Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930


Том 45, 2016 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори

   • М. Сидерова, К. Христозов и М. Бояджиева.Тиреоид-асоциирана офталмопатия – диагностични и терапевтични предизвикателства - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 3-24. (Резюме)

   • Р. Михайлов, Д. Стоева и Б. Пенчева. Плазмени нива на инсулин и глюкоза при инсулинова резистентност - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 25-34. (Резюме)

Реферати

    • Влияние на нощната светлина върху биологичния часовник и метаболизма - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 35-40. (Пълен текст в PDF-формат)
bar930

 

Обзори

   • Тиреоид-асоциирана офталмопатия – диагностични и терапевтични предизвикателства - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 3-24.
    М. Сидерова(1), К. Христозов(1) и М. Бояджиева(1)
    (1)Клиника по ендокринология, Университетска болница „Св. Марина” – Варна
    Резюме. Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е най-честата и инвалидизираща екстратиреоидна проява на базедовата болест. Може да присъства и при пациенти без настоящ или предходен хипертиреоидизъм, както и при пациенти, които са хипотиреоидни поради хроничен автоимунен тиреоидит на Хашимото. ТАО често е лека и самолимитираща се, но в 3-5% от случаите представлява заплашващо зрението състояние. Началото и прогресията на ТАО се повлияват от рискови фактори, които могат да бъдат контролирани, като тютюнопушенето, тиреоидната дисфункция и избора на лечение за хипертиреоидизма. През последните години се постигна значи телен прогрес в разгадаването на патогенезата на това заболяване, но то остава терапевтично предизвикателство. Оптималното лечение на ТАО изисква мултидисциплинарен подход, насочен към тиреоидната дисфункция и към орбитопатията. Обзорът разглежда и детайлната клинична оценка на пациентите с ТАО, определянето на активността и тежестта на заболяването, които сa основополагащи при избора на подходящата терапевтична стратегия.
    Ключови думи: тиреоидна офталмопатия, базедова болест, активност, тежест, глюкокортикоиди, орбитална лъчетерапия
    Thyroid-associated ophtalmopathy - diagnostic and therapeutic challenges
    M. Siderova(1), K. Hristozov(1), M. Boyadzhieva(1)

    (1)Clinic of Endocrinology, University Hospital „Sv. Marina” – Varna
    Summary. Thyroid-associated ophthalmopathy (TAO) is the most frequent and invalidating extrathyroidal expression of Graves’ disease. It may also occur in patients without current or prior hyperthyroidism or in patients who are hypothyroid due to chronic autoimmune thyroiditis of Hashimoto. TAO is often mild and self-limiting, but in 3-5% of cases it represents a sight threatening condition. The onset and progression of TAO are influenced by risk factors that are potentially controllable such as cigarette smoking, thyroid dysfunction, and choice of treatment options for hyperthyroidism. Significant progress has been recently achieved in the understanding of its pathogenesis, while the disease remains a therapeutic challenge. Optimal management of TAO requires a multidisciplinary approach addressing the thyroid dysfunction and the orbitopathy. This review discusses also the detailed clinical assessment of patients with TAO, grading activity and severity of the disease, that are fundamental in choosing the appropriate treatment strategy.
    Key words: thyroid ophthalmopathy, Graves’ disease, activity, severity, glucoocrticoids, orbital radiotherapy


   • Плазмени нива на инсулин и глюкоза при инсулинова резистентност - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 25-34.
    Р. Михайлов, Д. Стоева и Б. Пенчева
    СМДЛ „РАМУС”
    Резюме. Инсулиновата резистентност (IR) се среща все по-често, особено в икономически развитите страни. Тя е важен патогенетичен механизъм в развитието на захарен диабет тип 2 и често се наблюдава години преди появата му, в контекста на метаболитния синдром. За доказване на инсулинова резистентност е необходимо определяне на концентрацията на плазмената глюкоза и инсулин на гладно, орален глюкозен толеранс, както и изчисление на различни индекси като HOMA-IR, HOMA 1, QUICKI и др. Неразделна част от точната диагностика на инсулиновата резистентност е познаването на референтните стойности на инсулин, глюкоза и HbA1c.
    Ключови думи: инсулин, глюкоза, инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2, HOMA, орален глюкозен толеранс
    Plasma levels of insulin and glucose in cases of insulin resistance
    R. Mihailov, D. Stoeva and B. Pencheva

    Medical Laboratory "Ramus"
    Summary. The insulin resistance (IR) is increased in the developed world. IR represents an important pathogenetic mechanism in the development of type 2 diabetes mellitus and it is often observed years before its occurrence in the context of the metabolic syndrome. The diagnostics of the insulin resistance is carried out by determining the concentration of plasma glucose and insulin in fasting conditions and with oral glucose tolerance test (OGTT), hyperinsulinemic-euglycemic clamp, as well as by calculation of various indices such as HOMA-IR, HOMA 1, QUICKI, etc. An integral part of the diagnostics of insulin resistance, which is considered as pre-diabetes, is the knowledge of the reference values of insulin, glucose and HbA1c.
    Key words: insulin, glucose, insulin resistance, type 2 diabetes mellitus, HOMA, oral glucose tolerance test


Реферати

   • Влияние на нощната светлина върху биологичния часовник и метаболизма - Ендокринни заболявания, 45, 2016, № 1, 35-40. (Пълен текст в PDF-формат)

 

bar930

 

 

За обучението по ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: препоръки, консенсуси, насоки и др. ВИЖТЕ ТУК!

 

bar930