University – Sofia; 1 Sv. G. Sofiysky Str, 1431 - Sofia.

Клинични препоръки

   • Клинични препоръки за диагностика и лечение на постменопаузна остеопороза от 2016 г. на Американската асоциация на клиничните ендокринолози и на Американската колегия по ендокринология - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 25-30. (По публикацията: Camacho PM, Petak SM, Binkley N, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis – 2016. Endocr Pract, 2016, 22(Suppl. 4), 1-42.) (Пълен текст в PDF-формат)

   • Хормонална заместителна терапия при хипопитуитаризъм – препоръки на Ендокринното дружество - Ендокринни заболявания, 46, 2017, № 2, 30-40. (По публикацията: Fleseriu M, Hashim IA, Karavitaki N et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(11):3888-3921) (Пълен текст в PDF-формат)

 

 

 

За обучението по ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: препоръки, консенсуси, насоки и др. ВИЖТЕ ТУК!

 

bar930